KPSS Vatandaşlık ve Tarih Pratik Soru Cevap

KPSS Vatandaşlık ve Tarih Pratik Soru Cevap
Yayınlama: 28.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
732
A+
A-

>         Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

>         Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

>        1982 Anayasası’na göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

>        1982 Anayasası’na göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3 ’ü

>        1982 Anayasası’na göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde zorunlu olarak halkoylamasına sunulmak zorundadır?

TBMM’nin üye tamsayısının 3/5 ve 2/3 arasında kabul etmesi ile

 

>        TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

>         TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

>         TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür.

>         TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının ‘A’ünün 1 fazlasıdır.

>         Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman  kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

>         TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

>         TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

>         Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?

TBMM

>        1982 Anayasası’na göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

>         Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekâlet eder?

Meclis Başkanı

>         Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1.        Soru

2.        Meclis araştırması

3.        Meclis soruşturması

4.        Genel görüşme

5.        Gensoru

>        1982 Anayasası’na göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1.        Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler

2.        Yüksek yargı memurları

3.        Devlet memurları

4.        İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri

5.        Askeri öğrenciler

6.        TSK mensupları

>         Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

>         Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

>        1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

Halk (2007 Anayasa değişikliği ile)

>         Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

>         Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

•           Meclis Başkanı

•           Başkanvekilleri

•           Katip üyeler

•           İdare amirleri

>         Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

•           Türkiye vatandaşı olmak

•           40 yaşını doldurmuş olmak

•           Yüksek öğrenim yapmış olmak

•           Milletvekili olabilme şartlarına haiz olmak

>         Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?

•           Türkiye vatandaşı olmak

•           25 yaşını doldurmuş olmak

•           İlköğretim mezunu olmak

•           Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak

•           Kısıtlı olmamak

•           Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

•           Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak

•           Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak •Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

>        1982 Anayasası’na göre başbakanı atamak yetkisi kime aittir?

Cumhurbaşkanı

>         Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

>         TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler 1 yıl ertelenebilir.

>         Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

>         Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu düşer.

>        1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1)        Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması

2)        99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3)        111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması

4)        Başbakanın istifa etmesi

5)        Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı’na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

>         Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

>         Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

>         Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?

•           Kesin hüküm sayılır.

•           Temyize gidilemez.

•İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

•           İptal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

•          Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

•          İptal kararları geriye yürümez.

•          Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

>         Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir?

•          Kanun

•          Kanun Hükmünde Kararname

•          TBMM içtüzüğü

>         Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?

^ Yüksek Askeri Şura kararları (terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır) (2010 Anayasa değişikliği)

^ Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ^ Sıkıyönetim komutanının kararları ^ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları (meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışında) (2010 Anayasa değişikliği)

^ Memura verilen uyarma ve kınama cezaları (Bu madde; Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz şeklinde değişti – 2010 Anayasa Değişikliği).

^ YSK kararları

^ Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları ^ Yüksek Hakem Kurulu kararları ^ İnkılap Kanunları

^ Silahlı kuvvetlerde verilen her türlü disiplin cezaları

^ Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname ^ Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararname

>         Meclis içinden veya dışından Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için için en az kaç milletvekilinin yazılı önerisi yeterlidir?

20

>         Para basılmasına karar verecek makam hangisidir?

TBMM

>         Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?

Hükümet kendiliğinden düşer.

>

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

–           Adalet Bakanı

–           İçişleri Bakanı

–           Ulaştırma Bakanı

>         Bakanlar Kurulu milli güvenliğin sağlanmasından kime karşı sorumludur?

TBMM’ye karşı

>         Genelkurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

>         Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

>         Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’na

>         Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

–           Anayasa Mahkemesi

–           Danıştay

–           Askeri Yargıtay

–           Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

–           Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

>        1982 Anayasası’na göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

>        1982 Anayasası’na göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

–           Temsilde adalet

–           İdarede istikrar

>        1982 Anayasası’na göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

>         Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife almaları ne şekilde olabilir?

Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

>        İdari              mahkemelerce verilen ve kanunun

başka          bir idari yargı merciine bırakmadığı

karar             ve hükümlerin son inceleme mercii

neresi kabul edilir?

Danıştay

>        Adli,                         idari ve askeri yargı mercileri

arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

>       Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

>       Hakimler ve Savcılar Kurulunun doğal üyesi kimdir?

Adalet Bakanı müsteşarı

>       Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur; 3 daire halinde çalışır (2010 Anayasa değişikliği).

>       Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üye seçimi nasıl yapılır? (2010 değişiklisi)

Kurulun, 4 asıl üyesi, nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlannın hukuk bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanı’nca,

3 asıl ve 3 yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu’nca,

2         asıl ve 2 yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu’nca,

1 asıl ve 1 yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu’nca kendi üyeleri arasından,

7 asıl ve 4 yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,

3         asıl ve 2 yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca, 4 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

>        1982 Anayasası’na göre inkılâp kanunları nelerdir?

1.        430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

2.        671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

3.        677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

4.        473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

5.        1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

6.        1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

7.        2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

8.                           2596 sayılı        Bazı          Kisvelerin

Giyilemeyeceğine Dair Kanun

>         Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

>        1982 Anayasası’nın başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

>         Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

>        1982 Anayasası’na göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

YÖK

>         Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

>         Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 Anayasası’nın 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcut düzenlemeyi uygular.

>         Anayasa Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?

60 gün

>         Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?

10 gün

>         Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

>         Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde iptal davasına konu edilebilir?

60 gün

>         Anayasa Mahkemesi’nde, anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?

8 (2/3 çoğunluk) (2010 Anayasa değişikliği)

>         Anayasa Mahkemesi’nin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?

Anayasa Mahkemesi içtüzüğü ile.

>         Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı belirtilmiştir.

>         Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

>        2010 Anayasa değişikliğine göre Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

17

>         Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

14’ü Cumhurbaşkanı, 3’ünü TBMM

>         Anayasa Mahkemesi’ne 2010 değişikliği ile kimin başvuru hakkı gelmiştir?

Bireylerin (vatandaşların)

>        2010 değişikliği ile Anayasa Mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılayabilir?

Meclis Başkanı, kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı

>        2010 değişikliği ile memurlara hangi hak verilmiştir?

Toplu sözleşme hakkı

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.