SON DAKİKA

LYS Edebiyat Ders Notları

Bu haber 12 Ocak 2016 - 11:25 'de eklendi.

 

2016KPSSÇalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 ALES Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 DGS Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 Mühendislik Tamamlama Çalışma Yöntemi İçin Tıklayın

 

LYS  Edebiyat  Notları

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER  


2016KPSSÇalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 ALES Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 DGS Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 Mühendislik Tamamlama Çalışma Yöntemi İçin Tıklayın


 

LYS  Edebiyat  Notları

 1. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
 2. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)

İlk alfabe:

Göktürk (Orhun) alfabesi

Bilinen ilk Türk şairi:

Arpınçur Tigin

İlk Türk yazarı:

Yolluğ Tigin

Bilinen en eski ve ilk destanımız:

“Alp Er Tunga Destanı”

Türkçenin ilk yazılı belgeleri:

“Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.)

İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği:“Kutadgu Bilig”dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.

İlk İslami Türk destanı:

“Satuk Buğra Han Destan

Sagu türünün ilk örneği:

“Alp Er Tunga Sagusu”

Türkçenin bilinen ilk sözlüğü:

“Divanü Lü- gati’t-Türk”

Dede Korkut’tan ilk bahseden:

“Camiü’t- Tevarih” adlı yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin’dir. Arap harfleriyle ilk neşreden Kilisli Muallim Rıfat Bilge’dir. Yeni harflerle ilk neşrini yapan Orhan Şaik Gökyay’dır.

Türkçe ilk manzum mevlit metnini yazan:

Ahmedi

Divan sahibi ilk sanatçı:

Yunus Emre

Divan edebiyatının ilk temsilcisi:

Hoca Dehhani

Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser:

“Divan-ı Hikmet”

Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi:

Şeyyat Hamza’nın “Yusuf u Züleyha”sı

Anadolu Türkçesiyle yazılan ilk eser:

Ahmet Fakih’in yazdığı “Çarhname”si

İlk gezi eserlerimiz:

Seydi Ali Reis’in “Miratü’l- Memalik”i / Babürşah’ın “Babürname”si

Antoloji türünün ilk örneği:

Ömer b. Mezid’in 1437’de hazırladığı “Mecmuatü’t – Nezair”

Süslü nesrin ilk temsilcisi:

Sinan Paşa

İlk şehrengiz:

Mesihi

Hamse sahibi ilk sanatçı:

Ali Şir Nevai

İlk edebi mektup:

Fuzuli’nin “Şikâyetname”si

Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı:

Hamdullah Hamdi

İlk bibliyografya yazarımız:

Kâtip Çelebi – “Keşfü’z- Zünun”

Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire:

Latifi

İlk şairler tezkiresi:

Ali Şir Nevai’nin “Mecalisü’n-Nefais”i

Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi:

Sehi Bey’in “Heşt Behişt”i

İlk edebi anı:

Babürşah’ın “Babürname”si

Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser:

Nabi’nin “Hayriye”si

İlk şarkı örnekleri:

Naili

Matbaada basılan ilk yapıt:

“Vankulu Lügati”

Türkçe ilk mevlit:

Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” adlı yapıtı

 1. TANZİMAT EDEBİYATI

İlk edebi ve felsefi çeviri:

Münif Paşa’nın “Muhaverat-ı Hikemiye”si

İlk çeviri roman:

Yusuf Kemal Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı roman

İlk resmi gazete:

Takvim-i Vekayi (1831)

İlk yarı resmi gazete:

Ceride-i Havadis (1840)

Batılı anlamda ilk günlük örneği:

Direktör Ali Bey’in yazdığı “Seyahat Jurnali”

İlk Türk gazetecisi:

Şinasi

Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı:

Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”

Noktalama işaretlerini düzyazıda ilk kez kullanan:

Şinasi

İlk makale:

Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesindeki “Mukaddime” başlıklı yazısı

İlk özel gazete:

Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval

Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan:

Şinasi

İlk tezli roman örneği:

Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı yapıtı

Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı:

Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre”si

İlk hikâye denemesi:

Emin Nihat Bey’in “Müsameretname”si

İlk öykü örnekleri:

Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-Rivayet”i

Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı ve yapıtı:

Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” yazısı, ilk eleştiri yapıtı “Tahrib-i Harabat”

İlk edebi roman:

Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanı

İlk tarihi roman:

Namık Kemal’in “Cezmi”si

İlk köy şiiri:

Muallim Naci’nin yazdığı “Köylü Kızların Şarkısı”

İlk kafiyesiz şiir:

Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı “Validem”

Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı:Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Finten”i

Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı:

Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Eşber”i

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro yapıtı:

Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren”i

İlk pastoral şiir:

Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra”sı

İlk edebiyat teorisi yapıtı:

Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat”ı

İlk polisiye roman:

Ahmet Mithat Efendi’nin “Esrar-ı Cinayet” adlı romanı

Türk romancılığında ilk alafranga tip:

Ahmet Mithat Efendi’nin roman kahramanı olan Felatun Bey

Batılı anlamda ilk antoloji:

Ziya Paşa’nın üç ciltlik “Harabat”ı

Türk tiyatrosunda Batı’dan eser uyarlamayı ilk kez yapan:Ahmet Vefik Paşa

Türkçe sözlük adını ilk kullanan, ilk yerli roman olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ı yazan:

Şemsettin Sami

İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz:

Şemsettin Sami’nin yazdığı “Kamusü’l Alam”

İlk köy romanı:

Nabizade Nazım’ın “Karabibik”i

İlk realist roman:

Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”

Çocuklara yönelik ilk dergi:

1869’da çıkan Mümeyyiz

Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser:

Abdülhalim Memduh’un “Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye”si

İlk kadın romancı:

Fatma Aliye Hanım

Tanzimat’tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi:

Nigar Hanım

İlk mizah dergisi:

Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen

İlk mizahi sözlük:

Direktör Ali Bey’in “Lehçetü’l-Hakayık”ı

İlk psikolojik roman denemesi:

Nabizade Nazım’ın “Zehra”sı

İlk dergi:

Münif Paşa’nın çıkardığı Mecmua-ı Fünun

 1. SERVETİFUNUN EDEBİYATI VE FECRİATİ EDEBİYATI

İlk edebi beyannameyi yayımlayan:

Fecriati Topluluğu

İlk mensur şiir:

Halit Ziya’nın “Mensur Şiirler”i

İlk psikolojik roman:

Mehmet Rauf’un “Eylül” romanı

Sone’yi ilk kez kullanan:

Süleyman Nesip

Anjambmanı ilk kullanan şair:

Tevfik Fikret

Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı:

Tevfik Fikret’in “Şermin” yapıtı

İlk önemli fıkra yazarı:

Ahmet Rasim

 1. MİLLİ EDEBİYAT VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

İlk çocuk romanı:

Mahmut Yesari’nin “Bağrı Yanık Ömer” yapıtı

Röportaj türünün ilk örneği:

Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” adlı yapıtı

Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi:

Fuat Köprülü

“Milli Edebiyat” ifadesi ilk kez kullanılan:

Genç Kalemler

Türk sözcüğünü ilk kullanan şair:

Mehmet Emin Yurdakul

Dış Türkleri konu alan ilk roman:

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Gönül Hanım” adlı romanı

Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği:

Yakup Kadri’nin “Yaban” romanı

İlk Türk sosyologu:

Ziya Gökalp

“Orhun Abideleri”nden ilk söz eden Türk:

Necip Asım (İkdam gazetesi 200.sayı)

İlk otobiyografik roman:

Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” (Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romandır.)

İlk TDK roman ödülü:

“Suçumuz İnsan Olmak” (1957) adlı yapıtıyla Oktay Akbal

İlk TDK şiir ödülü:

“Delice Böcek” şiiriyle Fazıl Hüsnü Dağlarca

Batı nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz:

Edip Ayel (1894-1957)

İlk fütürist (gelecekçi) sanatçımız:

Ercüment Behzat Lav

Köyden şehre göçü ilk kez işleyen:

Orhan Kemal

Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes:Yusuf Ziya Ortaç’ın “Binnaz” adlı oyunu

İlk postmodern roman:

Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” adlı romanı

İlk monolog tarzıyla yazılmış ilk roman:

Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanı

Hikâyede gerçek anlamda Anadolu’yu işleyen ilk yazar:

Refik Halit Karay

Serbest ölçüyü kullanan ilk şair:

Nazım Hikmet

Tiyatroda ilk kadın oyuncu:

Afife Jale (Hüseyin Cahit’in yazdığı “Yamalar” adlı oyunda oynamıştır.)

