Para ve Banka Çözümlü 203 Soru

Para ve Banka Çözümlü 203 Soru
Yayınlama: 04.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:03
6.218
A+
A-

1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından

Para ve Banka Çözümlü 203 Soru 

1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından biri değildir?
A) Hazine Bonosu
B) Mevduat Sertifikası
C) Repo
D) Hisse Senedi
E) Banka Kabulü
Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa va-deli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifi-kası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise bir ser-maye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D dir.
2. Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülme-sinde Nisbi hız ve kolaylığa ne ad verilir?
A) Risk
B) Likidite
C) Fon talebi
D) Fon arzı
E) Satın alma gücü
Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbî hız ve kolaylığa likidite (nakit) denir. Doğ-ru yanıt B dir.

3. Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemeleri vade sonunda olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuponlu borç senedi
B) İskontolu borç senedi
C) Strips
D) Katılma belgesi
E) Banka kabulu
İskontolu Borç Senedi: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan borç senedidir. Strips: Menkul kıymetlerin anapara ve kuponla-rının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılmasına denir. Katılma Belgesi: Yatırım fonları tarafın-dan çıkarılan ve kıymetli evrak sayılan belgele-re denir. Banka Kabulü: Bankanın ‘kabul edildi’ kaşesini taşıyan, uluslar arası ödemelerde kul-lanılan bir tür bonodur. Doğru yanıt A dır.

4. Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkla-rı borçlanma kağıtlarına ne ad verilir?
A) Akreditif
B) Katılma belgesi
C) Mevduat sertifikası
D) Hisse senedi
E) Varlığa dayalı menkul kıymet
Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılı-ğında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Ülkemiz-de bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı önem kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı men-kul kıymet çıkarabilir. İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralama sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri alacaklarıdır. Doğru yanıt E dir.
5. Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özelliklerinden değildir?
A) Bölünebilir olma
B) Kuvvetli olma
C) Dayanıklı olma
D) Genel kabul görme
E) Standart olma
Paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özellikleri; genel kabul görmesi, bölünebilir ol-ması, taşınabilir olması, nadir olması, dayanıklı olması, standart olmasıdır. Doğru yanıt B dir.

6. Cambridge denklemi M=kPY ise “k” neyi ifade eder?
A) Fiyatlar genel düzeyini
B) Kişilerin gelirlerinin ne kadarını para olarak elde tutacaklarını gösteren oranı
C) Paranın dolaşım hızını
D) Nominal para arzını
E) Gayrisafi milli hasılayı
Burada M nominal para arzını, P fiyatlar genel düzeyini, Y milli hasılayı, k ise elde tutulan pa-ranın milli gelire oranını ifade eder. Doğru yanıt B dir.
7. Bir ülkede beklenen enflasyon (PE) % 60, nominal faiz oranı (i) % 40 ise reel faiz oranı % kaçtır?
A) 25 B) 16
C) 12,5 D) 23,5
E) 13
Tam ölçüm formülüne göre reel faiz oranı for-mülü ‘dir.
Buna göre so-nucuna ulaşılır. Doğru yanıt C dir.

8. Dışsal para arz eğrisinin konumu nasıldır?
A) Negatif eğimlidir.
B) Orijinden çıkan bir doğrudur.
C) Yatay eksene dik bir doğrudur.
D) Yatay eksene paralel bir doğrudur.
E) Hiperboliktir.
Dışsal para arzında, para çarpanındaki para-metrelerin faiz oranından etkilenmediği varsayılır. Bu durumda para arz eğrisi yatay eksene dik bir doğrudur. Merkez Bankası’nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Doğru yanıt C dir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para piyasasındaki etkilerinden biri değildir?
A) Açık piyasa işlemleri
B) Zorunlu karşılıklar
C) Reeskont kredisi
D) İnterbank piyasası
E) Para çarpanı
Merkez Bankası, para piyasasına interbank, açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif piyasaları, reeskont kredisi ve zorunlu karşılık oranları aracılığıyla etki eder. Doğru yanıt E dir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası amaçları arasında yer almaz?
A) İhracat
B) Fiyat istikrarı
C) Faiz oranı istikrarı
D) Büyüme
E) İstihdam
Para politikası amaçları; fiyat istikrarı, faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, büyüme, istihdam ve döviz piyasası istikrarıdır. Doğru yanıt A dır.
11. Klasik miktar teorisinde paranın dolaşım hızı (V) neye eşittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasiklerin mübadele denklemi Burada M; para arzı, V; paranın dolaşım hızı, P; fiyat düzeyi, Y; reel geliri gösterir. P ile Y’ nin çarpımı nominal geliri ifade eder. Bu durumda V’yi yalnız bırakırsak Nominal gelirin para arzı-na bölümü, paranın dolanım hızını (V) verecek-tir. Doğru yanıt B dir.

12. Paranın nötr olduğunu, para ile üretimin etkilenmeyeceğini, üretim artışının teknoloji sonucunda artan verime bağlı olduğunu sa-vunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Görüş
B) Keynesyen Görüş
C) Post Keynesyen Görüş
D) Yeni Keynesyen Görüş
E) Reel Konjonktür Teorisi
Reel konjonktür teorisine göre üretim artışıyla birlikte para talebi artar ve bunun üzerine Mer-kez Bankası para arzını arttırır, sonuçta para her zaman nötrdür. Doğru yanıt E dir.
13. Keynesyen modelde yatırım fonksiyonun faiz esnekliği hakkında ne söylenebilir?
A) Birden büyüktür.
B) Sonsuzdur.
C) Birdir.
D) Sıfırdır.
E) Birden küçüktür.
Keynes modelinden yatırımlar faiz oranından etkilenmez. Buna göre Keynesyen sistemde spekülatif para talebi sonsuz, yatırımın faiz es-nekliği ise sıfırdır. Doğru yanıt D dir.
14. Friedman’a göre para talebinin gelir esnekliği nasıldır?
A) Birden büyüktür.
B) Sıfırdır.
C) Birden küçüktür.
D) Sonsuzdur.
E) Birdir.
Friedman’a göre (modern miktar teorisi) para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. Para lüks bir maldır. Sürekli gelir attıkça para talebi artar. Doğru yanıt A dır.

15. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talebine ne ad verilir?
A) Atıl para balansları
B) Likidite tercihi
C) Aktif para balansları
D) Reel ankes
E) Arzulanan ankes
İhtiyat ve işlem amaçlı para taleplerine aktif para balansı denir. Spekülasyon amaçlı para talebine ise atıl para balansları adı verilir. Doğru yanıt C dir.

16. Likidite tercihi teorisi hangi iktisatçıya aittir?
A) Pigou
B) Boumal
C) Keynes
D) Friedman
E) Tobin
Keynes’e göre faiz haddi yükseldikçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi azalır veya faiz haddi düştükçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi artar. Buna likidite tercihi teorisi adı verilir. Doğru yanıt C dir.

17. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin görevleri arasında yer almaz?
A) Ülke içinde altın ve döviz rezervlerini yö-netmek
B) Açık piyasa işlemleri yapmak
C) Mali piyasaları izlemek
D) Maliye politikası uygulamak
E) Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite oranlarını belirlemek
TCMB’nin görevleri arasında maliye politikası uygulaması yoktur. Ayrıca reeskont ve avans işlemlerini yapmak, TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak, gibi görevleri de vardır. Doğru yanıt D dir.
18. TCMB’nin hisse senetleri dağılımı için hangisi doğrudur?
A) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli bankalara, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
B) A sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, B sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
C) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
D) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı hisse senetleri milli bankalara, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
E) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli Bankalara, C sınıfı hisse senetleri T.C. vatandaşlarına, D sınıfı hisse senetleri diğer bankalara
TCMB hisse senetleri dağılımı A, B, C, D olmak üzere dörde ayrılır. Hisse senedi adedi 250.000’dir ve nama yazılıdır. Doğru yanıt A dır.

19. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’ nin para politikası araçlarından biri değildir?
A) Zorunlu karşılık oranı
B) MB’ nin telkin ve tavsiyeleri (ikna yolu)
C) İthalat teminatı oranı
D) Selektif kredi kontrolü
E) Taban fiyat uygulaması
Para politikasının genel araçları: Açık piyasa iş-lemleri, disponibilite oranı, zorunlu karşılık ora-nı, reeskont oranı, faiz oranı, ikna yolu, ithalat teminat oranı (ithalat zorunluluğu oranı), asgari ödeme oranı, zorunlu döviz devir oranıdır. Ta-ban fiyat uygulaması bir para politikası aracı değildir. Doğru yanıt E dir.
20. Amaçları finansman olmamakla birlikte, büyük fonları toplamaları nedeniyle finansal kuruluş olarak ele alınan yarı finansal ku-rumların içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sigorta Şirketleri
B) Özel Emekli Sandıkları
C) Sosyal Sigortalar Kurumu
D) OYAK
E) Kamu Bankaları
Yarı finansal kurumlar arasında Kamu bankaları yoktur. Bunlar, sigorta şirketleri, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumları olan; T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Özel emekli sandıkları, OYAK ve banker kuruluşlarıdır. Ancak 1981 finansal krizinden sonra birçok banker tasfiye olmuştur. Bu kuruluşların para ve sermaye piyasasına katkıları dolaylı ve sınırlıdır. Doğru yanıt E dir.
21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında yer almaz?
A) Varlığa dayalı menkul kıymet
B) Mevduat
C) Krediler
D) Yüzen fon
E) Menkul kıymet ihracı
Ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmın-da; bankaların topladıkları mevduatlar, banka-nın özkaynakları, varlığa dayalı menkul kıymet-leri, menkul kıymet ihracı, yüzen fon, döviz mevduatları, faiz gelirleri, hizmetlerden sağla-nan gelirler (ATM’lerden kesilen hesap işletim ücretleri), reeskont kredisi (MB kredileri) şeklin-de sıralanabilir. Krediler ise ticari bankanın aktif (varlıklar) kısmında yer alır. Bunlar bankanın dışarıya verdiği borçlardır. Doğru yanıt C dir.

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer almaz?
A) Krediler
B) Menkul kıymet plasmanları
C) Yedek akçeler
D) İştirakler
E) Rezervler
Ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında; kre-diler, iştirakler, menkul kıymet plasmanları, di-ğer varlıklar ve rezervler (bankanın ayırdıkları zorunlu ve ihtiyari karşılıklar) yer alır. Yedek ak-çeler ise bir özkaynak hesabıdır ve bankanın pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt C dir.

23. Faiz haddi yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti için ne söylenebilir?
A) Artar
B) Azalır
C) Önce artar sonra azalır
D) Değişmez
E) Önce azalır sonra artar
Elde para tutmanın fırsat maliyeti faiz oranı ile doğru yönlüdür. Faiz oranı arttıkça kişiler tasarruflarını elde tutmak istemezler, borç ver-mek isterler. Bu durumda fon arzı artar. Fon ta-lebi (kredi alanlar) ise azalır. Doğru yanıt A dır.

24. T.C. Merkez Bankası’nın pay senetlerinden hangileri Hazine Müsteşarlığı’na aittir?
A) A grubu pay senetleri
B) B grubu pay senetleri
C) C grubu pay senetleri
D) A ve C grubu pay senetleri
E) D grubu pay senetleri
A sınıfı pay senetleri Hazine’ye aittir. B sınıfı pay senetleri mili bankalara, C sınıfı pay senet-leri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı pay senetleri T.C vatandaşlarına aittir. Doğru yanıt A dır.

25. Kaydi Para tanımı aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Bankaların, mevduatlarından bağımsız olarak ayırdıkları karşılıklardır.
B) Bankaya yatırılan mevduatların, kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesidir.
C) Hazine’ye verilen borçlardır.
D) Bankalarım MB’den aldığı kredidir.
E) Bankaların alacaklı ve borçlu cari hesaplarının faiz ödeme yöntemindeki farklılıktan doğan gelirlerdir.
Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para (banka parası) yaratmadır. Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık miktarı (zorunlu karşılık) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucunda oluşur. Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin şekilde uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir role sahiptir. Doğru yanıt B dir.

26. TCMB’ nin, Hazine’ye ait olup, uluslararası standartta olmayan altın mevcudu, bilanço-sunun hangi tarafında ve hangi hesabında izlenir?
A) Aktif kısmında, altın mevcudu hesabında
B) Aktif kısmında, diğer varlıklar hesabında
C) Pasif kısmında, hazine alacakları hesabında
D) Pasif kısmında, değerleme hesabında
E) Aktif kısmında, hazine alacakları hesabın-da
Uluslararası standartta olmayan ve Hazine’ye ait olan altın mevcudu Merkez Bankası’nın pasifinde hazine alacakları hesabında izlenir. Tamamı yurtiçinde muhafaza edilmektedir. Doğru yanıt C dir.

27. Aşağıdakilerden hangisi MB’nin rezerv pa-rasını oluşturan unsurlardan değildir?
A) Emisyon
B) Bankaların zorunlu karşılıkları
C) Bankaların serbest karşılıkları
D) APİ borçları
E) Fon hesapları
Rezerv para; emisyon+bankaların zorunlu kar-şılıkları+serbest karşılıklar+fon he-sapları+banka dışı kesim mevduatından oluşur. APİ borçları, rezerv paraya dahil değildir. Doğru yanıt D dir.

28. Merkez Bankası Parasına nasıl ulaşılır?
A) Rezerv para – APİ borçları – Kamu mev-duatı
B) APİ borçları + Kamu mevduatı
C) Rezerv para + APİ borçları-Kamu mevduatı
D) Rezerv para + Kamu mevduatı
E) Rezerv para + APİ borçları+Kamu mevdu-atı
Rezerv paraya APİ borçlarını eklersek parasal tabana ulaşırız. Parasal tabana kamu mevdua-tını eklersek MB parasına ulaşırız. Doğru yanıt E dir.

29. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise rezerv para kaçtır?
A) 2100 B) 600
C) 400 D) 900
E) 1100
Parasal tabandan (rezerv para+APİ borçları) APİ borçlarını çıkarırsak rezerv paraya ulaşırız. Doğru yanıt D dir.
30. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise MB parası para kaçtır?
A) 2100 B) 2600
C) 1000 D) 2000
E) 1400
Parasal tabana (rezerv para+APİ borçları) Ka-mu mevduatı eklenirse MB parası bulunur. Doğru yanıt D dir.

31. Merkez Bankası para arzı tanımı olan M2Y’de aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Vadeli mevduat
B) Vadesiz mevduat
C) Resmi mevduat
D) Emisyon
E) Merkez Bankası mevduatları
Emisyon (dolaşımdaki nakit) + vadesiz mevduat (ticari + tasarruf) + MB mevduatların-dan oluşur. vadeli mevduat (ticari + tasarruf) hesabından oluşur. döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Resmi mevduat ise M3 para arzı içindedir. Doğru yanıt C dir.
32. Merkez Bankası M3Y para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Resmi mevduat
B) Döviz mevduatı
C) Repo
D) Vadeli mevduat
E) Vadesiz mevduat
Resmi mevduat + MB’deki diğer mevduatlardan oluşur. M3Y = M3 + döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Repo hesabı M2YR para arzı içinde yer alır. M2YR = M2Y + repo hesa-bından oluşur. Doğru yanıt C dir.
33. Klasik İktisatçılara göre denge faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Toplam talep ve toplam arz
B) Para arzı ve para talebi
C) Toplam gelir
D) Fon arzı
E) Yatırım ve tasarruf
Klasik iktisatçıların piyasa faiz oranı, tasarrufla-rın yatırıma eşitlendiği noktada oluşur. Doğru yanıt E dir.
34. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede para arzının artmasına yol açmaz?
A) MB’nin APİ ile tahvil alması
B) Enflasyon oranın yükselmesi
C) Piyasa faiz oranın artması
D) Zorunlu karşılık oranının artması
E) Reeskont kredisi faiz oranının düşmesi
Bir ülkede para arzının artmasına yol açan et-menler, parasal tabanın artması (MB, parasal tabanı en çok APİ yoluyla etkiler) ve para çar-panının artmasıdır. Para çarpanını arttıran et-menler ise, nakit tercih oranının azalması, zo-runlu karşılık oranının azalması, serbest rezerv oranının azalması, vadeli mevduat tercih oranı-nın azalmasıdır. Enflasyon oranının yükselmesi halkın nakit tercih oranını arttıracağı için, para çarpanını düşürür. Doğru yanıt B dir.
35. Bir ülkede nakit tercih oranını azaltarak, para arzının artmasına yol açan etmenlerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasa faiz oranının artması
B) Gelir düzeyinin artması
C) Kayıtdışı ekonominin azalması
D) ATM ve kredi kartlarının kullanımının yay-gınlaşması
E) Finansal istikrarsızlık
Finansal istikrarsızlık nakit tercih oranını azalt-maz, arttırır. Doğru yanıt E dir.

36. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması durumunda para arzı ve faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Para arzı azalır, faiz oranı düşer
B) Para arzı artar, faiz oranı yükselir
C) Para arzı değişmez, faiz oranı yükselir
D) Para arzı artar, faiz oranı düşer
E) Para arzı azalır, faiz oranı değişmez
MB’nin APİ yoluyla piyasadan tahvil alması piyasadaki para miktarını arttırır. Para arzı ar-tınca faizler düşer. Doğru yanıt D dir.

