Maliye Bakanlığı 100 Memur Alımı Yapacak

Maliye Bakanlığı 100 Memur Alımı Yapacak
Yayınlama: 26.12.2016
Düzenleme: 05.03.2021 22:46
673
A+
A-

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 (yüz) Hazine Avukatı alınacaktır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 (yüz) Hazine Avukatı alınacaktır.
Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

 1.  Giriş sınavının yazılı bölümü 19/02/2017 tarihinde (Pazar günü) saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
 2.  Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adayların Sınava giriş belgelerini Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresindeki “BAHUM Sınav Sistemi” üzerinden temin etmeleri gerekmektedir.
 3.  Yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacak ve yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecektir.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (20/01/2017) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2.  Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
 3.  Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

 1.  Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
 1.  Başvurular 09/01/2017 tarihinde başlayıp 20/01/2017 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.
 2.  Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yer alan “BAHUM Sınav Sistemi” üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak posta yoluyla veya elden bu duyurunun “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 20/01/2017 tarihi saat 17:30’a kadar ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Söz konusu başvuru formunu bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese göndermeyen veya imzasız olarak gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamış erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir
 3.  Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

 1.  Yazılı sınav konuları:
 1.  Anayasa Hukuku,
 2.  İdare Hukuku,
 3.  İdari Yargılama Hukuku, ç) Ceza Hukuku,
 4.  Ceza Muhakemesi Hukuku,
 5.  Medeni Hukuk,
 6.  Hukuk Muhakemesi,
 7.  Borçlar Hukuku, ğ) İş Hukuku,
 8.  Ticaret Hukuku,

ı) İcra ve İflas Hukuku.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 1.  Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

 1.  Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2.  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3.  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4.  Genel yetenek ve genel kültürü,
 5.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

 1.  Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.

 1.  Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

 

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 100 (yüz) aday asil, en fazla 50 (elli) aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

 1.  Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde sınav tarihini takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
 2.  Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler ekli listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adaylar çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamaması durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde becayiş yapma hakkı tanınacaktır.
Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.

 • DİĞER HUSUSLAR:
 1.  Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
 2.  Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
 3.  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 20/01/2017 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Personel Şubesi
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 13 33- 415 13 40 – 415 13 41 Faks : 0 (312) 417 46 12- 417 59 15

 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanların Atamalarının Yapılacağı Yerler
Sıra
No
Atama Yapılacak YerlerSayısıSınıfıDerecesi
1Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü- (Merkez Teşkilatı)10AHS6
2Ağrı Muhakemat Müdürlüğü2AHS6
3Ankara Muhakemat Müdürlüğü10AHS6
4Haymana (Ankara) Hazine Avukatlığı1AHS6
5Polatlı (Ankara) Hazine Avukatlığı1AHS6
6Antalya Muhakemat Müdürlüğü2AHS6
7Kaş (Antalya) Hazine Avukatlığı1AHS6
8Bitlis Muhakemat Müdürlüğü2AHS6
9Bursa Muhakemat Müdürlüğü2AHS6
10İnegöl (Bursa) Hazine Avukatlığı1AHS6
11Çorum Muhakemat Müdürlüğü2AHS6
12Denizli Muhakemat Müdürlüğü1AHS6
13Elazığ Muhakemat Müdürlüğü1AHS6
14Erzurum Muhakemat Müdürlüğü3AHS6
15Gaziantep Muhakemat Müdürlüğü4AHS6
16Nizip (Gaziantep) Hazine Avukatlığı1AHS6
17Gümüşhane Muhakemat Müdürlüğü1AHS6
18Hakkari Muhakemat Müdürlüğü1AHS6
19Yüksekova (Hakkari) Hazine Avukatlığı1AHS6
20İskenderun (Hatay) Hazine Avukatlığı2AHS6
21Kırıkhan (Hatay) Hazine Avukatlığı1AHS6
22İstanbul Muhakemat Müdürlüğü10AHS6
23Seferihisar (İzmir) Hazine Avukatlığı1AHS6
24Çeşme (İzmir) Hazine Avukatlığı1AHS6
25Kars Muhakemat Müdürlüğü1AHS6

 

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Kayseri Muhakemat Müdürlüğü3AHS
Kocaeli Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Gebze (Kocaeli) Hazine Avukatlığı1AHS
Kulu (Konya) Hazine Avukatlığı1AHS
Malatya Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Andırın (Kahramanmaraş) Hazine Avukatlığı1AHS
Bodrum (Muğla) Hazine Avukatlığı1AHS
Nevşehir Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Niğde Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Gölköy (Ordu) Hazine Avukatlığı1AHS
Sakarya Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Siirt Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Sivas Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Suşehri (Sivas) Hazine Avukatlığı1AHS
Şarkışla (Sivas) Hazine Avukatlığı1AHS
Zara (Sivas) Hazine Avukatlığı1AHS
Trabzon Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Şanlıurfa Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Van Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Yozgat Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Bayburt Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Batman Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Şırnak Muhakemat Müdürlüğü2AHS
Ardahan Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Kilis Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Osmaniye Muhakemat Müdürlüğü1AHS
Düzce Muhakemat Müdürlüğü1AHS
 TOPLAM:100 

 
 
EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.