KPSS Coğrafya 60 Soruluk Karma Çözümlü Sorular

KPSS Coğrafya 60 Soruluk Karma Çözümlü Sorular
Yayınlama: 01.10.2020
Düzenleme: 08.03.2021 00:00
687
A+
A-

KARMA TEST
1. Türkiye’deki hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yargılardan yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyı balıkçılığı daha çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yapılır.
B) Doğu Karadeniz ve Erzurum – Kars çevresinde koyun yetiştiriciliği yaygındır.
C) Çiçekli bitkiler, meyve ağaçlarının yaygın olması arıcılığın gelişmesinde etkilidir.
D) Marmara ve Ege Bölgelerinde ahır hayvancılığının yaygınlaşmasında pazar olanaklarının gelişmesi etkili olmuştur.
E) Steplerin yaygın olduğu yörelerde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Doğru cevap B

Çözüm:

Doğu Karadeniz ve Erzurum – Kars çevresinde ortak olarak büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu alanlarda küçükbaş hayvancılık ekonomik değer taşımaz.

2. Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yoğun olarak yetiştirildiği yörelerde yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir?

A) Turunçgiller
B) Üzüm
C) Şekerpancarı
D) Elma
E) Çay

Doğru cevap B

Çözüm:

Turunçgiller Akdeniz kıyılarında birinci sıradadır. Bu alanlar Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek yerleridir.

3.
I. Kışların ılık geçmesi ve yağış rejiminin düzenli olması
II. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması
III. Güneşleme süresinin uzun olması
IV. Kış yağışlarının kar şeklinde düşmesi
V. Yazların sıcak ve kurak geçmesi

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de fındık tarımının yaygın olduğu yörelerde görülen iklimin temel özelliğidir?

A) I                 B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap A

Çözüm:

Türkiye’de Fındık tarımı Karadeniz İkliminde görüldüğü yerlerde yapılır.
Karadeniz ikliminin en önemli özelliği yağış rejiminin düzenli olmasıdır.

4. Karadeniz kıyılarında orman yangınlarının Ege ve Akdeniz kıyılarına oranla az olmasında;
I. tarım alanlarının az olması
II. nemliliğin yıl boyunca yüksek olması
III. yüzey şekillerinin engebeli olması
IV. dağların kıyıya paralel uzanması
gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I                  B) I ve II                     C) Yalnız II
D) I ve III                    E) III ve IV
Doğru cevap C

Çözüm:

Karadeniz kıyılarında yağış rejimi düzenli, nemlilik yüksek olduğu için yaz kuraklığı görülmez buna bağlı olarak orman yangını risk azdır.

5. Sıcaklığın gün içinde 0°C’nin altına düştüğü günlerde don olayları görülebilmektedir.
Donlu gün sayısının; Akdeniz kıyılarında 1 -2, Ege kıyılarında 9, Karadeniz kıyılarında ise 12 gün olmasında;
I. karasallık
II. dağların uzanışı
III. denizellik
IV. enlem
V. toprak tipleri
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I                B) Yalnız II                    C) II ve III
D) I, II ve III             E) Yalnız IV
Doğru cevap E

Çözüm:

Kıyaslanan bölgelerde denizellik ortaktır bu farklılıkta kullanılmaz. Bu alanlarda karasallık da etkili değildir.
Verilen alanların güneyden kuzeye doğru sıralandığını dikkate alırsak don gün sayısının artmasını enleme bağlı sıcaklığın azalması şeklinde yorumlayabiliriz.

6. Türkiye’de aşağıdaki sanayi dallarından hangisi diğerleri kadar yaygın değildir?

A) Şeker
B) Un
C) Çimento
D) Uçak
E) Bitkisel yağ

Doğru cevap D

Çözüm:

Türkiye’de uçak sanayisi Ankara, Eskişehir ve Kayseri’de bulunmaktadır.

7. Türkiye’nin ılıman kuşakta yer alması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A) Doğal bitki örtüsünü
B) Yetiştirilen tarım ürünlerini
C) Volkanik göllerin oluşumunu
D) Toprak tiplerini
E) Giyim kuşam şeklini

Doğru cevap C

Çözüm:

Volkanizma iç kuvvetlerle alakalıdır. Ilıman kuşakta yer almamızın sonucunda oluşmamıştır.