37. Klasik iktisat teorisinde Fisher Denklemine göre MV=PY eşitliğinde para arzının (M) art-ması aşağıdakilerden hangisinin değişmesi-ne yol açar?
A) V artar.
B) P artar
C) Y artar
D) Y azalır
E) P azalır
eşitliğinde para arzının artması sadece fiyatları arttırır. V ve Y kısa dönemde sabittir. Doğru yanıt B dir.

38. Keynes’e göre faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatı ve spekülatif amaçlı para talebi hakkında ne söylenebilir?
A) Tahvil fiyatı yükselir, spekülatif amaçlı para talebi azalır
B) Tahvil fiyatı düşer, spekülatif amaçlı para talebi artar
C) Tahvil fiyatı düşer ve spekülatif amaçlı pa-ra talebi azalır
D) Tahvil fiyatı yükselir ve spekülatif amaçlı para talebi artar
E) Tahvil fiyatı değişmez, spekülatif amaçlı para talebi azalır
Faiz oranı yükseldiğinde, tahvilin piyasa fiyatı düşer ve tahvile olan talep artar. Tahvil talebi arttığında ise spekülatif amaçlı para talebi aza-lır. Faiz ile para talebi arasındaki ilişki ters yön-lüdür. Faiz oranı maksimum olduğu zaman spekülatif amaçlı para talebi sıfır olur çünkü el-de para tutmanın maliyeti yüksektir. Kişiler tah-vile yatırım yaparlar. Doğru yanıt C dir.
39. Para talebinin istikrarsız, paranın dolaşım hızının ise sabit olmadığını ve faizden etki-lendiğini öne süren iktisatçı kimdir?
A) Friedman
B) Keynes
C) Tobin
D) Adam Smith
E) Pigou
Keynes, para talebinin faize bağlı olduğundan istikrarsız olduğunu, dolaşım hızının ise klasik-lerin ileri sürdüğü gibi sabit değil faize bağlı ol-duğunu ileri sürmüştür. Doğru yanıt B dir.

40. Spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de fa-izden etkilendiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Keynes
B) Friedman
C) Pigou
D) Klasikler
E) Tobin ve Baumal
Tobin ve Baumal birbirlerinden ayrı olarak, Keynes’ten sonra spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiğini ve bunların da faizle ters yönlü olduklarını ileri sürmüşleridir. Diğer farkları da Keynes gibi paranın tek alternatifinin tahvil olmadığını, diğer finansal araçların da rol oynadığını ve bunların talep edilmesinde sadece getirinin değil riskinde belirleyici olduğunu ileri sürmüşleridir. Doğru yanıt E dir.

41. Keynesyen iktisada göre faiz aşağıdakiler-den hangisinden vazgeçmenin bedelidir?
A) Tasarruf
B) Tüketim
C) Likidite
D) Yatırım
E) İstihdam
Keynesyen iktisada göre, faiz likiditeden vazgeç-menin bedelidir. Faizler yükselince elde para tut-manın maliyeti artar. Doğru yanıt C dir.
42. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun artmasına yol açmaz?
A) Para çarpanının değerinin artması
B) Para talebinin azalması
C) Net dış varlıkların artması
D) Reel gelirin azalması
E) Yurtdışı fiyat düzeyinin artması
Parasal modele göre kur Burada m, para çarpanı; NDA, MB’nin net iç varlık-ları; NFA, MB net dış varlıkları; k, para talebi; Y, reel gelir; Pf, yurt dışı fiyat düzeyidir. Buna göre yurtdışı fiyat düzeyinin artması değil azalması ha-linde kur düşecektir. Doğru yanıt E dir.
43. Fisher faiz kuramına göre nominal faiz oranı % 75, beklenen enflasyon % 35 ise reel faiz oranı % kaçtır?
A) 40 B) 110
C) 2,14 D) 0,46
E) 35
Fisher faiz formülü: Reel faiz = nominal faiz- bek-lenen enflasyon.
Buna göre reel faiz = 0,75 – 0,35 = 0,40’tır. Doğru yanıt A dır.

44. Dolaşımdaki nakit 10, vadesiz mevduat 15, vadeli mevduat 8 ise, aşağıdakilerden han-gisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
M1 para arzı = Dolaşımdaki nakit+vadesiz mevduattır M2 para arzı = Dola-şımdaki nakit + vadesiz mevduat + vadeli mev-duattır Doğru yanıt C dir.

45. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması halinde MB ve banka bilançosundaki değiş-meler için ne söylenebilir?
A) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
B) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
C) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır.
D) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır.
E) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
MB’nin tahvil alması durumunda bankalara para aktarması söz konusudur. Bu durumda MB’nin menkul kıymet hesabı ve pasifteki rezerv para artar. Bankalar ise, tahvil sattığı için aktifteki menkul kıymet hesabı azalır ve yine aktifteki rezervleri artar. Doğru yanıt A dır.

46. Merkez Bankası’nın A Bankasına Reeskont kredisi vermesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv he-sabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
B) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
C) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı artar, pasifindeki reeskont kredisi he-sabı artar
D) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı artar, pasifindeki reeskont kredisi he-sabı artar
E) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı azalır, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
MB’nin A bankasına reeskont kredisi vermesi durumunda, MB’nin bilançosunun aktifindeki net iç varlıklar kısmındaki bankalara verilen kredi hesabı ve pasifindeki rezerv hesabı artar. Bankaların ise rezervleri arttığı için aktifteki rezerv hesabı artar ve reeskont kredisi kullandığı için pasifte reeskont kredisi hesabı artar.
Doğru yanıt C dir.
47. Bankaların serbest rezervlerinin azalmasın-da (ER) aşağıdakilerden hangisinin etkisi yanlış verilmiştir?
A) Faiz oranının artması
B) Mevduat giriş hızının artması
C) Finansal istikrarın artması
D) Reeskont faiz oranının artması
E) Menkul kıymet faizlerinin artması
Reeskont faiz oranının artması, bankaların ser-best rezervlerini arttırır. Faiz oranının artması, mevduat giriş hızının artması, mevduat çıkış hı-zının azalması, mevduat giriş-çıkış belirsizliği-nin azalması, finansal istikrarın artması, O/N faiz oranının azalması, reeskont faiz oranının azalması ve menkul kıymet faizlerinin artması bankaların serbest rezervlerinin azalmasına yol açar. Doğru yanıt D dir.
48. Aşağıdakilerden hangisi klasik miktar teori-sinin yaklaşımlarından biri değildir?
A) Para talebi faizden etkilenmez
B) Paranın dolanım hızı sabittir
C) Para miktarındaki artış üretimi etkiler
D) Para sadece işlem amacıyla talep edilir
E) Ekonomi daima tam istihdam durumundadır.
Miktar teorisine göre, para miktarındaki artış üretimi etkilemez, sadece fiyatlar genel düzeyini arttırır. Doğru yanıt C dir.

49. Paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki bilgi-lerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir dönemdeki nominal GSMH’nin para arzına bölünmesiyle bulunur
B) Akım değişkendir
C) Klasik miktar teorisine göre kısa dönemde sabittir.
D) Fiyat artış beklentisi, paranın dolaşım hızı-nı azaltır
E) Faiz oranlarında düşme, paranın dolaşım hızını azaltır.
Fiyatların artış beklentisi paranın dolaşım hızını azaltmaz tam tersine arttırır. Ayrıca gelirin artış beklentisi uzun dönemde paranın dolaşım hızını arttıracaktır. Doğru yanıt D dir.

50. Keynesgil görüşe göre faiz aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Tasarruf ve yatırım
B) Toplam talep ve toplam arz
C) Emek arzı ve emek talebi
D) Para arzı ve para talebi
E) Fon arzı
Keynesgil görüşe göre piyasa faiz oranı, para arzı ve para talebinin eşitlendiği noktada ger-çekleşir. Doğru yanıt D dir.

51. Keynesgil yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Para talebi fonksiyonu istikrarlıdır.
B) Faiz oranı para arzı ve talebince belirlenir
C) Para mal değil aktif bir varlıktır.
D) Dolaşım hızı istikrarsızdır ve faizden etki-lenir.
E) Faiz oranı arttıkça, spekülasyon amaçlı para talebi azalır.
Keynesgil yaklaşımda, para talebi fonksiyonu istikrarsızdır. Çünkü faizden etkilenir. Doğru yanıt A dır.

52. Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın sürekli gelir hipotezinin fonksiyonlarından biri de-ğildir?
A) Tüketim
B) Para arzı
C) Yatırım
D) Para talebi
E) Dolaşım hızı
Sürekli gelir, uzun dönemde beklenen ortalama gelirdir. Tüketim, yatırım, para talebi ve dolaşım hızı sürekli gelirin fonksiyonlarıdır ve bunlar istikrarlıdır. Para arzı sürekli gelirin fonksiyonu değildir. Doğru yanıt B dir.
53. Ekonomideki fiyat düzeyinin düşmesi sonu-cunda reel servetin artması, bunun ise tüke-tim harcamalarını arttırmasına ne denir?
A) Keynes etkisi
B) Fisher etkisi
C) Cambridge etkisi
D) Para çarpanı
E) Pigou etkisi
Pigou’nun bu etkisine reel ankes etkisi de denir. Doğru yanıt E dir.

54. Tobin’in q teorisine göre; firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden yüksek ise q değeri ve yatırım ilişkisi için ne söylenebilir?
A) q değeri birden küçük olur ve yatırım azalır
B) q değeri birden büyük olur ve yatırım azalır
C) q değeri birden büyük olur ve yatırım artar
D) q değeri değişmez ve yatırım azalır
E) q değeri birden küçük olur ve yatırım artar
Tobin’e göre her firmanın bir q’su vardır ve yatırıma buna göre karar verilir.
firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden büyükse (q>1), firma yatırımlarını arttıracaktır. Tam tersi durumunda ise azaltacaktır. Para arzının artması durumunda hisse senedi fiyatları artacak ve firmanın piyasa değeri yükselecektir, q artacaktır ve firma yatırımını arttıracaktır. Bu, hisse senetleri kanalı yoluyla ekonomiyi etkileme biçimidir. Doğru yanıt C dir.
55. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar görüşü kime aittir?
A) Keynes
B) Pigou
C) Gresham
D) Baumal
E) Fisher
Gresham yasası denilen kötü para iyi parayı piya-sadan kovar olgusu, mal para zamanında bimetalizm denilen altın ve gümüşten oluşan çift para sisteminin uygulandığı dönemde görülmüştür. Zamanla daha değerli olan altının piyasadan silineceği görüşüdür. Doğru yanıt C dir.

56. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının özelliklerinden değildir?
A) İşletmelerin ve bireylerin kısa vadeli fi-nansman ihtiyaçları karşılanır
B) Kredi ve borçların geri ödenme riski düşüktür.
C) Kredi araçları hisse senedi ve tahvildir
D) Vadeleri bir yıldan azdır
E) İşletmelerin döner sermaye ihtiyaçları kar-şılanır
Hisse senedi ve tahvil (uzun vadeli) sermaye piyasası araçlarındandır. Para piyasasında, kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır, vadeleri kısadır, işletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır. Sermaye piyasasında ise işletmelerin sabit sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik krediler alınır. Doğru yanıt C dir.
57. Aşağıdakilerden hangisi bankaların fon kul-lanımı arasında yer almaz?
A) Krediler
B) İştirakler
C) Merkez Bankası krediler
D) Menkul kıymet plasmanları
E) Rezervler
Banka bilançosunun aktif kısmını oluşturan fon kullanımı arasında Merkez Bankası kredileri yer almaz. MB kredileri bankanın fon kaynağı arasın-da (pasifte) yer alır. Doğru yanıt C dir.
58. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Banka-sı’nın yetkilerinden değildir?
A) Banknot ihraç etmek
B) Vadeli mevduat toplamak
C) Faiz oranlarını belirlemek
D) Banka kredi işlemlerine uygulanacak reeskont ve iskonto oranlarını belirlemek
E) Para ve kredi konularında karar almak, hükümete önerilerde bulunmak
T.C. Merkez Bankası vadeli ve vadesiz mevduat toplamaz. Bu işlemi bankalar yapar. Doğru yanıt B dir.

59. Aşırı rezerv oranı (ER) ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki nasıldır?
A) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv azalır
B) Aralarında ilişki yoktur.
C) Faiz oranı düştüğünde aşırı rezerv oranı azalır.
D) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv oranı artar.
E) Aşırı rezerv faiz oranını etkiler.
Aşırı rezervi etkileyen iki temel faktör piyasa fa-iz oranı ve reeskont oranıdır. Faiz oranları yük-selince aşırı rezervler azalır, aşırı rezervlerdeki azalma ise para arzını arttırır. Reeskont oranı-nın düşmesi ise, ticari bankaların aşırı rezervle-rini azaltır. Çünkü bankaların rezerv tutma maliyeti azalır, bu da para arzının artmasına neden olur. Doğru yanıt A dır.

60. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının göstergeleri arasında yer almaz?
A) Parasal taban
B) Para arzı
C) Para talebinin faiz esnekliği
D) Bankalardaki rezervler
E) Faiz oranı
Para otoritelerinin para talebinin faiz esnekliği ekonomik faaliyetler üzerinde uygun bir gösterge değildir. Para politikasında uygun göstergeler, parasal taban, para arzı, bankalardaki rezervler ve faiz oranıdır. Doğru yanıt C dir.

61. Para arzının dışsal olarak belirlendiği bir durumda para arz eğrisi nasıldır?
A) Yatay eksene paralel
B) Orijinden çıkan bir doğrudur
C) Negatif eğimlidir
D) Yatay eksene dik bir doğrudur
E) Hiperboliktir
Para arzının dışsal olarak belirlenmesi, para arzının para otoritelerinin kararıyla belirlenmesi demektir. Merkez Bankası’nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Bu durumda para çarpanında yer alan parametrelerin faizden etkilenmediği varsayımı ile dışsal para arzı eğrisi yatay eksene dik olarak çizilir. Doğru yanıt D dir.
62. Keynes sisteminde para arzındaki bir daral-manın reel ekonomiye aktarımını aşağıdaki-lerden hangisi gösterir?
A) Kısa vadeli nominal faiz oranları düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar
B) Mal ve hizmet harcamaları artar, milli gelir artar
C) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, yatı-rım harcamaları azalır, milli gelir azalır
D) Mal ve hizmet harcamaları azalır, milli gelir azalır
E) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, ihra-cat azalır, milli gelir azalır
Buna göre, para arzı azaldığı zaman reel faiz oranı yükselir, yatırım harcamaları azalır ve milli gelir azalır. Doğru yanıt C dir.

63. Tobin’in q teorisine göre para arzındaki genişlemenin reel ekonomiye aktarımı nasıl-dır?
A) Hisse senetleri fiyatları artar, q düşer, yatı-rım harcamaları artar, milli gelir artar
B) Faiz oranı yükselir, net ihracat azalır, milli gelir azalır
C) Faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, mili gelir azalır
D) Hisse senedi fiyatları artar, q artar, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar
E) q artar, hisse senetleri fiyatları düşer, faiz oranları artar, yatırım harcamaları azalır, milli gelir artar
Para arzı artığında kişilerin elinde daha fazla para olacaktır ve hisse senetlerine olan talep artacak, bundan dolayı da hisse senedi fiyatı yükselecektir. Bu da daha yüksek bir q değeri sağlayacaktır. Bu da yatırımların artmasına ve dolayısıyla milli gelirin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt D dir.

64. Tobin’ in q teorisine göre hangi durumda firma yeni yatırımlar yapar?
A) q = 1
B) q > 1
C) q = 0
D) q < 1
E) 0 < q < 1
q değeri birden büyükse, firmanın piyasa değeri sermayenin yenilenme maliyetine göre yüksektir yani yeni fabrika ve sermaye teçhizatı firmanın değerine göre ucuzdur. Bu durumda firma yeni hisse senedi çıkararak, firmanın yenilenme maliyetine göre daha yüksek bir fiyat elde eder ve yeni yatırım malları alma fırsatı elde ederek, yatırım harcamalarını arttırır. Doğru yanıt B dir.

