SON DAKİKA

Muhasebede Bilgi Yönetimi

Bu haber 12 Nisan 2016 - 22:45 'de eklendi.

ÜNİTE 1

İşletme:  Bilgi sahibi girişimci tarafından, insan ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik değeri olan mal ve/veya hizmetleri üretip, üretim faktörlerinin bilinçli bir şekilde bir araya getirildiği sistemli ve organize şekilde faaliyette bulunan ek ÜNİTE 1

İşletme:  Bilgi sahibi girişimci tarafından, insan ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik değeri olan mal ve/veya hizmetleri üretip, üretim faktörlerinin bilinçli bir şekilde bir araya getirildiği sistemli ve organize şekilde faaliyette bulunan ekonomik kişiliktir.

İşletmecilik Ortamını Etkileyen Faktörler

* Sosyo-Politik Gelişmeler      * Küreselleşme       * Teknoloji

İşletmenin Fonksiyonları

 • Satın Alma ve Depolama • Üretim/ Operasyon • Araştırma-Geliştirme • Pazarlama-Satış
 • İnsan Kaynakları • Muhasebe-Finansman • Bilgi Sistemi

İşletmede Karar Verme

1- Amacı ve sonucu net bir biçimde belirlemek, 2- Mümkün olan tüm bilgileri toplamak,

3- Mümkün olan tüm alternatifleri oluşturmak, 4- Her bir alternatifin artı ve eksilerini         oluşturmak,  5- Karar vermek,  6- Kararı uygulamak.

1) Yapısal Olmayan Kararlar: Karar vericinin kanaatini, değerlendirmesini ve sezgilerini kullanmasıyla alınan kararlardır

2) Yapısal Kararlar : Tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar verilirken harfiyen uyulan kesin prosedürler bulunmaktadır ve her defasında aynı şekilde davranılır.

3) Yarı Yapısal Kararlar: Kısmen yapısal kısmen de yapısal olmayan kararlar

Veri : Belirli bir olayı tanımlayan ham durumdaki gerçekler veya biçimlerdir. bir işlem, bir açıklama, bir rakam, bir harf, bir ses veya görüntü olabilir.

Bilgi : Belirli bir bütünlük içerisinde, belirli bir anlam ifade edecek ve fayda sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş veri veya verilerdir.

* Sistemler “doğal sistemler” ve “yapay sistemler” olmak üzere iki temel gruba ayrılır.

* Bilgi Sistemi süreci : Girdi, işleme, çıktı ve saklama

İşletmelerde Kullanılan Bilgi Sistemleri

1- Donanım: (İşlemci, ekran, klavye, yazıcı) 2- Yazılım (Programlar) 3- İletişim Ağı

4- Veritabanı(Veri topluluğu) 5- Süreçler(Tüm sistemlerin kombinesi) 6- İnsan

 • İşletme Organizasyonunun Belli Bölümlerini Destekleyen Bilgi Sistemleri:

Muhasebe Bilgi Sistemi, Finansman Bilgi Sistemi, Üretim Bilgi Sistemi, Pazarlama Bilgi Sistemi

 • İşletme Organizasyonunun Tamamını Destekleyen Bilgi Sistemleri:

Bu sistemler Kurumsal Kaynak Planlama-KKP  ve İşlem Süreçleme Sistemleri-İSS

 • Organizasyon Gruplarını Destekleyen Bilgi Sistemleri:

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi ve Elektronik Ticaret Sistemleridir

İşletme Çalışanlarını Destekleyen Bilgi Sistemleri

 • Büro Otomasyon Sistemleri-BOS:

Kelime işlemci (MS Word gibi), tarayıcı, video konferans araçları gibi unsurlardan oluşan sistemlerdir

 • İşletme İstihbarat Sistemleri-İİS:

Karar vericinin kendi başına veri analizi yapmasına imkân veren veri ambarları gibi unsurlardan oluşur.

