Pratik İdare Teşkilatı Soru – Cevap

Pratik İdare Teşkilatı Soru – Cevap
Yayınlama: 28.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
1.782
A+
A-

İDARE TEŞKİLATI SORU CEVAP

>         Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?

Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.

>         Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir İDARE TEŞKİLATI SORU CEVAP

>         Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?

Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.

>         Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir?

Merkezi (genel) idare

>         Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi idarenin taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır.

>         Türkiye merkezi idare sisteminin başında kim bulunur?

Cumhurbaşkanı

>         Merkezi idarenin merkez teşkilatı nelerden oluşur?

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,        Bakanlar

Kurulu, Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve yardımcı kuruluşlar.

>         Merkezi idarenin taşra teşkilatı nelerden oluşur?

Bölge, il, ilçe ve bucak

>         Merkezi idarenin taşradan merkeze oluşturduğu bütünlüğe ne denir?

Hiyerarşi

>         Merkezi idare kuruluşlarının yerel idare kuruluşlarına karşı sahip olduğu konuma ne ad verilir?

İdari vesayet

>         Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hiyerarşik en üst makamı neresidir?

İçişleri Bakanlığı

>         İl idaresinin hiyerarşik amiri kimdir?

Vali

>         İlçe idaresinin hiyerarşik amiri kimdir? Kaymakam

>         Belediye idaresinin idari vasisi kimdir?

İçişleri Bakanı

>         Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi kanunla kurulan ve alanlarında kamusal yetkiler kullanan kuruluşlara ne ad verilir?

Kamu Kurumu Vasfında Meslek Kuruluşlan

>         Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazife ve yetkileri ile oluşumları hangi düzenleyici işlemle belirlenir?

Kanun

>         Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?

•           Cumhurbaşkanı

•           Başbakan

•           Genelkurmay Başkanı

•           Başbakan Yardımcıları

•           Adalet Bakanı

•           Milli Savunma Bakanı

•           Dışişleri Bakanı

•           Kara Kuvvetleri Komutanı

•           Hava Kuvvetleri Komutanı

•           Deniz Kuvvetleri Komutanı

•           Deniz Kuvvetleri Komutanı

•           Jandarma Genel Komutanı

>        Milli Güvenlik             Kurulu kararlarının

Bakanlar Kurulu          üzerindeki etkisi ne

şekildedir?

Bağlayıcı değildir, bir tavsiye şeklindedir.

>         Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini kim belirler?

Cumhurbaşkanı

>        Devlet Planlama          Teşkilatı kararlarının

hukuki etkisi nasıldır?

Planlar kamu için emredici, özel sektör için özendiricidir.

>         Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetemez?

DDK silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.

>         Vali ilde kimin temsilcisidir?

Vali, ilde devletin, Bakanlar Kurulu’nun ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.

>         Bir il merkezinde, belediye sınırları içinde mahalle kurulması nasıl olur?

Belediye Meclisi, İl İdare Kurulu ile valinin oluru gereklidir.

>         Kaymakam ilçede kimi temsil eder?

Kaymakam sadece Bakanlar Kurulu’nun temsilcisidir.

>         Bucaklar nasıl kurulur?

Bucaklar İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve cumhurbaşkanının olumlu görüşüyle kurulur.

>         İl Özel İdaresi’nin organları nedir?

•           Vali

•           İl Genel Meclisi

•           İl Daimi Encümeni

>        İl Özel İdaresi’nin genel karar organı hangisidir?

İl Genel Meclisi

>         Belediye idaresinin organları nedir?

•           Belediye Başkanı

•           Belediye Meclisi

•           Belediye Encümeni

>         Belediye bütçesinin kabulü nasıl gerçekleşir?

Belediye Başkanınca hazırlanır,           Belediye

Encümeni’nin görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisi’nce kabul edilir.

>         Belediyelerin seçimle gelen karar organlarının düşürülmesi nasıl gerçekleşir?

İçişleri Bakanlığı’nın bildirisi ve Danıştay’ın kararıyla düşürülür.

>        İdari davaların da diğer davalar           gibi genel

mahkemelerde görüldüğü, ayrı                bir idari

yargı kolunun benimsenmediği sisteme ne ad verilir?

Adli idare düzeni

>        İdare hukukunun kaynağını                 oluşturan

hukuk devleti ilkesinin öne çıkan unsurları nelerdir?

–           Temel hak ve özgürlüklerin korunması

–           Kanunların hukuka uygun olması

–           İdarenin kanuni olması

•           Kanuna saygı ilkesi

•           İdarenin kuruluş ve teşkilatlanmasında asli yetkinin yasa yapıcıya ait olması

•           İdari eylem ve işlemlerin kanuni dayanağa sahip olması

–           Hukuki istikrar, belirlilik ve kesinlik

–           İdarenin hukuki denetimi

–           Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı

–           İdarenin mali sorumluluğu

>         Merkezden     idare         düzeninin       yararları

nelerdir?