65. Hükümetin harcamaları arttırması sonucu milli gelirin artıp, faiz oranın azalması aşağı-dakilerden hangisinin sonucunda oluşur?
A) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltmıştır
B) LM eğrisi yatay eksene paraleldir
C) IS eğrisinin eğimi LM eğrisinin eğiminden daha büyüktür
D) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını arttırmıştır
E) LM eğrisi dik konumdadır
Devlet harcamalarında bir artış sonucu IS eğrisi sağa kayar. Bu durumda gelir artışıyla birlikte faiz oranı da artar. Ancak Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltırsa, harcamaların artması sonucu yükselen faiz oranlarının artışı, para arzı azalışı ile düşer. Doğru yanıt D dir.
66. Yatırımların faize duyarlılığı -0- ise aşağıda-kilerden hangisi söylenebilir?
A) LM eğrisi diktir
B) IS eğrisi yatıktır
C) IS eğrisi diktir
D) LM eğrisi yatıktır
E) LM eğrisinin eğimi IS eğrisinin eğiminden daha büyüktür
Yatırımların faize duyarlılığı -0- olması IS eğri-sinin eğiminin sonsuz olması anlamına gelir. Bu da yatay eksene dik bir doğru oluşturur.
IS’nin eğimi ‘dir. Burada ke harcama çarpanı ve b ise yatırımların faize duyarlılığıdır. Buna göre b parametresinin 0 olması eğimi sonsuz yapacağından IS eğrisi dik olacaktır. Ke ve b değeri ne kadar düşük olursa IS eğrisinin eğimi o kadar artacak ve eğri dikleşecektir. Keynesyenler b’nin düşük bir değerde olacağını savunurlar, klasikler ise bunun tersini iddia ederler. Doğru yanıt C dir.
67. Para ve üretim ilişkisi çerçevesinde klasik iktisatçılara göre kısa dönemde toplam arz eğrisi nasıldır?
A) Sonsuz eğimlidir
B) Eğimi önce artar sonra azalır
C) Eğimi sıfırdır
D) Eğim sıfır ile bir arasındadır
E) Eğim birden büyüktür
Klasiklere göre, Say kanunu gereğince ekonomi daima tam istihdamdır. Bu yüzden toplam arz eğrisi kısa dönemde diktir yani eğim sonsuzdur. O halde para arzı artışları sadece fiyatları arttırır, ekonomi tam istihdamda olduğundan üretimi etkilemez.
MV=PY
P SAS
Y
Doğru yanıt A dır.
68. Para talebi aşağıdakilerden hangisine bağlı-dır?
A) Faiz oranına
B) Nominal gelire
C) Reel gelir ve reel faiz oranına
D) Servete
E) Nominal gelir ve reel faiz oranına
Para talebi denklemi Buna göre, k; reel para talebinin gelire duyarlılığı, h; reel para talebinin faize duyarlılığını ölçer. H’yi işlem ve ihtiyat amaçlı para talebi, h’yi ise spekülatif amaçlı para talebi olarak da ifade edebiliriz. LM eğirsinin eğimi k/h’dir. Buna göre k değeri ne kadar yüksek ve h değeri ne kadar düşük olursa LM eğrisi o kadar dik olacaktır. Doğru yanıt C dir.
69. Sermaye girişinin serbest olduğu bir eko-nomide faiz oranlarının yükselmesi ihracatı ve ithalatı nasıl etkiler?
A) İhracat değişmez, ithalat artar
B) Hem ihracat hem ithalat artar
C) İhracat artar, ithalat değişmez
D) İhracat azalır, ithalat artar
E) İhracat azalır, ithalat artar
Faiz oranının yükselmesi, dışarıdan döviz giri-şine neden olacağından, kur düşer ve yerli para değer kazanır. Bu ise ihracatı azaltır, ithalatı arttırır. Doğru yanıt E dir.
70. Merkez Bankası’nın para arzını arttırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçek-leşir?
A) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı artar top-lam üretim artar
B) LM eğrisi sola kayar, faiz oranı artar, top-lam üretim azalır
C) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları düşer, toplam üretim artar
D) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim artar
E) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim düşer
MB’nin para arzını arttırması durumunda LM eğrisi sağa kayar, faiz oranları düşer ve toplam üretim artar. Doğru yanıt D dir.

71. IS-LM modeli çerçevesinde yatırımların faize karşı duyarlı olması sonucunda aşağıdaki-lerden hangisi söz konusudur?
A) Para politikası çarpanı yüksektir
B) Maliye politikası çarpanı yüksektir
C) Maliye politikası çarpanı düşüktür
D) Para politikası çarpanı sonsuzdur
E) Maliye politikası çarpanı sıfırdır
Yatırımın faize duyarlılığı para politikasını değil, maliye politikasını etkiler. Buna göre IS’nin eği-mi olan 1/ke.b formülünde, yatırımların faize duyarlılığı olan b katsayısı büyüdükçe IS’nin eğimi azalır ve IS yatıklaşır. Dolayısıyla maliye politikası çarpanı yüksek olur. Doğru yanıt B dir.
72. IS-LM modeli çerçevesinde daraltıcı bir ma-liye politikası üretim ve faiz oranını nasıl et-kiler?
A) Üretim artar, faiz oranları artar
B) Üretim değişmez, faiz oranları yükselir
C) Üretim düşer, faiz oranları yükselir
D) Üretim artar, faiz oranları düşer
E) Üretim düşer, faiz oranları düşer
Negatif eğimli bir IS ve pozitif eğilimli bir LM durumunda daraltıcı bir maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Bu durumda faiz oranları düşer ve üretim azalır. Doğru yanıt E dir.
73. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi sola kayar?
A) Zorunlu karşılık oranının artması
B) Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil sa-tın alması
C) Merkez Bankası’nın genişletici bir para politikası uygulaması
D) Üretimim artması
E) Reeskont oranının düşmesi
Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranını art-tırması, para arzını azaltır ve LM eğrisi sola ka-yar, bu durumda faiz oranları yükselir ve üretim azalır. Doğru yanıt A dır.
74. Monetarist iktisatçılara göre para arzının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Toplam arz eğrisi sağa kayar
B) Toplam arz eğrisi sola kayar
C) Toplam talep eğrisi sağa kayar
D) Toplam talep ve toplam arz eğrisi değiş-mez
E) Toplam talep eğrisi sola kayar
Monetaristlere göre para arzı artışları, beklenen enflasyonu yükseltir. Bu durumda ilerde mal fiyatlarına zam gelmesi beklendiği için, mal talebi artar ve toplam talep eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt C dir.
75. Keynesgil görüşe göre aşağıdakilerden hangisi durumunda para politikası etkisiz olur?
A) Ekonomi tam istihdamda ise
B) Ekonomi likidite tuzağında ise
C) Maliye politikası çarpanı yükse ise
D) Ücretlerin esnek olmaması durumunda
E) Ekonomi eksik istihdamda ise
Likidite tuzağında faiz oranları minimumdur. Bu durumda para arzı artışı faiz oranlarını daha fazla düşüremez. Dolayısıyla yatırım ve milli gelir üzerinde etkili olamaz. Para politikası etkili olamaz. Doğru yanıt B dir.

76. Zorunlu rezerv oranının (rr) % 25, serbest rezerv oranının (e) % 15 olduğu durumda, 10.000 TL tutarında başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadar-dır?
A) 15.000 TL
B) 30.000 TL
C) 25.000 TL
D) 10.000 TL
E) 40.000 TL
Sistemde zorunlu karşılık ve serbest rezerv tutma oranından başka bir sızıntı olmadığı var-sayımı ile mevduat çarpanı Bu du-rumda işleminden çarpanın değeri-ni 2,5 olarak buluruz. Toplam mevduatta değişikliği ise mevduat çarpanı ile başlangıç mevduatını çarparak buluruz. Başlangıçta 10.000 TL mevduatımız olduğu için TL TL toplam mevduatta değişiklik olur. Doğru yanıt C dir.

77. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kaydi para yaratma miktarını azaltmaz?
A) Vadeli mevduat zorunlu rezerv oranının artması
B) Vadeli mevduat faiz oranının artması
C) Nakit tercih oranının azalması
D) Bankaların serbest rezerv oranının artması
E) Munzam karşılık oranının artması
Halkın nakit tercih oranının azalması kaydi para yaratma miktarını arttırır. Eğer nakit tercih oranında bir artış olursa, bankaların kullandırdığı kredilerin daha azı bankacılık sistemine geri döner ve kaydi para miktarı azalır. Doğru yanıt C dir.

78. Para arzının 100 TL ve para talebinin 0,50 Y olması durumunda parasal gelir düzeyi kaç TL olur?
A) 500 B) 250 C) 50
D) 200 E) 100
eşitliğinden Y yerine ko-nulduğunda olarak buluruz. Doğru yanıt D dir.

79. Para arzının 200 TL ve para talebinin 0,10 olduğu bir ekonomide paranın dolaşım hızı kaçtır?
A) 200 B) 10 C) 2000
D) 500 E) 50
eşitliğinden Y’den, olarak buluruz. Nominal geliri para arzına bölersek paranın dolaşım hızını buluruz; Doğru yanıt B dir.
80. Aşağıda verilen değerlerle ilgili dönemde 1.000 TL’lik mevduatla yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır?
Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı
Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı
Vadeli mevduat tercih oranı
Halkın nakit tutma oranı
A) 1,5 B) 2 C) 3,2
D) 6 E) 3,85
Mevduat çarpanını dir. Buna göre mevduat çarpanı olur. eşitliğinden bu-lunur. Doğru yanıt E dir.

81. Fiyatlar genel düzeyinin artması aşağıdaki-lerden hangisine sebep olur?
A) LM eğrisinin sağa doğru kaymasına
B) LM eğrisinin sola kaymasına
C) IS eğrisini sola kaymasına
D) IS eğrisini değiştirmez
E) LM eğrisini etkilemez
Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ekonomideki para arzının reel olarak artmasına neden olur. Bu ise LM eğrisini sağa kaydırır. Doğru yanıt B dir.

82. Toplam talepteki gerçekleşen artışın, bekle-nen artıştan fazla olması halinde üretim dü-zeyi ve işsizlik hakkında ne söylenebilir?
A) Reel gelir azalır, işsizlik oranı düşer
B) Reel gelir değişmez, işsizlik oranı düşer
C) Reel gelir artar, işsizlik oranı düşer
D) Reel gelir artar, işsizlik oranı azalır
E) Reel gelir azalır, işsizlik oranı değişmez
Toplam talepteki artış (gerçekleşen enflasyo-nun) halkın beklediği düzeyin üzerinde olursa ücretler reel olarak düşer, firmalar daha çok işçi istihdam ederler ve daha fazla üretim yaparlar. Bunun sonucunda reel gelir artar ve istihdam arttığı için de işsizlik azalır. Doğru yanıt C dir.
83. Klasik faiz teorisine göre aşağıdakilerden hangisi denge faiz oranının artmasına yol açar?
A) Tasarrufların artması
B) Para talebinin artması
C) Yatırımların artması
D) İstihdamın artması
E) Para arzının artması
Klasik faiz teorisine göre denge faiz haddi yatı-rımların tasarruflara eşitlendiği noktada belirle-nir. Buna göre negatif eğimli bir yatırım eğrisin-de, yatırımların artması denge faiz oranını arttı-rır. Tasarrufların artması ise faiz oranlarını dü-şürür. Doğru yanıt C dir.

84. Klasik miktar teorisine göre para talebi ve faiz oranı arasındaki ilişki hakkında ne söy-lenebilir?
A) Para talebi artınca, faiz oranı artar
B) Para talebi ile faiz oranı arasında bir ilişki yoktur
C) Para talebi artınca faiz oranı düşer
D) Faiz oranı artınca, para talebi artar
E) Faiz oranı artınca para talebi azalır
Klasik miktar teorisinde para talebi ve faiz oranı arasında bir ilişki yoktur. eşit-liğinde V ve Y sabittir, faiz oranlarının para talebi üzerinde etkisi yoktur. Doğru yanıt B dir.
85. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın aktif-teki kalemlerinden biri değildir?
A) MB bankasındaki mevduatları
B) Krediler
C) Kasa
D) Plasmanlar
E) Tasarruf mevduatları
Tasarruf mevduatları banka mevduatlarının içinde olan pasif kalemlerinde yer alır. Tasarruf mevduatı, gerçek kişilerin, derneklerin, vakıfların, ticari nitelikli olmayan kişi veya kurumların bankaya yatırdıkları paralardır. Doğru yanıt E dir.

86. MB’nin beklenmeyen daraltıcı bir para politi-kasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enflasyonun beklenen oranının altına in-mesi ve işsizliğin artması
B) Enflasyonun beklenen oranının üzerine çıkması ve işsizliğin azalması
C) Enflasyonun beklenenin altına inmesi ve işsizliğin azalması
D) Enflasyonun beklenen oranın üzerine çık-ması ve işsizliğin artması
E) Enflasyonun beklenen oranının üstüne çıkması ve işsizliğin değişmemesi
MB beklenmeyen bir şekilde para arzını azalttı-ğı zaman beklenen enflasyon fazla olacak, gerçekleşen enflasyon düşük olacaktır. Bu durum fiili üretim düzeyinin azalmasına ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt A dır.
87. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif kalemindeki mevduatları arasında yer al-maz?
A) Tasarruf mevduatları
B) Ticari mevduatlar
C) Merkez Bankası mevduatları
D) Resmi mevduatlar
E) Bankalar mevduatı
Merkez Bankası mevduatları bankaların aktif kaleminde yer alır. Bunlar bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları zorunlu ve serbest re-zervlerdir. Doğru yanıt C dir.
88. Aşağıdakilerden hangisi ticari mevduat ara-sında yer almaz?
A) Kooperatiflere ait mevduat
B) Bankalar mevduatı
C) Derneklere ait mevduatlar
D) Vakıflar ait mevduat
E) Gerçek kişilerin mevduatları
Bankalar mevduatı, bankaların birbirleri nezdinde yatırdıkları mevduatlardır. Ticari mevduatlar içinde değildir. Bankaların mevduat sınıflandırmasını; ticari mevduat, ta-sarruf mevduatı, resmi mevduat, bankalar mevduatı ve diğer mevduatlar olarak sıralayabiliriz. Doğru yanıt B dir.
89. Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakiler-den hangisi etkili olur?
A) Devlet harcamalarının arttırılması
B) Devlet harcamalarının düşürülmesi
C) Para arzının arttırılması
D) Para arzının düşürülmesi
E) Herhangi bir etki söz konusu olamaz
Likidite tuzağında para politikası uygulaması etkili değildir. Para politikası çarpanı sıfırdır. Likidite tuzağında maliye politikası etkindir. Buna göre devlet harcamalarının artması IS yi sağa kaydıracak, böylece milli gelir artacaktır. Doğru yanıt A dır.
90. Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasaya ne ad verilir?
A) Döviz piyasası
B) Tahvil piyasası
C) Borsa
D) Finansal piyasa
E) Bono piyasası
Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalara finansal piyasa denir. Doğru yanıt D dir.
91. Para çarpanının en yüksek değerine ulaş-ması için zorunlu rezerv – mevduat oranının kaç olması gerekir?
A) ∞ B) 1 C) 0 D) 2 E) 0,2
Zorunlu rezerv – mevduat oranı ne kadar düşük olursa para çarpanının değeri o kadar yüksek olur. Zorunlu rezerv – mevduat oranının sıfır ol-duğu bir ekonomide para çarpanı değeri yüksek olur. Doğru yanıt C dir.

92. Aşağıdakilerden hangisi parasal tabanı (B) gösterir?

Rezervler
A)
B)
C)
D)
E)
Parasal taban, dolaşımdaki nakit ve rezervler-den oluşmaktadır. Doğru yanıt D dir.
93. İçsel para arzı söz konusu olduğunda aşağı-dakilerden hangisi para arz eğrisini sağa kaydırır?
A) Faiz oranı artışı
B) Serbest rezerv oranının azalması
C) Zorunlu rezerv oranının artması
D) Parasal tabanın düşmesi
E) Nakit oranının artması
Para arzının içsel olması, faiz dışı etkenlerin para arzını etkilemesi demektir. Serbest rezerv oranının azalması para çarpanının değerini yükselteceğinden para arz eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt B dir.
94. T.C Merkez Bankası’nın milli bankalara ait pay senetleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) A B) B C) C D) D E) E
T.C Merkez Bankasının pay senetleri 4 gruba ayrılır.
1. A Grubu pay senedi Hazine’ye aittir.
2. B Grubu pay senetleri milli bankalara aittir.
3. C Grubu pay senetleri diğer banka ve imti-yazlı şirketlere aittir.
4. D grubu pay senetleri ise T.C vatandaşları-na aittir. Doğru yanıt B dir.
95. Keynes likidite tuzağında para talebinin faize esnekliği (h) hakkında ne söylenebilir?
A) 0
B) 1> h
C) 1< h
D) 0<h<1
E) ∞
Keynes likidite tuzağında para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdur. Likidite tuzağında faizler minimumdur, tahvil fiyatları ise maksimumdur, bu durumda para talebi sonsuzdur. Para politi-kası etkili değildir Çünkü faizler minimum olduğundan para arzının arttırılıp faizlerin daha fazla düşürülmesi söz konusu değildir.
Doğru yanıt E dir.

96. Bir ülkede enflasyonun olması paranın hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Değişim aracı olma
B) Likidite olma
C) Hesap birimi olma
D) Standart olma
E) Değer saklama aracı olma
Bir ülkede enflasyonun olması paranın iyi bir değer saklama aracı olmadığını gösterir. Enf-lasyonun yüksek olduğu dönemlerde nakit ika-mesi vardır. Yani bireyler ulusal para yerine ya-bancı parayı tercih ederler. Doğru yanıt E dir.