8. Türkiye’de yerel saat farkının en fazla Karadeniz Bölgesinde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıradağların varlığı
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Yağış rejiminin düzenli olması
D) Türkiye’nin en kuzeyinde yer alması
E) Doğu – batı yönünde geniş yer kaplaması

Doğru cevap E

Çözüm:

Doğu batı yönünde geniş bir bölge olduğu için buradan geçen boylam farkı da fazla olacaktır. Bu nedenle yerel saat farkı da fazladır.

9. Türkiye’nin Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritasında en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da görülmesi;
I. yükselti
II. denizden uzaklık
III. yüksek basınç merkezi etkisi
IV. konveksiyonel yağışlar
faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) II ve IV                      B) III ve IV                     C) I ve III
D) II ve III                      E) I ve IV
Doğru cevap D

Çözüm:

İndirgenmiş haritalarda yükseltini etkisi dikkate alınmaz.
Bu haritada Kuzeydoğu Anadolu’da en düşük sıcaklıkların olmasında karasallık ve Sibirya yüksek basıncının etkisi dikkate alınabilir.

10. Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinde, Şanlıurfa ili Türkiye’nin toplam üretimindeki payında birincidir?

A) Zeytin
B) Pamuk
C) Mısır
D) Kayısı
E) Gül

Doğru cevap B

Çözüm:

GAP ile birlikte Şanlıurfa pamuk üretiminde birinci olmuştur.

11. Diğer koşullar göz önüne alınmadığında,  yıl boyunca yağış isteği olan bir tarım ürünü Marmara Bölgesi’nin hangi yöresinde yetiştirilirse daha iyi sonuç alınır?

A) Yıldız Dağları
B) Kapıdağ
C) Gelibolu
D) Bilecik
E) Bursa
Doğru cevap D

Çözüm:

Yıldız Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarında Karadeniz İklimi görülür. Buna bağlı olarak bu tarım ürünün yetişebileceği alan burasıdır.

12. Türkiye’de enerji üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden yararlanılmaz?

A) Hidroelektrik
B) Biomas
C) Rüzgâr
D) Jeotermal
E) Gelgit

Doğru cevap E

Çözüm:

Türkiye’nin açık denize kıyısı bulunmadığı için gel git etkili değildir. Buna bağlı olarak bu enerji kaynağının kullanımı söz konusu değildir.

13. Aşağıdakilerden hangisi kış ılıklığına rağmen Doğu Karadeniz kıyılarında seracılık faaliyetlerinin yapılmasını zorlaştıran etmenlerden biridir?

A) Konserve tüketiminin fazla olması
B) Toprakların fazla yıkanmış olması
C) Güneşlenme süresinin az olması
D) Akarsu rejiminin düzenli olması
E) Orman alanlarının fazla olması
Doğru cevap B

Çözüm:

Sebze ve meyve tarımında birçok üründe kış ılıklığı, su ve güneşlenme isteği söz konusudur. Karadeniz’de yağış rejiminin düzenli, nemliliğin yüksek olmasına bağlı olarak bulutluluğun fazla güneşlenme süresinin az olması sebep olmuştur.

14. Pamukkale travertenlerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Karstik arazi
B) Su
C) Çökelme
D) Su sıcaklığı
E) Rüzgâr aşındırması

Doğru cevap B

Çözüm:

Travertenlerin oluşumu karstik arazi, suyun sıcaklığı, eritme ve biriktirmesine bağlı olarak oluşmuştur. Rüzgâr aşındırması bunda etkili değildir.

15. Türkiye’de kış mevsiminde en yüksek sıcaklıklara, Akdeniz kıyılarında rastlanır.
Bu duruma yol açan etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek enlemlere uzak olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Maki bitki örtüsünün iç kısımlara sokulmaması
D) Teke ve Taşeli Yarımadalarına sahip olması
E) Karstik arazinin yaygın olması

Doğru cevap A

Çözüm:

Akdeniz kıyılarında kış mevsiminde yüksek sıcaklıklar görülmesinde denizellik, enlem gibi faktörler etkilidir. Yüksek enlemlere uzak olması yani Ekvator’a daha yakın olması enlem faktörü içinde değerlendirilebilir.

