SON DAKİKA

MEB, Sözlü Sınavla 3 bin 121 Dershane Öğretmeni Alacak

Bu haber 01 Temmuz 2015 - 9:52 'de eklendi.

DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin Ek-1’de belirtilen alanlardaki öğretmen kadro DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin Ek-1’de belirtilen alanlardaki öğretmen kadrolarına başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

Meb Başvuru Sayfası için Tıklayın

1. Başvuru Şartları

1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak çalışmakta olmak,

1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

1.3. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

1.4. KPSS şartı hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmen olarak atanacaklar bakımından belirlenen şartları taşımak,

1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.6. Mezun olduğu yükseköğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

1.7. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar bakımından, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

2. Başvuru

2.1. Öğretmenliğe başvuru, 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Daha önce ön başvuru yapmayanlar da başvuruda bulunabilecektir.

2.2. Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.5. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.6. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün veya en geç takip eden gün onaylanacaktır.

2.7. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.8. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il milli eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks (0 312 418 03 81) ya da “e-posta” yoluyla bildirilecektir.

2.9. Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.10. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

2.11. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

3.5. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge,

3.6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge,

3.7. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge,

3.8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

istenecektir.

3.9. Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık durumu hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

4.3. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.4. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Pedagojik Formasyon

5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,

olmak üzere bu belgelerden herhangi birine sahip olmak gerekmektedir.

5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

6. Onay İşlemleri

6.1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu oluşturulabilecektir.

6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.4. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

6.5. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.6. Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

6.7. Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

6.8. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekalet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer

nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

6.10. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

7. Komisyonların Oluşturulması

7.1. Öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla, Ek-3 Sözlü Sınav Merkezleri Formunda sınav merkezi olarak belirlenen illerde valiliklerce, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 7’nci maddesinde öngörüldüğü şekilde sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının oluşturulması sağlanacaktır.

7.2. Komisyon üyeleri geçici 7’nci maddenin altıncı fıkrasında öngörülen görevleri yürütecektir.

8. Sözlü Sınav

8.1. Öğretmenliğe başvuruda bulunanlardan başvuruları onaylananlar, başvuruda bulundukları iller dikkate alınarak Ek-3 Sözlü Sınav Merkezleri Formunda belirlenen sözlü sınav merkezlerinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından 10-31 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınav merkezleri olarak belirlenen il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarında belirtilecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

8.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-2’de yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8.3. Sözlü sınav soruları ile cevap anahtarı, sözlü sınav komisyonlarınca Yönetmelikte yer alan özel alan bilgisi, pedagojik formasyon, genel kültür, genel yetenek, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacak veya hazırlatılacaktır.

8.3.1. Sözlü sınav sorularının hazırlanmasında, gerek görülmesi halinde üniversitelerden de destek alınabilecektir.

8.3.2. Hazırlanan sözlü sınav soruları ile cevap anahtarının uygunluğu ve geçerliliği komisyon tarafından sınavdan önce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

8.3.3. Hazırlanan sözlü sınav soruları zarflanarak sınav bilgi başlıkları ve özel alan bilgileri bazında olmak üzere ayrı ayrı gruplandırılacaktır.

8.3.4. Sözlü sınava alınan aday, özel alanı ile sözlü sınav bilgi başlıklarına göre hazırlanmış olan soru gruplarının her birinden birer soru çekecek ve çektiği zarfta yer alan soruları cevaplayacak; adaya, çektiği zarfta yer alan sorunun altı imzalattırılacak; adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenleri komisyon tarafından Ek-2 Formun Açıklama bölümünde belirtilecektir.

8.4. Sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak; sözlü sınava katılanların sınav puanları ilgili birimlerce “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek ve sözlü sınav sonuçları 3 Eylül 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

9. İtiraz

9.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş gün içinde, il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

9.2. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar en geç beş gün içinde ilgililere bildirilecektir.

10. Tercihler

10.1. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda Tercih Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

10.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

10.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

10.4. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

10.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

10.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

10.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

10.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “10.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

10.7. Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

11. Atamalar

11.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

11.2. Adayların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olanın ataması yapılacak, eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday kura ile belirlenecektir. Hizmet süresinin hesabında dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sigortalı süreler dikkate alınacaktır.

