Nüfus Cüzdanını Kaybedenlere Ceza Kalkacak

Nüfus Cüzdanını Kaybedenlere Ceza Kalkacak
Yayınlama: 24.12.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:34
374
A+
A-

Bakanlar Kurulunun TBMM’ye sevk ettiği kanun tasarısına göre, nüfus cüzdanlarım kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan İdari para cezasına son verilmektedir

İŞTE KANUN TASARISI

T.C.

BAŞBAKANLIK

Kanunlar ve Kararl

Bakanlar Kurulunun TBMM’ye sevk ettiği kanun tasarısına göre, nüfus cüzdanlarım kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan İdari para cezasına son verilmektedir

İŞTE KANUN TASARISI

T.C.

BAŞBAKANLIK

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : 31853594-101-1211- ^4 2.2./ fl/2015

Konu : Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılan “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Son yıllarda Anayasal, kanuni ye kurumsal düzeyde yapılan reformlarla ülkemizin demokratik düzeyi ve refah seviyesi artmıştır. Temel hak ve hürriyetler alanını genişleten, sosyal yapıyı ve ekonomiyi güçlendiren, bürokrasiyi azaltan ve her alanda insanların gündelik hayatını kolaylaştıran bu reformlardaki temel hareket noktası, daha adil, güçlü ve demokratik bir Türkiye ideali olmuştur.

Geçmişten kalan birçok kronik soruna neşter vurulmuş, hantal bir ekonomi ve devlet yapısından üretimi esas alan, dinamik ve rekabetçi bir ekonomi ile daha etkin ve hızlı bir kamu idaresine geçilmiştir. Böylece uzun seneler çözülemeyen birçok temel sorun çözüme kavuşturulmuştur. Hiç kuşkusuz, sosyal, ekonomik ve siyasi reformlar, süreklilik arz eden bir yönetimi gerektirir.

Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu, beklenti ve talepleri istikametinde daha da artırmak ve bütün vatandaşlarımızı memnun ve mutlu edecek şekilde toplumsal adaletin sağlanmasını temin etmek, hiç kuşkusuz yeni düzenlemeler gerektirmektedir.

Bu Tasarı, 64 üncü Hükümet Programında ve 2016 Yılı Eylem Planında yer verilen hususlardan genel olarak üç aylık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen konuların hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

Bu kapsamda;

– Askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıklarının yükseltilmesi,

– Yurtdışmda yaşayan vatandaşlardan alman askerlik bedelinin düşürülmesi,

– Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlanması,

hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Tasan ile ayrıca; mevzuatta yer alan 31/12/2015 tarihinde sona eren bazı uygulamaların süresinin uzatılmasına, sözleşmeli erbaş ve erlerin maaşlarının diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi memur maaş katsayıları ile hesaplanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmesine ve kamu payı %50’den az olan ve Borsa istanbulda işlem gören şirketlerin Sayıştayca denetlenme esaslarının belirlenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile; yurt dışında doğup büyüyen veya kanuni rüşt yaşından önce kendi isteği dışında anne veya babası ile birlikte yurt dışına giden ve uzunca süredir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları için ödemeleri gereken 6.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarım ödemede yaşadıkları zorlukların önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile; daha önceden dövizle askerlik hizmetine başvurmuş ve müracaat tarihindeki mevzuata uygun olarak ödeme yükümlülüğüne başlamışlar ile ödemelerini tamamlamış yükümlülerin, askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılma ve geri ödeme esasları belirlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile; er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alman ve halen uygulanmakta olan gösterge rakamlarının yüzde 100 oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile; 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak doğum, değiştirme ve kayıp hallerinde alman kimlik kartı bedellerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Madde ile; 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun kapsamında yer alan er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alman ve halen uygulanmakta olan gösterge rakamlarının yüzde 100 oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Madde ile; askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alman ve halen uygulanmakta olan gösterge rakamlarının yüzde 100 oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 7- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde öğretim üyelerinin çalışma yaş haddi altmışyedi yaş olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunun geçici 55 inci maddesinde ise söz konusu yaş sınırı 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan Devlet üniversitelerinde görev alan öğretim üyeleri açısından 31/12/2015 tarihine kadar yetmişiki yaşın doldurulduğu tarih olarak belirlenmiştir. Söz konusu Kanunun uygulama süresi Aralık ayı sonu itibarıyla sona erecektir. Madde ile kapsama dahil üniversiteler için getirilen uygulama süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile; nitelikli sertifika kullanımına ilişkin esaslar belirlenmektedir.

