Maliye Bakanı 241 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Maliye Bakanı 241 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yayınlama: 01.09.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:26
594
A+
A-

Maliye Bakanlığı 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak.
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji gelişti

Maliye Bakanlığı 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.

Sınav ilanı için tıklayınız.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Atama yapılacak idare ve kadro-pozisyon sayılıarı için (Ek (I) Sayılı Tablo) tıklayınız.

MALİYE BAKANLIĞINDAN

MALI HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA

SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer almaktadır.

I- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olmak,

3- 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,

6- Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

II- SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 29 Eylül – 7 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III- SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a)İktisat:

1)Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2)Uluslararası İktisat,

3)Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b)Maliye:

1)Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2)Maliye Politikası,

3)Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c)Hukuk:

1)Anayasa Hukuku,

2)İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4)Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

5)Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6)İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

1)Genel Muhasebe,

2)Mali Analiz ve Raporlama.

V- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz(100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI- SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav, adayların;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

VII- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini http://kontrol.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII- SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: (0312) 415 24 77

ATAMA YAPILACAK İDARE VE KADRO/POZİSYON SAYILARI

SIRA(I) SAYILI CETVELİL ADIKadro Sayısı
1ADALET BAKANLIĞIANKARA3
2DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIANKARA3
3MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIANKARA2
4SAĞLIK BAKANLIĞIANKARA6
5ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIANKARA2
6ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIANKARA5
7KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIANKARA2
8AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞIANKARA4
9ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIANKARA4
10GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIANKARA4
11GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIANKARA2
12GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIANKARA5
13KALKINMA BAKANLIĞIANKARA2
14DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIANKARA1
15AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞIANKARA1
16GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA5
17TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA1
18TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUANKARA2
TOPLAM54
(II) SAYILI CETVEL
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
1YÜKSEKÖĞRETİM KURULUANKARA1
2İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL1
3ANKARA ÜNİVERSİTESİANKARA2
4KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTRABZON2
5EGE ÜNİVERSİTESİİZMİR2
6ATATÜRK ÜNİVERSİTESİERZURUM2
7ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİANKARA1
8BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİİSTANBUL3
9ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİADANA2
10CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSİVAS1
11İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİMALATYA1
12ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSAMSUN1
13ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİBURSA1
14ERCİYES ÜNİVERSİTESİKAYSERİ1
15AKDENİZ ÜNİVERSİTESİANTALYA2
16MARMARA ÜNİVERSİTESİİSTANBUL5
17TRAKYA ÜNİVERSİTESİEDİRNE1
18YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİİSTANBUL2
19YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİVAN1
20GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGAZİANTEP2
21ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİBOLU2
22AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAFYON1
23BALIKESİR ÜNİVERSİTESİBALIKESİR1
24CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİMANİSA2
25ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİÇANAKKALE1
26DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİKÜTAHYA1
27GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİTOKAT1
28HARRAN ÜNİVERSİTESİŞANLIURFA1
29KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİKAHRAMANMARAŞ2
30KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİKIRIKKALE1
31MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİMUĞLA2
32MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİHATAY2
33PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİDENİZLİ2
34SAKARYA ÜNİVERSİTESİSAKARYA1
35SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİISPARTA3
36AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİKIRŞEHİR2
37KASTAMONU ÜNİVERSİTESİKASTAMONU1
38DÜZCE ÜNİVERSİTESİDÜZCE1
39MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİBURDUR1
40RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİRİZE1
41AKSARAY ÜNİVERSİTESİAKSARAY2
42GİRESUN ÜNİVERSİTESİGİRESUN2
43HİTİT ÜNİVERSİTESİÇORUM1
44ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİADIYAMAN3
45ORDU ÜNİVERSİTESİORDU1
46AMASYA ÜNİVERSİTESİAMASYA1
47KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİKARAMAN1
48AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİAĞRI1
49SİİRT ÜNİVERSİTESİSİİRT1
50KARABÜK ÜNİVERSİTESİKARABÜK2
51ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİÇANKIRI1
52BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİBİLECİK1
53OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİOSMANİYE2
54MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİMUŞ1
55ARDAHAN ÜNİVERSİTESİARDAHAN1
56BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYBURT1
57GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİGÜMÜŞHANE1
58HAKKARİ ÜNİVERSİTESİHAKKARİ1
59YALOVA ÜNİVERSİTESİYALOVA2
60TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİİSTANBUL1
61YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİANKARA1
62BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİBURSA1
63İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİİZMİR2
64NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİKONYA2
65ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİANKARA1
TOPLAM97
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUANKARA1
2DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA1
3ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA2
4TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL2
5SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA1
6TÜRK AKREDİTASYON KURUMU*ANKARA2
7KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI**ANKARA15
8MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU***ANKARA2
9DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA1
10TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUANKARA2
TOPLAM29
MERKEZİ YÖNETİM GENEL TOPLAM180
MAHALLİ İDARELERKadro Sayısı
1ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİADANA3
2AĞRI İL ÖZEL İDARESİAĞRI1
3DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞIAĞRI1
4ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIANKARA4
5KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞIANKARA2
6ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIANTALYA2
7İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞIAYDIN1
8BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR2
9BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞIBOLU1
10BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIBURSA2
11KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞIBURSA1
12ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞIELAZIĞ1
13ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞIHATAY1
14ISPARTA İL ÖZEL İDARESİISPARTA1
15BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL1
16BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL2
17MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL2
18SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL1
19ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL2
20İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL1
21İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL3
22KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞIİZMİR3
23SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIİZMİR2
24KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKIRŞEHİR2
25KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKOCAELİ1
26MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞIKONYA2
27MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMALATYA1
28BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞIMUĞLA1
29MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMUĞLA1
30MUŞ İL ÖZEL İDARESİMUŞ1
31ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIORDU2
32KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIORDU1
33KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞIORDU1
34TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞITEKİRDAĞ1
35ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞANLIURFA2
36YOZGAT İL ÖZEL İDARESİYOZGAT1
37AKSARAY İL ÖZEL İDARESİAKSARAY1
38KARAMAN İL ÖZEL İDARESİKARAMAN1
39ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIARDAHAN1
40YALOVA İL ÖZEL İDARESİYALOVA1
MAHALLİ İDARELER TOPLAMI61
GENEL TOPLAM241

*Kurumun görev ve hizmetleri, 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca sözleşmeyle sürekli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

**3624 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir.

***5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.