İlk epik tiyatro:

Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı yapıtı

 1. DÜNYA EDEBİYATINDAKİ İLKLER

İlk roman örneği:

Rebelais – “Gargaunta”

İlk modern roman:

Cervantes – “Don Kişot”

İlk tarihi roman:

W.Scott – “Waverley”

İlk psikolojik roman:

Madam de La Fayette – “Princesse de Cleves”

İlk öykü örneği:

 1. Boccacio – “Decameron”

Olay öyküsünün öncüsü:

Guy de Maupassant

Durum/Kesit öyküsünün öncüsü:

 1. Çehov

Deneme türünün kurucusu:

Montaigne

Deneme türünün ikinci ismi:

Bacon

İlk biyografi yazarı:

Plutarkhos

Tarih türünün kurucusu:

Heredot

İlk büyük destan şairi:

Homeros

İlk trajedi sanatçısı:

Aiskhylos

İlk büyük komedya sanatçısı:

Aristophanes

İlk anı yazarı:

Ksenophon – “Anabasis”

İlk özdeyiş yazarı:

La Rochefaucault

En eski ve ünlü hatipler:

Demosthenes, Çiçero, Bousset

İlk fabl örneği (Batı):

Aisopos (Ezop) – “Fabllar”

İlk fabl örneği (Doğu):

Beydaba – “Kelile ile Dimne”

İlk lirik şair:

Sappho

Pastoral şiirin kurucusu:

Theokritos

Didaktik şiirin kurucusu:

Hesiodos

İlk mensur şiir:

Baudelaire – “Küçük Mensur Şiirler”

Klasisizmin kuramcısı:

Boileau – “Şiir Sanatı”

Romantizmin kuramcısı:

Victor Hugo – “Cromvell” yapıtının ön sözü

Dramın kurallarını belirleyen:

Victor Hugo

İlk realist roman:

 1. Flaubert – “Madam Bovary”

Natüralizmin kuramcısı:

Emile Zola

Dünyada bilinen ilk destan:

Sümerlerin “Gılgamış Destanı”

TÜRK EDEBİYATINDA SANATÇILARIN UNVANLARI

Istırap şairi:

Fuzuli,

Sultanü’ş-şuara (şairler sultanı):

Baki

Hiciv üstadı:

Nefi

Hacı kalfa:

Kâtip Çelebi

Zevk-eğlence şairi:

Nedim

Lale devri şairi:

Nedim

Vatan şairi:

Namık Kemal

Hürriyet şairi:

Namık Kemal

Şair-i Azam:

Abdülhak Hamit Tarhan

Tezatlar şairi:

Abdülhak Hamit Tarhan

Üstat:

Recaizade Mahmut Ekrem

Mistik şair:

Necip Fazıl Kısakürek

Milli şair/Türk şairi:

Mehmet Emin Yurdakul

Sokağı getiren romancı:

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Server Bedii:

Peyami Safa

Ağıtlar şairi:

Recaizade Mahmut Ekrem

Bayrak şairi:

Arif Nihat Asya

Evler şairi:

Behçet Necatigil

Çimdik:

Yusuf Ziya Ortaç

Kirpi:

Refik Halit Karay

Yazı makinesi:

Ahmet Mithat Efendi

Ölüm şairi:

Cahit Sıtkı Tarancı

İstanbul öykücüsü:

Sait Faik Abasıyanık

Halikarnas Balıkçısı:

Cevat Şakir Kabaağaçlı

Deli Ozan, Çamdeviren:

Faruk Nafiz Çamlıbel

İstanbul şairi:

Yahya Kemal Beyatlı

Ümmetçi şair:

Mehmet Akif Ersoy

Sokağı şiire getiren şair:

Orhan Veli Kanık

Anadolu şairi:

Ömer Bedrettin Uşaklı

KURTULUŞ SAVAŞINI İŞLEYEN YAZARLAR VE ROMANLAR

Ahmet Hamdi Tanpınar:

