Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 16 Sürekli İşçi alımı Yapacak!

Mesleki Yeterlilik Kurumu 16 Sürekli İşçi Alımı Yapacak ( 10 Nisan – 14 Nisan) Detaylar Haberimizde..

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 16 Sürekli İşçi alımı Yapacak!
Yayınlama: 10.04.2023
Düzenleme: 10.04.2023 16:01
221
A+
A-

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi Ankara da bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında istihdam edilmek üzere, Meslekî Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (5) Mesleki Yeterlilik Uzman Yardımcısı (Kariyer) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (2) Avukat, (2) Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), (1) Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Kadın), (4) Temizlik Görevlisi (Kadın) ve (2) Temizlik Görevlisi (Erkek) olmak üzere toplam 16 adet personel alımı anılan aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar kapsamında alımı yapılacaktır.

1-GENEL ŞARTLAR

Kurumda çalıştırılacak personelde aranan genel şartlar şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, (erkek adaylar için) askerliğini yapmış veya mülakat ve sözlü tarihinde tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneği haiz olmak,
f) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

2-ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza aday listeleri iletildikten sonra ve idarenin uygun göreceği zamanda https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, idare tarafından talep edilecek bilgi ve belge formatları yapılacak ilanın ekinde yer alacaktır. İdare adaylardan net olmayan hususlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgelere ek olarak bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Uzman Yardımcısı pozisyonu için:
1. Görev Talep Dilekçesi (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
2. Aday Bilgi Formu (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (en çok 1 sayfa)
4. KPSS sonuç belgesi
5. YDS Sınav Sonuç Belgesi
6. T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Dilekçe Formatında)
7. Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Posta ile başvuru halinde noter onaylı fotokopi)
8. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmış olarak getirilecektir. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır)
9. İlanda belirtilen diğer şartları kanıtlayıcı belgeler.

Avukat pozisyonu için:
1. Görev Talep Dilekçesi (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
2. Aday Bilgi Formu (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (en çok 1 sayfa)
4. KPSS sonuç belgesi
5. T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Dilekçe Formatında)
6. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Posta ile başvuru halinde noter onaylı fotokopi)
7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmış olarak getirilecektir. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır)
8. İlanda belirtilen deneyim sürelerini ispat edici belgeler (Deneyim istenen pozisyonlar için; Başlangıç ve Bitiş Tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Hizmet Dökümü ile birlikte çalıştıkları işyerinde çalışılan pozisyon veya görevi gösteren yazı)
9. İlanda belirtilen diğer şartları kanıtlayıcı belgeler.

Güvenlik ve Koruma Görevlisi pozisyonu için (Yapılacak Kura Sonucu Asil ve Yedek Listelere Girecek Adaylardan Talep edilecektir.):
1. Görev Talep Dilekçesi (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
2. Aday Bilgi Formu (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (en çok 1 sayfa)
4. T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Dilekçe Formatında)
5. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Posta ile başvuru halinde noter onaylı fotokopi)
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmış olarak getirilecektir. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır)
7. İlanda belirtilen diğer şartları kanıtlayıcı belgeler.

Temizlik Görevlisi pozisyonu için (Yapılacak Kura Sonucu Asil ve Yedek Listelere Girecek Adaylardan Talep edilecektir.):
1. Görev Talep Dilekçesi (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
2. Aday Bilgi Formu (https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek)
3. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş (en çok 1 sayfa)
4. T.C. Kimlik Numarası Beyanı (Dilekçe Formatında)
5. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Posta ile başvuru halinde noter onaylı fotokopi)
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adet fotoğraf Aday Bilgi Formuna yapıştırılmış olarak getirilecektir. Fotoğraf son 6ay içinde çekilmiş olacaktır)
7. İlanda belirtilen diğer şartları kanıtlayıcı belgeler.

Atanacaklardan istenecek belgeler (Sözlü mülakat sınavında başarılı olanlardan talep edilecektir):
Kurumda bir göreve atanan personelden aşağıdaki belgeler istenir:
a) 5 adet çekilmiş vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair kendi el yazısı ile yapacağı beyan,
e) Görevine mani sağlık sorunu olmadığına dair kendi el yazısıyla yapacağı beyan,
f) Sabıkası olmadığına dair kendi el yazısı ile yapacağı beyan,
g) Mal beyannamesi,
ğ) Daha önce çalıştığı işlere ait hizmet belgesi,
h) Sosyal güvenlik kapsamında hizmeti olanların; çalıştıkları iş yerlerinin isimleri, prim ödeme gün sayısı, hizmetin
başlangıç ve bitiş tarihleri ihtiva eden bilgi ve belgeler,
ı) Aile durum beyannamesi.
i) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 10/04/2023 – 14/04/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Nihai listeler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza iletilecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Giriş sınavı sözlü mülakat sınav şeklinde yapılacaktır. Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler talepleri ile diğer her türlü duyuru Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup, ilanlar tebligat yerine geçecektir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza listeler iletildikten sonra ve 05/05/2023 tarihinde kura
çekimi yapılması planlanmaktadır. Ön görülemeyen nedenlerle kura tarihinde değişiklik olması durumunda
(Temizlik Görevlisi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için), Belge ve Bilgi Talep/Teslim Tarihleri,
Mülakat Yapılacak Tarihler ve diğer tüm ilanlar https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Öğrenim dallarına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyet alanları konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir. Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir. Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek aday belirleyecektir. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Ancak Mesleki Yeterlilik Uzman Yardımcısı pozisyonlarında Meslekî Yeterlilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 12 inci maddesi kapsamında Kurumun bir sonraki uzman yardımcılığı sınavı açmasına kadar geçen en fazla bir yıllık süre içinde başarı sırasına göre uzman yardımcısı olarak atanabileceklerdir. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. “Güvenlik ve Koruma Görevlisi” ve “Temizlik Personeli” Pozisyonu İçin Yapılacak Kura Çekilişi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza iletilen liste üzerinden kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi tarihi ve yeri İdarenin resmi https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İsteyen adaylar kura çekimine katılım sağlayabileceklerdir. Kura çekiminde ifade edilen usul esaslar kapsamında açık pozisyon sayısın 4 katı asil ve 4 katı yedek aday belirlenecektir.

Öncelikle kura çekimi sonucu belirlenen asil adaylardan yukarıda Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler başlığında ifade edilen bilgi ve belgeler talep edilecektir. Genel ve Özel koşulları sağlayan adaylar, idarenin ilan edeceği tarihlerde mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucu en yüksek puandan başlayarak pozisyon sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Ücret ve mali haklar 375 sayılı KHK nın Ek 11 ve 28 inci maddeleri gereğince emsali devlet memuruna göre ödenmektedir.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü mülakat sınavı tarihi, saati ve yeri daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi
internet sitesi https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başarılı olan adayların listesi, Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığının (Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Çankaya /ANKARA – Posta Kodu:06520) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylarla, 4857 sayılı İş Kanunu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İş Sözleşmesi İmzalanır. Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Mesleki Yeterlilik Kurumu hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumunun resmi internet sitesi https://www.myk.gov.tr internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.