97. Aşağıdakilerden hangisi bir para politikası olan açık piyasa işlemlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Kolayca tersine çevrilebilir olması
B) Tamamen Merkez Bankası’nın kontrolün-de olması
C) En esnek para politikası aracı olması
D) Etkisini gecikme olmadan göstermesi
E) Enflasyon oranının düşük olduğu zaman uygulanması
Enflasyon oranının düşük olduğu zaman uygu-lanması APİ’nin özellikleri arasında değildir. APİ’nin uygulanması. Tamamen Merkez Ban-kasına bağlıdır. Doğru yanıt E dir.
98. Son yıllarda para politikasının ana amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz oranı istikrarı
B) Finansal istikrar
C) Ekonomik büyüme
D) Döviz piyasası istikrarı
E) Fiyat istikrarı
Son yıllarda para politikasının ana amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Diğer amaçları ise faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, ekonomik büyü-me ve döviz piyasası istikrarıdır.
Doğru yanıt E dir.

99. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun düşmesine yol açmaz?
A) Reel gelirin artması
B) Para talebinin azalması
C) MB’ nin Net iç varlıklarının azalması
D) Para çarpanının değerinin azalması
E) Yurtdışı fiyat düzeyinin artması
Parasal modele göre kur dir. Burada m, para çarpanı; NDA, MB’nin net iç varlıkları; NFA, MB net dış varlıkları; k, para ta-lebi; Y, gelir; Pf, yurtdışı fiyat düzeyidir. Buna göre para talebinin azalması kuru yükseltir, pa-ra talebi artarsa kur düşecektir. Doğru yanıt B dir.

100. Keynesyen sistemde aşağıdakilerden hangi-si paranın ekonomiye aktarım mekanizması-nı gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Para arzı artınca faiz oranları düşer. Faiz oranı-nın düşmesi ise yatırımları ve buna bağlı olarak da milli geliri arttırır. Doğru yanıt A dır.
101. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin teşkilat ve organlarından biri değildir?
A) Banka Meclisi
B) Pay Sahipleri Genel Kurulu
C) Para Politikası Kurulu
D) Planlama Kurulu
E) Denetleme Kurulu
T.C Merkez Bankası’nın teşkilat ve organları şunlardır;
• Pay Sahipleri Genel Kurulu
• Banka Meclisi
• Para Politikası Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Başkan (Guvernör)
• Yönetim Komitesi
• Şubeler Teşkilatı
T.C. Merkez Bankası’nın Planlama Kurulu adında bir organı yoktur. Doğru yanıt D dir.
102. Yeni Klasik görüşe göre enflasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücretlerin artması
B) Maliyetlerin artması
C) Para talebinin artması
D) Fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması
E) Faizlerin artması
Yeni klasik görüşe göre enflasyonun nedeni fi-yatlar genel düzeyinin artmasıdır. Bu artışın bir defalık değil sürekli olması halinde enflasyon-dan söz edilebilir. Doğru yanıt D dir.
103. Para arzındaki ani, beklenmedik değişiklikle-rin, iktisadi dalgalanmaların nedeni olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Yeni Keynesyenler
B) Reel konjonktür teorisi
C) Friedman
D) Keynesyenler
E) Neoklasikler
Neoklasiklerin rasyonel beklentiler kuramına göre para arzındaki değişiklikler, halkça bek-lendiği sürece, para nötr’dür. Ancak para arzın-daki değişiklikler halk tarafından beklenmiyorsa para nötr değildir ve üretimi etkiler. Doğru yanıt E dir.
104. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan bir eko-nomi politikası sonucunda ortaya çıkabilecek gecikme türlerinden biri değildir?
A) Veri gecikmesi
B) Planlama gecikmesi
C) Yürütme gecikmesi
D) Etkinlik gecikmesi
E) Düzenleme gecikmesi
Uygulanan bir para ve maliye politikası sonu-cunda ortaya çıkan gecikme türleri: Veri gecik-mesi, teşhis-tanı gecikmesi, düzenleme gecik-mesi, yürütme gecikmesi ve etkinlik gecikmesidir. Planlama gecikmesi diye bir gecikme türü yoktur. Doğru yanıt B dir.

105. Aşağıdakilerden hangi durumda bir ülkedeki para arzı artmaz?
A) Piyasa faiz oranının yükselmesi
B) Reeskont oranının düşmesi
C) APİ yoluyla tahvil satın alınması
D) Zorunlu karşılık oranının düşmesi
E) Parasal tabanın azalması
Bir ülkedeki para arzı parasal tabana ve para çarpanına bağlıdır. Her ikisinin de artması, para arzını arttırır. Piyasa faiz oranının yükselmesi (halkın nakit tercih oranını ve bankaların serbest rezerv oranını azaltır), reeskont oranının düşmesi ve zorunlu karşılık oranının düşmesi para çarpanını arttırır. APİ yoluyla tahvil satın alınması ise parasal tabanı arttıracağı için yine para arzını arttırır. Parasal tabanın azalması, para arzını azaltır. Doğru yanıt E dir.

106. Reel konjonktür teorisine göre, üretim artı-şındaki artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para arzının artması
B) Para talebinin artması
C) Faiz oranının düşmesi
D) Teknoloji sonucunda verimlilik artışı
E) Para arzının azalması
Reel konjonktür teorisine göre üretimi etkileyen temel neden, teknolojinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan verimlilik artışıdır. Para ile üretimin etkilenmesi söz konusu değildir. Para nötr’dür. Doğru yanıt D dir.

107. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nakit ikamesine neden olan bir faktördür?
A) Enflasyon oranı
B) Faiz oranı
C) İthalat
D) İhracat
E) Para talebinin artması
Bir ülkede enflasyonun artması nakit ikamesinin artmasına neden olur. Enflasyon oranının artması sonucunda yerli paranın değeri düşecek ve bireyler ulusal para yerine yabancı parayı tercih edeceklerdir. Doğru yanıt A dır.
108. Türkiye’de T.C. Merkez Bankası’nın Hazineye verdiği kısa vadeli avans uygulamasına hangi tarihte son verilmiştir?
A) 2002 B) 2001
C) 2004 D) 1980
E) 1999
Bu uygulama 2001 yılında kaldırılmıştır.
Doğru yanıt B dir.
109. Merkez Bankası nihai amaçlarına ulaşmak için aşağıdakilerden hangi iki değişkeni bir arada seçemez?
A) Döviz kuru ve enflasyon oranı
B) Faiz oranı ve parasal büyüklükler
C) Dış ticaret açığı ve istihdam
D) Borç oranı ve büyüme
E) Kalkınma ve iç borç
Merkez Bankası ana amacına ulaşmak için kendine ara hedef seçer. Bu hedefler faiz oranı ve parasal büyüklüklerdir. Bu hedeflerden ikisini bir arada seçemez. Ya parasal büyüklükleri ya da faiz oranını seçmek durumundadır.
Doğru yanıt B dir.

110. Genişlemeci bir maliye politikasının özel harcamaları aynı miktarda azaltacağını sa-vunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynesyen görüş
B) Klasik görüş
C) Neokalsik görüş
D) Pigou
E) Monetarist görüş
Monetaristler genişlemeci bir maliye politikası-nın faizleri yükselterek özel harcamaları aynı miktarda azaltacağını savunurlar. Bu etkiye tam dışlama (crowding out) denir. Doğru yanıt E dir.

111. Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para poli-tikası sonucunda ortaya çıkan durum aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Para talebi artar, faiz oranı yükselir
B) Para arzı azalır, faiz oranı yükselir
C) Para arzı artar, faiz oranı yükselir
D) Para arzı artar, faiz oranı değişmez
E) Para talebi azalır, faiz oranı yükselir
MB’nin uygulayacağı sıkı para politikası sonu-cunda para arzı azalacağı için faiz oranları yükselir. Doğru yanıt B dir.
112. Bireylerin günlük ihtiyaçlarını gerçekleştir-mek amacıyla ellerinde tuttukları para mikta-rına ne ad verilir?
A) İşlem amacıyla para talebi
B) Spekülasyon amacıyla para talebi
C) İhtiyat amaçlı para talebi
D) Yatırım amaçlı para talebi
E) Gömüleme amaçlı para talebi
İşlem (muamele) amaçlı para talebi, bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için talep ettikleri para miktarıdır. Doğru yanıt A dır.
113. Aşağıdaki gelir kavramlarından hangisi Friedman’a aittir?
A) Nisbi gelir
B) Sürekli gelir
C) Mutlak gelir
D) Harcanabilir gelir
E) Cari gelir
Friedman’ın sürekli geliri, gelecekte beklenen gelirin bugünkü ortalama değeridir. Sürekli gelir arttıkça para talebi artar. Sürekli gelirin fonksiyonları tüketim, yatırım, para talebi ve dolaşım hızıdır. Doğru yanıt B dir.
114. Portföy seçimi teorisi hangi iktisatçıya aittir?
A) Keynes
B) Pigou
C) Hicks
D) Friedman
E) Tobin
Portföy seçimi teorisi Tobin’e aittir. Kişilerin elerinde tuttukları aktiflerle ilgilidir.
Doğru yanıt E dir.
115. Friedman’a göre sürekli gelir aşağıdakiler-den hangisine bağlıdır?
A) Para arzına
B) Para talebine
C) Servete
D) Fiyatlara
E) Faiz oranına
Friedman’a göre servetin ölçüsü sürekli gelirdir. Doğru yanıt C dir.
116. Atıl ankes talebini oluşturan para talebi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) İşlem amaçlı para talebi
B) Spekülasyon amaçlı para talebi
C) İhtiyat amaçlı para talebi
D) Yatırım amaçlı para talebi
E) Kar amaçlı para talebi
Atıl ankes talebini (atıl para balansları), spekü-lasyon güdüsüyle talep edilen para oluşturur. Doğru yanıt B dir.
117. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının bir aracı değildir?
A) Faiz oranı
B) Açık piyasa işlemleri
C) Zorunlu karşılıklar
D) Disponibilite
E) Parasal taban
Parasal taban bir para politikası aracı değil, amacıdır. Doğru yanıt E dir.
118. M1 (TL) GSMH (TL)
2007 50 750
2008 60 900
Bu tabloya göre, bu ülkede paranın dolanım hızı nasıl değişmiştir?
A) 30’dan 21’e düşmüştür
B) 30’dan 22’ye yükselmiştir
C) 21’ten 18’e yükselmiştir
D) 21’den 30’a yükselmiştir
E) Değişmemiştir.
şeklinde ifade edilen klasik miktar te-orisi formülünde olacaktır. P.T ha-tırlanacağı üzere GSMH’yi verecektir. Bu ne-denle 2007 için
2008 için ise olacaktır.
Doğru yanıt E dir.

119. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de M2Y para tanımı içinde yer almaz?
A) Dolaşımdaki nakit
B) Vadeli mevduat
C) Vadesiz mevduatı
D) Döviz mevduatı
E) Resmi mevduat
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
Döviz Mevduatı
Resmi Mevduat
Doğru yanıt E dir.

120. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından biri değildir?
A) Mevduat zorunlu karşılık oranı
B) Hazine Bonosu
C) Bankaları ikna yolu
D) Repo
E) Banka kabulü
• Mevduat zorunlu karşılık oranı
• Disponibilite oran ve kompozisyonu
• Açık piyasa işlemleri
• Reeskont oranı
• Faiz oranı
• Bankaları ikna yolu (moral suasion)
• İthalat teminat oranı ve/veya süresi
• Asgari ödeme oranı (magrin requirement)
• Selektif kredi kontrolü
Doğru yanıt B dir.
121. Aşağıdakilerden hangisi Rezerv Para + APİ Yükümlülüklerini gösterir?
A) Rezerv Para
B) Emisyon
C) Parasal Taban
D) MB Parası
E) Disponibilite
Rezerv Para = Emisyon + Özel Bankalara Borçlar
Parasal Taban= Rezerv Para + APİ Yükümlü-lükleri
MB Parası = Parasal taban + Kamu Mevduatları
Doğru yanıt C dir.
122. Aşağıdakilerden hangisi Parasal taban + Kamu Mevduatlarını gösterir?
A) Rezerv Para
B) Emisyon
C) Parasal Taban
D) MB Parası
E) Disponibilite
Rezerv Para = Emisyon + Özel Bankalara Borçlar
Parasal Taban= Rezerv Para + APİ Yükümlü-lükleri
MB Parası = Parasal taban + Kamu Mev-duatları
Doğru yanıt D dir.
123. Bir zaman boyutuna bağlı olan değişkenler için ne söylenebilir?
A) Stok değişken
B) Akım değişken
C) Sabit değişken
D) Bağımlı değişken
E) Bağımsız değişken
Akım değişkenler bir zaman boyutuna bağlı olan stok değişkenler ise zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlerdir. Örneğin üretim, miktar/zaman (ton/ay gibi) birimleriyle ifade edilen bir akım değişken iken, bir firmanın mal stoku yalnızca miktar birimleriyle ifade edilen bir stok değişkendir. Doğru yanıt B dir.

124. Para nasıl bir değişkendir?
A) Stok B) Akım C) Sabit
D) Aktif E) Pasif
Akım değişkenler bir zaman boyutuna bağlı olan, stok değişkenler ise zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlerdir. Örneğin üretim, miktar/zaman (ton/ay gibi) birimleriyle ifade edilen bir akım değişken iken, bir firmanın mal stoku yalnızca miktar birimleriyle ifade edilen bir stok değişkendir. İki değişkenin oranı şeklindeki değişkenler de vardır. Ortalama tüketim eğilimi (tüketim / gelir), kar oranı (kar / sermaye) gibi. Bunlara oran değişken denir. Üretim, gelir gibi değişkenler akım, borç stoku, para arzı, para, para miktarı gibi değişkenler ise stok değişkenlere örnek verilebilir.
Doğru yanıt B dir.
125. Döviz üzerinden yapılan REPO işlemine ne denir?
A) Hedging
B) Forfaiting
C) Akseptans
D) Stand By
E) Swap
Repo: Sabit getirili bir menkul kıymetin, belli bir süre sonunda geri alım taahhüdüyle satımıdır. Paranızı kısa vadeli olarak değerlendirmeyi düşünüyorsanız, repo size en uygun alternatiflerden biri olacaktır. Bankada paranıza 1 günden başlayıp birkaç aya kadar repo yapma hizmeti sunularak nakit akışınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenlemeniz sağlanmaktadır.
Özellikleri
• Repo ile piyasa koşullarına göre değişen faiz oranları üzerinden gelir elde edersiniz.
• Repodan elde ettiğiniz kazanç nettir.

Swap: İki varlığın değişimi olarak ifade edilebilir. Gerek faiz ve gerekse para birimleri birbirleriyle değiştirilebilir. Swap iki farklı vadeye yapılan döviz alış ve satış aracılığıyla ya da zıt yönlü ve farklı para cinsindeki varlıkların para piyasaları işlemleriyle ileri vadeye taşınmasıyla olur.
Opsiyon: Opsiyon Latince bir terim olup tercih, seçim anlamına gelmektedir. Temel olarak op-siyon; herhangi bir varlığı anlaşılan tarihte sabit bir fiyattan satma ya da satın alma hakkı veren araçlar olarak tanımlanabilir. Bu ürünün en önemli özelliği işlemin vadesi geldiğinde opsi-yon hakkını elinde tutan tarafın işlemi yapmak-tan vazgeçebilmesidir. Opsiyon işlemleri spot/forward piyasalardaki risklerin kapatılması amacıyla ya da spekülatif yatırımcılar tarafından kullanılır.
İki çeşit opsiyondan bahsetmek mümkündür.
1- Satın alma hakkı opsiyonu
2- Satma hakkı opsiyonu
Bu iki opsiyonda da taraflar miktar, işlemin va-desi, vade tarihindeki fiyat ve opsiyon hakkını alan tarafın ödeyeceği prim konusunda bugün-den anlaşırlar. Anlaşma tarihinde opsiyon hak-kını alan taraf anlaşılan prim miktarını opsiyon hakkını veren tarafa nakden öder. Bunun dışın-da herhangi bir para değişimi yapılmaz. Opsi-yon işlemleri ile ilgili herhangi bir vergi kesintisi bulunmamaktadır.
Eurobond Hükümet ya da şirketlerin, kendi ül-keleri dışında, kaynak sağlamak amacıyla, ya-bancı para cinsinden ihraç ettikleri, genelde uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımlarınızı orta veya uzun vadelerde değerlendirerek döviz cinsinden düşük riskli sabit bir getiri sağlamak istiyorsanız Eurobond işlemleri yapabilirsiniz.
Özellikleri
• Başta Amerikan Doları olmak üzere, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi döviz cins-leri üzerinden ihraç edilebilmektedirler.
• Vadeleri genellikle 5–30 yıl arasında değişir.
• 6 ayda bir veya yılda bir, sabit veya değiş-ken kupon faizi öderler.
• Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edi-lirler ancak fiziki teslim mümkün değildir.
• 2.el piyasası olan yatırım araçlarıdır. Ge-nellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine karşın, vade sonunu beklemeden nakde çevrilebilmekte ve getiriniz nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşullarına bağlı olarak değişe-bilmektedir.
• İkincil piyasa işlemlerinde standart işlem valörü ‘işlem tarihi + 3 iş günü’ dür.
• Eurobond kupon ödemelerinde stopaj ke-sintisi yoktur. Yatırımcının elde ettiği geliri beyan etme zorunluluğu vardır.
• Klasik TL ve YP yatırımlarına alternatif olarak cazibesi gittikçe artan yüksek getirili bir yatırım aracıdır. Doğru yanıt E dir.

126. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından biri değildir?
A) Hazine Bonosu
B) Devlet tahvili
C) Finansman bonosu
D) Repo
E) Banka kabulü
• Mevduat zorunlu karşılık oranı
• Disponibilite oran ve kompozisyonu
• Açık piyasa işlemleri
• Reeskont oranı
• Faiz oranı
• Bankaları ikna yolu (moral suasion)
• İthalat teminat oranı ve/veya süresi
• Asgari ödeme oranı (magrin requirement)
• Selektif kredi kontrolü
Doğru yanıt B dir.
127. Menkul kıymetlerin anapara ve kuponlarının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılması işlemi-ne ne ad verilir?
A) Kupür
B) Strip
C) Bono
D) Bond
E) Bill
Menkul kıymetlerin anapara ve kuponlarının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılması işlemine strip adı verilir. Doğru yanıt B dir.
128. Kambiyo işlemleri yapanların kur riskinden korunmak için; dövizin gelecekteki kur üze-rinden alınıp satılması konusunda yapılan anlaşmaya ne denir?
A) Akseptans
B) Forfaiting
C) Hedging
D) Opsiyon
E) Factoring
Kambiyo işlemleri yapanların kur riskinden ko-runmak için; dövizin gelecekteki kur üzerinden alınıp satılması konusunda yapılan anlaşmaya hedging denir. Doğru yanıt C dir.

129. Bankaların “Kabul edildi” kaşesini taşıyan, yurtiçi ödemelerde kullanılan bonoya ne ad verilir?
A) Banka Kabulü
B) Hedging
C) Poliçe
D) Bono
E) Bill
Bankaların “Kabul edildi” kaşesini taşıyan, yurtiçi ödemelerde kullanılan bonoya poliçe adı verilir. Doğru yanıt C dir.

130. Banka, ithalatçı firmanın talimatı üzerine, ihraç eden firmanın bankasına bir kredi mek-tubu göndererek malın teslimatını müteakip karşılığını ödemeyi taahhüt ettiğini bildirir. Bu taahhüdün yapıldığı belgeye aşağıdaki unsurlardan hangisi uygun olabilir?
A) Hedging
B) Forfaiting
C) Akreditif
D) Factoring
E) Swap
Banka, ithalatçı firmanın talimatı üzerine, ihraç eden firmanın bankasına bir kredi mektubu göndererek malın teslimatını müteakip karşılı-ğını ödemeyi taahhüt ettiğini bildirir. Bu taahhüdün yapıldığı belgeye Akreditif denir. Doğru yanıt C dir.

131. Dolaşımdaki para 200, vadesiz mevduat (resmi hariç) 100, vadeli mevduat (resmi ha-riç) 160, resmi mevduat 40 ve döviz mevdua-tı 140 birim ise TC Merkez Bankası para arzı tanımlarından M3A kaç birimdir?
A) 320 B) 250
C) 350 D) 450
E) 500
Vadesiz Mevduat

Vadeli Mevduat

Döviz Mevduatı

Resmi Mevduat

Doğru yanıt E dir.

132. Rezerv para 200 birim; açık piyasa işlemleri sonucu TC Merkez Bankası’nın bankacılık kesimine net yükümlülüğü 50 birim; TC Mer-kez Bankası’ndaki kamu mevduatı 100 birim ise TC Merkez Bankası Parası ve parasal ta-ban kaç birimdir?
TC Merkez Bankası Parası Parasal Taban
A) 350 350
B) 250 350
C) 250 300
D) 350 250
E) 350 300
Rezerv Para = Emisyon + Özel Bankalara Borçlar = 200
Parasal Taban = Rezerv Para+APİ Yükümlülükleri
MB Parası = Parasal taban + Kamu Mev-duatları
Doğru yanıt D dir.

133. Bir kimsenin talebi üzerine bir bankanın şubeleri veya muhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine açılan krediye ne ad verilir?
A) Ters Repo
B) Forfaiting
C) Akseptans
D) Strip
E) Akreditif
Doğru yanıt E dir.

134. Rezerv paraya, net açık piyasa işlemleri tutarının eklenmesiyle elde edilen büyüklüğe ne ad verilir?
A) M2
B) Emisyon
C) Merkez Bankası parası
D) Parasal taban
E) Disponibilite
Rezerv Para Emisyon; Merkez Bankası’nın bankacılık kesimine olan TL yükümlülüğü, Banka dışı kesim mevduatı, vakıf ve derneklere ait mevduat, bankaların Merkez Bankası’ndaki serbest mevduatından oluşur
Parasal taban; Rezerv Para + Açık piyasa iş-lemleri sonucu Merkez Bankası’nın bankacılık kesimine yükümlülüğü
Merkez Bankası parası; Parasal taban + Mer-kez Bankası’ndaki kamu mevduat, Doğru yanıt D dir.

135. Hükümet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında, kaynak sağlamak amacıyla, yabancı para cinsinden ihraç ettikleri, genelde uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma araçla-rına ne ad verilir?
A) Hedging
B) Forfaiting
C) Eurobond
D) Factoring
E) Swap
Eurobond Hükümet ya da şirketlerin, kendi ül-keleri dışında, kaynak sağlamak amacıyla, ya-bancı para cinsinden ihraç ettikleri, genelde uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımlarınızı orta veya uzun vadelerde değerlendirerek döviz cinsinden düşük riskli sabit bir getiri sağlamak istiyorsanız Eurobond iş-lemleri yapabilirsiniz.
Özellikleri
• Başta Amerikan Doları olmak üzere, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi döviz cins-leri üzerinden ihraç edilebilmektedirler.
• Vadeleri genellikle yıl arasında deği-şir.
• 6 ayda bir veya yılda bir, sabit veya değişken kupon faizi öderler.
• Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edi-lirler ancak fiziki teslim mümkün değildir.
• 2.el piyasası olan yatırım araçlarıdır. Genel-likle uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine karşın, vade sonunu beklemeden nakde çevrilebilmekte ve getiriniz nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir.
• İkincil piyasa işlemlerinde standart işlem valörü ‘işlem tarihi + 3 işgünü’ dür.
• Eurobond kupon ödemelerinde stopaj kesintisi yoktur. Yatırımcının elde ettiği geliri beyan etme zorunluluğu vardır.
• Klasik TL ve Yabancı Para yatırımlarına al-ternatif olarak cazibesi gittikçe artan yüksek getirili bir yatırım aracıdır. Doğru yanıt C dir.

136. Aşağıdakilerin hangisi hisse senedinin özel-liklerinden biri değildir?
A) Hisse senedi gelirleri, temettü geliri, de-ğer artış kazancı, rüçhan hakkı satışından kazanç gibi gelir çeşitlerine ayrılır.
B) Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin kü-çük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirerek iktisadi refahı geniş bir tabana yayıp, daha dengeli bir gelir dağı-lımı sağlarlar.
C) Faiz ödemeli yatırım araçlarını tercih et-meyenler için alternatif bir yatırım aracıdır.
D) Pay senedidir
E) Vadesi en az 1 yıldır
Hisse senedi, pay alma, rüçhan hakkı, şirket yönetimine katılım, oy kullanma hakkı, tasfiye-den pay alma hakkı gibi birtakım haklar tanır. Değişik iktisadi alanlarda hizmet veren halka açık şirketlere yatırım yaparak onlardan temettü geliri elde etmeyi düşünen yatırımcıların tercih edeceği, daha riskli ancak getiri ihtimali yüksek bir yatırım aracıdır.
Özellikleri
• Hisse senedi gelirleri temettü geliri, değer artış kazancı, rüçhan hakkı satışından ka-zanç gibi gelir çeşitlerine ayrılır.
• Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin kü-çük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirerek iktisadi refahı geniş bir tabana yayıp, daha dengeli bir gelir dağı-lımı sağlarlar.
• Faiz ödemeli yatırım araçlarını tercih et-meyenler için de alternatif bir yatırım ara-cıdır. Doğru yanıt E dir.
137. İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uz-laşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden han-gisidir?
A) Tam rekabet
B) Finansal piyasalar
C) Mali piyasalar
D) Türev piyasalar
E) Futures piyasalar
İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır. Türev piyasaların tanımı forward, futures ve opsiyon işlemlerinin tama-mını içermektedir. Doğru yanıt D dir.
138. Rezerv para büyüklüğü aşağıdaki toplamlar-dan hangisine eşittir?
A) Emisyon + Bankalardaki zorunlu karşılıklar + Bankalar serbest mevduatı + Fon hesapları + Banka dışı kesim mevduatı
B) Emisyon + Bankalardaki zorunlu olmayan karşılıklar + Bankalar atıl mevduatı + Ban-ka içi kesim mevduatı
C) Dolaşımdaki nakit para + Bankaların zo-runlu olmayan karşılıkları + Bankalar ser-best mevduatı + Fon hesapları + Banka dışı kesim mevduatı + Resmi mevduat
D) Dolaşımdaki nakit para+ Banka dışı kesim mevduatı + Bankalar serbest mevduatı + Bankaların zorunlu karşılıkları + Merkez Bankası zorunlu yükümlülükleri
E) Parasal taban + Bankaların zorunlu karşı-lıkları + Bankalar serbest mevduatı + Ban-ka dışı kesim mevduatı
Emisyon + Bankalardaki zorunlu karşılıklar + Ban-kalar serbest mevduatı + Fon hesapları + Banka dışı kesim mevduatına Rezerv para büyüklüğü denir. Doğru yanıt A dır.

139. Yeni Keynesyenler varsayımlarının geçerli olabilmesi için piyasanın nasıl olması gerek-tiğini savunmuşlardır?
A) Tam rekabet
B) Eksik rekabet
C) Monopol
D) Monopolcü rekabet
E) Oligopol
Yeni Keynesyenler varsayımlarının geçerli olabil-mesi için piyasanın Tekelci rekabet olması gerek-tiğini savunmuşlardır. Doğru yanıt D dir.

140. Monetarist iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı nasıldır?
A) Sabit
B) Kısa dönemde istikrarsız
C) Uzun dönemde istikrarsız
D) İstikrarlı
E) Anlamsız
Monetarizmin temel ilkelerini
1. Para arzındaki büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında çok kesin olmamakla birlikte bir ilişki bulunmaktadır.
2. Bu ilişki çok kesin değildir. Çünkü para arzındaki artışların geliri etkilemesi zaman alır. Ayrıca, bunun ne kadar süreceği de belli değildir.
3. Ortalama olarak para arzındaki artış, nominal gelirleri yaklaşık 6 ve 9 ay arasında geçecek bir süre sonunda etkiler.
4. Nominal gelirin büyüme oranındaki artış etkisi ilk olarak üretim üzerinde görülür. Bu daha sonra fiyatlara yansır.
5. Ortalama olarak, fiyat etkisi yaklaşık olarak 6 ve 9 ay arasında değişen zaman boyutu içe-risinde ortaya çıkar. Para arzındaki artış ile enflasyon arasındaki toplam gecikme ortala-ma 12-18 ay arasındadır.
6. Para arzındaki artış ile bunun nominal gelirlere ve daha sonra fiyatlara yansıma iliş-kisi ‘çok kesin ve belirli’ değildir. Bu ilişkide bir kayma söz konusudur.
7. Kısa dönemde (5 veya 10 ay kadar bir süre-de) para arzındaki değişmeler öncelikle üre-timi etkiler. 10 ayı aşan bir sürede para arzı-nın büyümesi fiyatları etkiler”
Monetaristler Klasik Miktar Teorisi’ni bazı yönler-den eleştirmişler ve bu teorinin enflasyonu açıkla-mak için yeterli olmadığını öne sürmüşlerdir. Mo-netaristlere göre, MV = PT şeklinde ifade edilen klasik miktar teorisi formülünde yer alan paranın dolaşım hızı (V) sabit değil, aksine bazı değişken-lerin istikrarlı bir fonksiyonudur. Friedman’ın ana-lizleri ile geliştirilen monetarizme aynı zamanda “Modern Miktar teorisi” adı da verilmektedir. Doğru yanıt D dir.

141. Keynesyen iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı nasıldır?
A) Sabit
B) İstikrarsız
C) Fiyatlar genel düzeyine bağlı
D) İstikrarlı
E) Anlamsız
• Ekonomi kendiliğinden tam istihdama ulaşmaz. Ancak devlet müdahalesi gerek-mektedir.
• Ücretler düşme yönünde esnek değildir. Yapışkandır. Buda eksik istihdamın varlı-ğının nedenidir.
• İstihdam ve üretim düzeyini Toplam Talep belirler.
• Toplam talep para politikası ile artırılamaz.
• Likidite Tuzağı = Verili (sabit) bir faiz ora-nında, halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır oldukları durumdur.
• Faiz oranı tasarruf ve yatırımı eşitlemez.
• Tasarruf ve tüketim cari gelirin doğru yönlü fonksiyonudur.
• Yatırımlar faiz oranı ve sermayenin marji-nal verimi tarafından etkilenir.
• Toplam talep yetersizse ekonomide işsizlik oluşur. Tam istihdamda çalışan bir ekonomide toplam talep artarsa enflasyon oluşur.
• Etkin araç Maliye Politikasıdır. (Kamu Har-camaları, Vergiler). Para politikası etkin değildir. Doğru yanıt B dir.
142. Klasik iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı nasıldır?
A) Sabit
B) istikrarsız
C) Fiyatlar genel düzeyine bağlı
D) İstikrarlı
E) Anlamsız
Klasiklere göre Ekonomide tam rekabet ve üc-ret-fiyat esnekliği tam istihdamı kendiliğinden gerçekleştirir. Bu durumda toplam arz düşey eksene paralel olur. Ve kamu harcamalarında bir artış toplam talebi sağa kaydıracağından fi-yatlar artarken gelir değişmemektedir. Paranın miktar kuramı ile parasal büyüklüklerdeki artış-ların fiyatlar genel düzeyini artıracağı, reel bü-yüklülerle parasal büyüklükler arasında hiçbir bağlantının olmadığı varsayılır. Buna DİKOTO-Mİ varsayımı adı verilir. Doğru yanıt A dır.

143. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari banka bilançosunun aktif kısmında yer almaz?
A) Ticari Krediler
B) İştirakler
C) Rezervler
D) Yüzen fonlar
E) Menkul kıymet plasmanları
Yüzen fonlar bir ticari banka bilançosunun Pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt D dir.
144. Aşağıdakilerden hangisi Genel bütçeli kuru-luşlara, Özel bütçeli kuruluşlara, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara, yerel yönetimlere ve icra iflas dairelerine ait mevduatı ifade eder?
A) Resmi mevduat
B) Ticari mevduat
C) Meşru mevduat
D) Gayri resmi mevduat
E) Bankalar mevduatı
Resmi mevduat, Genel bütçeli kuruluşlara, Özel bütçeli kuruluşlara, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yerel yönetimlere ve icra iflas dairelerine ait mevduatı ifade eder.
Doğru yanıt A dır.
145. Klasik yaklaşıma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Para arzı ile fiyat düzeyi aynı oranlı ve doğru yönlüdür
B) Reel ücretler fiyattaki değişmelere bağlı değildir
C) Faiz oranı ile para talebi arasında ilişki yoktur
D) Spekülatif para talebi sonsuz yapıdadır
E) Miktar kuramı geçerlidir
Klasiklere göre Ekonomide tam rekabet ve üc-ret-fiyat esnekliği tam istihdamı kendiliğinden gerçekleştirir. Bu durumda toplam arz düşey eksene paralel olur. Ve kamu harcamalarında bir artış toplam talebi sağa kaydıracağından fi-yatlar artarken gelir değişmemektedir. Paranın miktar kuramı ile parasal büyüklüklerdeki artış-ların fiyatlar genel düzeyini artıracağını, reel büyüklülerle parasal büyüklükler arasında hiçbir bağlantının olmadığı varsayılır. Buna DİKOTOMİ varsayımı adı verilir.
Doğru yanıt D dir.
146. Parasalcı anlayışa göre aşağıdaki hangi durumda para arzındaki bir artış Reel geliri artırır?
A) Para arzının para politikası aracılığıyla ya-pılması
B) Para arzının maliye politikası aracılığıyla yapılması
C) Ekonomik büyüme hızının net dış faktörle-re eşit olduğu zaman
D) Para arzının artış hızı, iktisadi büyüme hı-zına en azından eşit olduğu zaman
E) Para arzının artış hızı, iktisadi büyüme hı-zını aştığı zaman
Parasalcı anlayışa göre Para arzının artış hızı, iktisadi büyüme hızına en azından eşit olduğu zaman Reel geliri artırır. Doğru yanıt D dir.

147. M1 (TL) GSMH (TL)
2006 25 450
2007 27 540
Bu tabloya göre Bu ülkede paranın dolanım hızı nasıl değişmiştir?
A) 16’dan 14’e düşmüştür
B) 20’den 16’ya yükselmiştir
C) 18’ten 15’e yükselmiştir
D) 18’den 20’ye yükselmiştir
E) 18’den 16’ya düşmüştür
şeklinde ifade edilen klasik miktar te-orisi formülünde olacaktır. P.T ha-tırlanacağı üzere GSMH’yi verecektir. Bu ne-denle 2006 için
2007 için ise olacaktır.
Doğru yanıt D dir.