16. Hayvancılığın Türkiye ekonomisine katkısını artırmak için;
I. hayvan sayısının arttırılması
II. ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması,
III. meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi
IV. hayvan soyları ıslah edilmeli

Gibi özelliklerden hangileri gerçekleştirilmelidir?

A) I ve II                        B) III ve IV                      C) Yalnız IV
D) I ve III                      E) II ve IV

Doğru cevap E

Çözüm:

Hayvancılığın Türkiye ekonomisine katkısını artırmak için;
·         ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması,
·         meraların alanları ıslah edilmeli
·         hayvan soyları ıslah edilmeli,
·         erken kesimler önlenmeli
·         kaliteli yem üretimi arttırılmalıdır.

17. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin aynı tarım bölgesinde yetiştirilmesi zordur?

A) Elma – Üzüm
B) Pamuk – Zeytin
C) Pirinç – Fındık
D) Turunçgiller – Zeytin
E) Çay – Mercimek
Doğru cevap E

Çözüm:

Çay bol ve her dönem yağış isterken, Mercimek yaz kuraklığı ve sıcaklığı isteyen bir üründür. Bu nedenle bu iki ürünün doğal olarak aynı alanda yetişmesi söz konusu değildir.

18. Ege Bölgesinin Kıyı Ege Bölümünde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanı diğerlerinden dardır?

A) Haşhaş
B) İncir
C) Üzüm
D) Zeytin
E) Tütün

Doğru cevap A

Çözüm:

Haşhaş Ege’de İç Batı Anadolu bölümünde daha çok tarımın yapılan bir üründür.

19.
I- Oluşum zamanlarının
II- Denize göre konumlarının
III-  Dağların uzanışının
IV-  Kutuplara olan kuş uçumu uzaklıklarının
V-  Boylamlarının

Balıkesir ve Muğla şehirlerinde yerel saatin yıl boyunca aynı olması, iki şehrin yukarıdaki özelliklerinden hangisinin aynı olması ile açıklanabilir?

A) I                 B) II               C) III               D) IV                E) V

 

Doğru cevap E

Çözüm:

Aynı boylamda yer alan merkezlerin yerel saatleri yıl boyunca aynıdır.

20. Bir ya da birden fazla doğal ve tarihi özelliği bünyesinde bulunduran alanlar milli park olarak ilan edilir.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin milli parklarına örnek verilemez?

A) Yozgat Çamlığı
B) Çukurova Deltası
C) Göreme
D) Spil Dağı
E) Munzur Vadisi

Doğru cevap B

Çözüm:

Çukurova Deltasında milli park bulunmaz. Yumurtalık Lagünü Milli Parkı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

21. Bir yerleşim merkezinin büyüyüp gelişmesinde, tarım hayvancılık, turizm, madencilik, ticaret, ulaşım ve sanayi gibi ekonomik etkinlikler etkili olur.
Buna göre, Akdeniz kıyılarında yer alan Alanya, Manavgat, Side, Finike, Kaş, Kalkan gibi yerleşim merkezlerinin büyüyüp gelişmesinde, aşağıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur?

A) Sanayi – ulaşım
B) Turizm – madencilik
C) Turizm  – tarım
D) Tarım – hayvancılık
E) Sanayi – tarım

Doğru cevap C

Çözüm:

Turizm bu alanlardaki en önemli ekonomik faaliyettir. Şıklardaki ekonomik faaliyetlerden yola çıkarak tarım da dikkate alınabilir. Örneği Finike çevresinde portakal tarımı ya da bu alanlarda seracılık faaliyetleri gibi

22. Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

A) Maki bölgesi
B) Karstik bölge
C) Tarım bölgesi
D) Aktif volkan bölgesi
E) Petrol üretim bölgesi

Doğru cevap D
Çözüm:

Türkiye’de aktif volkan bulunmaz. Hepsi sönmüş volkanlardır.

23.
I. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının varlığı,
II. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artması
III. Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması
IV. Farklı kültür bölgelerine komşu olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran unsurlardan değildir?

A) Yalnız l                    B) Yalnız II                    C) Yalnız IV
D) I ve III                      E) III ve IV

Doğru cevap B

Çözüm:

Yükselti jeopolitik konumumuzda önem taşıyan bir özellik değildir.

24.

 

 

Haritada işaretli kıyılardan hangisinde kültür balıkçılığı daha fazla yapılır?

