Kpss A Kurum Sınavlarından Çıkmış 276 Soru

Kpss A Kurum Sınavlarından Çıkmış 276 Soru
Yayınlama: 04.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
4.053
A+
A-

DEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (12 Mart 2011)

1. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak devletin borçlanmasında etkili olan nedenlerden biri değildir?
A. Bütçe açıklarının giderilmesi
B. Büyük yatırımların ve reformların finanse edilmes DEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (12 Mart 2011)

1. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak devletin borçlanmasında etkili olan nedenlerden biri değildir?
A. Bütçe açıklarının giderilmesi
B. Büyük yatırımların ve reformların finanse edilmesi
C. Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin önlenmesi
D. Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması

2. Aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden “önceden izin” ilkesi ile ilgili değildir?
A. Bütçe denetimini kolaylaştırmak üzere tüm harcama ve vergilerin bütçede yer alması
B. Bütçe açığının öngörülmesi hâlinde, bu açığa karşılık yürütmeye borçlanma yetkisi verilmesi
C. İlgili mali yılda önceden belirlenmiş vergi yasalarının uygulanması için yürütmeye yetki verilmesi
D. Kamu hizmetlerinin sürekliliği gereği, bu hizmetlerin sunulmasını mümkün kılacak harcama ve vergi yetkisinin önceden verilmesi

3. Kamu harcamalarının mutlak ve göreli artışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Kamu harcamalarının yerli para cinsinden artışı mutlak, herhangi bir yabancı para cinsinden artışı görelidir.
B. Kamu harcamalarının belirli bir başlangıç yılından itibaren parasal artışı mutlak, nüfusa oranla artışı görelidir.
C. Kamu hizmetleri artmadığı hâlde kamu harcamalarının artması mutlak, kamu hizmetlerinin artışıyla beraber artan kamu harcamaları görelidir.
D. Kamu harcamalarının ülkenin yüz ölçümünde meydana gelen değişmelere oranla artışı mutlak, belirli bir başlangıç yılından itibaren parasal artışı görelidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
A. Vergi harcamaları cetvelinin bütçe kanunlarına eklenmesi
B. Kamu gelir ve giderlerinin bütçelerde safi miktarları ile gösterilmesinin ilkeye bağlanması
C. Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla özel hükümler getirilerek çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmesi
D. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yanında sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin de mali yönetim ve kontrolünü kapsaması

5. Kulüp malları aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Negatif dışsallıkları olmamakla beraber, bireylerin ortak hareket etmemeleri hâlinde riskli olabilecek mallardır.
B. Negatif dışsallıkları olan, ancak bireylerin ortaklık kurarak bu negatif dışsallıkları yok ettikleri mallardır.
C. Pozitif dışsallığı olmadığı hâlde, bir hizmetin bir araya gelen bireylerin ortak kullanımı ile değer kazanmasıdır.
D. Pozitif dışsallıkları olan, ancak dış faydadan sadece belirli bir grubun üyesi olan bireylerin yararlandığı hizmetlerdir.

6. Bütçenin görüşülme sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Komisyon görüşmelerinde bütçesi görüşülen bakanlık ya da kuruluşların yetkilileri görüşmelere katılıp soruları cevaplandıramaz.
B. Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı ya da gelir azaltıcı öneriler yapılabilir.
C. Bütçenin Genel Kurulda görüşülme süresi, Komisyonda görüşülme süresinden daha kısadır.
D. Bütçe, Genel Kurulda bir bütün olarak ve tek oturumda oylanır.

7. Geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

8. W. A. Niskanen’in maliye teorisine yaptığı temel katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kamu mal ve hizmetlerin finansmanı için alınan vergilerin değişik toplum kesimlerine nasıl dağıtılacağının analizi
B. Kamu harcamalarının zaman içerisinde sürekli artış göstermesine ilişkin nedenlerin analizi
C. Kamu kurumlarının sunduğu mal ve hizmetlerin üretimini belirleyen faktörlerin analizi
D. Kamu mal ve hizmetlerine olan talebi belirleyen faktörlerin analizi

9. Dışsallıklarda özel tazmin ile kamusal tazmin arasındaki temel fark aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A. Özel tazminde bireysel refah maksimizasyonu kamusal tazmin çerçevesinde ise toplumsal refah maksimizasyonu ön plandadır.
B. Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemliyken kamusal tazmin çerçevesinde dışsal zarara neden olanlar, ekonomik etkinlik ölçütü ne olursa olsun zarara uğrayanları tazmin etmekle yükümlüdürler.
C. Özel tazmin yaklaşımı özel sektör için kullanılırken, kamusal tazmin yaklaşımı kamu sektöründe yaşanan sorunların çözümünde kullanılır.
D. Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemli olmakla birlikte toplumun maksimum refahı göz önüne alınırken, kamusal tazmin ilkesinde toplumun maksimum refahı en temel ölçüttür.

10. Verginin gelir etkisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesi
B. Vergi oranlarındaki artış sonucunda meydana gelen kamu gelirlerindeki artışın bütçe açıkları üzerindeki olumlu etkisi
C. Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi
D. Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi

11. I- Dış borçların itfa edilmesinin ödemeler dengesinde fazla yaratarak enflasyona neden olması
II- Dış borçla sağlanan gelirin belirli bir plan çerçevesinde kullanılmaması hâlinde, uzun dönemde ekonomi üzerinde yük oluşturması
III- Dışa bağımlılığın artmasıyla beraber yabancı sermaye egemenliğinin artması
IV- Ülke içinde israf riski yaratması
V- Yeterli ithalat için kullanılmayan dış borçların enflasyonist etki yaratması
Yukarıdakilerden hangileri dış borçların olumsuz etkileri arasında yer alır?
A. I – II B. I – V C. I – II – III – IV D. II – III – IV – V

12. Aşağıdakilerden hangisi Downs Modeli’nin özelliklerinden biri değildir?
A. Siyasi partiler oyları maksimize etmeyi amaçlarlar.
B. Siyasi partiler toplum kaynaklarının etkinliğini hedeflerler.
C. Seçmenler kendi faydalarını maksimize etmeyi amaçlarlar.
D. Seçmen sayısı ve karar verilecek alternatiflerin sayısının artması hâlinde uygulanan bir modeldir.

13. Aşağıdakilerden hangisi devlet faaliyetlerinin sınırı çizilirken, her bir faaliyetin özel veya kamu kesiminde üretilmesi hâlinde toplum açısından ne kadara mal olacağının karşılaştırılması gerektiğini ileri süren yaklaşımdır?
A. İktisadi rasyonalite yaklaşımı B. Müdahaleci devlet yaklaşımı
C. Liberal bireyci yaklaşım D. Musgrave yaklaşımı

14. Üretim düzeyi sosyal açıdan optimum düzeyde gerçekleştiğinde, aşağıdaki piyasa aksaklıklarından hangisinin varlığı hâlinde işletme zarar eder?
A. Eksik enformasyon B. Dışsal ekonomiler C. Doğal monopoller D. Dışsal ekonomiksizlik

15. Kamu harcamalarının artışını kabul eden ve bu artışın en azından belli bir süre için millî gelir artış hızından daha hızlı yükseldiğini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
A. Pyle B. Buchanan C. Pigou-Dalton D. Colin Clark

16. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunda belirtilen iç kontrolün amaçları arasında sayılmaz?
A. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak
B. Varlıkların kötüye kullanılmasını ve israfını önlemek
C. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak
D. Mali yılsonunda oluşturulacak Mali Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak

17. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?
A. Borçlanma genel giderleri B. Sosyal güvenlik katkı payları
C. İç borca ilişkin anapara tutarları D. Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar

18. I- Büyüme oranı II- Reel faiz oranı III- Birincil faiz dengesi IV- Nominal faiz haddi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri borçların sürdürülebilirliğini belirleyen ana değişkelerdendir?
A. Yalnız II B. I – II – III C. II – III – IV D. I – II – IV

MİLLÎ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (26 Mart 2011)
19. Aşağıdakilerden hangisi bütçede “önceden izin” ilkesi ile ilgili değildir?
A. Kamu hizmetlerinin sürekliliği gereği, bu hizmetlerin sunulmasını mümkün kılacak harcama ve vergi yetkisinin önceden verilmesi
B. İlgili mali yılda önceden belirlenmiş vergi yasalarının uygulanması için yürütmeye yetki verilmesi
C. Bütçe denetimini kolaylaştırmak üzere tüm harcama ve vergilerin bütçede yer alması
D. Bütçe açığının öngörülmesi hâlinde, bu açığa karşılık yürütmeye borçlanma yetkisi verilmesi

20. Cari giderlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Nitelikleri itibariyle her yıl tekrarlanırlar. B. Bu harcamaların tamamı vergilerle karşılanır.
C. Devletin tüketim malları alımına yönelik harcamalarıdır. D. Genellikle bir bütçe dönemine yönelik fayda sağlarlar.

21. Monetaristlere göre ekonomik istikrarsızlık döneminde para arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak arttırılmalıdır?
A. Dış ticaret açığına B. Nüfus artış oranına C. Ekonomik büyüme oranına D. Bütçe açığının büyüklüğüne

22. Gelir dağılımı ile toplam vergi gelirleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde eşitcil bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır.
B. Artan oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır.
C. Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini artıracaktır.
D. Sabit oranlı bir gelir vergisinin uygulanması hâlinde çarpık bir gelir dağılımı vergi kapasitesini düşürecektir.

23. Piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yapısal uyum politikası B. İstikrar politikası C. Gelirler politikası D. Maliye politikası

24. Vergilemede mükellefin kişisel durumunun dikkate alınıp alınmamasına göre yapılan ayrım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öznel-nesnel vergi ayrımı B. Sübjektif-normatif vergi ayrımı
C. Spesifik-advalorem vergi ayrımı D. Artan oranlı-sabit oranlı vergi ayrımı
25. Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın nedenlerinden biri olamaz?
A. Döviz ihtiyacı B. İthalatın finansmanı C. Yurt içi tasarrufları artırmak D. Ulusal paranın değerinin korunması

26. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırıcı özelliklere sahip değildir?
A. Kişisel gelir vergisi B. Kurum ve aile tasarrufları
C. Kısa vadeli sermaye hareketleri D. Mal stoklarında meydana gelen artış ve azalmalar

27. Bir ekonomide kaynakların tümünün verimli kullanıldığı varsayımı altında bütçe dengesinin etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Bütçe fazlası etkisizdir. B. Denk bütçe daraltıcı etki yaratır.
C. Bütçe açığı daraltıcı etki yaratır. D. Bütçe fazlası daraltıcı etki yaratır.

28. Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi sonucu sosyal güvenlik hizmetinin Devlet tarafından karşılanmaya başlaması kamu harcamalarında ne tür bir artışa neden olmuştur?
A. Nominal artış B. Ayni artış C. Gerçek artış D. Oransal artış

29. Seçmen tercih sıralamasının tek doruklu olması hâlinde, oylama sonuçlarının belirsiz olmayacağını, oylamanın ortanca seçeneğin tüm öteki seçeneklere karşı kazanması ile sonuçlanacağını öne süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. K. J. Arrow B. J. Buchanan C. D. Black D. J. S. Mill

30. Tam istihdamın sağlanması, aşağıdaki maliye politikası amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A. İktisadi istikrarı sağlamak B. İktisadi büyümeyi sağlamak
C. İktisadi kalkınmayı sağlamak D. Gelir dağılımında adaleti sağlamak

31. Kamu harcamalarının artmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Olağanüstü dönemler B. Nüfustaki değişmeler
C. Devletin idari yapısı ve hükûmet şekli D. Devlet faaliyetlerinin yoğunluk ve genişlik bakımından artması

32. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ekonomilerde vergi politikasının amaçları arasında yer almaz?
A. Kalkınma için zorunlu kamu yatırımlarını artan kamu tasarrufları ile finanse etmek
B. Bölgeler, sektörler ve kişiler arasında ekonomik dengesizlikleri gidermek
C. Tasarrufta bulunmayı ve yatırım yapmayı teşvik etmek
D. Millî gelirin hızlı artırılmasını engellemek

33. Vergilerin fiyat mekanizması aracılığıyla tüketicilere transferi durumunda ortaya çıkan yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kanuni yansıma B. Efektif yansıma C. Ekonomik yansıma D. İleriye doğru yansıma

34. 5018 sayılı Kanun’a göre giderleri kendi özel gelirleri ile sağlanan ve genel bütçe dışında yönetilen bütçelere ne ad verilir?
A. Genel bütçe B. Özel bütçe C. Millî bütçe D. Yatırım bütçesi

35. Üretim kapasitesinin ihtiyacı olan ithalatın finansmanı için kullanılan kredilere ne ad verilir?
A. Proje kredileri B. Serbest krediler C. Program kredileri D. Sendikasyon kredileri

36. Dış borçlanmanın sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Vergi gelirleri toplamı dış borcun sınırını oluşturur.
B. Merkez Bankasındaki döviz rezervi dış borçlanmanın sınırını oluşturur.
C. Ülke dâhilindeki transfer harcamaları ile cari harcamalar toplamı dış borçların sınırını oluşturur.
D. Alınan dış borcun ekonomideki sağladığı üretim ve verimlilik artışının, geri ödenecek miktara eşit olduğu nokta dış borcun sınırını oluşturur.

