Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Yayınlama: 25.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
373
A+
A-

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman Personel ile 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarihi22 Haziran – 6 Temmuz 2015
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi15 Temmuz 2015
Sınav Tarihleri5-6 Ağustos 2015
Başvuru ve Sınav YeriORAN – Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi, Küme evler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ Tel: +90 (352) 352 6726 Faks: +90 (352) 352 6733 Web: www.oran.org.tr

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 6 Temmuz 2015 saat 17.00 itibarıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1.GENEL ŞARTLAR

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d)Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak yada muaf olduğunu veya en az bir yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek,

e)İstihdam edileceği alanda, devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak,

f)Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel ilanına başvuruda bulunacak adayların asgari sağlaması gereken şartlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Başvuracak Adayların Sağlaması Gereken Asgari Şartlar

Personelin UnvanıKPDS (YDS)*KPSS**veyaİş Tecrübesi
Uzman Personel7080veya5 yıl
Destek Personel70veya3 yıl

* KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavı veya YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ** KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı

2.UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

2.1İstihdam Edilmesi Planlanan Uzman Personel Yapısı

Ajansta tercihen aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 5 (beş) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

2.1.1Hukuk İşleri

Görev Tanımı: Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirmek; Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak; Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak; Ajans ile ilgili mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirmek; Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap vermek; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil etmek. (Not: Hukuk İşleri Uzmanı olarak istihdam edilecek personelin avukatlık ruhsatnamesine sahip olması gerekmektedir).

Tercih Sebebi: Adayın; aktif bir şekilde avukatlık yapmış veya yapıyor olması, kamu hukuku ve icra hukuku konularında deneyim sahibi olması, destek programları kapsamında çalışmış olması, destek yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olması, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olması tercih sebebi olacaktır.

2.1.2Bölge Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemi

Görev Tanımı: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Bölge Planının hazırlanması sürecinde aktif rol almak, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesini sağlamak, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sistemini ve veri tabanını tasarlamak ve kurmak.

Tercih Sebebi: Adayın; Harita Mühendisliği Bölümü veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olması, coğrafi veri toplama, depolama, analiz, karar verme sürecine hakim, veri tabanı konusunda tecrübeli, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmesi; bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma konularında bilgili olması; bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olması; ekonometrik modeller, sınai gelişme politikaları ve kümelenme ile sektörel analiz, rapor ve plan hazırlama hakkında bilgi sahibi olması; alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olması tercih sebebi olacaktır.

2.1.3Yatırım ve İşletme

Görev Tanımı: Yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak, bölge yatırım potansiyellerini ve alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkanlarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak, bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini yapmak. (Not: Yatırım ve İşletme Uzmanı olarak istihdam edilecek personel öncelikli olarak Ajansın Sivas ve Yozgat Ofislerinde istihdam edilecektir.)

Tercih Sebebi: Adayın; sanayi, ticaret, tarım-hayvancılık, gıda, madencilik, enerji, sağlık veya turizm alanları ile uluslararası yatırım ve doğrudan yabancı yatırım, yatırım süreçleri ve mevzuatı, sektör ve pazar analizleri, fizibilite hazırlanması, yatırım teşvikleri ve mali destek programları, uluslararası fonlar, bölgesel yatırım ve tanıtım stratejileri, dış ticaret mevzuatı konularında tecrübe sahibi olması; iyi derecede ikinci bir yabancı dili akıcı şekilde kullanabilir olması tercih sebebi olacaktır.

2.2 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar İçin Şartlar

a)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde yapılmış olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliğine sahip ve başvuru tarihi itibarı ile son 2 (iki) yıl içinde yapılmış uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesine sahip olmak,

c)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2’de verilen ilgili puan türlerinin en az birisinden en az 80 puan almış olmak.

Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

ALANKPSS
Puan TürüTaban Puanı
HukukKPSS 3, 4, 5, 11, 20, 21, 10380
İktisatKPSS 3, 4, 5, 9, 18, 22, 2880
MaliyeKPSS 3, 4, 5, 2480
İşletmeKPSS 3, 4, 5, 19, 23, 29, 9980
Kamu YönetimiKPSS 3, 4, 5, 30, 3780
Uluslararası İlişkilerKPSS 3, 4, 5, 33, 36, 110, 11280
İstatistikKPSS 3, 4, 5, 25, 75, 102, 11180
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriKPSS 3, 4, 5, 46, 48, 11580
MatematikKPSS 3, 4, 5, 25, 7580
SosyolojiKPSS 3, 4, 5, 6, 780
Şehir ve Bölge PlanlamaKPSS 3, 4, 5, 6, 7, 2580
Mimarlık/MühendislikKPSS 3, 4, 5, 6, 780