A) 1                   B) 2                C) 3                D) 4                E) 5

Doğru cevap D
Çözüm:

Türkiye’de kültür balıkçılığı korunaklı koy ve körfezlerin fazla olduğu alanlardan biri olan Muğla kıyılarında daha fazla gelişmiştir.

25. Türkiye’de yağışlı alanlar genellikle yoğun nüfusludur.
 

Haritadaki taralı alanlardan hangisi bu genellemeye uygun düşmez?

A) I                 B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap C
Çözüm:

III numara ile gösterilen Menteşe ( Muğla) fazla yağış almasına rağmen seyrek nüfuslu alanlar arasında yer alır.
 

26.
1. Tarımsal faaliyetler için oldukça elverişli olmaları
2. Dış kuvvetlerce taşınmış olmaları
3. Yağış miktarının fazla olduğu alanlarda oluşmaları
4. Aynı iklim bölgesinde oluşmaları
5.  Oluşumlarında sıcaklık ve yağış koşullarının özelliklerini belirleyici olması

Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi Kahverengi orman, terra rossa, çernezyom ve kahverengi step topraklarının ortak özelliğidir?

A) 1                   B) 2                C) 3                D) 4                E) 5

Doğru cevap A
Çözüm:

Bu topraklar zonal yani yerli topraklardır.
Verilen öncüllerde ortak olan tek özellik oluşumlarında sıcaklık ve yağış koşullarının özelliklerini belirleyici olmasıdır.

27. Eğim derecesi fazla olan arazilerde toprak oluşumu gecikir ve toprak kalınlığı yetersiz olur.

Buna göre, aşağıda verilen alanların hangisinde oluşumunun daha geç olduğu söylenebilir?

A) Çanakkale
B) İzmir
C) Sivas
D) Şanlıurfa
E) Samsun

Doğru cevap C
Çözüm:
Verilen alanlar arasında eğim ve engebenin daha fazla olduğu il Sivas’tır.

28. Türkiye’de, killi-kireçli göl depolarının veya yumuşak kireç taşlarının yaygın olduğu İç Anadolu’da, Ege ve Doğu Anadolu’nun çöküntü sahalarında yaygındır. Bu topraklarda tahıl tarımı yapılmaktadır ve besin maddeleri yönünden zengindir.
Paragrafta anlatılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalsimorfik
B) Rendzina
C) Halomorfik
D) Vertisol
E) Kahverengi orman

Doğru cevap B
Çözüm:
Paragrafta anlatılan toprak türü Rendzina’dır.

29. Türkiye’de artezyen kaynakların en fazla kullanıldığı yer İç Anadolu’dur.

Artezyen kaynağını diğer kaynaklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınçlı bir şekilde yüzeye çıkması
B) İnsanların sondaj yapması sonucu yeryüzüne çıkması
C) Geçirimsiz iki tabaka arasından birikmesi
D) Sıcak su özelliğinde olması
E) Soğuk su özelliğinde olması

Doğru cevap B
Çözüm:
İnsanların sondaj yapması sonucu yeryüzüne çıkması yani beşeri bir etken yardımıyla oluşması diğer kaynaklardan farklı yönüdür.

30. Menteşe Yöresindeki turizm merkezlerinde aşağıdakilerden hangisi yıl içerisinde diğerlerinden daha büyük oranda değişiklik gösterir?

A) Yaz sıcaklıkları
B) Tarımsal etkinlikler
C) Kültür balıkçılığı
D) Aritmetik nüfus yoğunluğu
E) Deniz suyu sıcaklığı

Doğru cevap D
Çözüm:
Özellikle yaz aylarında turizm amaçlı gelen kişiler geçici olarak bu alandaki aritmetik nüfus yoğunluğunu arttırır.

31. Türkiye’de kent ve kır nüfusu dengeli olarak dağılmamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kent nüfusunun fazla olduğu yerlerin genel özelliklerinden değildir?

A) Aile başına düşen çocuk sayısının az olduğu yerlerdir.
B) İç göç alan yerlerdir.
C) İş olanaklarının kırsal alana göre fazla olduğu yerlerdir.
D) Sanayi faaliyetlerinin geliştiği yerlerdir.
E) İş bölümünün belirgin olmadığı yerlerdir.