Sahnenin Dışındakiler

Aka Gündüz:

Dikmen Yıldızı

Attila İlhan:

Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı

Halide Edip Adıvar:

Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

Hasan İzzettin Dinamo:

Kutsal İsyan

İlhan Tarus:

Vatan Tutkusu, Hükümet Meydanı, Var Olmak

İlhan Selçuk:

Yüzbaşı Selahattin’in Romanı

Kemal Tahir:

Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu

Mehmet Rauf:

Halas

Mithat Cemal Kuntay:

Üç İstanbul

Peyami Safa:

Sözde Kızlar, Biz İnsanlar

Samim Kocagöz:

Kalpaklılar, Doludizgin

Talip Apaydın:

Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Köylüler

Tarık Buğra:

Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da

Yakup Kadri Karaosmanoğlu:

Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore

ANADOLU’YU ANLATAN YAZARLAR VE ROMANLARI

Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Yöreleri

Orhan Kemal:

Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Bereketli Topraklar Üzerinde

Yaşar Kemal:

Teneke, Ortadirek, İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti

Orta Anadolu

Fakir Baykurt:

Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kaplumbağalar, Tırpan, Amerikan Sargısı

Kemal Tahir:

Sağır Dere, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal

Talip Apaydın:

Sarı Traktör, Yarbükü, Ortakçının Oğlu, Define, Yoz Duvar

Ege Bölgesi

Necati Cumalı:

Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Susuz Yaz

Samim Kocagöz:

Yılan Hikâyesi, Bir Karış Toprak

Doğu Anadolu

Ferid Edgü:

Kimse, O

Kemal Bilbaşar:

Cemo, Memo

Ömer Polat:

Mahmudo ile Hazel, Saragöl

Güneydoğu

Bekir Yıldız:

Reşo Ağa, Kaçakçı Şahan

DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, YANLIŞ BATILILAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ İŞLEYEN YAZARLAR VE YAPITLARI

Ahmet Hamdi Tanpınar:

Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Mithat Efendi:

Felatun Bey’le Rakım Efendi

Halide Edip Adıvar:

Sinekli Bakkal

Peyami Safa:

Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar

Recaizade Mahmut Ekrem:

Araba Sevdası

Reşat Nuri Güntekin:

Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü

Yakup Kadri Karaosmanoğlu:

Sodom ve Gomore, Kiralık Konak

KASABA YAŞAMINI ANLATAN YAZARLAR VE YAPITLARI

İlhan Tarus:

Yeşilkaya Savcısı

Reşat Nuri Güntekin:

Yeşil Gece, Kavak Yelleri

Sabahattin Ali:

Kuyucaklı Yusuf

Samim Kocagöz:

Bir Şehrin İki Kapısı

OSMANLININ KURULUŞUNU ELE ALAN YAZARLAR VE YAPITLARI

Kemal Tahir:

Devlet Ana

Tarık Buğra:

Osmancık

ÖNEMLİ HİCİV SANATÇILARI VE YAPITLARI

Şeyhi:

Harname

Fuzuli:

Şikâyetname

Nef’i:

Siham-ı Kaza

Ziya Paşa:

Zafername

Neyzen Tevfik:

Azab-ı Mukaddes

EDEBİYATIMIZDA ÖNEMLİ ROMAN KAHRAMANLARI

Tanzimat Edebiyatı

Araba Sevdası:

Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey

Cezmi:

Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar

İntibah:

Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup

Karabibik:

Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftalya

Sergüzeşt:

Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher

Zehra:

Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

Servetifünun Edebiyatı

Aşk-ı Memnu:

Adnan Bey, Bihter, Behlül, Nihal, Firdevs Hanım

Eylül:

Necip, Suat, Süreyya

Kırık Hayatlar:

Ömer, Behiç, Vadide, Neyyir, Leyla, Selma

Mai ve Siyah:

Lamia, Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi

Mürebbiye:

Dehri Efendi, Matmazel Anjel, Şem’i, Sadri

Şık:

Şatırzade, Şöhret Bey, Madam Potiş

Şıpsevdi:

Meftun Bey, Edibe Hanım, Kasım Efendi

Milli Edebiyat

Yaprak Dökümü:

Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Leyla, Necla, Fikret

Ateşten Gömlek:

Ayşe, Peyami, Binbaşı İhsan

Çalıkuşu:

Feride, Kamuran, Doktor, Hayrullah Bey

Handan:

Neriman, Hüsnü Paşa, Refik Cemal

Nur Baba:

Nur Baba, Ziba Hanım, Nigar Hanım, Süheyla

Sodom ve Gomore:

Leyla, Necdet, Sami Bey

Vurun Kahpeye:

Aliye, Hacı Fettah, Tahsin Bey

Yaban:

Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali, İsmail

Sinekli Bakkal:

Rabia, Osman (Peregrini), Kız Tevfik, Emine, Vehbi Dede

Yeşil Gece:

Şahin, Kazım

Cumhuriyet Edebiyatı

Aganta Burina Burinata:

Mahmut, Halil Usta

Anayurt Oteli:

Zebercet

Ayaşlı ve Kiracıları:

Ayaşlı İbrahim, Hasan Bey, Buharalı Abdülkerim, Faika, Fuat, İffet Hanım, Şefik Bey

Bereketli Topraklar Üzerinde:

Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu:

Hasta Bir Çocuk, Nüzhet, Doktor Ragıp

Fatih-Harbiye:

Neriman, Faiz Bey, Şinasi, Macit

Huzur:

İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz

İnce Memed:

Memed, Hatce, Abdi Ağa

Kuyucaklı Yusuf:

Yusuf, Muazzez, Selahat- tin Bey

Küçük Ağa:

Mehmet Reşit Efendi (İstanbullu Hoca), Çolak Salih

Matmazel Noralya’nın Koltuğu:

Ferit, Nilüfer, Fotika

Sözde Kızlar:

Behiç, Mebrure, Nafi Bey

Tutunamayanlar:

Selim Işık, Turgut Özben

Yılanların Öcü:

Kara Bayram, Haceli, Irazca Ana

TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ DERGİLER

Ağaç (1936):

Necip Fazıl tarafından çıkarılmıştır.

A dergisi (1956-1960):

 1. Yeni akımına destek olmak için çıkarılmıştır.

Akbaba (1922-1977):

Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi tarafından çıkarılan haftalık, siyasi mizah dergisidir.

Büyük Doğu (1943-1955):

Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı dergidir.

Çınaraltı (1941-1944):

Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya’nın çıkardıkları Türkçü ve fikir ve sanat dergisidir.

Dergâh (1921-1923):

İlki Mustafa Nihat Özön tarafından çıkarılmıştır. 1990’da ise Ezel Erverdi tarafından yeniden çıkarılmaya başlanmıştır.

Diriliş (1966-1967):

Sezai Karakoç tarafından çıkarılmıştır.

Genç Kalemler (1910-1912):

Ömer Seyfettin ve Ali Cenap tarafından çıkarılmıştır.

Hisar (1950-1957/1964-1980):

Munis Faik Ozansoy tarafından çıkarılmıştır.

Kadro (1932-1935):

Yakup Kadri tarafından çıkarılmıştır.

Mavera (1976):

 1. Zarifoğlu, E. Beyazıt, R. Özdenören, M. Akif İnan bu derginin kurucuları arasındadır.

Papirüs (1966-1970):

Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır.

Resimli Ay (1924-1930):

Zekeriya Sertel’in çıkardığı “gerçekçi” halk dergisidir.

Türk Yurdu (1911-1931):

Türk Yurdu Cemiyetinin yayın organıdır.

Türk Dili (1951-…):

TDK tarafından çıkarılmıştır.

Ülkü (1933-1950):

Halk evleri tarafından çıkarılmıştır.

Yeni Dergi (1964-1975):

Mehmet Fuat (Fuat Bengü) tarafından çıkarılmıştır.

tum-ilanlar

kpss-guncel-bilgiler-2016-2015-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028

kpss-haberleri

ders-notlari

Bir önceki yazımız olan 2017 Zabıt Katibi Alımları Ne Zaman Yapılacak? başlıklı makalemizde 2017 Zabıt Katibi Alımı, Zabıt Katibi Alımı ve Zabıt Katibi Alımları hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.