SGK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (2007.
38. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transfer harcamalarından biri değildir?
A. Kamulaştırma B. Borç faizi ödemeleri C. Sosyal transferler
D. Kurumlara katılma payları E. Memur maaşları

39. Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi B. Kişilerin özel durumunu dikkate almaması
C. Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi D. Sadece eğitim harcamalarını kapsaması
E. Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı hedeflemesi

40. Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?
A. Genel bütçe B. Konsolide bütçe C. Mahalli idareler bütçesi D. Özerk bütçe E. Özel bütçe

41. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden biridir?
A. Savaş ve savunma harcamalarındaki artış B. Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler
C. Nüfus artışı D. Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler
E. Teknolojik ilerlemeler

42. Ülkelerin kalkınma süreçlerini, kamu harcamaları ile ilişkilendiren kalkınma modellerinin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Wagner B. Niskanen C. Breton D. Musgrave E. Wiseman

43. Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen sebeplerden biridir?
A. Mükellefin iflâsı B. Terekenin tasfiyesi C. Vergi alacağının teminata bağlanması
D. Mükellefin kaçması E. Mükellefin yabancı ülkede bulunması

44. Bir vergi tarh edildikten sonra mükellefin defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanunî ölçülere göre bir matrah veya matrah farkı ortaya çıkması halinde yapılacak olan tarhiyata ne ad verilir?
A. İkmalen tarhiyat B. Re’sen tarhiyat C. Beyan üzerine tarhiyat
D. İdarece tarhiyat E. Kesinti yoluyla tarhiyat

45. Verginin üzerinden alındığı şey aşağıdakilerden hangisidir?
A. Verginin matrahı B. Vergiyi doğuran olay C. Verginin konusu
D. Vergi mükellefi E. Vergi tarifesi

46. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden biri değildir?
A. Belirli bir izin karşılığı alınan paralardır. B. Bir hizmet karşılığı alınmaktadırlar.
C. Kanuna dayalı olarak alınırlar. D. Zor öğesi kullanılarak tahsil edilirler.
E. Kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından alınırlar.

47. Aşağıdakilerden hangisi şerefiyelerle ilgili olarak söylenemez?
A. Şerefiyenin belirlenmesinde, meydana gelen değer artışından hangi oranda yararlanıldığı önemlidir.
B. Şerefiyede bir karşılık vardır.
C. Şerefiyeler daha çok harca yaklaşır.
D. Şerefiyede sunulan bir hizmet söz konusudur
E. Bireyler sunulan hizmetten yararlanıp yararlanmama konusunda bir tercihte bulunmamaktadırlar.

48. Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden biri değildir?
A. Vergileme B. İstisnalar C. Sübvansiyon D. Miktar kısıtlamaları E. Mülkiyet haklarını düzenleme

49. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir?
A. İstihsal vergisi B. Yaygın muamele vergisi C. Katma Değer vergisi
D. Toplu muamele vergisi E. İstihlak vergisi

50. Durgunlukla mücadelede, aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri uygulanırken para politikasının da harekete geçirilmesine neden olur?
A. Bütçe açığının merkez bankasından finanse edilmesi
B. Gelirlerin az sayıda tüketicide toplanması
C. Ekonomide yoğun bir şekilde emek birikmesi
D. Var olan işsizliğin emek bedelini devamlı düşük düzeyde tutması
E. Yatırımların verimliliğinin gerilemiş olması

51. Aşağıdakilerin hangisindeki bir artış, eşit vergi artışı ile finanse edilirse millî gelir denge değeri değişmez?
A. Özel yatırım harcamaları B. Kamu mal ve hizmet alımına yönelen harcamalar
C. Kamu transfer harcamaları D. Özel tüketim harcamaları
E. Özel transfer harcamaları

52. Enflasyonist dönemlerde vergi tahsilinin gecikmesi ile devletin uğradığı reel satın alma gücü kaybı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A. Enflasyon vergisi B. Vergi tazyiki C. Tanzi etkisi D. Reel balans etkisi E. Hiçbiri

53. Yerel idare ile merkezi idare arasında kamu hizmetleri ile gelirlerin bölüştürülmesi hangi kavramla ifade edilir?
A. Dar anlamda mali tevzin B. Geniş anlamda mali tevzin C. Üniter sistem
D. Federal sistem E. Karma sistem

54. Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibarıyla etkisini belirlemeye çalışan yönteme ne ad verilir?
A. Lorenz eğrisi B. Laffer Eğrisi C. Tam istihdam bütçe fazlası
D. Bütçe açığı fazlası yaklaşımı E. Bütçe yansıması yaklaşımı

55. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçlarından biridir?
A. Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borçlanma
B. Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu satın alması
C. Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları
D. Finansal aracılık yapan kurumların birincil piyasadan borç senedi satın alması
E. Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın alması

56. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin maliyetini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A. Hizmetlerden yararlananların sayısı B. Hizmet sunulan alanın genişliği C. Sunulan hizmet miktarı
D. Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji E. Toplanan vergiler
57. Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarından biri değildir?
A. Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması
B. Devletin uzun dönem borç yükünün artması
C. Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlama sağlaması
D. Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama olanağı kazanması
E. Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlik doğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI – VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI (2006.
58. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda tanımlanan bütçelerden biri değildir?
A. Genel Bütçe B. Özel Bütçe C. Katma Bütçe D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi

59. Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak kamu kuruluşlarınca yürütülebilmesi ancak yasama organının izni ile olur.
B. Kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yürütülmesi zorunludur.
C. Kamu hizmetlerinden yararlanma paralı olabileceği gibi parasız da olabilir.
D. Kamu hizmetlerinin mutlaka kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi zorunlu değildir.

60. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir?
A. Kamu malları satılamaz ve kamulaştırılamaz.
B. Kamu mallarına zamanaşımı ile sahip olunamaz.
C. Kamu malları vergi gibi mali yükümlülüklerin dışında tutulmuştur.
D. Kamu mallarının tümü tapu kütüğüne yazılmak zorundadır.

61. Şartların elvermesi nedeniyle yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesine ……………….; ister vadesi geçmiş, isterse vadesi henüz gelmemiş borçlanmadan kaynaklanan borçlar›n, para basmak suretiyle ödenmesi işlemine ……………. denilmektedir.
Yukarıdaki metinde boşluklara konulabilecek en uygun kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A. Konsolidasyon – Konversiyon B. Konversiyon – Monetizasyon
C. Konversiyon – Konsolidasyon D. Monetizasyon – Konversiyon

62. Aşağıdaki vergilerden hangisi tahsilatı yapan idari birim açısından farklılık arzetmektedir?
A. Emlak Vergisi B. Eğlence Vergisi C. İlan ve Reklam Vergisi D. Veraset ve İntikal Vergisi

63. Verginin …………………….., vergi alacağının kanunlarında gösterilen ……………………… ve beyanlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanmasıdır. Bu şekilde hesaplanan verginin mükellefe tebliğinden sonra mükellef vergiyi ihtilaf konusu yapmazsa, vergi ödenebilir aşlamaya gelir ve …………………. etmiş sayılır.
Yukarıdaki metinde boşluklara konulacak kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tarhı – Matrah – Tahakkuk B. Takdiri – Matrah – Tarh
C. Tahakkuku – Tarife – Tarh D. Takdiri – Tarife – Tahakkuk

64. Aşağıdakilerden hangisi vergi harcamalarının tutarının / maliyetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden değildir?
A. Harcama Değeri Yöntemi B. Kazanılan Gelir Yöntemi
C. Vazgeçilen Gelir Yöntemi D. Gelir Maliyeti Yöntemi

65. İdari davalarda surelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Danıştay’da dava açma süresi 60 gündür.
B. Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açma süresi 60 gündür
C. İdare Mahkemesi’nde dava açma süresi 60 gündür.
D. Vergi Mahkemesi’nde dava açma süresi 30 gündür.

66. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin görünüşteki artış nedenlerinden değildir?
A. Para değerinin düşülmesi
B. Bütçelerde giderlerin yazılış şeklinin değiştirilmesi
C. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde aynı usulün terk edilmesi
D. Sanayileşme ve iktisadi kalkınmanın artması

67. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı vergide gerçekleşmez?
A. Yatay eşitlik B. Dikey eşitlik C. Esneklik D. Yansıma

68. Aşağıdakilerden hangisi negatif vergidir?
A. Vergilerin tahsil giderleri B. Yükümlülerin yıllık beyannamede zarar göstermesi
C. Muafiyet ve istisnaların neden olduğu vergi kaybı D. Dolaysız sosyal yardımlar

69. Aşağıdakilerden hangisi dalgalı borçlar›n özelliği değildir?
A. Faizlerin düşük tutulabilmesi B. Para piyasasından sağlanmaları
C. Bütçe uygulaması ile ilgili olmaları D. Bir vadeye bağlı olmamaları

70. Kamu kuruluşu niteliğindeki sosyal, ekonomik ve mesleki kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmet karşılığı aldıkları para nedir?
A. Harç B. Resim C. Parafiskal gelir D. Prim

71. Faydası tüm topluma ait olan ve bölünemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir?
A. Erdemli mal ve hizmetler B. Kamusal mal ve hizmetler
C. Yarı kamusal mal ve hizmetler D. Toplumsal mal ve hizmetler

72. Aşağıdakilerden hangisi yürürlükteki mevzuata göre damga vergisi ödeme usullerinden değildir?
A. Makbuz mukabili ödeme B. İstihkaktan kesinti suretiyle ödeme
C. Damga mukabili suretiyle ödeme D. Pul yapıştırmak suretiyle ödeme

73. Tahmin edilen vergi kapasitesi ile fiili vergi hâsılatı arasındaki oransal ilişkiye ne ad verilir?
A. Vergi gayreti B. Vergi uyumu C. Vergilemede optimizasyon D. Vergi esnekli¤i

74. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı kim tarafından TBMM’ye sunulur?
A. Maliye Bakanlığı B. Başbakanlık C. Bakanlar Kurulu D. Gelir İdaresi Başkanlığı

75. Aşağıdakilerden hangisi nakit açığı ile bütçe açığı arasında fark yaratan unsurlardandır?
A. Maaş ödemeleri B. Avans ödemeleri C. Tedavi giderleri D. Kırtasiye alımları

76. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin tek yönlü olarak cifte vergilendirmeyi sınırlandırmak amacıyla kullandığı yöntemlerden değildir?
A. İstisna yöntemi B. Beyan yöntemi C. Mahsup yöntemi D. İndirim yöntemi

77. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda delil olarak kabul edilmez?
A. Defter ve kayıtlar B. Bilirkişi ifadesi
C. Vergiyi doğuran olayla ilişkisi bulunan tanığın ifadesi D. Yemin

78. Tobin Vergisi’nin konusu nedir?
A. Kısa vadeli döviz işlemleri B. Yurtdışından elde edilen her türlü gelir
C. Borsadan elde edilen gelir D. Değer artış kazançları

KAMU İHALE KURUMU – 2006
79. Doğal tekel nedir?
A. Doğal kaynakların devletin tekelinde olmasıdır.
B. Piyasa koşullarında etkin çalıştığı halde doğası gereği bazı üretim alanlarının devlet tekeline alınmasıdır.
C. Azalan maliyetler dolayısıyla marjinal maliyet fiyatlaması sonucunda firmanın zarara uğradığı üretim alanlarıdır.
D. Maliyet artışı dolayısıyla kâr maksimizasyonu amacıyla firmaların birleşerek tekel oluşturmasıdır.
E. Ekonomilerin doğasından kaynaklanan tekelleşme eğilimidir.