2.3KPSS Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin Şartlar

a)Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde yapılmış olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliğine sahip ve başvuru tarihi itibarı ile son 2 (iki) yıl içinde yapılmış uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesine sahip olmak,

b)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c)Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konuların bir veya daha fazlasında belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama,

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

İzleme ve Değerlendirme,

Tanıtım, Danışmanlık,

Şehircilik, Harita ve Çevre,

Araştırma-Geliştirme,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Finansman,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Uluslararası Ticaret.

Ayrıca aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

Destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, AB destek mekanizmaları ve uygulamaları,

Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi, kamu ihale mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması,

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, arazi toplulaştırması,

Bio-medikal, bio-teknoloji ve tıbbı ürün, cihaz ve malzeme tasarımı, üretimi ve bakımı,

Savunma sanayi, gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,

Maden ürünleri ve madencilik faaliyetleri,

Jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

Bunların dışında;

Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,

Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek ve

Sürücü ehliyetine sahip olmak tercih sebepleri arasındadır.

3.DESTEK PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

3.1İstihdam Edilmesi Planlanan Destek Personel Yapısı

Ajansta tercihen aşağıda belirtilen alanda istihdam edilmek üzere 2 (iki) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Destek personeli istihdam edilmesi planlanan alan ve bu alana ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

3.1.1MUHASEBE

a)4 yıllık fakülte veya yüksekokulların İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak,

c)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 50 veya 99 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

d)KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

e)Adayın; tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hakim olması, finansal raporlama, bütçeleme, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) ve satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında; gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi ile bilgisayarlı muhasebe, analitik bütçeleme sistemi, finansal yönetim, iç kontrol sistemi kurulması ve

yürütülmesi ve destek programları ödemeleri konularında tecrübe sahibi olması, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hakim olması, ayrıca, insan kaynakları yönetimi konusunda tecrübesi bulunması tercih sebebi olacaktır.

4.BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)İş Talep Formu (Ek-1),

b)Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c)Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS İngilizce dili sınav sonuç belgesinin (başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl içerisinde yapılmış sınava ait) ya da buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliğine sahip yabancı dil belgesinin (başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yapılmış sınava ait) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

d)4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

e)Sabıkasının bulunmadığına dair son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya adayın beyanı,

f)Nüfus Cüzdanı Sureti, noter tasdikli fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını içerecek) veya T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

g)Özgeçmiş,

h)Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak yada muaf olduğunu veya en az bir yıl ertelettirmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i)KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j)İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

k)Yukarıda belirtilen tercih nedenlerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.

5.BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 06 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi, Küme evler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ adresindeki ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’na elden teslim etmeleri

veya bu tarih ve saate kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

6.SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.oran.org.trve www.oran.gov.trinternet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

KPSS ve İngilizce yabancı dil puanı, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere Tablo 3’te belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Tablo 3: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılması Planlanan Personel Aday Sayıları

Personelin UnvanıAlınacak Personel SayısıSözlü Sınava Çağrılması Planlanan Aday Sayısı
Uzman Personel5 kişi20 kişi
Destek Personel2 kişi8 kişi

7.SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 5-6 Ağustos 2015 tarihlerinde, 08.30 – 17.00 saatleri arasında ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Barbaros Mahallesi Sümer Yerleşkesi Kümeevler No:1, 38080, Kocasinan, KAYSERİ

adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8.SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Yarışma sınavı; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığının tespitini içerecek şekilde sınav kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı not verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

9.SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Bu ilanda belirtilen uzman personel alımına ilişkin alanlardan, başvuru olmaması yada istihdam edilecek sayıda adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir alandan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.oran.org.trve www.oran.gov.trinternet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başvuru sahibi adaylar, sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu yada Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

BİLGİ

a) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeyle de Ajans Personel Alımına başvurabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen güncel “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” tablosu esas alınacaktır.

Adaylar ilgili tablo ve bilgiye, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin www.osym.gov.tradresinde yer alan Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular bölümünde yer alan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” başlıklı duyurudan ulaşabilirler.

b) İş Talep Formu

İş talep formu Ajansın web sitesi olan www.oran.org.trve www.oran.gov.trinternet adreslerinden temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.