MADDE 9- Madde ile; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde bulunan tanımlar gözden geçirilerek ifadeler güncellenmekte, 5490 sayılı Kanuna biyolojik veri tanımı eklenmektedir.

MADDE 10- Madde ile; aile kütüklerinde yer alacak bilgilere biyometrik veri ilave edilmekte ve bu verinin sadece elektronik ortamda tutulması öngörülmektedir.

MADDE 11- Madde ile; yeni kimlik kartının uygulamaya konulmasıyla 5490 sayılı Kanunda yer alan “nüfus cüzdanı” ibareleri “kimlik kartı” şeklinde değiştirilerek terim birliği sağlanmaktadır.MADDE 12- Madde ile; 5490 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere paralel olarak 5490 sayılı Kanunun Beşinci Kısım başlığı “Kimlik Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart” şeklinde değiştirilmektedir.

MADDE 13- Madde ile; 5490 sayılı Kanunun 41 inci maddesi, 28/7/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Planlama Kurulunun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 No’lu Kararı ile Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 46 NoTu Eylem uyarınca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının, vatandaşa ait nüfus bilgilerinin, kartın üzerindeki yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından yeniden üretilmesini ya da bilgilerin değiştirilmesini imkansız hale getirecek şekilde tasarlanması, temini, basımı, dağıtımı ve teslim yöntemi, üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemin belirlenmesini, muhasebe yetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı gözönünde tutularak uluslararası aile cüzdanının en fazla kaç adedinin bedelinin sonradan ödenmek üzere ve müteakiben ne kadarının peşin para karşılığında verileceği ve bedellerinin tahsilini de kapsayacak kimlik kartı ile ilgili işlemlere yönelik olarak yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 14- Madde ile; Kanunda yapılan düzenlemelere paralel olarak cüzdan talep belgesi ibareleri talep belgesi şeklinde, nüfus cüzdanı ibareleri de kimlik kartı şeklinde değiştirilmektedir.

MADDE 15- Madde ile; gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarlarının altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin düzenlemenin işlerliği kalmadığından yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

MADDE 16- Madde ile; nüfus cüzdanlarım kaybedenler ile doğum olayını süresi içinde bildirmeyenlere uygulanan İdari para cezasına son verilmektedir. Bu nedenle uygulama alanı kalmayan maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmaktadır.

İdari para cezaları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi gereğince her takvim yılı başında Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu düzenleme ile adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan İdari para cezası 480 Türk Lirasından 80 Türk Lirasına, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan İdari para cezası ise 963 Türk Lirasından 500 Türk Lirasına indirilmektedir.

MADDE 17- Madde ile; diğer kanunlarda yer alan nüfus cüzdanı ve hüviyet cüzdanı gibi ibarelere yapılan atıfların tamamının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir.