11.3. Öğretmen olarak ataması yapılanlar, sağlık mazereti hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmayacaktır.

11.4. Atamalar 21 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

12. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

12.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

12.2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

12.3. Ataması yapılanlar, bu bölümün “12.8.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

12.4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

12.5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

12.6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

12.7. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

12.8. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

12.8.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

12.8.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

12.8.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

12.8.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

12.8.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

13. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

13.1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı halde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir.

13.2. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK KONTENJAN LİSTESİ
NOKODALAN ADIKONTENJAN
17028Adalet1
27030Aile ve Tüketici Hizmetleri1
32246Almanca2
47092Arapça1
54933Bahçecilik1
62265Beden Eğitimi2
71119Bilişim Teknolojileri1
81123Biyoloji253
94935Biyomedikal Cihaz Teknolojileri1
101963Büro Yönetimi1
111207Coğrafya141
124927Çince1
134936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi1
147032Denizcilik/Gemi Makineleri1
157031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı1
161245Din Kült. ve Ahl.Bil.1
174942Eğlence Hizmetleri1
187035El San.Tek./El Sanatları1
197036El San.Tek./Nakış1
207037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik1
217038Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik1
227039Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri1
231371Felsefe100
241386Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji151
251390Fizik452
261417Fransızca1
274951Gazetecilik1
287040Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı1
297043Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı1
307044Gıda Teknolojisi1
314954Giyim Üretim Teknolojisi1
327102Görsel Sanatlar1
337046Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf1
347045Grafik ve Fotoğraf/Grafik1
354957Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler1
364958Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri1
377098Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk1
387097Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği1
394959Hasta ve Yaşlı Hizmetleri1
407099Hayvan Yetiştiriciliği1
411230İ.H.L. Meslek Dersleri1
421715İlköğretim Matematik Öğr.102
431524İngilizce51
447050İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon1
457049İnşaat Tek./Yapı Tasarımı1
464899İspanyolca1
471627Kimya/Kimya Teknolojisi264
484967Konaklama ve Seyahat Hizmetleri1
494968Kuyumculuk Teknolojisi1
507096Laboratuvar Hizmetleri1
517056Makine Tek./Makine Model1
527054Makine Tek./Makine ve Kalıp1
531700Matbaa1
542353Matematik665
554972Metal Teknolojisi1
567095Mobilya ve İç Mekan Tasarımı1
574975Motorlu Araçlar Teknolojisi1
584976Muhasebe ve Finansman4
591822Müzik1
604439Okul Öncesi Öğrt1
617106Özel Eğitim1
624978Pazarlama ve Perakende1
EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK KONTENJAN LİSTESİ
NOKODALAN ADIKONTENJAN
634979Plastik Teknolojisi1
642368Psikoloji1
652838Radyo-Televizyon1
667063Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine1
677103Rehberlik21
684883Rusça1
694901Sağlık Bilgisi1
707088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri1
717074Sağlık/Hemşirelik1
727089Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.1
737069Sağlık/Tıbbi Laboratuvar1
741959Sanat Tarihi3
757077Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar1
767075Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon1
774996Seramik ve Cam Teknolojisi1
782403Sınıf Öğretmenliği51
792510Sosyal Bilgiler152
807079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj1
817078Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri1
827080Tarım Tek./Tarım Makineleri1
832036Tarih166
844900Teknoloji ve Tasarım1
857081Tekstil Tek./Tekstil1
867105Tekstil Teknolojisi/Trikotaj1
874988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme1
881283Türk Dili ve Edebiyatı365
892143Türkçe102
907087Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor1
914991Ulaştırma Hizmetleri1
927100Yenilenebilir Enerji Teknolojileri1
934992Yiyecek İçecek Hizmetleri1
GENEL TOPLAM: 3.121

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

VALİLİKLERE GÖNDERİLEN ÜST YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan 2016 POMEM Alımı Ne Zaman? PÖH PMYO Alımı Ne Zaman? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.