SON DAKİKA

Maden Tekik ve Arama Genel Müdürlüğü Memur Alacak!

Bu haber 24 Aralık 2014 - 13:02 'de eklendi.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANIMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5 adet
Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üz T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANIMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5 adet
Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

1 – Sınava Katılabilme Koşulları :

A – ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 tarihinde A grubu ve Öğretmenlik veya 05-06
Temmuz 2014 tarihinde yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSSP 38 puan
türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan
sıralamasına göre ilk 50 kişi içerisinde bulunmak (50’nci adayla aynı puana sahip olan adaylar da
sınava kabul edilirler.)
B – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak,
D – Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,
E – Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili
yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,
F – Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına
engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi
yaptırılır.),
G – Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
H – Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan
fazla girmiş bulunmamak,
I – Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 – Müracaat İşlemleri :

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla
yapılacaktır.
Form ekinde:
A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi
B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü
beyanı)
D ) Askerlik durum beyanı,
E ) 6 adet vesikalık fotoğraf,
F ) Adli Sicil beyanı,
G ) Sağlık durum beyanı
H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)
I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı
örneği,
Yer alacaktır.
Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

3 – Başvuru Şekli ve Yeri :

Başvurular 02.01.2015 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, müracaat
formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 16.01.2015 günü mesai bitimine kadar; MTA Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 –
06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları gerekmektedir. Posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve diğer
beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.mta.gov.tr
internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi”, en geç
02.02.2015 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecektir.

4 – Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test
usulüyle 28.02.2015 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda, Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsünde yapılacaktır.
Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine, Hacettepe
Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr internet
adresinde bulunan ilgili linkten ulaşacaklardır. Yazılı sınava gelen adaylar sınava giriş belgeleriyle
birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, süresi geçerli
pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında
olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip (soğuk
damga olmaması, mühür olmaması v.b.) adaylar sınava alınmayacaktır. Cep telefonu, hesap
makinesi, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. elektronik cihazlarla sınava girmek kesinlikle
yasaktır.

Sınav Konuları:
A – Hukuk :
1 – Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
2 – İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)
3 – Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)
4 – Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
5 – Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)
6 – Ceza Hukuku (Genel Esaslar)
7 – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)
B – İktisat :
1 – Genel Ekonomi Teorisi (Mikro – Makro Ekonomi v.d.)
2 – Güncel Ekonomik Sorunlar
3 – Milli Gelir
C – Maliye :
1 – Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.
2 – Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları.
3 – Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.
D – Muhasebe :
1 – Genel Muhasebe
2 – Bilanço Analizi ve Teknikleri.
E – Yabancı Dil :
İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
5– Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi :
Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.
Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak
eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda
başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az
60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur.
Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz. Yazılı sınavı kazananlar, sözlü
sınavı yeri ve tarihi www.mta.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da
bildirim yapılacaktır.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavlar, yazılı sınav
gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade
kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda
başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar
ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.Giriş sınav notu ; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün
olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik
kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı
gösterenlerin atamaları sınavındaki derece sırasına göre yapılır
6 – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz :
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek
listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ
edilecektir.
Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en
geç 5 gün içerisinde, Hacettepe Üniversitesinin TR230001200154100006000063 Nolu hesabına
40-TL (Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte
konu başlığı belirtmek suretiyle dilekçe ile MTA’ya yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar ile imza, adı soyadı, iletişim bilgisi, TC kimlik numarası olmayan ve faksla
yapılan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 201 14 45- (0312) 201 14 46 numaralı
telefonlardan alınabilir.

Bir önceki yazımız olan 50 Bin Koruma Memuru Alımı ve Merak Edilenler? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.