80. Kamu mallarından bedava yararlanma eğiliminin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vergi ödemeyen kesimlerin kamu mallarından yararlanmalarına izin verilmemesi
B. Devletin sosyal refah amacıyla kamu mallarını karşılıksız olarak sunması
C. Vergi gelirlerinin yetersiz olması halinde devletin kamu mallarını sunamaması
D. Kamu mallarının bölünemez özelliği nedeniyle kişi başına fiyatlandırma yapılamaması
E. Maliyeti çok düşük olduğundan devletin kamu mallarını topluma bedava sunma eğilimi

81. Üç kişiden oluşan bir toplumda ve sadece üç hizmet seçeneğinin olduğu bir durumda, toplumun kamusal mal ve hizmetlerle ilgili tercih sıralamasını belirlemek amacıyla politika seçeneklerinin ikişer ikişer oylandığı ve seçeneklerin sırasıyla birbirine karşı seçimi kazandığı ve dolayısıyla sonucun belirsiz kaldığı durumda ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
A. Nispi temsil B. Pozitif toplamlı oyun C. Seçmen tercihi D. Nitelikli çoğunluk E. Dönemsel çoğunluk

82. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik birimin faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkileri ifade etmekte kullanılır?
A. Etkinlik B. Dışsallık C. Fırsat maliyeti D. Azalan verimler E. Artan tüketim

83. Vergileri harçlardan ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karşılıksız olması B. Yasa ile konması C. Vergi gelirlerinin bütçede yer alması
D. İdari denetime tabi olması E. Merkezi hükümet tarafından toplanması

84. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden biri değildir?
A. Zorunlu bir ödeme olması B. Yasalara dayanması C. Karşılıksız olması
D. Özel veya tüzel kişilerden alınması E. Belirli bir kamu hizmetine yönelik olması

85. Mamelek gelirleri aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Devletin vergilendirme gücüne dayanarak elde ettiği gelirlerdir.
B. Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallardan elde ettiği gelirlerdir.
C. Özel kesim tarafından devlete yapılan bağışlardan elde edilen gelirlerdir.
D. Devletin vergilendirme gücüne dayanmayan ancak vergi benzeri yollarla elde edilen gelirlerdir.
E. Dış yardımlardır.

86. Vergi kapasitesi nedir?
A. Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının aynı dönemde gerçekleşen milli gelire oranıdır.
B. Belirli bir dönemdeki vergilenebilir ekonomik potansiyeldir.
C. Toplam vergi gelirlerinin kamu harcamalarına oranıdır.
D. Toplam vergi gelirlerinin harcanabilir gelire oranıdır.
E. Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının, veri kapasite kullanım oranında sağlanan gelire oranıdır.

87. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırmasında yer alan kategorilerden biri değildir?
A. Cari harcamalar B. Reel harcamalar C. Verimsiz harcamalar D. Yatırım harcamaları E. Dolaylı harcamalar

88. Transfer harcamalarının dolaylı-dolaysız ayrımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Dolaylı transferler dolaylı vergilerle, dolaysız transferler dolaysız vergilerle finanse edilir.
B. Dolaylı transferler kişilere, dolaysız transferler kurumlara yapılır.
C. Dolaylı transferler kişilerin gelirini dolaylı olarak artırırken, dolaysız transferler doğrudan artırır.
D. Dolaylı transferler yılın belirli dönemlerinde yapılırken, dolaysız transferler sürekli yapılır.
E. Dolaylı transferler sübvansiyonlarla, dolaysız transferler malların fiyatı yoluyla yapılır.

89. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmasında yer almaz?
A. Adalet ve iç güvenlik B. Özel sektör hizmetleri C. Kültür ve eğitim hizmetleri
D. Sosyal hizmetler E. Uluslararası ilişkiler hizmetleri

90. A. Wagner’e göre, kamu harcamalarının artışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kamu harcamalarındaki artış devlet faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
B. Kamu harcamalarındaki artışta devlet şeklinin temsili hükümet, monarşik, üniter veya federatif olmasının bir rolü yoktur.
C. Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğuna artış, devletin eskiden sunduğu hizmetleri daha iyi sunmasından kaynaklanmaktadır.
D. Devlet faaliyetlerindeki genişliğine artış, devletin daha önce sunmadığı hizmetleri sunmasından kaynaklanmaktadır.
E. Kamu harcamaları merkezi hükümet düzeyinde artarken, yerel yönetimler düzeyinde artmamakta, hatta azalmaktadır.

91. Görünüşteki (ihraç) faiz haddi ile gerçek (plasman) faiz haddi arasındaki fark nereden kaynaklanır?
A. Borçlanılan dönem ile borçların itfa edildiği dönem arasındaki enflasyon farkından
B. Borçlanma senedinin birincil ve ikincil piyasadaki faizleri arasındaki farktan
C. Tahvil ile hazine bonosu arasındaki vade farkından
D. Başabaşın altında tahvil ihracından
E. Gecelik faizlerle tahvil faizleri arasındaki farktan

92. Konversiyon ne demektir?
A. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiştirilmesidir.
B. Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla değiştirilmesidir.
C. Borç ödemelerinin bir süreliğine durdurulmasıdır.
D. Düşük faizli borçların yüksek faizli borçlarla değiştirilmesidir.
E. Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesidir.

93. İç borçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Devletin ulusal piyasaya ihraç ettiği borçlardır.
B. İç sermaye piyasalarına ihraç edilip ulusal sermaye ile karşılanırlar.
C. İç borç senetlerinin yabancı uyruklular tarafından satın alınması halinde bu dış borca dönüşür.
D. İç borçlar kısa veya uzun vadeli olabilir.
E. İç borçlara ilişkin işlemler hazine tarafından yürütülür.

94. I. Borçlanmanın yükünü bugünkü nesil çeker.
II. Borçlanma bireylerin sermayelerini azaltır.
III. Ulusal sermayeye diğer kamu gelirlerinden daha fazla zarar verir.
Yukarıdakilerden hangileri klasik maliyecilerin borçlanmaya ilişkin görüşlerinden biridir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. II ve III E. I, II ve III

95. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir?
A. İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar B. İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
C. İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar D. İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar
E. İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar

96. Aşağıdakilerin hangisinde verginin yüklenicisi (fiili mükellef) tüketicidir?
A. Veraset ve intikal vergisi B. Katma değer vergisi C. Kurumlar vergisi
D. Emlak vergisi E. Gelir vergisi

97. Stopaj yoluyla alınan vergilerin bildirilmesine yarayan beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yıllık beyanname B. Münferit beyanname C. Muhtasar beyanname
D. Özel beyanname E. KDV beyannamesi
98. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli olmayan bir uygulamadır?
A. Amaçsal yorum B. Verginin yansıtılması C. Ekonomik yaklaşım D. Kıyas E. Tecil

99. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerin hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez?
A. Verginin konusu B. İstisna hadleri C. Oranlar D. İndirimler E. Muaflık ölçüleri

100. Mevcut uygulamaya göre, kâr payları üzerinden yüzde kaç stopaj yapılmaktadır?
A. 1 B. 5 C. 15 D. 20 E. 25

101. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır?
A. Arazi büyüklüğü B. Hayvan sayısı C. Traktör sayısı
D. Kendi isteği E. Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler

102. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların hangisinde götürü gider esasına yer verilmiştir?
A. Menkul sermaye iratları B. Ücretler C. Serbest meslek kazancı
D. Diğer kazanç ve iratlar E. Gayrimenkul sermaye iratları

103. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

104. Satın alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenerek satılması karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir?
A. Zirai kazanç B. Değer artışı kazancı C. Ticari kazanç D. Serbest meslek kazancı E. Arızi kazanç

105. 10 Aralık 2004 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A’nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
A. 10 Ocak 2005 B. 10 Şubat 2005 C. 10 Mart 2005 D. 31 Mart 2005 E. 10 Nisan 2005

106. Aşağıdakilerin hangisinde müteselsil olmayan bir sorumluluk söz konusudur?
A. Tasfiye memurlarının sorumluluğu B. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
C. Özel tüketim vergisinde gümrük memurunun sorumluluğu D. Vergi kesenlerin sorumluluğu
E. Veraset ve intikal vergisinde tapu memurunun sorumluluğu

107. Maliye politikasının amaçlarından biri olan ekonomik istikrar aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A. Fiyat istikrarı ve tam istihdam B. Tam istihdam ve adil gelir dağılımı
C. Fiyat istikrarı ve adil gelir dağılımı D. Fiyat istikrarı ve ekonomik kalkınma
E. Tam istihdam ve ekonomik kalkınma

108. 5 Nisan 1994 istikrar paketinde aşağıdaki maliye politikası önlemlerinden hangisi yer almaz?
A. Tarım destekleme alımlarının daraltılması
B. Tekel ürünleri ve akaryakıttan alınan vergilerin ve fonların yükseltilmesi
C. Bazı özel girişimlerin kamulaştırılarak KİT’e dönüştürülmesi
D. Yüksek oranda KİT zamları
E. Kişilere ve kurumlara yönelik ek vergiler

109. Durgunlukla mücadelede uygulanabilecek maliye politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Mal ve hizmet alımına yönelen kamu harcamalarının genişletici etkisi, transfer harcamalarına göre daha büyüktür.
B. Transfer harcamalarından yararlanan kesimlerin tüketim eğilimlerinin yüksek olması, bu harcamaların genişletici etkisini artırır.
C. Dar tabanlı vergilerdeki indirim, durgunluk dönemlerinde daha büyük genişletici etki yaratır.
D. Yüksek gelir gruplarına yönelik yapılan bir vergi indirimi, talebi artırmak yerine tasarrufu artıracağından beklenen genişlemeyi yaratmaz.
E. Durgunluk dönemindeki kamu borçlanması, atıl fonları harekete geçirirse etkili olur.

110. Tanzi etkisine göre, enflasyon ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Enflasyon nedeniyle nominal gelirleri artan vergi mükelleflerinin üst gelir dilimlerine kaymasından dolayı vergi geliri artar.
B. Enflasyonist ortamda para basarak gelir elde eden devlet, enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması nedeniyle net kayba uğrar.
C. Artan oranlı bir vergi sisteminde enflasyon, vergi gelirlerini artırıcı etki yaratır.
D. Vergi sistemi artan oranlı olmasa bile, enflasyonist bir ortamda devlet artan gelirden daha fazla bir vergi geliri elde eder.
E. Enflasyon vergisi nedeniyle artan vergi gelirleri çalışma güdüsünü azaltacağından devlet net kayba uğrar.

111. Bütçe açığı kuralı çerçevesinde enflasyon, bütçe açığı ve güçlü para arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hedeflenen enflasyon oranının çok düşük olması halinde güçlü paradaki artış bütçe açıklarından fazla olmalıdır.
B. Bütçe açığının yüksek olması halinde enflasyon hedefine ulaşmak için güçlü paradaki artışın bütçe açığından fazla olması gerekir.
C. Belirli bir enflasyon oranının hedeflenmesi halinde, bütçe açığı olsa bile güçlü parada bir değişme olmamalıdır.
D. Belirli bir bütçe açığı varken, enflasyon oranı ile güçlü para arasında herhangi bir ilişki yoktur.
E. Belirli oranda bir enflasyon hedefi varken güçlü paradaki artış bütçe açıklarına eşit olmalıdır.

112. Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda genişleme döneminde aşırı düzeyde artan vergilerin, genişlemeyi olumsuz etkileyerek ekonominin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine ne ad verilir?
A. Mali kaldıraç B. Mali sürüklenme C. Mali genişleme D. Mali tevzin E. Mali daralma

113. Bir bütçe yılına ilişkin gelir ve giderler, mali yıl bittikten sonra toplanmış ya da ödenmiş olsalarda, gelirin toplandığı, masrafın yapıldığı yıl bütçesi ile ilişkilendirilmeyerek, ilişkili olduğu mali yıl bütçesinin hesaplarına kaydedilmesi şeklindeki bütçe kapatma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Jestiyon B. Konsolidasyon C. Konversiyon D. Egzersiz E. Avans

114. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir?
A. Maliye Bakanlığı B. Sayıştay C. Bakanlar Kurulu D. Bütçe Komisyonu E. Devlet Planlama Teşkilatı

115. I. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi
II. Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçede gösterilmesi
III. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
IV. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara da yer verilmesi
Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde yukarıdaki ilkelerden hangilerine uyulur?
A. Yalnız II B. Yalnız IV C. I ve II D. I ve III E. III ve IV

116. Kamu harcamalarının uygulama sürecindeki “taahhüt” aşaması aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Bir bütçe ödeneğinin devleti borçlandıran bir işlemle belirli bir hizmete, kısmen ya da tümüyle bağlanmasıdır.
B. Devlet borcunun miktarının ve kime ödeneceğinin saptanmasıdır.
C. Bütçenin, Genel Kurulda onaylanması sonucunda hangi kamu kurumuna ne kadar ödenek ayrıldığının belirlenmesidir.
D. Maliye Bakanlığının kamu kuruluşlarının yapacağı harcamalara garanti vermesidir.
E. Hiçbir kamu kuruluşunun Maliye Bakanlığından izin almadan harcama yapamamasıdır.

117. Bütçeye ilişkin ilk sayılabilecek temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Magna Carta Libertatum B. Consolidated Fund Act C. Petition of Rights
D. Bill of Rights E. Le Budget de l’Etat

118. Yasama organına, yürütme organının işlemlerine izin verme ve onu denetleme imkânı sağlayan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Önceden izin işlevi B. Siyasal işlev C. Hukuki işlev D. Mali işlev E. Yasama işlevi

KAMU İHALE KURULU – 2009
119. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden ayıran özelliklerden biridir?
A. Temel amacın kâr olması B. Finansmanının gönüllü ödemelerle yapılması
C. Kararların siyasi süreç içinde belirlenmesi D. Fiyatların arz ve talebe göre belirlenmesi
E. Üretim biriminin firmalar olması

120. Aşağıdakilerden hangisi devletin, kaynak ayırımında etkinliğin sağlanması amacıyla piyasa ekonomisinin işleyişine yaptığı müdahalelerden biri değildir?
A. Marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim koşulları altında kamu kuruluşları aracılığıyla hizmet sunmak
B. Azalan maliyet koşullarının geçerli olduğu durumlarda doğal tekeller aracılığıyla mal ve hizmet sunmak
C. Olumlu dışsal ekonomi yayan piyasa ekonomisi etkinliklerini desteklemek
D. Anti-tröst yasaları çıkararak piyasadaki tekelleşmeye yol açan eğilimleri teşvik etmek
E. Toplum için tüketimi yararlı sayılan bazı özel mal ve hizmetlerin bütçeden sunulmasını sağlamak

121. Dışsallıklarda özel tazmin ile kamusal tazmin arasındaki temel fark aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A. Özel tazminde bireysel refah maksimizasyonu kamusal tazmin çerçevesinde ise toplumsal refah maksimizasyonu ön plandadır.
B. Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemliyken kamusal tazmin çerçevesinde dışsal zarara neden olanlar, ekonomik etkinlik ölçütü ne olursa olsun zarara uğrayanları tazmin etmekle yükümlüdürler.
C. Özel tazmin yaklaşımı özel sektör için kullanılırken, kamusal tazmin yaklaşımı kamu sektöründe yaşanan sorunların çözümünde kullanılır.
D. Özel tazmin uygulamasında bireylerin faydaları dikkate alınırken, kamusal tazmin uygulamasında topluma verilen zararın parasal değeri dikkate alınır.
E. Özel tazmin ilkesinde etkinlik önemli olmakla birlikte toplumun maksimum refahı göz önüne alınırken, kamusal tazmin ilkesinde toplumun maksimum refahı en temel ölçüttür.
122. W. A. Niskanen’in maliye teorisine yaptığı temel katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kamu kurumlarının sunduğu mal ve hizmetlerin üretimini belirleyen faktörlerin analizi
B. Kamu mal ve hizmetlerin finansmanı için alınan vergilerin değişik toplum kesimlerine nasıl dağıtılacağının analizi
C. Kamu harcamalarının zaman içerisinde sürekli artış göstermesine ilişkin nedenlerin analizi
D. Kamu mal ve hizmetlerine olan talebi belirleyen faktörlerin analizi
E. Siyasal devrevi hareketlerin kamu harcamaları üzerindeki etkisinin analizi

123. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının özelliklerinden biri değildir?
A. Kamu ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması
B. Ödemesinin genellikle parayla yapılması
C. Yalnızca harcama yapmaya yetkili olan kişilerce yapılabilmesi
D. Harcamanın yasal süreç içerisinde gerçekleştirilmesi
E. Millî gelirin önemli bir bölümünün ekonomiden çekilmesine yol açması

124. Negatif gelir vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Azalan oranlı bir vergidir. B. Artan oranlı bir vergidir.
C. Gelir vergisindeki kayıp ve kaçaklardır. D. Bir tür sosyal transfer harcamasıdır.
E. Yükümlü üzerinde negatif etki yaratan gelir vergisini anlatır.

125. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının millî hasılanın %25’ini geçmemesi gerektiğini savunur?
A. A. Wagner B. R. A. Musgrave C. C. Clark D. A. T. Peacock E. M. Friedman

126. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerinden biri değildir?
A. Ayni ekonomiden para ekonomisine geçilmesi B. Bütçede safi yöntemden gayrisafi yönteme geçilmesi
C. Paranın satın alma gücünün düşmesi D. Özel kesim elindeki girişimlerin kamulaştırılması
E. Kamu hizmetlerine olan talebin artması

127. Aşağıdakilerden hangisi devletin kamu yararına sunduğu hizmetlerden ayrıca özel yarar elde edilmesi nedeniyle kişilerden alınan bedele örnektir?
A. Tapu harcı B. Menkul kıymetler vergisi C. Kamu personel ücreti
D. Kamulaştırma gideri E. Özel şahısların bağış ve hibeleri

128. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiyat etkisinin ekonomik işlemleri azaltıcı etkisi tüketici açısından daha büyük olur?
A. Arz esnekliği yüksekse B. Talep esnekliği yüksekse C. Arz esnekliği düşükse
D. Talebin fiyat esnekliği düşükse E. Arz eğrisi pozitif eğimliyse

129. Aşağıdakilerden hangisi devletin para basmak suretiyle elde ettiği, enflasyon vergisi de denilen reel gelirlerdir?
A. Senyoraj gelirleri B. Teşebbüs gelirleri
C. Tahvil satımından elde edilen gelirler D. Devlet özel mallarının kiralanmasından elde edilen gelirler
E. Mali tekellerden elde edilen gelirler

130. Belli bir iktisadi faaliyet aşamasında alım-satım konusu olan bütün mal ve hizmetlerden alınan, sadece vergilendirilmeyen mal ve hizmetlerin açıkça belirtildiği vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Özel satış vergisi B. Genel satış vergisi C. İhracat vergisi
D. İthalat vergisi E. İstimlak vergisi

131. Mukayeseli Sosyal Fayda Teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Devletçe girişilen her iktisadi faaliyetin alternatif bir sosyal maliyeti olduğu varsayımına dayanır.
B. Devletin aldığı her verginin özel ekonomide mal ve hizmet üretiminin daralması veya genişlememesi sonucunu doğuracağı fikrine dayandırılır.
C. Bölünebilir malların üretiminin özel, bölünemez malların üretiminin kamu ekonomisine bırakılmasını savunur.
D. Hangi işlerin kamu ekonomisi, hangi işlerin özel ekonomi tarafından görülmesi gerektiği hususunda ışık tutar.
E. Kamu ekonomisinde girişilen çeşitli iktisadi faaliyetlerden hangilerinin geliştirilip hangilerinin geliştirilmemesi gerektiği konusunda yardımcı olur.

132. Aşağıdakilerden hangisi stagflasyon ortamında uygulanabilecek maliye politikasıdır?
A. Telafi edici maliye politikası B. Daraltıcı maliye politikaları C. Genişletici maliye politikaları
D. Selektif maliye politikaları E. Anti-enflasyonist maliye politikası

133. Aşağıdakilerden hangisi klasik maliyecilerin kamu maliyesine hakim olmasını istedikleri prensiplerin temel varsayımlarıyla bağdaşmaz?
A. Devlet zaruri bir fenadır ve tüketici niteliktedir. B. Kamu girişimleri özel girişimlerden daha az verimlidir.
C. Devletin fonksiyonları artırılmalıdır. D. Kamu, iktisadi rasyonellik prensibiyle bire bir davranmaz.
E. İyi vergilendirme adil, verimli ve tarafsızdır.

134. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırıcı özelliklere sahip değildir?
A. Kişisel gelir vergisi B. Kısa vadeli sermaye hareketleri
C. Toprak mahsullerine ödenen mali yardımlar D. Kurum ve aile tasarrufları
E. Mal stoklarında meydana gelen artış ve azalmalar

135. Belirli bir tüketim düzeyine ulaşma ve iktisadi kalkınmanın sağlanması şeklindeki maliye politikasının iki farklı amacı arasındaki çatışma ileri ekonomilerde görülmezken, bunun geri ekonomilerde çok daha belirgin olarak gerçekleşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sermaye kıtlığı çekilmesi B. Tüketim düzeyinin düşük olması
C. Nüfus artış oranının çok yüksek olması D. Kalkınmanın öncelikli olması
E. Fiyat istikrarı ile tam istihdam arasındaki ters ilişkinin güçlü olması

136. Bir ekonomide kaynakların tümünün verimli kullanıldığı varsayımı altında bütçe dengesinin etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Bütçe açığı etkisizdir. B. Bütçe fazlası etkisizdir. C. Denk bütçe daraltıcı etki yaratır.
D. Bütçe açığı daraltıcı etki yaratır. E. Bütçe fazlası daraltıcı etki yaratır.

137. Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmaya gidebilmesi için devletin kişilere sağladığı avantajlardan biri değildir?
A. Faiz B. Borç konversiyonu C. Başa başın altında ihraç D. Primli ihraç E. Vergi istisnası

138. Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenlerinden biri değildir?
A. Devletin olağanüstü gelir ihtiyacı B. Vergi yükünün çok yüksek olması
C. Politikacıların vergi yerine borçlanmayı tercih etmesi D. Borçların vadesi dolduğunda faiziyle birlikte geri ödenmesi
E. Ülkelerin döviz ihtiyacı

139. Konversiyon ne demektir?
A. Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesi B. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiştirilmesi
C. Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla değiştirilmesi D. İki ülke arasında yapılan borç sözleşmesi
E. Yabancı para cinsinden borcun yerli para cinsinden borca çevrilmesi

140. Devlet borçlarının gelirin yeniden dağılımı açısından etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Vergiler ile tahvil sahipliğinin artan oranlılığı aynı doğrultuda ise borç ödemeleri gelir dağılımını etkilemez.
B. Dolaylı vergilere dayalı bir vergi sisteminde borç geri ödemeleri gelir dağılımını olumsuz etkiler.
C. Borç verenlere uygulanan vergi istisnaları gelir dağılımını her koşulda olumlu etkiler.
D. Borçların faizlerinin vergi dışı bırakılması, dolaylı vergilere dayanan bir vergi sisteminde gelir dağılımını olumsuz etkiler.
E. Borçlanma kuşaklar arasında geliri yeniden dağıtıcı bir etki yaratır.

141. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir?
A. İçişleri Bakanlığı B. Maliye Bakanlığı C. İl genel meclisi D. Bakanlar Kurulu E. Başbakanlık

142. Aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
A. Bütçelerin stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülüp değerlendirilmesi
B. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
C. Bütçelerde bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmemesi
D. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi
E. Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçelerde gösterilmesi

143. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden 15 gün içinde aşağıdakilerin hangisi tarafından ilan edilir?
A. Bütçe Komisyonu B. Maliye Bakanlığı C. Bakanlar Kurulu D. Hazine Müsteşarlığı E. Sayıştay

144. Aşağıdakilerden hangisi planlama programlama bütçeleme sisteminin başarılı olamamasının nedenlerinden biri değildir?
A. Kurumsal kültür değişiminin sağlanamaması
B. Bu sistem için gerekli olan muhasebe sisteminin yeniden düzenlenememesi
C. Plan ve program arasında sürekli bir ilişki ve geçişi sağlayacak yapının kurulamaması
D. Bütçenin etkinliğini sağlayan dinamik işleyişin kurulamaması
E. Fonksiyonel sınıflandırmanın program sınıflandırması esasına göre yapılmaması

145. Geçici bütçe uygulaması kaç ayı geçemez?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7

146. Katma bütçe aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Giderleri kendi özel gelirleri ile sağlanan ve genel bütçe dışında yönetilen bütçedir.
B. Yerel yönetim bütçelerine genel bütçeden yapılan yardımların gösterildiği bütçedir.
C. Genel bütçeye özerk bütçelerin katılması ile yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan bütçedir.
D. Kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM’ye sunulan bütçeleridir.
E. Herhangi bir gelir kaynağı olmadığı hâlde birlik ilkesinin sağlanması amacıyla genel bütçeye eklenen harcamalardır.

147. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nun uygulama alanı içine girer?
A. Kamu binasının kiralanmasından doğan gelirler B. Sebepsiz zenginleşmeden doğan gelirler
C. Harçlar D. Haksız fiilden doğan gelirler
E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirleri
148. I. Gelir Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
II. Kurumlar Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
III. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangileri maddi vergi hukukunun konusuna girmez?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I ve III

149. Belgeleri arasında naylon fatura yakalanan mükellef hakkında hangi tarh yöntemine başvurulur?
A. İkmalen tarh B. Resen tarh C. İdarece tarh D. Beyana dayalı tarh E. Sözlü tarh

150. 1982 Anayasası’nın 73. maddesi Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapma yetkisi vermez?
A. Vergi indirimleri B. Verginin konusu C. Verginin oranı D. Muafiyetler E. İstisnalar

151. Kaynakta kesinti yoluyla alınan gelir vergisinin ödenme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1 ay sonra B. İzleyen yılın Mart ayında
C. İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar D. İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar
E. Beyanname verme süresi içinde

152. Ödeme emrine karşı açılan davayı sonuçlandırması için vergi mahkemesine tanınan süre ne kadardır?
A. 7 gün B. 15 gün C. 1 ay D. 2 ay E. 3 ay

153. I. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
II. Para ve vergi cezaları
III. Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
IV. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler
Yukarıdakilerden hangileri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. III ve IV E. I, II ve III

154. Aşağıdakilerin hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı yapılmaktadır?
A. Zirai ürün satışlarında B. Konut kiralarında C. Mevduat faizlerinde
D. İş yeri kiralarında E. Hizmet erbabının ücretlerinde

155. Vergi hukuku uygulamasında aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti serbest meslek faaliyeti sayılmaz?
A. Noter B. Mühendis C. Sünnetçi D. Eczacı E. Heykeltıraş

156. İstanbul’da faaliyette bulunan dar mükellef kurum A’nın 2009 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır.
Buna göre, mükellefin gelirlerini beyan şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan etmek mecburiyetindedir.
B. Münferit beyanname verir. Sadece ticari kazancını beyan eder.
C. Muhtasar beyanname verir. Sadece menkul sermaye iradını beyan eder.
D. Muhtasar beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan eder.
E. Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan eder, menkul sermaye iradını beyannamesine dahil etmez.

157. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin konusunu oluşturur?
A. Hizmet sunumu B. Mal teslimi C. Hukuki işlemler D. İthalat E. İhracat

158. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
A. Kooperatifler B. Derneklere ait iktisadi işletmeler C. İktisadi kamu kuruluşları
D. Konsorsiyum E. Vakıflara ait iktisadi işletmeler

MALİ HİZ. UZM. YRD. 2008
159. Vergi yükünün bazı iktisadi imkânlardan yararlanarak kısmen ya da tamamen başkasına veya başkalarına devredilmesine ne ad verilir?
A. Verginin telafisi B. Verginin amortismanı C. Verginin dönüştürülmesi
D. Vergi kaçırma E. Verginin yansıması

160. Vergi gelirleri ile vergi oranları arasında Laffer eğrisi ile tanımlanan ilişkiye göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Vergi oranlarındaki artış belirli bir noktaya kadar vergi gelirlerini artırır, ancak optimal oran aşıldıktan sonra gelir etkisi ortaya çıkacağından vergi gelirleri azalır.
B. Vergi oranlarındaki artış belirli bir noktaya kadar vergi gelirlerini düşük düzeyde de olsa artırır ve optimal oran aşıldıktan sonra gelir etkisi nedeniyle vergi gelirleri artarak artar.
C. Vergi oranlarındaki artış belirli bir noktaya kadar vergi gelirlerini artırır, ancak optimal oran aşıldıktan sonra ikame etkisi ortaya çıkacağından vergi gelirleri azalır.
D. Vergi oranlarındaki düşüş belirli bir noktaya kadar vergi gelirlerini artırır, ancak optimal oranın altındaki vergi oranları ikame etkisi nedeniyle vergi gelirlerini azaltır.
E. Vergi oranlarındaki artış ile vergi gelirleri arasında pozitif bir ilişki olmakla beraber gelir etkisi nedeniyle bu ilişki negatife döner.
161. Nispi vergileme ne demektir?
A. Elde edilmek istenen vergi hasılatının önceden saptanarak belirli ölçütler çerçevesinde vatandaşlara dağıtılması
B. Elde edilmek istenen vergi hasılatının önceden bilinmeden vergi matrahlarına vergi oranları uygulanarak mükelleflerin vergi borçlarının hesaplanması
C. Önceden belirlenmiş bir vergi hasılatının gelir düzeylerine göre mükelleflere dağıtılması
D. Önceden belirlenmiş bir vergi hasılatının tüketim düzeylerine göre mükelleflere dağıtılması
E. Önceden belirlenmiş bir vergi hasılatının gelir veya tüketim düzeylerine göre mükelleflere oransal olarak dağıtılması

162. Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerine başvurma nedenlerinden biri olamaz?
A. Ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi B. İç sanayinin korunması C. Devlete gelir sağlanması
D. İthalatın kısılması E. İhracatın artırılması

163. Tarafsız vergi ne demektir?
A. Farklı toplumsal gruplardan aynı şekilde vergi alınması
B. Aynı gelire sahip bireylerden aynı verginin alınması
C. Farklı gelire sahip bireylerden farklı oranda vergi alınması
D. Verginin iktisadi karar ve davranışları etkilememesi
E. Verginin millî geliri etkilememesi

164. Toplu artan oranlılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Vergi matrahına tek bir oran uygulanması nedeniyle vergi matrahı büyüdükçe vergi matrahına uygulanan oran artar.
B. Vergi matrahı dilimlere bölünerek her dilim için ayrı vergi oranı uygulandığından, vergi matrahı artışı ile beraber ortalama vergi oranı azalır.
C. Vergi oranı vergi matrahından bağımsız olarak belirlendiğinden bazı vergi mükellefleri için ağır yük getirir.
D. Vergi oranları vergi matrahına göre belirlenmekle birlikte vergi matrahı artışı ile beraber azalan oranlılık ortaya çıkar.
E. Vergi oranları vergi matrahından bağımsız olarak belirlendiğinden uygulamada azalan oranlı bir vergiye dönüşür.

165. Vergi matrahının miktar esas alınarak belirlendiği vergilere ne ad verilir?
A. Götürü vergiler B. Spesifik vergiler C. Advalorem vergiler D. Tüketim vergileri E. Ayni vergiler

166. Vergi yansıması ile verginin sermayeleştirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Yansıma değişim mekanizması içinde gerçekleşirken, sermayeleştirilme piyasa dışı mekanizmalarla ortaya çıkar.
B. Yansıma bir verginin ödenmesinden sonraki işlemleri içerirken, sermayeleştirilme verginin fiilen ödenmesinden önce gerçekleşir.
C. Yansıma işleminde vergi fiilen ödendiği hâlde, sermayeleştirilme işleminde herhangi bir vergi borcu ortaya çıkmaz.
D. Yansımanın yasal bir dayanağı olduğu hâlde, sermayeleştirilme yasa dışı yollarla gerçekleşir.
E. Yansıma ve sermayeleştirilme aynı anlama geldiği hâlde, parasal büyüklüğe göre farklı tanımlanırlar.

167. Kamu harcamalarının mutlak ve göreli artışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Mutlak artış kamu harcamalarının millî gelire oranının artması, göreli artış ise kamu harcamalarının özel kesim harcamalarına oranının artmasıdır.
B. Mutlak artış kamu harcamalarındaki reel artış, göreli artış ise kamu harcamalarındaki nominal artıştır.
C. Mutlak artış kamu harcamalarının belirli bir zaman aralığında parasal olarak artması, göreli artış ise kamu harcamalarının ilgili diğer ekonomik büyüklüklere göre artmasıdır.
D. Mutlak artış kamu hizmetlerindeki artışı, göreli artış ise kamu harcamalarındaki artışı ifade eder.
E. Mutlak ve göreli artışın her ikisi de parasal olduğu hâlde, ilki nüfusa oranla, ikincisi ise millî gelire oranla artışı ifade eder.

168. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin özelliklerinden biri değildir?
A. Yetkili kişilerce gerçekleştirilebilmesi
B. Kamu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılması
C. Karşılığında bir mal veya hizmet alımının söz konusu olması
D. Ödemenin genel olarak para şeklinde yapılması
E. Yasal süreç içinde gerçekleştirilmesi

169. Devletin altyapı yatırımları yapması, yol, liman, baraj, köprü inşa etmesi, ulaştırma ve haberleşme şebekesini geliştirmek amacıyla yaptığı harcamaların etkisi aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A. Kamu harcamalarının özendirici etkisi B. Kamu harcamalarının enflasyonist etkisi
C. Kamu harcamalarının daraltıcı etkisi D. Kamu harcamalarının telafi edici etkisi
E. Kamu harcamalarının siyasal etkisi

170. Devletin sermaye teşkili için yaptığı transfer harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Karşılıksız değildir.
B. Devlet, bu harcamaları karşılığında bir mal elde edebilir.
C. Kamulaştırma giderleri bu harcama grubu içinde yer alır.
D. Cari yılda üretilen taşınmaz malların alımları için yapılan ödemeler bu harcama grubuna dahildir.
E. Devletin mali sermaye niteliğinde tahvil, bono gibi alımları bu harcama grubuna dahildir.

171. Aşağıdakilerden hangisi kişilere yapılan transfer ödemelerinden biri değildir?
A. Sübvansiyonlar B. Emekli aylıkları C. İşsizlik ödemeleri
D. Hastalık yardımları E. Çocuklu ailelere yapılan yardımlar
172. Kamu harcamalarının verimli-verimsiz sınıflandırmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Transfer harcamaları verimli, cari harcamalar verimsizdir.
B. Sermaye teşkili için yapılan transferler verimli, yatırım harcamaları verimsizdir.
C. Sosyal transferler verimli, kalkınma carileri verimsizdir.
D. Üretim kapasitesini artıran harcamalar verimli, diğerleri ise verimsizdir.
E. Bireylerin tüketimini artıran harcamalar verimli, diğerleri ise verimsizdir.