148. Faiz oranı parasal bir değişkendir ve likidite tercihi kuramında faiz oranı, tasarruf ve yatı-rım harcamalarından bağımsız olarak, para stokunun arz ve talebi ile belirlenmektedir diyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramı
B) Keynes’in faiz kuramı
C) Hicks-Hansen’ın Neo-Keynesyen sentezi
D) Tobin’in portföy kuramı
E) Klasik faiz kuramı
Faiz oranı parasal bir değişkendir ve likidite tercihi kuramında faiz oranı, tasarruf ve yatırım harcamalarından bağımsız olarak, para stoku-nun arz ve talebi ile belirlenmektedir diyen ku-ram Keynes’in faiz kuramıdır. Doğru yanıt B dir.

149. “İki tür faiz oranı bulunmaktadır; “parasal” ve “doğal” (veya normal)” faiz oranı. Doğal faiz oranı, işletilen reel sermayeden sağlanan kâr oranı şeklinde ifade edilirken; parasal faiz oranı, bankaların kredi üzerinden talep ettikleri faiz oranı şeklinde düşünülmüştür. Bu iki oranın eşit olması halinde ekonomik fiyatlar değişmemekte; parasal faiz oranının doğal faiz oranının altında seyretmesi halinde ise, ekonomi Kümülatif bir enflasyon sürecine girmektedir” diyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramı
B) Keynes’in faiz kuramı
C) Hicks-Hansen’ın Neo-Keynesyen sentezi
D) Tobin’in portföy kuramı
E) Klasik faiz kuramı
İki tür faiz oranı bulunmaktadır; “parasal” ve “doğal” (veya normal)” faiz oranı. Doğal faiz oranı, işletilen reel sermayeden sağlanan kâr oranı şeklinde ifade edilirken; parasal faiz oranı, bankaların kredi üzerinden talep ettikleri faiz oranı şeklinde düşünülmüştür. Bu iki oranın eşit olması halinde ekonomik fiyatlar değişmemekte; parasal faiz oranının doğal faiz oranının altında seyretmesi halinde ise, ekonomi Kümülatif bir enflasyon sürecine girmektedir diyen kuram Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramıdır. Doğru yanıt A dır.

150. Klasik kuramda faiz oranı “reel” bir değiş-kendir ve denge faiz düzeyini belirleyen fak-törler tasarruf arzı ve talebi (yani yatırım ta-lebi)’dir. Burada faiz, tasarruf arzının fiyatı olarak düşünülmektedir. Faiz bir anlamda, kişilerin “bugünkü bir mal” ile “gelecekteki aynı mal” arasındaki tercihini yansıtmaktadır. Diyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramı
B) Keynes’in faiz kuramı
C) Hicks-Hansen’ın Neo-Keynesyen sentezi
D) Tobin’in portföy kuramı
E) Klasik faiz kuramı
Klasik kuramda faiz oranı “reel” bir değişkendir ve denge faiz düzeyini belirleyen faktörler tasarruf arzı ve talebi (yani yatırım talebi)’dir. Burada faiz, tasarruf arzının fiyatı olarak düşünülmektedir. Faiz bir anlamda, kişilerin “bugünkü bir mal” ile “gelecekteki aynı mal” arasındaki tercihini yansıtmaktadır. Diyen kuram Klasik faiz kuramıdır. Doğru yanıt E dir.
151. Gelir düzeyinin belirlenmesi, hem reel hem de parasal kesimde birlikte gerçekleşmekte-dir. IS-LM analizi diye adlandırılan bu yakla-şımda, her gelir düzeyi için yatırımı tasarrufa eşitleyen tek bir faiz oranı ve yine her gelir düzeyi için para talebini sabit para arzına uyarlayan tek bir faiz oranı bulunur. IS eğrisi, mal piyasasını dengeye getiren bütün “faiz oranı – gelir” bileşimlerini yansıtırken; LM eğrisi, para piyasasında para talebini para arzına eşit kılan “faiz oranı – gelir” bileşim-lerini vermektedir. IS ile LM’nin kesiştiği noktada, her iki piyasayı aynı anda dengeye ulaştıran “faiz oranı – gelir” düzeyi bileşimi elde edilmektedir, diyen kuram aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramı
B) Keynes’in faiz kuramı
C) Hicks-Hansen’ın Neo-Keynesyen sentezi
D) Tobin’in portföy kuramı
E) Klasik faiz kuramı
Gelir düzeyinin belirlenmesi, hem reel hem de parasal kesimde birlikte gerçekleşmektedir. IS-LM analizi diye adlandırılan bu yaklaşımda, her gelir düzeyi için yatırımı tasarrufa eşitleyen tek bir faiz oranı ve yine her gelir düzeyi için para talebini sabit para arzına uyarlayan tek bir faiz oranı bulunur. IS eğrisi, mal piyasasını dengeye getiren bütün “faiz oranı-gelir” bileşimlerini yansıtırken; LM eğrisi, para piyasasında para talebini para arzına eşit kılan “faiz oranı-gelir” bileşimlerini vermektedir. IS ile LM’nin kesiştiği noktada, her iki piyasayı aynı anda dengeye ulaştıran “faiz oranı-gelir” düzeyi bileşimi elde edilmektedir, diyen kuram Hicks-Hansen’ın Neo-Keynesyen sentezidir. Doğru yanıt C dir.
152. Aşağıdakilerden hangisi Neo Keynesyen İktisatçıların özelliklerinden biri değildir?
A) Temelde ekonomi tam rekabet koşulların-da çalışmamaktadır. Friedmancıların çoğu, fiyatlarını kendileri belirlemektedirler.
B) Ekonomi eksik istihdamda dengeye ula-şabilmektedir. (Tam kapasitenin altındaki üretim veya istihdam “istenmeyen” bir durum olarak kabul edilmektedir).
C) Fiyatlar ve ücretler sadece yukarı doğru esnektir. Diğer bir deyişle, fiyatlar ve ücretler piyasada dengeyi sağlamak için gereken esnekliği göstermemektedir.
D) Parasal aktarma mekanizmasında faiz yolu çok önemlidir.
E) Değer birim aracı olarak sadece tek alter-natif vardır; para ve tahvil (tahvil ve hisse senetleri) arasında yakın ikame yoktur.
Neo-Keynesyen iktisatçıların varsayım ve gö-rüşleri aşağıda dokuz madde halinde özetlen-miştir
• Temelde ekonomi tam rekabet koşulların-da çalışmamaktadır. Friedmancıların çoğu, fiyatlarını kendileri belirlemektedirler.
• Ekonomi eksik istihdamda dengeye ulaşabilmektedir. (Tam kapasitenin altındaki üretim veya istihdam “istenmeyen” bir durum olarak kabul edilmektedir).
• Fiyatlar ve ücretler sadece yukarı doğru esnektir. Diğer bir deyişle, fiyatlar ve ücretler piyasada dengeyi sağlamak için gereken esnekliği göstermemektedir.
• Parasal aktarma mekanizmasında faiz yolu çok önemlidir.
• Değer birim aracı olarak sadece 2 alternatif vardır; para ve tahvil (tahvil ve hisse senetleri arasındaki yakın ikame nedeniyle, hisse senedi de, alternatif değerler arasında düşünülmüştür). Para dahil tüm yatırım araçları arasında ikame söz konusudur. Getiri oranları, aralarındaki ikamenin uyarıcısıdır.
• Para ve maliye politikaları ekonomiye istikrar sağlamada kullanılmalıdır.
• Konjonktür sadece parasal bir olgu değil-dir. Parasal etmenlerin yanında parasal olmayan faktörler de konjonktür hareketlerine neden olabilirler.
• Para arzı ile gelir arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Politika sonucu para arzındaki değişmeler nominal gelirde dalgalanmalar yaratabileceği gibi, nominal gelirdeki dalgalanmalar da para arzında dalgalanmalara neden olabilmektedir.
• Neo-Keynesyenler de sürekli bir enflasyo-nun, devamlı para arzı genişlemesi ile gerçekleştiğine inanmaktadırlar. Doğru yanıt E dir.

153. Pigou’nun, Miktar teorisine getirdiği aşağı-daki açıklamalardan hangisi Fisher’inkinden farklı değildir?
A) Pigou, para talebini fertlerin servetine (stok değişken), Fisher ise fertlerin harcamalarına (akım değişken) bağlamaktadır. Pigou fertlerin parayı ne düzeyde ve ne hızda sarf edeceklerini değil, servetlerin bir bölümü olarak ne kadar para tutmak istediklerini açıklamaya çalışmıştır. Bu nedenle Cambridge yaklaşımında V ve T’nin yeri yoktur.
B) Fisher, V ve T’nin para arzından tamamen bağımsız olduğunu varsaymıştır.
C) Miktar teorisine Fisher yaklaşımında, para talebi makro düzeyde ele alınmış, Cambridge yaklaşımında ise olaya mikro düzeyden bakılmıştır
D) Fisher, insanların ne kadar “para tutmak mecburiyetinde olduklarını” vurgularken, Cambridge yaklaşımı ne kadar “para tut-mak istedikleri” üzerinde durmuştur
E) Ekonomide piyasa işleyişinin bağımlılığı nedeniyle, paranın dolaşım hızı istikrarsız-dır
Fisher, harcamaların teknik yönüyle ilgili etmenler hakkında ceteris paribus (diğer değişkenler sabit) varsayımı yapmış, dolayısıyla “V”nin sabit kaldığını savunmuştur. Doğru yanıt E dir.
154. Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre paranın özelliklerinden biri değildir?
A) Para, başka değerler gibi, fayda sağlar. Sağladığı fayda yüksek likiditedir.
B) Para için de azalana marjinal fayda ilkesi söz konusudur. Azalan marjinal ikame prensibi, para ile, menkul değerler ve mallar arasında da geçerlidir.
C) Ekonomide para tutmanın en üst sınırı “servet” miktarıdır.
D) Para tutmanın alternatif maliyeti, diğer de-ğerler (tahvil, hisse senedi, dayanıklı mal-lar, döviz, altın gibi) için geçerli getiri oran-larıdır.
E) Ekonomide asıl olan para politikasıdır ve para arzı her koşulda milli geliri artırıcı rol oynar
Parasalcı anlayışa göre Para arzının artış hızı, iktisadi büyüme hızına en azından eşit olduğu zaman Reel geliri artırır. Doğru yanıt E dir.
155. Serveti, “değerler stokunun toplamı” veya “gelecekteki gelir akımının bugünkü değeri” şeklinde tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynes
B) Pigou
C) Friedman
D) Adam Smith
E) Nurkse
Serveti, “değerler stokunun toplamı” veya “ge-lecekteki gelir akımının bugünkü değeri” şeklinde tanımlayan iktisatçı Friedman’dır. Doğru yanıt C dir.
156. Aşağıdakilerden hangisi önceden anlaşma kaydıyla karşılıksız ödeme yapmayı tanımlar?
A) Akreditif
B) Factoring
C) Akseptans
D) Depasman
E) Hedging
Önceden anlaşma kaydıyla karşılıksız ödeme yapmaya Depasman denir. Doğru yanıt D dir.

157. Paranın sadece “değişim aracı” fonksiyonu üzerinde durulmuş ve para kapsamına, ödeme aracı olarak genel kabul gören değer-ler sokulmuştur. Bu yaklaşıma göre çek sis-teminin gelişmiş olduğu ülkelerde para arzı tanımına fiilen tedavüldeki para (C) ve çek mevduatı (vadesiz ticari ve vadesiz tasarruf mevduatı); çek sisteminin gelişmemiş oldu-ğu ülkelerde ise dolaşımdaki para (kâğıt ve ufaklık) girmektedir diyen yaklaşım aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Chicago Yaklaşımı
C) Gurley ve Shaw Yaklaşımı
D) Krediyi İçeren Geniş Görüş
E) Friedmancı yaklaşım
Paranın sadece “değişim aracı” fonksiyonu üzerinde durulmuş ve para kapsamına, ödeme aracı olarak genel kabul gören değerler sokul-muştur. Bu yaklaşıma göre çek sisteminin ge-lişmiş olduğu ülkelerde para arzı tanımına fiilen tedavüldeki para (C) ve çek mevduatı (vadesiz ticari ve vadesiz tasarruf mevduatı); çek sisteminin gelişmemiş olduğu ülkelerde ise dolaşımdaki para (kâğıt ve ufaklık) girmektedir diyen yaklaşım Klasik Yaklaşımdır. Doğru yanıt A dır.

158. Para arzı tanımına, fiilen tedavüldeki para ve vadesiz mevduat (DD) yanında oldukça farklı bir amaçla tutulan ve ödemelerde muamele aracı olarak serbestçe kullanılamayan ti-caret bankalarındaki vadeli mevduat (TD) da girmektedir. Geniş anlamda tanımlanmış pa-ra arzı ile milli gelir arasında, dar kapsamlı para tanımına oranla daha yüksek bir kore-lasyon bulunması Friedman’cıların gelirdeki artışların para arzındaki artışlarla açıklanabi-leceği yolundaki hipotezlerine yeni kanıtlar sağlanmış oluyordu. Dolaşımdaki para (C) ve vadesiz mevduat (DD) ile vadeli mevduat (TD) arasında büyük ölçüde bir ikame söz konusudur. Bu kriter sadece bir varsayım üzerine dayatılmıştır, diyen yaklaşım aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Chicago Yaklaşımı
C) Gurley ve Shaw Yaklaşımı
D) Krediyi İçeren Geniş Görüş
E) Fisher yaklaşımı
Para arzı tanımına, fiilen tedavüldeki para ve vadesiz mevduat (DD) yanında oldukça farklı bir amaçla tutulan ve ödemelerde muamele aracı olarak serbestçe kullanılamayan ticaret bankalarındaki vadeli mevduat (TD) da girmektedir. Geniş anlamda tanımlanmış para arzı ile milli gelir arasında, dar kapsamlı para tanımına oranla daha yüksek bir korelasyon bulunması Friedman’cıların gelirdeki artışların para arzındaki artışlarla açıklanabileceği yolundaki hipotezlerine yeni kanıtlar sağlanmış oluyordu. Dolaşımdaki para (C) ve vadesiz mevduat (DD) ile vadeli mevduat (TD) arasında büyük ölçüde bir ikame söz konusudur. Bu kriter sadece bir varsayım üzerine dayatılmıştır, diyen yaklaşım Chicago Yaklaşımıdır. Doğru yanıt B dir.

159. Para tanımının halkın alternatif likit değer olarak kabul edebileceği tüm değerleri içer-mesini savunmaktadır. Böylece para tanımı-na ödeme araçları ve bunların yakın ikame olmalarının, yani “yerine geçenleri”nin gir-mesi söz konusudur. Ancak bu yaklaşıma göre, alternatif likit değerler (fiilen tedavül-deki para, vadesiz mevduat, vadeli mevduat ve çeşitli menkul kıymetler gibi) arasında önce ikame derecesinin ölçülmesi, bu dere-celere göre alternatiflere ağırlıklar verilmesi (örneğin, bilfiil tedavüldeki para ve çek mevduatına “1”, ikame gücü kuvvetli olanla-ra “1”e yakın, zayıf olanlara “0”a yakın) ve para stokunun (M) bu değerlerin ağırlıklı top-lamı olarak hesaplanması öngörülmüştür, diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Chicago Yaklaşımı
C) Gurley ve Shaw Yaklaşımı
D) Krediyi İçeren Geniş Görüş
E) Fisher yaklaşımı
Para tanımının halkın alternatif likit değer olarak kabul edebileceği tüm değerleri içermesini savunmaktadır. Böylece para tanımına ödeme araçları ve bunların yakın ikame olmalarının, yani “yerine geçenleri”nin girmesi söz konusudur. Ancak bu yaklaşıma göre, alternatif likit değerler (fiilen tedavüldeki para, vadesiz mevduat, vadeli mevduat ve çeşitli menkul kıymetler gibi) arasında önce ikame derecesinin ölçülmesi, bu derecelere göre alternatiflere ağırlıklar verilmesi (örneğin, bilfiil tedavüldeki para ve çek mevduatına “1”, ikame gücü kuvvetli olanlara “1”e yakın, zayıf olanlara “0”a yakın) ve para stokunun (M) bu değerlerin ağırlıklı toplamı olarak hesaplanması öngörülmüştür. diyen yaklaşım Gurley ve Shaw Yaklaşımıdır. Doğru yanıt C dir.
160. Bu yaklaşım “kredi” ile parayı aynı anlamda görmekte ve tanımı en geniş biçimde yap-maktadır. Bu görüşe göre stoku (M), ticaret bankaları ve bunların yanında, borç para ve-ren diğer bütün kurumların verdiği kredi top-lamına eşit olmaktadır. Bu yaklaşıma gerek-çe olarak, kredi politikasının para politi-kasının en önemli aracı olması verilmektedir. Çeşitli “parasal” değerler arasındaki ikame derecesini ölçmek için genelde “çapraz es-neklik” (E%) kavramı kullanılmıştır diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik Yaklaşım
B) Chicago Yaklaşımı
C) Gurley ve Shaw Yaklaşımı
D) Krediyi İçeren Geniş Görüş
E) Fisher yaklaşımı
Krediyi içeren geniş görüş yaklaşımı “kredi” ile parayı aynı anlamda görmekte ve tanımı en geniş biçimde yapmaktadır. Bu görüşe göre para stoku (M), ticaret bankaları ve bunların ya-nında, borç para veren diğer bütün kurumların verdiği kredi toplamına eşit olmaktadır. Bu yaklaşıma gerekçe olarak, kredi politikasının para politikasının en önemli aracı olması verilmektedir. Çeşitli “parasal” değerler arasındaki ikame derecesini ölçmek için genelde “çapraz esneklik” (E%) kavramı kullanılmıştır diyen yaklaşım Krediyi İçeren Geniş Görüştür. Doğru yanıt D dir.
161. Aşağıdakilerden hangisi selektif kredi kont-rolü yöntemlerinden biri değildir?
A) Özel amaçlı kuruluşlara bazı kaynakları kullanabilme yetkisi verilebilir.
B) Vergi muafiyeti
C) Sübvansiyonlar
D) Sektör bazında faiz, reeskont ve kanuni karşılık oranlarının farklılaştırılması
E) Bireyleri ikna yöntemi
Seçici kredi yöntemleri
• Özel amaçlı kuruluşlara bazı kaynakları kullanabilme yetkisi verilebilir.
• Vergi muafiyeti
• Sübvansiyonlar
• Sektör bazında faiz, reeskont ve kanuni karşılık oranlarının farklılaştırma. Doğru yanıt E dir.

162. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araç-larından biri değildir?
A) Mevduat zorunlu karşılık oranı
B) Disponibilite oran ve kompozisyonu
C) Açık piyasa işlemleri
D) Reeskont oranı
E) Birincil açık
Para politikası araçları şunlardır:
• Mevduat zorunlu karşılık oranı
• Disponibilite oran ve kompozisyonu
• Açık piyasa işlemleri
• Reeskont oranı
• Faiz oranı
• Bankaları ikna yolu (moral suasion)
• İthalat teminat oranı ve/veya süresi
• Asgari ödeme oranı (magrin requirement)
• Selektif kredi kontrolü, Doğru yanıt E dir.

163. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının temel görevlerinden biri değildir?
A) Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak
B) Milli paranın hacim ve tedavülünü, bu ka-nun gereğince düzenlemek
C) Bankalara kredi verme işlevini, bu kanun-da belirlenen esas ve sınırlar içinde yürüt-mek
D) Para arzını ve ekonominin likiditesini dü-zenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri yapmak
E) Kanuni karşılık ve disponibilite oranla-rında gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Merkez Bankası Genel kurulunun onayına sunmak;
Temel Görevleri
1. Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programları göz önünde bulundurarak, ekonominin gereklerine göre ve fiyat istikrarını sağlayacak bir tarzda yürütmek,
2. Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amacıyla gerekli ted-birleri almak,
3. Milli paranın hacim ve tedavülünü, bu ka-nun gereğince düzenlemek,
4. Bankalara kredi verme işlevini, bu ka-nunda belirlenen esas ve sınırlar içinde yürütmek,
5. Para arzını ve ekonominin likiditesini dü-zenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri yapmak,
6. Kanuni karşılık ve disponibilite oranlarında gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Türki-ye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sun-mak,
7. Öngörülen disponibilite ve kanuni karşılık oranlarını zamanında gerçekleştirmeyen bankalara, gerçekleştirmedikleri kısımlar üzerinden cezai faiz uygulamak,
8. Mevduat vade ve türleri ile mevduatta vade sürelerini ve bunların yürürlük zamanlarını tayin etmek,
9. Milli para ile altın ve yabancı paralar ara-sındaki pariteyi Hükümet’çe belirlenecek esaslar dairesinde tayin etmek,
10. İlgili mevzuat ve Hükümetçe alınacak ka-rarlar çerçevesinde altın ve döviz rezervle-rini, ülke ekonomik menfaatlerine uygun şekilde yönetmek,
11. Hükümetçe alınacak kararlar çerçeve-sinde borsada döviz ve kıymetli madenler üzerinde işlem yapmak, Doğru yanıt E dir.
164. Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonucunda likit fon elde edilmesini sağlayan mali işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akreditif
B) Factoring
C) Akseptans
D) Depasman
E) Hedging
Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonu-cunda likit fon elde edilmesini sağlayan mali işleme Factoring denir. Doğru yanıt B dir.
165. Üzerinde faiz kuponu taşımayan ve vadesi bir yıldan kısa olan Devlet İç Borçlanma Se-nedi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akreditif
B) Factoring
C) Akseptans
D) Depasman
E) Hazine Bonosu
Hazine Bonosu, üzerinde faiz kuponu taşıma-yan ve vadesi bir yıldan kısa olan Devlet İç Borçlanma Senedi’dir. Bunlar genellikle halka değil, banka ve diğer mali kurumlarla, Merkez Bankası’na satılmaktadır. Hazine Bonoları, Ka-mu sektörünün dalgalı borçları arasında yer alır.
Hazine Kefaletini Haiz Bono KİT ve iktisadi alanda faaliyet gösteren katma bütçeli kamu kuruluşlarının (Örneğin, destekleme alımları ile görevlendirilen TMO) düzenlediği, Maliye Ba-kanlığı’nın kefaletini taşıyan ve MB’na iskontoya sunulan ya da karşılığında avans alınan bir borç senedidir.
Devlet İç Borçlanma, tahvili Üzerinde 6 ayda bir ödenecek şekilde tanzim edilmiş faiz kuponu taşıyan veya faiz kuponu taşımayıp iskontoyla satılan ve ilk ihracında vadesi en az 1 yıl ve daha fazla olan bir tür Borçlanma Senedi’dir.
Devlet Tahvil ve Bonolarının Satışı İç Borçlan-ma Senetleri “hamiline” düzenlenmiş olup ihale yöntemiyle satılmaktadır. Tahviller doğrudan devlet kurumları ve devlet bankaları tarafından satılabileceği gibi, özel bankalar aracılığıyla da satılabilmektedir. Ancak özel bankaların tahvil gelirinden bir pay alması, net tahvil gelirini azaltır.
İhaleye katılan Bankalar ve Banker Kuruluşlarla resmi Kuruluşlar, satın almak istedikleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nominal tutarının %1’i oranında, diğer hakiki ve hükmi şahıslar ise %100 oranındaki teminatı TC Merkez Bankası’na ihale günü saat 12:00’ye kadar yatırmak zorundadırlar.
Gelir Ortaklığı Senedi Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, daha çok enfrastrük-tür yatırımlarına finansman sağlamak için Gelir Ortaklığı Senedi çıkartıp satmaktadır. Bu yüz-den adı geçen senetler Hazine’nin yükümlülüğü olarak görülmemektedir. Türkiye’de bu borçlanma yöntemi 1986 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Devlete ait bazı tesisler bölüm bölüm Gelir Ortaklığı Senedi çıkarılmak suretiyle 3 yıllık süre için satılmaktadır. Doğru yanıt E dir.

166. Aşağıdakilerden hangisi Bankalarda tutulan yasal karşılıklardan biri değildir?
A) Zorunlu mevduat karşılıkları
B) Disponibilite olarak tutulan karşılıklar
C) Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği karşılıklar
D) Muhtemel zarar karşılığı
E) Serbest karşılıklar
Bankalarda tutulan yasal karşılıklar
• Zorunlu mevduat karşılıkları
• Disponibilite olarak tutulan karşılıklar
• Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği karşılıklar
• Muhtemel zarar karşılığı
Doğru yanıt E dir.

167. Aşağıdakilerden hangisi Post Keynesyen iktisatçıların benimsediği görüşler değildir?
A) Neo-Klasik Genel Denge Analizi kabul edilmektedir
B) İktisadi yaşamda hesaplanabilir risk yerine belirsizlik ön plana çıkmaktadır
C) İktisadi olaylar, tarihsel gerçek zaman içinde analiz edilmektedir
D) Tarihsel gerçek zaman analizinde, belirsizlik ve hesaplanamayan risk varlığında, paranın rolü ön plana çıkarılmaktadır. Belirsizlik ortamında para, karar anı ile gelecek arasında köprü işlevi üstlenmektedir
E) Ekonomide, iktisadi birimlerin yaptığı söz-leşmeler ve kredi paranın önemini vurgu-lamaktadır.
Post Keynesyen iktisatçıların benimsediği gö-rüşler şunlardır
• Neo-Klasik Genel Denge Analizi reddedil-mektedir.
• İktisadi yaşamda hesaplanabilir risk yerine belirsizlik ön plana çıkmaktadır.
• İktisadi olaylar, tarihsel gerçek zaman içinde analiz edilmektedir.
• Tarihsel gerçek zaman analizinde, belirsizlik ve hesaplanamayan risk varlığında, paranın rolü ön plana çıkarılmaktadır. Belirsizlik ortamında para, karar anı ile gelecek arasında köprü işlevi üstlenmektedir.
• Ekonomide, iktisadi birimlerin yaptığı söz-leşmeler ve kredi paranın önemini vurgu-lamaktadır.
• Kredi paranın önem taşıdığı bir ortamda, para arzının içselliği (endojenliği) savu-nulmaktadır.
• Finansal kurumların, yatırımlar üzerindeki etkisi önemsenmektedir.
• Bu durumda piyasa ekonomisinde efektif talep yetersizlikleri ortaya çıkacaktır. Kısa-ca, piyasa ekonomisinin istikrarsızlığı te-mel alınmaktadır. Doğru yanıt A dır.
168. Faydayı “bireysel tercihin ifadesi” olarak tanımlayan ve marjinal fayda teorisini, süb-jektif boyutta yorumlayan, bireysel tercihin ifadesi ise, “bir malın faydası da kişiden ki-şiye farklı olacaktır” diyen kuram aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Objektif Fayda kuramı
B) Subjektif fayda kuramı
C) Marjinal fayda kuramı
D) Kardinal fayda kuramı
E) Azalan marjinal fayda kuramı
Faydayı “bireysel tercihin ifadesi” olarak tanım-layan ve marjinal fayda teorisini, sübjektif boyutta yorumlayan, bireysel tercihin ifadesi ise, bir malın faydası da kişiden kişiye farklı olacaktır diyen kuram Subjektif fayda kuramıdır.
Avusturya Ekolünün Keynes dönemi temsilcileri, Friedrich Von Hayek, Ludwig Von Mises gibi isimlerdir. Bunlar Friedrich Von Wieser ve Eugen Von Böhm Bawerk’in öğrencileridir. Bu iktisatçıları birleştiren ortak özellik, Karl Menger’in “Subjektif Fayda Teorisi”dir. Avusturya ekolünün kurucusu Karl Menger, faydayı “bireysel tercihin ifadesi” olarak tanımlar ve marjinal fayda teorisini, subjektif boyutta yorumlar. Doğru yanıt B dir.
169. Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın görüş-lerinden biri değildir?
A) Friedman, Cambridge geleneğinin Miktar Teorisini yeniden yorumlayıp, farklılaştırılmış şekilde ifade etmiştir.
B) Friedman 1970’li yıllarda IS-LM analizine; sürekli gelire Fisher’in reel ve nominal faiz kavramlarına yeni bir yorum getirmiştir.
C) 1970’li yıllarda Friedman, “Doğal İşsizlik Oranı” ve kısa dönemde dikey olan Phillips eğrisi analizini geliştirmiştir.
D) Friedman, Merkez Bankası’nın baz parayı kontrol edebileceğini, ekonomik istikrar için bunun gerekli ve yeterli olduğunu öne sürmüştür.
E) Tüketim sürekli gelirin fonksiyonudur
Monetarizmin temel ilkelerini
1. Para arzındaki büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında çok kesin olmamakla birlikte bir ilişki bulunmaktadır.
2. Bu ilişki çok kesin değildir. Çünkü para ar-zındaki artışların geliri etkilemesi zaman alır. Ayrıca bunun ne kadar süreceği de belli değildir.
3. Ortalama olarak para arzındaki artış, nominal gelirleri yaklaşık 6 ve 9 ay arasında geçecek bir süre sonunda etkiler.
4. Nominal gelirin büyüme oranındaki artış etkisi ilk olarak üretim üzerinde görülür. Bu daha sonra fiyatlara yansır.
5. Ortalama olarak, fiyat etkisi yaklaşık olarak 6 ve 9 ay arasında değişen zaman boyutu içerisinde ortaya çıkar. Para arzındaki artış ile enflasyon arasındaki toplam gecikme ortalama 12-18 ay arasındadır.
6. Para arzındaki artış ile bunun nominal ge-lirlere ve daha sonra fiyatlara yansıma iliş-kisi ‘çok kesin ve belirli’ değildir. Bu ilişkide bir kayma söz konusudur.
7. Kısa dönemde (5 veya 10 ay kadar bir sü-rede para arzındaki değişmeler öncelikle üretimi etkiler. 10 ayı aşan bir sürede para arzının büyümesi fiyatları etkiler” Doğru yanıt C dir.

170. Para çarpanı değerinin maksimum olması için karşılık oranının aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?
A) Artı Sonsuz
B) Sıfır
C) Bir
D) Birden büyük
E) Eksi Sonsuz
Para çarpanı 1/karşılık oranı olacağından karşı-lık oranı sıfır olursa Para çarpanı değeri mak-simum olur. Doğru yanıt B dir.

171. Wicksell’e göre aşağıdaki hangi durumda deflasyonist durumun varlığı söz konusudur?
A) Doğal faiz oranının, parasal faiz oranına eşit olduğu durumda
B) Doğal faiz oranının, parasal faiz oranının altında olduğu durumda
C) Doğal faiz oranının, parasal faiz oranının üstünde olduğu durumda
D) Doğal faiz oranının, parasal faiz oranına eşit ancak fiyatlar genel seviyesini aştığı durumda
E) Gayri safi milli hasılanın para miktarına bölünmesinin değerinin sonsuz olması durumunda
Wicksell’e göre İki tür faiz oranı bulunmaktadır; “parasal” ve “doğal” (veya normal)” faiz oranı. Doğal faiz oranı, işletilen reel sermayeden sağlanan kâr oranı şeklinde ifade edilirken; parasal faiz oranı, bankaların kredi üzerinden talep ettikleri faiz oranı şeklinde düşünülmüştür. Bu iki oranın eşit olması halinde ekonomik fiyatlar değişmemekte; parasal faiz oranının doğal faiz oranının altında seyretmesi halinde ise, ekonomi Kümülatif bir enflasyon sürecine girmektedir” diyen kuram Wicksell’in ödünç verilebilir fonlar kuramıdır. Doğru yanıt B dir.

172. Miktar Kuramına göre üretim miktarının paranın dolaşım hızına bölümü sonucu ula-şılacak değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reel para arzı
B) Nominal para arzı
C) Para talebi
D) Reel para talebi
E) Nominal para talebi
şeklinde ifade edilen klasik miktar te-orisi formülünde olacaktır. P.T ha-tırlanacağı üzere GSMH’yi verecektir. Doğru yanıt A dır.

173. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Banka-sı’nda toplam iç yükümlülüğü gösterir?
A) Rezerv para + döviz olarak takip olunan mevduat + bankaların döviz mevduatları
B) Rezerv para + döviz olarak takip olunan mevduat + bankaların ulusal para mevdu-atları
C) Merkez Bankası parası + döviz olarak ta-kip olunan mevduat + bankaların döviz mevduatları
D) Parasal taban + döviz olarak takip olunan mevduat + bankaların döviz mevduatları
E) Parasal taban + döviz olarak takip olunan mevduat + bankaların ulusal mevduatları
Merkez Bankası parası + döviz olarak takip olu-nan mevduat + bankaların döviz mevduatları TC Merkez Bankası’nda toplam iç yükümlülüğü gösterir. Doğru yanıt C dir.

174. Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alı-nan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türki-ye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetleri-ne yatırmış fonlar/ ortaklıklara ne ad verilir?
A) A Tipi Yatırım Fonu
B) B Tipi Yatırım Fonu
C) C Tipi Yatırım Fonu
D) D Tipi Yatırım Fonu
E) E Tipi Yatırım Fonu
Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde as-gari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar/ ortaklıklara A Tipi Yatırım Fonu yada Ortaklığı adı verilir. Doğru yanıt A dır.
175. Pay bedelinin taksitle ödenmesinin söz ko-nusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya ne denir?
A) Swap
B) Repo
C) Açığa satış
D) Apel
E) Spot
Pay bedelinin taksitle ödenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya Apel denir. Doğru yanıt D dir.
176. Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemine ne ad verilir?
A) Aracılık
B) Borsacılık
C) Bankacılık
D) Arbitraj
E) Swap
Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp sat-ma işlemine Arbitraj denir. Doğru yanıt D dir.