Doğru cevap E
Çözüm:
Kentsel nüfusun fazla olduğu alanlarda iş bölümü belirgindir, herkesin yaptığı iş bellidir.
Kırsal alanlarda ise iş bölümü belirgin değildir. Özellikle köylerde imece usulü gelişmiştir.

32. Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarının Ege’de daha fazla olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kırıklı yapının fazla olması
B) Koy ve körfezlerin fazla olması
C) Arazinin kumlu ve çakıllı olması
D) Dağların kıyıya dik uzanması
E) Kalker yapının yaygın olması

Doğru cevap A
Çözüm:

Kırıklı yapıya sahip alanlarda sıcak su kaynakları fazladır. Buna bağlı olarak jeotermal enerji kaynakları da söz konusu olmaktadır.

33. Türkiye arazisi değişik jeolojik devirlerde oluştuğu için yer altı kaynaklarına çeşitlilik fazladır.
Aşağıdaki madenlerin hangisinin varlığı Türkiye arazisinde 1. Zamana ait arazilerinde oluştuğunu kanıtlar?

A) Linyit
B) Turba
C) Taşkömürü
D) Krom
E) Bor

Doğru cevap C
Çözüm:

Taşkömürünü oluşum zamanı 1. Jeolojik zamandır.

34. Türkiye ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi enlemin etkisi ile açıklanamaz?

A) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
B) Kutup yıldızının kuzeyden daha net görülmesi
C) Cisimlerin gölgesinin kuzeye düşmesi
D) Akdeniz’in Ege’den daha tuzlu olması
E) Kış aylarında Sinop’ta gecelerin Antalya’dan daha uzun olması

Doğru cevap A
Çözüm:

Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması özel konum ile alakalıdır.

35. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin kurulmasında ve gelişmesinde hayvancılığın etkisi yoktur?

A) Süt endüstrisi
B) Halı ve dokuma endüstrisi
C) Deri endüstrisi
D) Ayakkabı endüstrisi
E) Şeker endüstrisi

Doğru cevap E
Çözüm:

Şeker endüstrisi tarım ile alakalıdır. Şekerpancarı ve şeker kamışından elde edilen hammadde kullanılır.

36. Türkiye’de elektrik enerjisi elde edilen barajların kuruluş yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur?

A) Boylarının uzun olması
B) Akarsu yataklarının şekli
C) Enerji nakil hatlarına yakın olması
D) Tüketim merkezlerine yakın olması
E) Nüfusun sık olduğu yerlere yakınlık

Doğru cevap B
Çözüm:

Akarsu yataklarının dar ve derin olması buna bağlı akış hızlarının yüksek olması öncelikle tercih edilen özelliktir.

37. Türkiye’de orman ve orman ürünleri fabrikasının çoğunun Karadeniz Bölgesi’nde bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin engebeli olması
B) Boylam farkının fazla olması
C) Kuzeyde yer alması
D) Hammaddenin fazla olması
E) Tarım dışı sektörlerin gelişmesi

Doğru cevap D
Çözüm:

Karadeniz Bölgesindeki yağış koşullarının uygun olması sebebiyle orman varlığı en fazla olan bölgemizdir. Hammadde fazla olduğu için bu tür fabrikalarda bu bölgemizde daha çok bulunmaktadır.

38. Marmara Denizi’ndeki balık çeşidinin her geçen yıl azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İklim şartları
B) Boğazlardaki akıntılar
C) Erozyon
D) Deniz kirliliğinin artması
E) Akıntılar

Doğru cevap D
Çözüm:

Marmara Denizi çevresindeki şehirleşme ve sanayileşmenin her geçen gün artması bu alandaki kirliliği arttırmaktadır.
Buna bağlı olarak da canlılar zarar görmektedir.

39. Zalim kral Nemrut yaşadığı dönemde Tatvan yakınında bulunan dağı yayla olarak kullanmıştır.
Nemrut Dağı patlamaya başlayınca dağ eteklerine yerleşmiş durumda olan köylerin üzerine ateş parçaları gelmeye başlar, bu arada halkın Nemrut’un İbrahim Peygamber’e yapmış olduğu zulüm halkın akıllarına gelir. Halk yayla olarak kullandığı dağın verdiği zarar karşısında sözler söylemeye başlar. “Nemrut’un zulmü gibi oldu” derler ve dağın ismi Nemrut olarak kalır.
Paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çığ
B) Trabzon
C) Erozyon
D) Sel
E) Volkanik patlamalar

Doğru cevap E
Çözüm:

Paragrafta anlatılan doğal afet Volkanik patlamalardır.