 

 

 • Uzman Sistemler-US:

Alanda uzmanlaşmış personelin davranış ve tutumu ile değerlendirme kabiliyetini taklit etmeyi amaçlayan yapay zekâ gibi unsurlardan oluşan sistemlerdir.

 • Gösterge Panelleri-GP:

İşletme organizasyonunun tüm kademelerinde yer alan yöneticileri destekleyen, genellikle özet/rapor şeklinde organize edilmiş önemli bilgilere hızlı ve doğrudan ulaşma imkânı tanıyan sistemlerdi

MBS, üç temel alt sistemden oluşmaktadır;

 • İşlem Süreçleme Sistemi (İSS), • Büyük Defter Sistemi (BDS)/ Finansal Raporlama Sistemi • Yönetim Raporlama Sistemi (YRS)

ÜNİTE 2

Eski Ekonomi Yeni Ekonomi
Statik Dinamik
Üretim Hizmet
HiyerarşikAğ şeklinde sanal

Elektronik işletme (e-işletme) : Tüm alım satım değişim gibi işlemleri  bilgisayar destekli iletişim ağları üzerinden yürüten işletmeleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

* e-işletme, e-ticareti de içeren daha kapsamlı bir kavramdır.

Elektronikleşme Seviyesi: İşletmeciliğin fiziksel ortamdan elektronik ortama dönüşüm boyutu kastedilmektedir

1) Tam e-işletme(Tüm işlemler elektronik )2) Kısmi e-işletme (Bazıları elektronik)  

3) Normal işletme (Hiçbir işlemin elektronik olmadığı )

Elektronik Ticaret Türleri Kodları

B: İŞLETME           C: TÜKETİCİ  (SON KULLANICI)    E: ÇALIŞAN      G: DEVLET

1) Elektronik Vitrin (E-Vitrin/E-Mağaza) : E-vitrin/e-mağaza, tek bir mağazayı temsil eden bir web sayfası

2) Elektronik Alışveriş Merkezleri (E-Avm)  : E-avm, farklı farklı işletmelerin e-vitrinlerinin birada sunulduğu bir e-işletmecilik

Geleneksel (temel) KKP sistemleri

1) Muhasebe-Finansman   2) Üretim ve Operasyon    3)  İnsan Kaynakları

Genişletilmiş KKP sistemlerin  Bu üç modüle ilaveten

1) Müşteri İlişkileri Yönetimi            2) Tedarik Zinciri Yönetimi  3) İşletme İstihbaratı

4)  Elektronik İşletme

KKP Sistemlerinin Avantajları

* Yüksek Esneklik ve Hız * Tam Koordinasyon * Artan Kalite ve Verimlilik * Düşen Maliyetler  * Yönetim Kolaylığı

KKP Sistemlerinin Dezavantajları

* Yüksek İlk Kurulum Maliyeti    * Yüksek Başarısızlık Riski

KKP Başarısızlığa Yol Açabilecek Riskler Şunlardır

 1. a) Adapte olamama riski b) Hata riski c) Direnç riski (işçilerin kabullenmemesi)

ÜNİTE 3

Veri : Çeşitli küçük parçacıklar, rakamlar, harfler ve özel simgelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan parçalar bütünüdür.

Yapısal Veriler : Veri tabanında, tedarikçilerin adı, adresi ve telefon numaraları gibi veriler yer almaktadır.

* En önemli yapısal veri tipleri sayılar, karakterler ve tarihlerdir.

Veri Ambarı : Yapılandırılmış verilerin tablo şeklinde depolanmasıdır.

Multimedya Veriler : Belgeler, harita, fotoğraf, ses ve video parçaları gibi nesneleri saklamak için de kullanılır.

* Multimedya verileri çoğunlukla web sunucuları ve web destekli veritabanları üzerinde bulunur.

Günümüzdeki Veri İçeriği : Günümüzde veri içerikleri hem yapısal veriler hem de mültimedya veriler bir arada kullanılır.