MADDE 18- Kimlik kartlarının dağıtılması pilot uygulama ile başlayacağından ve uygulama sonuçlarına göre genel uygulamaya geçileceğinden bu aşamada madde ile; mevcut nüfus cüzdanlarının verilmesi uygulamasının sürdürülmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 19- Madde ile; aylık Hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, merkezi yönetim bütçe gelirlerinde önemli bir paya sahip olan özel tüketim vergisi ile mükellefi sınırlı sayıda olan banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile mali tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikalinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Maliye Bakanına mali tatil kapsamını vergi türleri veya beyanname ve bildirimler itibarıyla sınırlama yetkisi verilmiştir.MADDE 20- Madde ile; Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/184 sayılı iptal Kararı üzerine, kamu payı %50’den az olan ve Borsa istanbulda işlem gören şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca yapılan bağımsız denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporlarının Sayıştaya gönderilmesi ve Sayıştaym, kendisine sunulan bağımsız denetim raporları üzerinden değerlendirme yaparak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 21- 6111 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin yürürlüğe girmesi ile bölgeler ve iller arasında adil olmayan uygulamalar ortadan kaldırılmış, yatırımların önündeki en önemli engeller arasında yer alan yüksek kira bedellerinde düşme sağlanmış ve kiraya verilme işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama sonucunda kiralama işlemlerine, web tabanlı bir program ile düzenli ve standart uygulama getirilmiştir. Madde ile; sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amacıyla söz konusu düzenlemenin süresi uzatılmaktadır.

MADDE 22- Madde ile; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden şartlı bağış almalarına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.

MADDE 23- Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6191 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erler, memur ve diğer kamu görevlileri gibi sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olmalarına rağmen maaşları, brüt asgari ücret esas alınarak belirlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen subay, astsubay ve uzman erbaşlar da dahil kamu görevlilerinin mali hakları memur aylık katsayıları esas alınarak düzenlenmiştir. Madde ile; tüm kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan artışlar konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve mali hakların kurum içi hiyerarşik yapıya uyumunun muhafaza edilebilmesi bakımından söz konusu personelin mali haklarının da memur aylık katsayısının esas alınmak suretiyle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 24- 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ek 8 inci madde eklenmiş olup bu madde; 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alanlarında, ihale öncesi ilgili kurumlardan uygun görüş alınmasını ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili sözleşmelerinin uygulanması sürecinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki idari yaptırımları düzenlemektedir. Maddenin üçüncü fıkrası, görevlilerin sorumlulukları ve idari yaptırımlar ile ilgili hükümleri içermektedir. Bu fıkranın yürürlük tarihi 6645 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 31/12/2015 olarak belirlenmiştir. Madde ile, bahse konu fıkranın yürürlük tarihinin 30/6/2016 şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 25- Madde ile; 12.500 adet öğretmen kadrosunun ihdas edilmesi öngörülmektedir.MADDE 26- Yürürlük maddesidir.

MADDE 27- Yürütme maddesidir.

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISIMADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10- Türk vatandaşlarından aşağıdaki şartların tümünü taşıyanlar, bağlı bulundukları yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmak suretiyle 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasım başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

a) Yurt dışında doğarak veya kanuni rüşt yaşma kadar ikamet amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ve/veya çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak ya da kanuni rüşt yaşma kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını da kazanmış olmak.

b) Başvurusu sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak.

e) Kanuni rüşt yaşma kadar alman eğitimin en az beş yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla halen yurt dışında yaşıyor olmak.”

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 53- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan, ek 10 uncu maddede belirtilen şartları taşıyanlar, 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemiş olmak kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Bunların fazladan yapmış oldukları ödeme tutarları iade edilmez.”

MADDE 3- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “400”, “350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, “1.040” ve “910” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli “Değerli Kağıtlar Tablosü’nun (6) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.a) Nüfus cüzdanları 8

b) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye 15 Cumhuriyeti kimlik kartı

c) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 15

d) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50

MADDE 5- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri sırasıyla “2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi, (b) bendinde yer alan “teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “teğmen rütbesi l’inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile (e) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi “6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi “2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının başına “Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmi belgelere göre veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla karta erişim parolası ya da şifresi ile biyometrik doğrulama yönteminin birlikte kullanılması suretiyle güvenilir bir biçimde tespit etmekle,”

“e) Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere sertifikanın kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu hakkında talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle,

f) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifika sahibini bilgilendirmekle,”

MADDE 9- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Değerli kağıtlar: Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanını ve mavi kartı,”

“r) Kimlik kartı: Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,”

“ff) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alman parmak izi, damar izi ve el ayası gibi karakteristiklerden elde edilen kişiye özgü verileri,”

MADDE 10- 5490 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Biyometrik verisi.