–           Güçlü bir devlet idaresinin sağlanması

–                                      Büyük         çaplı       hizmetlerin kolayca

yapılabilmesi

–           Milli birliğin oluşması

>         Merkezi idare hiyerarşisine dahil olmakla beraber merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisine ne ad verilir?

Yetki genişliği

>         İdari işlemlerin özellikleri nelerdir?

–           Tek yanlılık ve icrailik

–           Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma

–           Kazai denetime tabi olma

>         Bir idari işlemi yapmış olan idari makamın aksine bir hüküm bulunmadıkça o idari işlemi değiştirmeye ve geri almaya da yetkili olmasına ne denir?

Yetki koşutluğu ilkesi

>         Devlet ve diğer kamu hukuki kişilerinin, kamu yararına dayanarak, karşılığını peşin olarak ödemek şartıyla özel mülkiyete bağlı bir gayrimenkulün tamamına veya bir kısmına el koymasına ne denir?

Kamulaştırma

>         İdare kamulaştırma bedelini belirlemek için nereye başvurabilir?

Asliye hukuk mahkemesi

>         İdarenin olağanüstü durumlarda kamu gücünü kullanarak menkul malları elde etme yetkisine ne denir?

İstimval

>         Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler nelerdir?

–           Süreklilik ve düzenlilik

–           Değişkenlik

–           Nesnellik ve eşitlik

–           Bedelsizlik, kar amacı güdülmemesi

>         Başlıca kamu hizmeti görme usulleri nelerdir?

–           Emanet usulü

–           Müşterek emanet usulü

–           İltizam usulü

–           İmtiyaz usulü

–           Ruhsat usulü

–           Yap – işlet usulü

>         Bakanlıkların hukuki kişiliklerinin durumu nedir?

Bakanlıkların devlet kişiliğinden ayrı kişilikleri yoktur.

>         Bakanlar ilgili oldukları hizmetlerin görülmesiyle ilgili olarak kime karşı sorumludur?

Başbakana karşı

>         Adliye mahkemelerinde bakanlıkları kim temsil eder?

Maliye bakanlığına bağlı hazine savunmanı

>         Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumlan denetmez?

Silahlı kuvvetler ve yargı mercileri

 

>         Sayıştay, merkezi idare bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal emniyet kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını kim adına denetir?

TBMM adına

>         Bir ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir?

Kaymakam

>        İl içerisinde vergi, resim, harç ve diğer mali

yüklerin miktar, nisab ve                      tarifelerini

bekleyen merci neresidir?

İl genel meclisi

>         Yeni bir köy kurulmasına kim karar verir?

İç İşleri Bakanlığı

>        Cumhurbaşkanınca atanan                 üniversite

rektörünün vazife süresi kaç yıldır?

4 yıl

>         Kanuna aykırı bir emri alan memur hangi halde bu emri yapmak zorunda kalır?

Amir emri yazıyla yenilerse

>         Amirce yazılı olarak tekrarlanan bir emrin, suç teşkil etmesine rağmen memurca yerine getirilmesi durumunda cezai   sorumluluk kimdedir?

Memurdadır.

>         Vazifesiyle ilgili bir eylemiyle memurun bir kişiye zarar vermesi durumunda, kişi kime karşı dava açar?

Memurun bağlı olduğu hukuki kişi olan kuruma

>         Stajyer olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti ne kadar süre içerisinde tasdik edilmelidir?

En az 1, en çok 2 yıl.

>         İki yıl içerisinde asaleti tasdik olunmayan stajyer memurlar kaç yıl boyunca memurluğa alınmazlar?

3 yıl

>         İdari mahkemeler nelerdir?

–           Danıştay

–           Bölge İdare Mahkemesi

–           İdare Mahkemesi

–           Vergi Mahkemesi

>         İdari mahkemelerde hangi yargılama usulü uygulanır?

Yazılı yargılama usulü

>         Kaç tür idari dava vardır?

İki: a) İptal davası b) Tam yargı davası

>         Aksi gösterilmediği sürece Danıştay’da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?

60 gün

>         İlgililerin başvurusuna rağmen 60 gün içinde bir cevap verilmezse başvurunun akıbeti ne olur?

Talep reddedilmiş sayılır. (zımni ret)

>         Danıştay ve idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gereken şartlar nelerdir?

–           İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması

–           İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

>         İdari davalarda genel yetkili mahkeme neresidir?

Dava konusu olan idari işlem veya idari sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

>         Memurların atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme neresidir?