173. Aşağıdakilerden hangisi gerçek harcamaların maliyetini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A. Girdi fiyatları B. Kullanılan hizmet üretimi teknolojisi
C. Hizmet sunulan alanın genişliği D. Hizmetten yararlananların sayısı
E. Hizmetin fiyatı

174. Aşağıdakilerden hangisi cari harcamalar içinde yer almaz?
A. Maaş ödemeleri B. Mal alımları C. Isıtma ve aydınlatma giderleri
D. Vergi iadesi E. Personel giderleri

175. Aşağıdakilerden hangisi endeksli tahvil ihracının sakıncalarından biri değildir?
A. Endeksleme hangi şekliyle uygulanırsa uygulansın paranın değer kaybına uğrayacağının devletçe açıkça itirafı anlamına gelmesi
B. Enflasyonun kontrol altına alınması konusunda hükûmet üzerindeki baskıları artırması
C. Endekslemenin enflasyon sebebiyle borç yükünün hafiflemesini önlemesi
D. Endekslemenin enflasyon dönemlerindeki tüketim artışlarını kamçılaması
E. Endekslemenin enflasyon sebebiyle devlet borçlarının otomatik amortismanını önlemesi

176. Türkiye’de 2006 yılı itibarıyla milyar YTL olarak GSMH 562, bütçe giderleri 175, bütçe gelirleri 172 ve faiz harcamaları 46 ise birincil bütçe fazlasının GSMH’ye oranı yaklaşık yüzde kaçtır?
A. 7,2 B. 7,5 C. 7,7 D. 8,2 E. 8,7

177. Kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kısa vadeli borç senetleri hazine bonosu olarak adlandırılır.
B. Kısa vadeli borçlar bütçenin zaman itibarıyla denkleştirilmesi için alınabilir.
C. Kısa vadeli borçlar zaman içinde iniş ve çıkışlar gösterir.
D. Kısa vadeli borç, akım cinsinden ele alınması gereken bir kavramdır.
E. Kısa vadeli borçlar sermaye piyasasından karşılanır.

178. Devlet borçlarının otomatik ödeme teorisi aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A. Para basarak kaynak yaratılması hâlinde enflasyon artacağından, devlete borç verenlerin anaparaları değer kaybeder ve zaman içerisinde sıfıra iner.
B. Devlet borçlarının verimli yatırımlarda kullanılması hâlinde gelir artacağından, bu artan gelirle borçlar ödenir ve zaman içerisinde borçların tamamı otomatik olarak itfa edilmiş olur.
C. Devlet borçlarının verimsiz harcamalara ayrılması hâlinde enflasyon artacağından, yerli para değer kaybeder ve devlet borçları zaman içerisinde reel olarak azalır.
D. Devlet kendi tahvillerinin bir bölümünü satın alır, dönem sonunda bu tahvillerden elde ettiği faiz geliriyle piyasadan yeniden tahvil satın alır ve zaman içerisinde borcun tamamını öder.
E. Devlet, borçlarının bir bölümü için her yıl kaynak ayırır ve zaman içerisinde borçların tamamı ödenir.

179. Borçlanmanın gerçek bir kamu geliri olup olmamasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Tasarruf sahiplerinden borçlanan devlet, bu kaynakları borçlanma faizinin üzerinde bir gelirle kullanabildiği takdirde gelecek nesillere yük getirilmemiş olur.
B. Enflasyon ortamında faiz oranı enflasyon oranından daha yüksek ise borcun yükünü gelecek nesiller çeker.
C. Enflasyon oranına eşit bir faiz oranı ile yapılan borçlanma, anaparanın aşınmasından dolayı tasarruf sahiplerinin net kaybına neden olur.
D. Piyasa faiz oranının üzerindeki bir faiz oranı ile borçlanma, gelir dağılımını tasarruf sahipleri aleyhine bozar.
E. Devletin, borçlandığı kaynakları faiz oranından daha düşük bir getiri oranı ile kullanması hâlinde borç yükünü gelecek nesiller çeker.

180. Devlet borçlarının amortismanı ne demektir?
A. Devlet borçlarının ödenmesi B. Devlet borçlarının ödenmesinin zamana yayılması
C. Devlet borçlarının faizlerinde düşüş olması D. Devlet borçlarının altyapı yatırımlarında kullanılması
E. Devlet borçlarının ertelenmesi

181. Aşağıdakilerden hangisi cebri borçlanmanın unsurlarından biri değildir?
A. Karşılıklı olması B. Çoğunlukla vadelerinin uzun, faizlerinin ise yüksek olması
C. Sürekli bir kamu geliri olmaması D. Zorlamaya dayanması
E. Genellikle olağanüstü hâllerde başvurulması

182. Osmanlı Devleti’nin bütçeye ilişkin ilk sistemli belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Muhasebe-i Umumiye Kanunu B. Muvazene-i Umumiye Kanunu C. Bütçe Nizamnamesi
D. Maliye Nezareti E. Umumi Bütçe Kanunu

183. Aşağıdakilerden hangisi hükümetin merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısıyla beraber TBMM’ye sunduğu belgeler arasında yer almaz?
A. Bütçe gerekçesi B. Mahallî idarelerin bütçe tahminleri
C. Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri D. Yıllık ekonomik rapor
E. Bütçe hazırlama kılavuzu

184. Bir devlet okulunda kullanılmak üzere satın alınacak belirli malzemeler için levazım sözleşmesi yapılması bütçe uygulaması açısından aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A. Tahakkuk B. Taahhüt C. Tebliğ D. İta emri E. Ödeme

185. Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe sisteminin sakıncalarından biri değildir?
A. Ödenekler kuruluş bazında verildiğinden yapılan işin gerçek maliyetinin tespitinin zor, hatta imkânsız olması
B. Ödeneklerin yıllık olarak verilmesi nedeniyle, yatırım planlaması yapmanın mümkün olmaması
C. Performans denetimine imkân tanımaması
D. Hizmetlerde fayda-maliyet hesabının yapılamaması
E. Basitliği nedeniyle yöneticiler ve parlamenterler tarafından benimsenmemesi

186. Orta vadeli mali plan aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırlanır?
A. Maliye Bakanlığı B. Yüksek Planlama Kurulu C. Devlet Planlama Teşkilatı
D. Bakanlar Kurulu E. TBMM

187. Kamu idareleri, gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayarak ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak hangi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderirler?
A. Mayıs B. Haziran C. Temmuz D. Eylül E. Ekim

188. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezî devlet bütçesinin denetlenmesine yönelik bir uygulama değildir?
A. Vesayet denetimi B. Harcama sonrası iç denetim
C. Harcama öncesi mali kontrol D. Kesin hesap kanununun görüşülmesi
E. Faaliyet raporları üzerinde TBMM denetimi

MALİ HİZ. UZM. YRD. (2010)
189. Gelir vergisi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?
A. Dolaylı vergi B. Öznel vergi C. Nesnel vergi D. Spesifik vergi E. Objektif vergi

Matrah (TL. Oran (%.
15.000’e kadar 5
20.000’e kadar 10
25.000’e kadar 15
30.000’e kadar 20
30.000 ve yukarısı için 35
190. Yukarıdaki tarife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Sınıf usulü artan oranlı tarifedir. B. Uzunluk farkı % 30’dur.
C. Yükseklik farkı 15.000 TL’dir. D. Matrahın 17.000 TL’ye çıkması durumunda ödenecek vergi 750 TL’dir.
E.Tarife artış oranları her bir basamakta % 5’lik artış göstermektedir.

191. Aşağıdaki kamu gelirlerinin hangisinde devletin egemenlik gücünün kullanımı unsuru bulunmamaktadır?
A. Zorunlu borçlanmalar B. Teşebbüs gelirleri C. Emisyon D. Para cezaları E. Fonlar

192. Aşağıdakilerden hangisi subjektif bir vergidir?
A. Toplama yapılabilen bir gelir vergisi B. Sedüler gelir vergisi C. Ciro vergisi
D. Katma değer vergisi E. Tek aşamalı üretim vergisi

193. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin mali ilkelerinden biri değildir?
A. Ekonomiklik ilkesi B. Uygunluk ilkesi C. Ayırma ilkesi D. Açıklık ilkesi E. Verimlilik ilkesi

194. Kamu harcamaları artışının demografik faktörler, kentleşme ve sanayileşme gibi sosyal ve iktisadi kalkınmışlık düzeyi ile bağlantılı faktörlere bağlı olarak açıklanması gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Keynes B. Wiseman C. Peacock D. Musgrave E. Ricardo

195. Wagner’e göre, bir ülkede kamu harcamalarının artışının nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kalkınmada devletin uygun bir ortam yaratması için genel idare harcamalarını artırması gerekir.
B. Eğitim harcamalarının artışı gelir artışından daha fazladır.
C. Sağlık harcamalarının artışı gelir artışından daha fazladır.
D. Kalkınmada devletin uygun bir ortam yaratması için adalet ve güvenlik harcamalarını artırması gerekir.
E. Büyüme ve kalkınma ile birlikte altyapı hizmetleri gibi büyük ölçekli ve tekel niteliğinde olan hizmetlere ihtiyaç azalır.

196. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biridir?
A. Paranın satın alma gücündeki azalmalar B. Kamu hesap tekniğindeki değişmeler
C. Bütçelerin gayrisafi usule göre düzenlenmesi D. Teknolojideki gelişmeler
E. Ayni ekonomiden para ekonomisine geçilmesi

197. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi fonksiyonel sınıflandırma içinde yer almaz?
A. Eğitim harcamaları B. Savunma harcamaları C. Transfer harcamaları
D. Sosyal hizmetler E. Adalet hizmetleri

198. Kalkınma carileri aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A. Ülkenin üretim gücüne katkısı olan, faydaları genellikle bir yılı aşan ancak maddi sermaye malı üretimine yönelik olmayan harcamalar
B. Ülkenin üretim gücüne katkısı olan, faydaları genellikle bir yılı aşan, maddi sermaye malı üretimine yönelik harcamalar
C. Ülkenin üretim gücüne katkısı olmayan, ancak kişilerin yaşam standardını yükseltmeye yönelik olarak yapılan harcamalar
D. Ülkenin üretim gücüne katkısı olmakla beraber, faydaları bir dönem içerisinde tükendiği için verimli olmayan kamu harcamaları
E. Ülkenin üretim gücüne katkısı olduğu hâlde kişilerin yaşam standardını yükseltmeye herhangi bir katkısı olmayan, maddi sermaye malı üretimi- ne yönelik harcamalar

199. Aşağıdakilerden hangisi devletin nerelere, ne ölçüde para harcaması gerekeceğine ve harcamalar dolayısıyla halka ne gibi yükümlülükler getireceğine, milletin ya da millet adına karar vermeye yetkili temsilî meclislerin söz sahibi olmalarını ifade eder?
A. Bütçe hukuku B. Bütçe hakkı C. Hükümranlık hakkı D. Bütçenin kanuniliği E. Anayasal iktisat

200. Aşağıdakilerin hangisinde bütçede giderin yapılma süreci doğru olarak sıralanmıştır?
A. Tarh – tahakkuk – tahsil
B. Taahhüt – tahakkuk – ödeme emrine bağlanması
C. Taahhüt – tahakkuk – ödeme emrine bağlanması– ödeme
D. Tahakkuk – taahhüt – ödeme emrine bağlanması– ödeme
E. Tahakkuk – taahhüt – ödeme

201. Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanunu eklerinden biri değildir?
A. Bütçe cetvelleri B. Kamu borç yönetimi raporu C. Bütçe gerekçesi
D. Millî bütçe tahmin raporu E. Bütçe çağrısı

202. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak aşağıdakilerden hangisinin bütçesine genel bütçe ödeneklerinin % 2’sine kadar yedek ödenek tahsis edilebilir?
A. DPT B. TBMM C. Sayıştay D. Maliye Bakanlığı E. Hazine Müsteşarlığı

203. I. Etkinlik II. Ekonomiklik III. Verimlilik
Yukarıdakilerden hangileri performans denetimini diğer denetim türlerinden ayıran en önemli unsurlardan biridir?
A. Yalnız II B. I ve II C. I ve III D. II ve III E. I, II ve III

204. Hazine tarafından merkez bankasından alınan ve merkez bankasının da para basarak karşıladığı borca ne ad verilir?
A. Nominal borçlanma B. Gerçek borçlanma C. Kamusal borçlanma
D. Özel borçlanma E. Dış borçlanma

205. Kısa vadeli borçlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bütçe açığını kapatmak için başvurulabilir. B. Para piyasasından temin edilir.
C. Dalgalı borç olarak adlandırılır. D. Devlet tahvili çıkartılarak borçlanmaya gidilir.
E. Vade sonunda anapara, faizi ile birlikte geri ödenir.