(a), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulur.”

MADDE 11- 5490 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” ve “nüfus cüzdanlarını” ibaresi “kimlik kartlarını”; 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanlarını” ibaresi “kimlik kartlarım” ve dördüncü fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5490 sayılı Kanunun Beşinci Kısım başlığı “Kimlik Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 5490 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- (1) Kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenir.

(3) Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esastır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya vasileri ile 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan bildirim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından yapılır.

(4) Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.

(5) Kişi, müracaat sırasında yazılı muvafakati ile kimlik kartını teslim alacak kişiyi belirleyebilir.

(6) Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılır.

(7) Kimlik kartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak müracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir.

(8) Kimlik kartına bu Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve işaret konulamaz. Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamaz.

(9) Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.

(10) Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığınca bastırılır. Aile cüzdanları ve mavi kartlar Maliye Bakanlığınca yurt içinde nüfus müdürlüklerine ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üçbin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üçbin adetlik partiler halinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilir.

(11) Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilir. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde ve 2828 sayılı Kanun kapsamında düzenlenecek kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmaz.

(12) Etatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlar değerli kağıt bedelinden düşülür. Hatalı üretim ya da yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi halinde kimlik kartı bedeli alınmaz.

(13) Genel Müdürlük, nüfus müdürlükleri ile dış temsilcilikler, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli açısından 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(14) Kimlik kartı bedellerinin Hazine veznelerine yatırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

MADDE 14- 5490 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Talep belgesi

MADDE 42- (1) Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanlarının verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen ve bastırılan talep belgeleri kullanılır. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlik kartı düzenlemesinde talep belgesi aranmaz.

(2) Talep belgelerini uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bunların saklama sürelerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 15- 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile herhangi” ibaresi “Herhangi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce 80 Türk Lirası idari para cezası verilir.

c) Adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 80 Türk Lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 Türk Lirası İdari para cezası, yurt içinde mülki idare amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilir.”

MADDE 17- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Atıflar

EK MADDE 1- (1) Diğer mevzuatta “nüfus cüzdanı”, “hüviyet cüzdanı”, “nüfus hüviyet cüzdanı”, “hüviyet varakası”, “nüfus kağıdı” ibarelerine yapılan atıflar “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı”na yapılmış sayılır.”

MADDE 18- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kimlik kartı genel uygulaması tamamlanıncaya kadar nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi ve dağıtılması hususunda 41 inci maddenin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 19- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmisine kadar (yirmisi dahil)” ibaresi “onbeşine kadar (onbeşi dahil)”şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Maliye Bakanı, mali tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamım belirlemeye, mali tatil kapsamım vergi türleri veya beyanname ve bildirimler itibarıyla sınırlamaya ve mali tatil uygulamasının usul ve esaslarım belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 20- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kamu payı %50’den az olan ve Borsa istanbulda işlem gören şirketlere ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunar.”

MADDE 21- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”GEÇİCİ MADDE 12- (1) 1/1/2021 tarihine kadar, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler, gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il Özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiraya verilir. Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde taşınmazın maliki kuruluş tarafından yapılır. Bu maddenin uygulamasına ve kiralamalara ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 22- 6111 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının” ibaresi “15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının” ibaresi “15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “30/6/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 26- Bu Kanunun;

a) 3 üncü ve 5 inci maddeleri yayımım izleyen ayın birinde,

b) 6 nci maddesi yayımını izleyen ayın onbeşinde,

c) 7 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri 1/1/2016 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

tum-ilanlar

kpss-guncel-bilgiler-2016-2015-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028

kpss-haberleri

ders-notlari

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.