Memurun yeni veya eski vazife yerindeki idare mahkemesidir.

>         Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme neresidir?

Taşınır malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

>         İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçlı olarak verdiği nihai kararlara karşı nereye itiraz edilebilir?

Bölge İdare Mahkemesi

>         İdare mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz mercii neresidir?

Danıştay

>         Temyiz başvurusunda bulunabilmek için kabul edilen süre ne kadardır?

30 gün

>         Danıştay’la hükümet arasındaki ilişki hangi makam aracılığıyla sağlanır?

Başbakanlık

>         Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme hangisidir?

Bölge idare mahkemesi

>         Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün vazifeye gelmeyen memura hangi ceza verilebilir?

Memurluktan çıkarma

>         İdare hukukunda asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların nerede çözümleneceği kabul edilmiştir?

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

 

>         İdari hiyerarşi ve idari vesayet idare hukukundaki hangi ilkenin yansımasıdır?

İdarenin bütünlüğü ilkesi

>         Vali atama işlemi nasıl bir idari işlemdir?

Valiler üçlü kararnameyle atanırlar. Bu işlem karma idari işlemlerdendir.

>         İdarenin vazifeli olmadığı bir başka devlet organının vazife alanına giren konularda işlem yapmasıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı haline ne ad verilir?

Fonksiyon gaspı

>         İdare hukukunda hangi tür idari işlemlere karşı dava açılamayacağı içtihatlarla kabul edilmiştir?

Hazırlık işlemleri

>         Hazırlık işlemi ne anlama gelmektedir?

Bir idari merciden kaynaklanmasına rağmen tek başına sonuç doğurmaya elverişli olmayan, devamındaki yeni işlemlere hazırlık oluşturan işlemlere hazırlık işlemi denir. Mesela vali atamasında gereken üçlü kararnamenin ilk adımını oluşturan İçişleri Bakanının işlemi bir hazırlık işlemidir.

>        İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yeri hangi yargı koludur?

İdari yargı

>         İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hangi yargı kolunda görülür?

Adli yargı

>         Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında hüküm uyuşmazlığı çıkarsa hangisi uygulanır?

Anayasa Mahkemesinin kararının üstün olması kabul edilmiştir.

>        Belediyenin, mülkiyetindeki düğün salonunu bir yıllığına özel kişiye devretmek için özel kişiyle imzaladığı sözleşme idarenin hangi tür sözleşmelerindendir?

İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

>        Fertlerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları sebebiyle idarece tertip edilen cezalara ne denir?

İdari ceza

>         İdare, kamu hukukundan doğan alacaklarını hangi kanuna göre, tahsil etmektedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

>        Kamulaştırma ancak hangi oluşumlarca yapılabilir?

Devlet ve diğer kamu hukuki kişileri

>         Bir kamulaştırma işlemi hakkında iptal davası hangi yargı kolunda açılabilir?

İdari yargı

>         Milli İstihbarat Teşkilatı hangi makama bağlıdır?

Başbakanlık

>         Türkiye’de siyasi kolluk faaliyetini hangi kurum yürütmektedir?

Milli İstihbarat Teşkilatı

>         Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır?

İçişleri Bakanlığı

>         Yap – işlet usulüyle ancak hangi tür elektrik santrali açılabilir?

Termik santral

>         Bir kamu hizmetinin kötü işlemesi veya geç işlemesi yahut hiç işlememesi hangi kavramla açıklanır?

Hizmet kusuru

>        1982 Anayasası’na göre meclis dışından bir kişinin bakan seçilebilmesi için hangi yeterlilik şartları aranır?

Kişinin milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olması

>         Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak hangi Türk anayasasıyla kabul edilmiştir?

1982 Anayasası

>         Devlet Planlama Teşkilatının başında kim bulunur?

DPT müsteşarı

>         Yeni bir ilin kurulması veya bir ilin isminin değiştirilmesi hangi kurumun kararıyla olur?

TBMM

>         Valilerin özlük haklarına ilişkin olarak hangi kanuna tabi olacakları kabul edilmiştir?

Devlet Memurları Kanunu

>         Kaymakamların dokunulmazlığı ne şekildedir?

Kaymakamların dokunulmazlığı yoktur.

>         Yeni bir ilçe kurulmasına kim karar verir?

TBMM

>         Belediye memurlarının özlük haklarına ilişkin karar veren organ hangisidir?

Belediye Encümeni

>         Köy muhtarını ve ihtiyar meclisini hangi organ seçer?

Köy derneği

 

>          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, hangi kuruma bağlıdır?

Yüksek Öğretim Kurumu

>          Devlet memurlarının vazifeleriyle ilgili işlerden dolayı yargılanması hangi yargı kolunda olur?

İdari yargı

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.