206. Devletin borçlanması suretiyle ekonomiden çektiği paranın, üretici sahalardan çekilmiş ve üretici olmayan sahalara aktarılmış olacağını, devlet harcamalarının ise verimli olmayacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Klasik Yaklaşım B. Pareto Yaklaşımı C. Keynesyen Yaklaşım
D. Kaldor – Hicks Yaklaşımı E. Rasyonel Beklentiler Yaklaşımı

207. Nominal değeri 1000 TL olan % 12 faizli bir tahvi- lin 900 TL’den satışa çıkarılması hâlinde gerçek faiz yüzde kaç olur?
A. 11,1 B. 12 C. 13,3 D. 23,4 E. 25,3

208. Aşağıdakilerden hangisi iç borçlanmanın temel iktisadi niteliğidir?
A. Satın alma gücünün özel ve kamu kesimi arasında el değiştirmesi
B. Ülkenin kullanabileceği kaynaklara bir ilave sağlanması
C. Bütçe açığına yol açması
D. Millî geliri, alınan borç kadar artırması
E. Millî geliri, alınan borç kadar azaltması

209. Mali kural nedir?
A. Çeşitli maliye politikası göstergeleri için konulan kısıtlamalar ve düzenlemeler
B. Ülkelerin anayasalarındaki maliye politikasıyla ilgili maddeler
C. Maliye politikası uygulamalarında etkinliğin sağlanması
D. Çeşitli parasal büyüklükler için konulan kısıtlamalar
E. Maliye politikası uygulayıcılarının uyması gereken kurallar ve düzenlemeler

210. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir?
A. Belirli bir tüketim düzeyine ulaşma ile iktisadi kalkınma
B. Fiyat istikrarı ile tam çalışma
C. Ekonomik ve sosyal haklarla toplum yararına kamulaştırma
D. Devlet borçlarının azaltılması ile iktisadi kalkınma
E. İktisadi kalkınma ile tam çalışma

211. Telafi edici harcamalarla ekonomiye yeterli para aktarılması sonucunda artan tüketim ve yatırım harcamalarının çarpan ve hızlandıran etkisiyle ekonomik canlanmayı sağlaması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A. Ekonomiye yapılan ince ayar B. Tulumbaya dökülen su C. Sıkı harcama politikası
D. Kurtarma paketi E. Anti-enflasyonist paket

212. Faiz dışı bütçe açığı ile reel faiz ödemelerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birincil açık B. Birincil fazla C. Faiz dışı fazla D. Operasyonel açık E. Operasyonel fazla

213. Kamu harcamaları ve vergilerin büyüme üzerindeki etkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Verimli harcamalar saptırıcı vergilerle finanse edildiği takdirde büyümeyi hızlandırır.
B. Verimsiz harcamalar saptırıcı olmayan vergilerle finanse edildiği takdirde büyümeyi hızlandırır.
C. Verimli harcamalar saptırıcı olmayan vergilerle finanse edildiği takdirde büyümeyi hızlandırır.
D. Verimsiz harcamalar saptırıcı vergilerle finanse edildiği takdirde büyümeyi hızlandırır.
E. Verimli harcamalar saptırıcı olmayan vergilerle finanse edildiği takdirde büyümeyi yavaşlatır.

214. Mükelleflerin yükümlülüklerine uymamaları durumunda karşılaşacakları yaptırımları düzenleyen vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Uluslararası vergi hukuku B. Vergi miras hukuku C. Vergi yargılama hukuku
D. Vergi ticaret hukuku E. Vergi ceza hukuku

215. Vergi cezasına karşı dava açılması durumunda cezanın ne zaman ödenmesi gerekir?
A. Cezanın mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren1 ay içinde
B. Mükellefin davayı açtığı tarihten itibaren 1 ay içinde
C. Aleyhe çıkan mahkeme karar tarihinden itibaren1 ay içinde
D. Aleyhe çıkan mahkeme kararının mükellefe tebliğinden itibaren 1 ay içinde
E. Mahkeme kararı üzerine idarenin düzenleyeceği ihbarnamenin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren1 ay içinde

216. Limitet şirket olarak hastane işleten Doktor A, hastanede hizmet verdiği Çiftçi B’den yaptığı tahsilat karşılığında aşağıdaki belgelerden hangisini düzenlemek zorundadır?
A. Serbest meslek makbuzu B. Fatura C. Gider pusulası
D. Perakende satış fişi E. Müstahsil makbuzu

217. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi istisnaları arasında yer almaz?
A. Zirai amaçlı su teslimleri B. Teknoloji geliştirme bölgesinde verilen hizmetler
C. Binek otomobili satışı D. Serbest bölgede verilen hizmetler
E. Basit usulde vergilendirilenlerin teslimleri

218. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin kapsamında değildir?
A. Sigara satışları B. Alkollü içki satışları C. Otomobil satışları
D. Beyaz eşya satışları E. Telefon hizmet satışı

2009 İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI MALİYE SORULARI
219. Bazı kamu kuruluşlarının görev zararının devlet tarafından karşılanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Kamu hizmetlerinde rekabetçi üretimin teşvik edilmesi
B. Katma değeri yüksek malların üretiminin teşvik edilmesi
C. Sunulan hizmetlerin topluma yoğun dışsal ekonomi yayması
D. Üretimden kaynaklanan negatif dışsallıkların azaltılması
E. Karşılanmaması hâlinde şirketin batması ve çalışanlarının işsiz kalması

220. Aşağıdakilerden hangisi gelir getiren menkul ve gayrimenkul sermaye unsurları olmak üzere, dayanıklı tüketim malları üzerine konulan vergi dolayısıyla vergilendirilen malın değerinin, o günkü piyasada geçerli cari faiz oranının karşılığı olan miktarda azalmasını ifade eder? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Vergi baskısı B. Çift vergileme C. Verginin amortismanı
D. Verginin dönüştürülmesi E. Verginin fiilen ödenmesi

221. Kamu harcamalarının verimli-verimsiz ayırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Millî gelirde artışa neden olan kamu harcamaları verimli, diğerleri verimsizdir.
B. Kişilerin refah düzeyini artıran harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir.
C. Kamu kesiminde çalışan kişilerin refah düzeyini artıran harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir.
D. Bir ülkedeki insanların çoğunluğunun yararlandığı hizmetlere yapılan harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir.
E. Mal sunmak üzere yapılan harcamalar verimli, hizmet sunmak üzere yapılan harcamalar verimsizdir.

222. Bütçenin hazırlanmasında genellik ilkesi açısından aşağıdaki yöntemlerin hangisi vazgeçilmezdir? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Bütçe denkliği B. Bütçenin yıllık olması C. Önceden izin
D. Sınırlı yetki E. Adem-i tahsis

223. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yollarından biri değildir? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Yanlışlıkların düzeltilmesi B. Açıklama istenmesi C. Kararın düzeltilmesi
D. Hata düzeltme E. Yargılamanın yenilenmesi

224. Zorunlu borçları vergiden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Vadesi geldiğinde geri ödenmesi
B. Borç verip vermemenin kişinin isteğine bağlı olması
C. Borç verecek kurumun ödeme koşullarını kendi belirlemesi
D. Devletin sadece borcun itfa koşullarını belirlemesi
E. Devletin borç tahvillerini toplumun ilgisine sunarak, sadece isteyen kişi ve kurumların borç vermesi

225. Kalkınmayı destekleyecek bir vergi politikası tasarlandığında aşağıdakilerden hangisi uygun bir politika olabilir? (2009 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Daha çok yüksek gelir grubundan vergi alınacak şekilde artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanması
B. Dolaylı vergilerin oranlarının farklılaştırılması
C. Dolaysız vergilerin kaldırılması
D. İthalata uygulanan verginin azaltılması
E. Vergi muafiyetlerinin artırılması
2010 İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI MALİYE SORULARI
226. Verginin konusu ile vergi matrahının aynı olduğu vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Kurumlar Vergisi B. Gelir Vergisi C. Motorlu Taşıtlar Vergisi D. Baş Vergisi E. Emlak Vergisi

227. Kamu harcamalarının gerçek harcamalar-transfer harcamaları şeklinde sınıflandırılması hangi esasa göre yapılmaktadır? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Harcamaların cari dönem üretimini ve fiyat düzeyini etkileyip etkilememesine göre
B. Harcamaların gelir dağılımını etkileyip etkilememesine göre
C. Harcamaların devletin temel amaçlarıyla ilgili olup olmamasına göre
D. Harcamaların kişilerin satın alma gücünü etkileyip etkilememesine göre
E. Harcamaların doğrudan veya dolaylı olmasına göre

228. I. Genel Mizan
II. Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller
III. Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı
Yukarıdakilerden hangileri kesin hesap kanun tasarısına eklenen belgelerden biridir? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve III D. II ve III E. I, II ve III

229. Merkez bankasının ekonomide para arzı gereksinimlerine göre yaptığı mali varlık alma, banknot sürme ya da mali varlık satma ve banknot çekme işlemlerine ne ad verilir? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Para basma işlemi B. Açık bütçe işlemi C. Açık piyasa işlemi
D. Cari açık dengeleme işlemi E. Ticaret açığı kapama işlemi

230. Aşağıdakilerden hangisi depresyonla mücadelede telafi edici maliye politikasının başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Telafi edici politikanın zamanlaması
B. Kamu harcamalarının vergilerden daha fazla olması
C. Uygulanacak politikanın halk ve iş çevreleri tarafından bilinmesi
D. Telafi edici politikasın gereğinden fazla borçlanmayla finanse edilmesi
E. Siyasi parti ve meslek kuruluşlarının kendi çıkarları için harcama programlarını geciktirmesi

231. Bir şairin, şiir kitabının yayını karşılığında elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Ücret B. Ticari kazanç C. Serbest meslek kazancı
D. Gayrimenkul sermaye iradı E. Diğer kazanç ve irat

232. İşletmeye kayıtlı aşağıdaki taşıtlardan hangisinin motorlu taşıtlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulaması açısından gider olarak kabul edilmez? (2010 İç Denetçi Aday Belirleme.
A. Minübüs B. Otobüs C. Kamyonet D. Kamyon E. Binek otomobili

MALİ ANALİST YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI, KONTROLÖR (2008)
233, 234 ve 235. Sorular aşağıdaki tabloya göre cevaplandırılacaktır.
TÜRKİYE (Milyar TL . 2004 2005
MERKEZ YÖNETİM BÜTÇESİ HARCAMALARI 141 146
FAİZ HARİÇ HARCAMALAR 84 100
Personel 29 32
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri 4 4
Mal ve hizmet alımları 12 15
Cari transferler 28 36
Sermaye giderleri 8 9
Sermaye transferleri 1 1
Borç verme 2 3
Faiz harcamaları 57 46
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ GELİRLERİ 110 137

233. Tabloya göre ,2004 yılı bütçe nakit dengesi kaç milyar TL dir?
A. -53 B. -31 C. -27 D. 57 E. 100

235. Tabloya göre ,2005 yılı faiz dışı dengesi kaç milyar TL dir?
A. 37 B. 46 C. 54 D. 91 E. 100

236.Yukarıdaki tabloda kamu harcamalarının hangi sınıflamasına yer verilmiştir?
A. Örgütsel sınıflandırma B. Finansman tipi sınıflandırma C. Ekonomik sınıflandırma
D. Kurumsal sınıflandırma E. Fonksiyonel sınıflandırma

237.Klasik maliyeciler tarafından savunulan ‘’ kamu gelirlerinin tarafsızlığı ‘’ görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kamu gelirleri bireylerden gelirleri ölçüsünde toplanmalıdır.
B. Kamu gelirleri mümkün olduğunca fazla olmalıdır.
C. Kamu gelirleri bireylerden kamu hizmetlerinden faydalanmaları ölçüsünde alınmalıdır.
D. Kamu gelirleri bireylerin ekonomik kararlarını etkilememelidir.
E. Kamu gelirleri bireyler arasında eşit paylaştırılmalıdır.