40. I.   Sümela Manastırı®  Trabzon
II.  Yaylalar ®  Ordu – Rize- Giresun
III. Hierapolis  ®  Denizli
IV. Yedigöller ® Bolu
V. Anadolu Medeniyetler Müzesi®  Ankara

Yukarıda Türkiye’deki turizm yörelerinden bazıları verilmiştir.

Bunlardan hangilerinde turizmin gelişmesi doğal oluşumlara bağlıdır?
A) I ve II                             B) II ve III                     C) II ve IV
D) I ve V                              E) I ve IV

Doğru cevap C
Çözüm:

II.  Yaylalar ®  Ordu – Rize- Giresun – bitki örtüsü ve doğal güzellikler ….
III. Yedigöller ® Bolu heyelan set gölleri bulunmaktadır.

41. Türkiye’de turizm önemli bir ekonomik faaliyettir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye turizmi üzerinde olumlu etkiye sahiptir?

A) Kıyılarımızdaki çirkin ve çok katlı yapılaşma
B) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
C) Katı ve sıvı atıkların denizlere boşaltılması
D) Turistik alanlara sanayi tesislerinin yapılması
E) Her geçen yıl konaklama ve yatak kapasitesinin arttırılması

Doğru cevap E
Çözüm:

Her geçen yıl konaklama ve yatak kapasitesinin arttırılması talebi karşıladığı için önemli bir faktördür.

42. Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, bu yörede çıkarılmayan yer altı kaynağı ile birlikte verilmiştir?

A) Beypazarı – Trona
B) Guleman – Krom
C) Küre – Cıva
D) Mihalıççık – Toryum
E) Bigadiç – Bor

Doğru cevap C
Çözüm:

Küre – Cıva yanlış verilmiştir, Küre’de bakır çıkarılmaktadır.

43. Türkiye’de akarsuların taraçalı vadilerde akmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış rejiminin düzensiz olması
B) Orta kuşakta bulunmamız
C) Ülkemizin aşınım düzlüğü halindeyken toptan yükselmesi
D) Volkanik arazilerin varlığı
E) Kar suları ile beslenmeleri

Doğru cevap C
Çözüm:

Ülkemizin aşınım düzlüğü haline geldikten sonra toptan yükselmesidir. Bunun sonucunda denge profiline ulaşmış olan akarsular vadilerini tekrar kazmaya başladığından eski vadi yüzeyleri basamaklar halinde yüksekte kalıp taraçaları oluşturmuştur.

44.
I. Erozyonu yavaşlatmak
II. Sulamayı geliştirmek
III. Barajın ömrünü uzatmak
IV. Heyelanları önlemek
Yukarıdakilerden hangisi baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının amaçları arasında yer alır?

A) Yalnız l                          B) Yalnız II                    C) Yalnız IV
D) I ve III                            E) III ve IV

Doğru cevap D
Çözüm:

Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının temel amacı
Erozyonu yavaşlatarak barajın verimli kullanım ömrünü uzatmak içindir.
Bunun dışında;
·         Yeni orman alanları kazanmak
·         Baraj çevresinde yaban hayatını zenginleştirmek
·         Baraj çevresinde yerleşmeyi önlemek
·         Çevreyi güzelleştirmek

45. Toprak türleri ile tarım hayatı arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre;
I. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki terra – rossa topraklarında bağcılık ve turunçgil üretimi,
II. Doğu Karadeniz’deki yıkanmış topraklarda çay ve fındık üretimi,
III. İç kesimlerdeki kahverengi step topraklarında tahıl tarımı,
IV. Torosların yamaçlarındaki kolüvyal topraklarda incir, zeytin, bağcılık
V. İç Anadolu’daki regosol topraklarında kivi tarımı
büyük önem taşır.

Bilgilerinden hangilerinin yanlış olduğu savunulabilir?

A) I                 B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap E
Çözüm:

İç Anadolu’daki regosol topraklarında üzüm ve patates tarımı daha çok yapılır.

46.

Yukarıda verilen taralı alan ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) Kırıklı dağlara rastlanır.
B) Dalmaçya kıyı tipi görülür.
C) Delta ovası bulunur.
D) Lagün gölleri bulunur.
E) Volkanik platolara rastlanır.