VERİ HİYERARŞİSİ

VERİ – KARAKTER – VERİ ALANI – KAYIT – DEPOLAMA – VERİ TABANI

ilk düzey                                                                            son düzey

Veri akış diyagramı : Bir sisteme ait olan girişlerin, süreçlerin, veri akışının ve veri depolarının görsel olarak ifade edilmesidir.

* Girişler veri akış diyagramı üzerinde müşteri ya da tedarikçi gibi isimlerle daima etiketlenmelidir.

Mantıksal Veri Akış Diyagramı : İşe ve işin nasıl çalıştığına odaklanır.

Fiziksel Veri Akış Diyagramı : Sistemin İç ve dış öğelerini ayrıca bu öğelerin içine ve dışına veri akışını gösteren sistemin grafiksel bir temsilidir.

Faydalı Bilginin 5 Özelliği 

 1. a) Uygunluk b) Güncellik c) Doğruluk,  d ) Bütünlük e) Özetleme

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI

* GİRDİ (Fiş Fatura v.s)  *İŞLEM (Tutulan Defterler )  * ÇIKTI (Mali Tablolar )

ÜNİTE 4

İş Süreci : Birtakım girdileri arzu edilen niteliklerdeki çıktılara dönüştürürken gerçekleştirilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır. Bu doğrultuda, işletmenin kâr amacını gerçekleştirmek için üretim, araştırma-geliştirme, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları gibi fonksiyonları aracılığıyla belli amaçlara dönük gerçekleştirdiği faaliyetler iş süreci olarak adlandırılır.

Finansal nitelikli işlemler :Parayla ifade edilen işlemlerdir.

Finansal nitelikli olmayan işlemler : Parayla ifade edilemeyen işlemlerdir.

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ : 1) İşlem Süreçleme Sistemi (İSS),  2) Büyük Defter Sistemi (BDS) 3) Finansal Raporlama Sistemi (FRS)  4) Yönetim Raporlama Sistemi

İşlem Süreçleme sistemi (İSS)

 • Harcama Süreçleri Grubu: a) Satın alma b) Ödeme c) İnsan kaynakları d) MDV Sürec
 • Dönüştürme Süreçleri Grubu: a) Maliyet muhasebesi süreci b) Üretim süreci.
 • Hasılat Süreçleri Grubu: a) Satış süreci b) Satış iadeleri süreci.

İşletmeler için dört tür stok söz konusudur:

 1. a) Ham madde b) Yarı mamul c) Mamul d) Ticari mal

Maddi Duran Varlık Sürecinde Yapılan İşlemler

1) Satın alınması, 2) Muhafazası,  3) Değerlemesi   4) Elden çıkarımı.

Mavi Yakalılar : Üretim işlerinde çalışan işçi personel

Puantaj Çizelgesi: Bir işçinin bir işe devamını başlangıç ve bitiş zamanını tespit etmek için kullanılan ve elle tutulan bir çizelgedir.

Zaman Kartları : Puantaj çizelgesinin otomasyona uyarlanmış halidir.

Beyaz Yakalılar : Büro işlerinde çalışan memur/idari personel

Değerleme : Bir varlığın değerinin para birimi üzerinden ifadesidir.

Amortisman : MDV’nin değerinin kullanımından dolayı maliyetinin ne kadar altına düştüğünün belirlenmesi işlemi

Üretim gerçekleştirilirken Ortaya Çıkan Bilgiler

a) Kullanılan ham madde ve malzeme fiyat listesi b)Tüketim raporu

c) İşçi çalışma süreleri d) Çıktı Raporu    e) Üretim maliyet raporu

 

2016 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür Flash Bellek

Flash Bellek Ücreti: 139 TL
Eğitim Saati: 116 Ders Saati
(ÜCRETSİZ KARGO)

Detaylı Bilgi ve Satın Almak için Tıklayın

Yunus Emre GÜNGÖREN
Eğitim Danışmanı
yunusemre@kariyermemur.com

kariyermemur-telif-uyarisi-2

 

Bir önceki yazımız olan Google'da En Çok Facebook Arandı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.