238. Bütçede belirli kaynaklardan elde edilen gelirlerin,belirli harcamaların karşılığı olarak ayrılmaması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Birlik ilkesi B. Tahsisi ilkesi C. Açıklık ilkesi D. Genellik ilkesi E. Ademi tahsis ilkesi

239. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de son yıllarda kamu harcamalarının ekonomik sınıflaması içerisinde en yüksek payı transfer harcamalarının almasının nedenlerinde biridir?
A. Cari harcamaların azalması B. Yatırım harcamalarının artması
C. Devlet personel sayısının artması D. Faiz ödemelerinin artması
E.Kamu gelirlerinin artması

240. Temel amacı kamu kesiminde kullanılan girdileri sıkı bir şekilde denetlemek olan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangidir?
A. Program bütçe sistemi B. Geleneksel bütçe sistemi C. Performans bütçe sistemi
D. Sıfır-temelli bütçeleme sistemi E. Yönetim bütçe sistemi

241. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin gelir dağılımı politikasına ilişkin etkinliğini sınırlandıran faktörlerden biridir?
A. Artan oranlı tarife yapısının kullanılması B. İndirimlere izin verilmesi
C. Vergiye tabi kazanç ve iratların kapsamının dar tutulması D. Vergiden kaçınmanın fazla olması
E. Vergi kaçakçılığının yaygın olması
242. 1982 Anayasasının 73. Maddesinde ‘’ herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.’’ hükmü ile aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangisi anayasa kuralı haline getirilmiştir?
A. Genellik ilkesi B. Adalet ilkesi C. Esneklik ilkesi D. Birlik ilkesi E. Ödeme gücü ilkesi

243. Belirli bir dönemde ödenen vergilerden kamusal hizmetler sonucu elde edilen kamusal yararın düşülmesi sonucu bulunan vergi yükü kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bireysel vergi yükü Gerçek vergi yükü Sektörel vergi yükü
B. Net vergi yükü Toplam vergi yükü

244. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan değer esasına dayalı vergilerden biri değildir?
A. Motorlu taşıtlar vergisi B. Gelir vergisi C. Kurumlar vergisi
D. Katma değere vergisi E. Emlak vergisi

245. Vergilendirmede ‘’yatay adalet’’ kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Aynı vergi ödeme gücüne sahip bireylerin farklı şekilde vergilendirilmesi
B. Farklı vergi gücüne sahip bireylerin aynı şekilde vergilendirilmesi
C. Aynı vergi ödeme gücüne sahip bireylerin aynı şekilde vergilendirilmesi
D. Bireylerin ödeme güçlerine göre vergi vermesini
E. Kamu hizmetlerinden elde edilen fayda oranında vergilendirilme yapılmasını

246. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisine sahip olmasının amaçlarından biri değildir?
A. Kamu görevlerinde birliğin sağlanması
B. Mahalli hizmetlerin,idarenin ilkesine uygun şekilde yürütülmesi
C. Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması
D. Tolum yararının korunması
E. Yerel yönetimlere özerklik verilmesi

247. Monetarist iktisatçılara göre ekonomik istikrar için nasıl bir politika izlenmelidir?
A. Faiz oranları düşük tutulmalıdır C. Para arzı sabit bir oranda artırılmalıdır
B. Genişletici maliye politikası uygulanmalıdır D. Gelirler politikası uygulanmalıdır
E. Talep politikası kullanılmalıdır

248. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesinde tam istihdam bütçe fazlası ölçüsünün tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ekonomik faaliyet düzeyindeki değişikliklerin yaratacağı etkinin ortadan kaldırılması
B. Hesaplanmasının kolay olması
C. Ekonomide ortaya çıkabilecek aşırı istikrar olgusunun ortadan kaldırılması
D. Yaygın bir kullanım alanına sahip olması
E. Ekonominin tam istihdamda olması

249. Anti enflasyonist bir politika olarak kamu yatırım harcamalarının kısılması uzun dönemde ekonomiyi hangi nedenle olumsuz etkiler?
A. Toplam talebe etkisi nedeniyle B. Nispi fiyatlara etkisi nedeniyle
B. Kapasite etkisi nedeniyl D. Mutlak fiyatlara etkisi nedeniyle
E. Tasarruf düzeyine etkisi nedeniyle

250. Bir ekonomide likidite derecesinin arttırılması açısından devlet tahvillerinin nerede tutulması en etkin sonucu doğurur?
A. Tasarruf kurumlarının portföyünde B. Kişilerin portföyünde C. Ticari bankaların portföyünde
D. Firmaların portföyünde E. Merkez bankası portföyünde

251. Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarının finansmanı için dış kaynak kullandığında ortaya çıkan bir sonuç değildir?
A. Dış ticaret açığının azalması B. Dış piyasada ülke parasının değerinin yükselmesi
C. Ülkeye sermaye akışının gerçekleşmesi D. İthalatın ucuzlaması
E. Faiz oranları artışının engellenmesi

252. Açık bir ekonomide hangi durumda maliye politikasın etkinliği en fazladır?
A. Sabit döviz kuru sisteminde ve sermaye hareketleri yoksa
B. Esnek döviz kuru sisteminde ve sermaye hareketleri yoksa
C. Esnek döviz kuru sisteminde ve sermaye hareketleri serbestse
D. Sabit döviz kuru sisteminde ve sermaye hareketleri serbestse
E. Her iki döviz sisteminde de her durumda
253. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konjonktürel esnekliğini etkilemez?
A. Vergi tahsil yöntemi B. Muafiyet ve istisnaların kapsamı C. Artan oranlık derecesi
D. Ekonominin işlem hacmi E. Gelir türlerinin dağılımı

254. Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin düşüklüğü piyasa faiz oranını nasıl etkiler?
A. Tüketim eğilimi düşük olduğundan faiz oranının düşmesi yönünde
B. Tüketimin marjinal yararı yüksek olduğundan faiz oranının yükselmesi yönünde
C. Tasarruf eğilimi yüksek olduğundan faiz oranının düşmesi yönünde
D. Tasarruf eğilimi düşük olduğundan faiz oranının düşmesi yönünde
E. Tasarrufun marjinal maliyeti düşük olduğundan faiz oranının yükselmesi yönünde

255. Aşağıdakilerden hangisi nedeniyle parlamento,maliye politikası konusundaki bazı yetkilerini hükümete devredebilir?
A. Parlamento denetiminin iyi işlemesi
B. Kamuoyu tercihinin bu yönde olması
C. Hükümetin bu konularda daha rasyonel karar almasının mümkün olması
D. Parlamentonun bu konularda etkin çalışmaması
E. Sürecin çabuklaştırılması

256. Bir ekonomide gönüllü tasarrufları en fazla kısıtlayan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Genel bir harcama vergisi B. Emlak vergisi C. Katma değer vergisi
D. Artan oranlı gelir vergisi D. İşletme vergisi

257. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadele amacıyla gider vergisinin arttırılmasının olumsuz sonucudur?
A. Toplam tüketimi azaltması B. Lüks malların tüketimini azaltması
C. Düşük gelirliler üzerinde daha ağır yük oluşturması D. Toplam tasarrufu azaltması
E. Yüksek direnç ile karşılanması

258. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın finansmanında dış borçların rolünün artmasının bir nedeni değildir?
A. Gelişmiş ülkelerde durgunluk koşulları B. Uygulanan düşük faiz oranları
C. Petrol fiyatları artışı D. Hammadde ithalatına olan bağımlılık
E. Yetersiz tasarruf düzeyi

MİLLÎ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI (2011)
259. Uygulanan maliye politikasının gelir dağılımı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir?
A. Gini kat sayısı B. Götürü vergi çarpanı C. İstihdam esnekliği D. Hızlandıran

260. Aşağıdakilerden hangisi kamu mal ve hizmetlerinin sahip oldukları değerlerin para cinsinden ifade edilebilmesi için başvurulan ölçütlerden biri değildir?
A. İlgili hizmetin özel piyasadaki değeri
B. Fiziksel olarak saptanmış bir hedefin ortadan kaldırılma yüzdesi
C. Herhangi bir hizmetin topluma sağladığı tatmin düzeyi
D. Bilgi düzeyindeki değişmelerden kaynaklanan yıllık ortalama kazançların kapitalize değerleri

261. Aşağıdakilerden hangisi kamusal seçim teorisinin doğrudan ilgi alanına girmez?
A. Bürokrasi B. Firma davranışları C. Seçmen davranışları D. Siyasal partilerin politikaları

262. Döviz garantili Devlet tahvilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hem anapara hem de faizi dövize endekslidir.
B. Anapara dövize endekslidir, ancak faiz dövize endeksli değildir.
C. Anapara yerli para cinsinden hesaplanır, faiz ise dövize endekslidir.
D. İhraç sırasında döviz üzerinden faiz hesaplanır, ancak anapara yerli para cinsinden ödenir.

263. Borçların sürdürülebilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Bütçenin fazla vermesi hâlinde borç stokunun düşürülmesi için reel faiz oranının büyüme oranından yüksek olması gerekir.
B. Bütçenin açık vermesi hâlinde borç stokunun değişmemesi için reel faiz oranının büyüme oranından büyük olması gerekir.
C. Faiz dışı bütçenin dengede olması hâlinde borçların sürdürülebilmesi için reel faiz oranının büyüme oranına eşit olması gerekir.
D. Faiz dışı bütçe fazlası verilmesi hâlinde borç stokunun değişmemesi için nominal faiz oranının enflasyon oranından düşük olması gerekir.

264. Devlet müdahalesi olmadığı takdirde tercih çarpıklığına konu olan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Saf kamu malları B. Erdemli mallar C. Yarı kamusal mallar D. Dışsallıkları yüksek olan mallar

265. Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesine ne ad verilir?
A. İkame etkisi B. Laffer etkisi C. Tanzi etkisi D. Gelir etkisi

266. Ekonomik ve sosyal hayatta ticari ve sınai faaliyette bulunmak üzere ortaya çıkan Devlet teşebbüslerinin önceleri “mali monopoller” olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bu teşebbüslerin önceleri finansal kuruluşlar olarak ortaya çıkması
B. Ticari ve sınai Devlet teşebbüslerinin çok yüksek maliyetlerle kurulması
C. Devletin bu teşebbüslerden maliyetin üzerinde gelir elde etme amacı
D. Bu teşebbüslerin zararına çalışması nedeniyle Devletin mali destekte bulunması

267. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinde maliyeti belirleyen unsurlardan biri değildir?
A. Sunulan hizmet miktarı B. Hizmetten yararlananların sayısı
C. Kullanılan hizmet üretimi teknolojisi D. Hizmet sunulan bireylerin gelir düzeyi

268. Negatif gelir vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Gelir vergisindeki kayıp ve kaçaklardır. B. Bir tür sosyal transfer harcamasıdır.
C. Azalan oranlı bir vergidir. D. Artan oranlı bir vergidir.

269. Kamu Kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Kamu Kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B. Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezi yönetim tarafından alınır.
C. Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
D. Harç ve resimler daha ziyade merkezi yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.

270. Her mükellefe yüklenen vergi çeşidinin ve miktarının belirli olmasını, keyfi olmamasını, koşullarının açık ve kesin olması gerektiğini belirten vergi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Belirlilik ilkesi B. Açıklık ilkesi C. Uygunluk ilkesi D. Esneklik ilkesi

271. Aşağıdaki harcamalardan hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel ayrımına tabi değildir?
A. Eğitim harcamaları B. Transfer harcamaları C. Bayındırlık harcamaları D. Sosyal hizmet harcamaları

272. Aşağıdakilerden hangisi verginin yansımasını etkileyen faktörlerden değildir?
A. Piyasa yapısı B. Verginin yüksekliği
C. Üreticinin mutlak üretim düzeyi D. Ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel durum

273. Aşağıdakilerden hangisi matrah tespit usullerinden biri değildir?
A. Beyan usulü B. Götürü usulü C. Stopaj usulü D. Karine usulü

274. 5018 sayılı Kanun’a göre Savunma Sanayi Müsteşarlığı aşağıdaki bütçe türlerinin hangisinde yer alır?
A. Özel Bütçe B. Katma Bütçe C. Genel Bütçe D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi

275. Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasa tasarısına eklenecek belgelerden biri değildir?
A. Bütçe çağrısı B. Yıllık ekonomik rapor
C. Kamu borç yönetimi raporu D. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi

276. 5018 sayılı Kanun’a göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devlet Planlama Kurumu B. Türkiye İstatistik Kurumu C. Hazine Müsteşarlığı D. Maliye Bakanlığı

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.