177. Yerel para biriminin değiş-tokuş aracı olma işlevini yabancı para birimleri lehine kaybet-tiği duruma ne ad verilir?
A) Para Tamamlayıcısı
B) Para kurulu
C) Para ikamesi
D) Para tanzisi
E) Monetizason
Para ikamesi, yerel para biriminin değiş-tokuş aracı olma işlevini yabancı para birimleri lehine kaybettiği durumdur. Bu durum dolarizasyonun ileri bir aşamasıdır ve özellikle kronik enflasyon ya da hiperenflasyon yaşamış ekonomilerde ortaya çıkar. Kiralar, ücretler ve mal fiyatları gibi akım değişkenlerin yabancı paraya endekslenmesidir. Para ikamesinin güçlü olarak görüldüğü ekonomilerde kur istikrarını ön plana çıkaran kur rejimleri tercih edilmelidir. Çünkü hem para ikamesi görülen hem de dalgalı kur uygulayan bir ekonomide, yerel para arzındaki değişime karşı döviz kurları çok duyarlı bir hale gelecektir. Bu nedenle, kurda çok ciddi oynamalar görülebilir. Bu nedenle, para ikamesi olan ekonomiler kur istikrarını ön plana çıkaran kur rejimlerini tercih etmelidir ki, kurdaki oynaklığın ekonomiye vermesi muhtemel tahribat azaltılabilsin. Doğru yanıt C dir.
178. Aşağıdakilerden hangisi mali piyasanın ana unsurlarından biri değildir?
A) Tasarruf sahipleri
B) Yatırımcılar
C) Yatırım ve finansman araçları
D) Yardımcı kuruluşlar
E) Diplomatik kurulular
Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları dü-zenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa denilebilir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, mali piyasa para ve sermaye piyasalarından daha geniş ve bu piyasaları da kapsamına alan bir kavramdır.
Mali piyasa beş ana unsurdan oluşmaktadır.
– Tasarruf sahipleri (fon arz edenler),
– Yatırımcılar (fon talep edenler),
– Yatırım ve finansman araçları,
– Yardımcı kuruluşlar,
– Hukuki ve idari düzen olarak sıralanabilir. Doğru yanıt E dir.
179. M1 (TL) GSMH (TL)
2007 30 630
2008 32 960
Bu tabloya göre Bu ülkede paranın dolanım hızı nasıl değişmiştir?
A) 30’dan 21’e düşmüştür
B) 30’dan 22’ye yükselmiştir
C) 21’ten 18’e yükselmiştir
D) 21’den 30’a yükselmiştir
E) 22’den 26’ya düşmüştür
şeklinde ifade edilen klasik miktar te-orisi formülünde V=P.T/M olacaktır. P.T hatır-lanacağı üzere GSMH’yi verecektir. Bu nedenle 2007 için
2008 için ise olacaktır. Doğru ya-nıt D dir.

180. Dolaşımdaki para 800, vadesiz mevduat (resmi hariç) 400, vadeli mevduat (resmi ha-riç) 720, resmi mevduat 160 ve döviz mev-duatı 560 birim ise TC Merkez Bankası para arzı tanımlardan M3A kaç birimdir?
A) 2000 B) 2500
C) 3500 D) 4500
E) 5000
Vadesiz Mevduat

Vadeli Mevduat

Döviz Mevduatı

Resmi Mevduat

Doğru yanıt A dır.
181. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedefle-mesinin orta dönemli bir para politikası ola-rak sahip olduğu temel avantajlardan biri değildir?
A) Para politikasının uygulanmasında şeffaf-lığı artırmaktadır.
B) Alternatif politikalara göre daha anlaşılır bir politikadır.
C) Merkez bankalarının belirlenen enflasyon hedefine ulaşmaları için güvenirliliklerini ve hesap verilebilirliğini artırmaktadır.
D) Para otoritelerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmaları için gerekli tüm bilgiyi kullanmalarını sağlamaktadır.
E) Politika tartışmalarının maliye Bakanlığının maliye politikası ile gerçekleştirebileceği hususlar üzerinde odaklanmasını sağlamaktadır.
• Para politikasının uygulanmasında şeffaf-lığı artırmaktadır.
• Alternatif politikalara göre daha anlaşılır bir politikadır.
• Merkez bankalarının belirlenen enflasyon hedefine ulaşmaları için güvenirliliklerini ve hesap verilebilirliğini artırmaktadır.
• Para otoritelerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmaları için gerekli tüm bilgiyi kullanmalarını sağlamaktadır.
• Para politikasının ulusal ekonomideki şoklara ağırlık vermesini sağlamaktadır.
• Merkez bankalarının para politikası araçlarını kullanmalarında ve kontrol etmelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktadır.
• Para politikasının operasyonel olarak uy-gulanmasına yardımcı olmaktadır.
• Politika tartışmalarının merkez bankasının para politikası ile gerçekleştirebileceği hu-suslar üzerinde odaklanmasını sağlamak-tadır. Doğru yanıt E dir.

182. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedefle-mesinin orta dönemli bir para politikası ola-rak sahip olduğu temel dezavantajlardan biri değildir?
A) Çok katı ve tavizsiz olarak uygulanması gerekli bir politikadır.
B) Para politikasının operasyonel olarak uy-gulanmasına yardımcı olmaktadır
C) Mali politikalarının para politikalarına göre üstünlük sağlamasını engelleyemez.
D) Rejimin uygulanması için gerekli olan es-nek döviz kuru rejimi mali istikrarsızlığa sebep olabilir.
E) Mali politikalarının para politikalarına göre üstünlük sağlamasını engelleyemez.
Enflasyon hedeflemesi rejimi,
• Çok katı ve tavizsiz olarak uygulanması gerekli bir politikadır.
• Diğer para politikası rejimleriyle karşılaştı-rıldığında etkin olmayan bir üretim denge-sine (inefficient output stabilization) yol açmaktadır. Bu durum özellikle önemli arz şoklarında (petrol fiyatındaki ani değişiklikler gibi) kendini göstermektedir.
• Kısa dönemde ekonomik büyümeyi sınır-landırabilir.
• Mali politikalarının para politikalarına göre üstünlük sağlamasını engelleyemez.
• Rejimin uygulanması için gerekli olan es-nek döviz kuru rejimi mali istikrarsızlığa sebep olabilir. Doğru yanıt B dir.
183. Aşağıdakilerden hangisi yatırım ve finans-man araçlarından değildir?
A) Banka parası
B) Kredi
C) Sosyal güvenlik fonları
D) Kooperatif kaynakları
E) Yatırım fonları
Yatırım ve Finansman Araçları
• Para (Nakit)
• Mevduat
• Banka parası
• Kredi
• Sosyal güvenlik fonları
• Kooperatif kaynakları
• Tahviller
• Hisse senetleri
• İpotekli borç ve irat senetleri
• Kamu hisse senetleri
• Gelir ortaklığı senedi
• Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)
• Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK)
• Depo edilen menkul kıymet sertifikaları, Doğru yanıt E dir.

184. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı kuruluş-lardan biri değildir?
A) Yatırım ortaklıkları
B) Postahaneler
C) Yatırım fonları
D) Menkul kıymetler borsası
E) Sosyal güvenlik kuruluşları
Yardımcı Kuruluşlar
(Fon Akımına Aracılık Edenler)
• Bankalar
• Aracı kurumlar
• Yatırım ortaklıkları
• Yatırım fonları
• Menkul kıymetler borsası
• Sosyal güvenlik kuruluşları
• Sigorta şirketleri
• Kooperatifler
• Yatırım kulüpleri
• Genel finans ortaklıkları
• Risk sermayesi yatırım ortaklıkları
• Derecelendirme (rating) şirketleri
• Takas ve saklama şirketleri
• Portföy yönetim şirketleri
• Yatırım danışmanlığı şirketleri
• İpoteğe dayalı menkul kıymetler merkezi
Doğru yanıt B dir.

185. Sermaye piyasasının tipik özelliği ve para piyasasından ayrıldığı en belirgin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu piyasanın müşterilerinin para yapısına ilgisinin oluşmasıdır
B) Bu piyasanın orta ve uzun vadeli fonlardan oluşmasıdır
C) Bu piyasanın paradan oluşmasıdır
D) Bu piyasanın kısa vadeli fonlardan oluş-masıdır
E) Bu piyasanın Factoring gibi işlemleri de kapsamasıdır.
En genel tanımıyla sermaye piyasası orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı pi-yasadır. Sermaye piyasası mali piyasa kavra-mından daha dar ve teknik bir nitelik taşır ve genellikle mali piyasa kavramı içinde yer alır. Sermaye piyasasının tipik özelliği ve para piya-sasından ayrıldığı en belirgin niteliği bu piyasa-nın orta ve uzun vadeli fonlardan oluşmasıdır. Bu vade bir yıldan fazla olmalıdır. Sermaye pi-yasasından sağlanan krediler genellikle, işlet-melerin bina, makine ve teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında kullanılır. Para piyasasında olduğu gibi, sermaye piyasasının kaynakları da tasarruf sahiplerinin birikimleridir. Sermaye piyasasının en önemli ve yaygın araçları hisse senetleri ve tahvillerdir. Doğru yanıt B dir.

186. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden şirketler ile alıcıların yani tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Piyasa
B) İkincil Piyasa
C) Üçüncül Piyasa
D) Monopol Piyasa
E) Oligopol Piyasa
Birincil Piyasa (Primary Market)
Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri ih-raç eden şirketler ile alıcıların yani tasarruf sa-hiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Buna hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez sürülüp “ihraç”tan alındığı piyasa da denilebilir. Arada şirketin bizzat bulunmayıp bir banka ya da aracı kurumun bulunması bu alımın birincil piyasadan olmasına engel değildir. Doğru yanıt A dır.

187. Menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağ-layan piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Piyasa
B) İkincil Piyasa
C) Üçüncül Piyasa
D) Monopol Piyasa
E) Oligopol Piyasa
Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları tek-rar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edemezler. İkincil piyasa bu durumdaki menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır ve menkul kıymet borsaları bu piyasayı tanımlamada en iyi örnektir. İkincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini arttırarak birincil piyasaya talep yaratır ve gelişmesini sağlar. İkincil piyasanın en iyi teşkilatlanmış bölümü menkul kıymet borsalarıdır. Bunun haricinde sermaye piyasası iyi gelişmiş ülkelerde bir de “over the counter” (tezgah üstü) borsa dışı piyasa vardır. Doğru yanıt B dir.
188. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası ile sermaye piyasası arasındaki ilişkilerden biri değildir?
A) Geniş anlamdaki sermaye piyasası kav-ramına para piyasası da dahil olmaktadır
B) Faiz haddi iki piyasa arasındaki fon akımı-nı ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır
C) Fon arz edenler, kendi yatırım politikalarını ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı olarak yatırılabilir fonları bu piyasalardan birine veya her ikisine yönlendirilebilirler.
D) Faiz haddi iki piyasa arasındaki fon akımı-nı ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır
E) İki piyasada da süre aynıdır. Doğru yanıt E dir.
Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dahil olmaktadır. Bu durumda gerek kredi arzı, gerekse kredi talebi para piya-sasından sermaye piyasasına ya da sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilir. Faiz haddi iki piyasa arasındaki fon akımını ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır. Fon arz edenler, kendi yatırım politikalarını ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı olarak yatırılabilir fonları bu piyasalardan birine veya her ikisine yönlendirilebilirler. Fon talep edenler de, ihtiyaç duydukları kredinin türüne göre her iki piyasadan borçlanabilirler. Bazı aracı kuruluşlar, özellikle bankalar hem para, hem de sermaye piyasası işlemleri yapabilirler ve her iki piyasada çalışabilirler. Para piyasası ile sermaye piyasasında cari faiz hadleri değişik olmakla birlikte birbirleriyle ilişkilidir. Fonlar genellikle düşük faiz haddinden yüksek olana doğru kayar. Para piyasasında meydana gelen bir faiz oranı artışı, sermaye piyasasına da etki eder.

189. Parasal taban + Kamu Mevduatları için ne söylenebilir?
A) Merkez Bankası Parasına eşittir.
B) Kaydi paraya eşittir
C) Atıl rezervlere eşittir.
D) Zorunlu rezervlere eşittir.
E) Serbest rezervlere eşittir.
Merkez Bankası Parası= Parasal taban + Kamu Mevduatları, Doğru yanıt A dır.
190. İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklere ne ad verilir?
A) Müessese
B) İştirak
C) Katılım
D) Bağlı ortaklık
E) Acenta
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oran-da yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklere, bağlı ortaklık denir. Doğru yanıt D dir.
191. Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değe-rinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırım-larına ne denir?
A) Sermaye artırımı
B) Sermaye katılımı
C) Sermaye değişimi
D) Bedelli sermaye artırımı
E) Bedelsiz sermaye artırımı
Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkar-dıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına bedelli sermaye artırımı denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi (rüchan hakkının kullandırılması), ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir. (rüchan haklarının kısıtlanması). Bedelli sermaye artırımına katılım bedeli belli bir süre ile sınırlıdır. Doğru yanıt D dir.
192. Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yap-tıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortak-larına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımları için ne söylenebilir?
A) Sermaye artırımı
B) Sermaye katılımı
C) Sermaye değişimi
D) Bedelli sermaye artırımı
E) Bedelsiz sermaye artırımı
Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süre ile sınırlandırılamaz. Doğru yanıt E dir.
193. Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneceğinin iki tarafın birbirine taahhütte bulunması için ne söylenebilir?
A) Forward İşlemler
B) Futures işlemler
C) Opsiyon
D) Hedging
E) Factoring
Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneceğinin iki tarafın birbirine taahhütte bu-lunmasına Forward işlemler. Doğru yanıt A dır.

194. Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava liman-ları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuru-luşlarına ait olanlarının gelirlerine, ortak olunması için çıkarılan senetler için ne söy-lenebilir?
A) Gelir Senetleri
B) Gelir Değişimi Senetleri
C) Gelir Ortaklığı Senetleri
D) Ortaklık Senetleri
E) İştirak Senetleri
Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demir-yolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlarının gelirlerine, ortak olunması için çıkarılan senetlere, gelir ortaklığı senetleri denir. Doğru yanıt C dir.

195. Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üze-re iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşıla-mak amacıyla ihraç veya halka arz edebile-cekleri sermaye piyasası aracı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Gelir Senetleri
B) Gelir Değişimi Senetleri
C) Gelir Ortaklığı Senetleri
D) Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi
E) İştirak Senetleri
Kar-Zarar Ortaklığı Belgesi: Ortaklıkların, kar ve zarara ortak olmak üzere iştigal sahalarına gi-ren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç veya halka arz edebilecekleri bir tür sermaye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D dir.

196. Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallar-dan oluşan yapıya ne denir?
A) Finansal piyasa
B) Monopol piyasa
C) Mali piyasa
D) Oligopol piyasa
E) Mal piyasası
Mali Piyasalar: Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan eko-nomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir. Bu piyasalar, kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market) orta ve uzun vadeli fon akımlarından oluşan Sermaye Piyasası (Capital Market); Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) ve Altın Piyasası (Gold Market) şeklinde gruplandırılabilir. Doğru yanıt C dir.
197. Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satıl-ması işlemine ne ad verilir?
A) Repo
B) Ters repo
C) Valör
D) Opsiyon
E) Hedging
Bir menkul kıymetin, işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması-na ters repo (Menkul kıymetin geri satım vaa-diyle alımı) denir. Doğru yanıt B dir.
198. Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetleri-nin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal – 30 Endeksi
B) Ulusal – 100 Endeksi
C) Sınaî endeks
D) Mali endeks
E) Milli endeks
Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak he-saplanan hisse senetleri piyasası endeksine mali endeks denir. Doğru yanıt D dir.
199. Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece sa-nayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal – 30 Endeksi
B) Ulusal – 100 Endeksi
C) Sınaî endeks
D) Mali endeks
E) Milli endeks
Sınaî Endeks: Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir. Doğru yanıt C dir.
200. İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir ifade ile menkul kıymet ve nakdin el değiştirdiği (takas) tarihi aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Repo
B) Ters repo
C) Valör
D) Opsiyon
E) Hedging
İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir ifade ile menkul kıymet ve nakdin el değiştirdiği (takas) tarihe Opsiyon de-nir. Doğru yanıt C dir.
201. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de M2 para tanımı içinde yer almaz?
A) Dolaşımdaki nakit
B) Vadeli mevduat
C) Vadesiz mevduatı
D) Ufaklık para
E) Repo
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
Döviz Mevduatı
Resmi Mevduat
Doğru yanıt E dir.

202. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araç-larından biri değildir?
A) Disponibilite oranı
B) Mevduat zorunlu karşılık oranı
C) Transfer harcamaları
D) Reeskont oranı
E) İthalat teminat oranı
• Mevduat zorunlu karşılık oranı
• Disponibilite oran ve kompozisyonu
• Açık piyasa işlemleri
• Reeskont oranı
• Faiz oranı
• Bankaları ikna yolu (moral suasion)
• İthalat teminat oranı ve/veya süresi
• Asgari ödeme oranı (magrin requirement)
• Selektif kredi kontrolü
Doğru yanıt C dir.

203. “Merkez Bankası parası + döviz olarak takip olunan mevduat + bankaların döviz mevdu-atları” için aşağıdakilerden hangisi söylene-bilir?
A) T.C. Merkez Bankası’nda toplam iç yü-kümlülüğü gösterir
B) T.C. Merkez Bankası’nda toplam dış yü-kümlülüğü gösterir
C) T.C. Merkez Bankası’nda net dış varlıkları gösterir
D) Emisyon düzeyinin fiyatlar genel seviyesi-ne bölümünü gösterir.
E) T.C Merkez bankasının aktif toplamını gösterir.
Merkez Bankası parası + döviz olarak takip olu-nan mevduat + bankaların döviz mevduatları TC Merkez Bankası’nda toplam iç yükümlülü-ğü gösterir. Doğru yanıt A dır.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.