Doğru cevap E
Çözüm:

A) Kırıklı dağlara rastlanır.  – Nur, Menteşe, Aydın, Bozdağlar
B) Dalmaçya kıyı tipi görülür. – Finike – Kaş kıyıları
C) Delta ovası bulunur. – Çukurova, Silifke, Balat, Selçuk
D) Lagün gölleri bulunur. – Akyatan, Akyayan, Dil
E) Volkanik platolara rastlanır. – Erzurum – Kars – Ardahan

47.

 

Yukarıda esiş yönleri verilen rüzgârlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) I- Samyeli
B) II- Kıble
C) III- Lodos
D) IV- Kıble
E) V- Poyraz

Doğru cevap D
Çözüm:

IV- Karayel’dir. Kuzeybatıdan esen rüzgârdır.

48.

 

Yukarıda Türkiye sınırları içerisinde yer alan belli bir bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir.
Şekilde gösterilen yönlerde esen rüzgârlardan hangisinin sıcaklık değerlerinin kesinlikle arttıracağı söylenebilir?

A) I                 B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap D
Çözüm:

IV numaralı rüzgâr güneyden estiği için sıcaklığı arttırır.

49.

 

Yukarıdaki kesitlerde verilen alanlarla ilgili özelliklerden hangisi doğrudur?
A) I- Volkanik dağ bulunmaz.
B) II- Enine kıyı tipi görülür.
C) III- Delta ovaları bulunmaz.
D) IV- Kırıklı dağ bulunur.
E) V- Buzul etkisi görülmez.

Doğru cevap D
Çözüm:

A) I- Volkanik dağ bulunmaz. – Kula tepeleri bulunur.
B) II- Enine kıyı tipi görülür. – Boyuna kıyı tipi görülür.
C) III- Delta ovaları bulunmaz. – Çukurova deltası bulunur.
D) IV- Kırıklı dağ bulunur. – Nur (Amanos) dağları kırıklıdır.
E) V- Buzul etkisi görülmez. – Cilo, Kaçkarlarda görülür.

50.

 

Kızılçam, fıstıkçamı, sandal, zakkum, meşe, günlük bitki türlerinin tamamı yukarıdaki merkezlerin hangisinde görülür?

A) I                  B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap B
Çözüm:

Günlük diğer adıyla Anadolu sığla ağacı Türkiye’de yalnızca Fethiye ve Muğla civarında yetişir.
İğne yapraklı: Kızılçam, fıstıkçamı,
Maki: sandal, zakkum
Geniş yapraklı: meşe, günlük
Bitki türlerinin hepsi II numara ile gösterilen alanda görülür.

51. Doğu Anadolu Bölgesi’nde iklim ve yer şekillerinin etkisi nedeniyle sanayi gelişmemiştir.
Ancak bazı sanayi tesislerinin hammaddeye bağlı olarak bölgede kurulduğu görülür.

Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi bu duruma örnek oluşturur?
A) Demir çelik sanayisi
B) Cam sanayisi
C) Süt ve süt ürünleri sanayisi
D) Fındık işleme tesisleri
E) Uçak sanayisi

Doğru cevap C
Çözüm:
Doğu Anadolu’da özellikle Erzurum, Kars, Van gibi illerde hayvancılığa bağlı olarak Süt ve süt ürünleri sanayisi bulunmaktadır.

52. Serbest Ticaret Bölgeleri: Ülkelerin birbirlerine uyguladıkları gümrük ve kotaların kaldırılmasını amaçlayan bölgelerdir. Türkiye’de ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımı girişini hızlandırmak ve işletmeleri ihracata yönlendirmek için bu bölgeler kurulmuştur.

Buna göre Türkiye’de bulunan Serbest Ticaret Bölgeleri içerisinde 2013 yılı dış ticaret hacimleri en az ve en fazla olanları hangi seçenekte verilmiştir?
En az                                     En fazla
A) Mardin Serbest Bölgesi            Ege Serbest Bölgesi
B) Rize Serbest Bölgesi                  İstanbul E. ve T. Serbest
Bölgesi
C) Denizli Serbest Bölgesi              Mersin Serbest Bölgesi
D) Bursa Serbest Bölgesi                Kocaeli Serbest Bölgesi
E) Gaziantep Serbest Bölgesi        Kayseri Serbest Bölgesi

Doğru cevap A
Çözüm:
1. Ege Serbest Bölgesi 4.680.242 ( bin dolar )
İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 3.367.671 ( bin dolar )
Mersin Serbest Bölgesi 1.797.352 ( bin dolar )
Bursa Serbest Bölgesi 1.907.397 ( bin dolar )
Mardin Serbest Bölgesinde kayda değer bir ticaret hacmi bulunmamaktadır.

53. Aşağıdaki projelerden hangisinin amaçları arasında kömür çıkarımı da mevcuttur?

A) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
B) Zonguldak – Bartın – Karabük Projesi
C) Konya Ovası Projesi
D) Doğu Anadolu Projesi
E) Doğu Karadeniz Projesi

Doğru cevap B
Çözüm:
Zonguldak – Bartın – Karabük Projesi daha çok taşkömürü ve demir çelik sanayisi ile ilgilidir.

54. Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yer altı kaynaklarının aranması ve işlenmesi için birçok kuruluş kurulmuştur.

I. İş Bankası
II. Maden Tetkik Arama Enstitüsü
III. Türkiye Kömür İşletmeleri
IV. Etibank
V. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Yukarıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) I                  B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap A
Çözüm:
İş bankası yer altı kaynaklarının aranması ve işlenmesi için kurulmamıştır.

55. Türkiye’de tahıl tarımı yapılan yörelerde son yıllarda endüstri bitkileri tarımının da yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşen bir durumdur?

A) Sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi
B) Makineli tarımın yaygınlaşması
C) Bu ürünlere olan talebin artması
D) Sulama imkânlarının gelişmesi
E) Nüfusun hızla artması

Doğru cevap D
Çözüm:

Sulama imkânlarının gelişmesi ile birlikte bazı tahıl türleri yerine daha çok getirisi olan ürünler tercih edilmeye başlar.

56.
I.  İlaç
II.  Çimento
III.  Cam
IV. Ağaç ve ağaç ürünleri
V.  Otomotiv

Yukarıda verilen endüstri kuruluşlarından hangisinin ülkemizdeki diğerlerine göre daha yaygındır?

A) I                  B) II               C) III               D) IV                E) V

Doğru cevap B
Çözüm:
Türkiye ‘de en yaygın sanayi dalı Çimentodur.

57.
I. Otomotiv
II.  Beyaz eşya
III.  Madenler
IV. Dokuma
V.  Gübre
Yukarıda verilen ürünlerden hangisinden elde edilen dış ticaret geliri daha azdır?

Doğru cevap E
Çözüm:
Türkiye suni gübre ve hammaddelerinin daha çok ithal etmektedir.

Not: İhracatta 2014 verilerine göre en çok para kazandığımız sektör Motorlu Kara Taşıtlarıdır.

58. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının uygun görülen alanlarda, belirli bir plan dâhilinde yapılmasında organize sanayi bölgeleri (OSB) denir.

Aşağıdakilerden hangisi Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A) Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması
B) Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmaları
C) Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması
D) Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
E) Sanayinin tamamen gelişmiş bölgelerde kurulması

Doğru cevap E
Çözüm:

Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş amaçları arasında sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması da söz konusudur.

59. Türkiye’nin 7 ülke ile doğrudan bir ülke ile dolaylı sınır komşuluğu bulunmaktadır.

Bu ülkelerle aramızdaki sınır kapıları dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

Sınır kapısı          Ülke
A)     Kapıkule                  Bulgaristan
B)     Sarp                          Gürcistan
C)     Habur                       Irak
D)     Esendere                 Suriye
E)     Akyaka                     Ermenistan

Doğru cevap D
Çözüm:

Esendere sınır kapısı İran ile aramızdaki sınır kapılarından biridir.

60.
– Gündüz seyranlık, gece gerdanlık Mardin
– Egenin incisi İzmir
– Bacasız sanayi

Gibi cümleler aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden hangisi kastetmektedir?

A) Madencilik
B) Ticaret
C) Turizm
D) Ulaşım
E) Tarım

Doğru cevap C
Çözüm:

– Gündüz seyranlık, gece gerdanlık Mardin
– Egenin incisi İzmir
– Bacasız sanayi
Bu cümleler turizm sektörünü karşılamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.