Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sürekli İşçi Alım İlanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sürekli İşçi Alım İlanı
Yayınlama: 29.11.2022
101
A+
A-

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında, 4857 Sayılı İş Kanununa tabii olarak istihdam edilmek üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda, dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İLİ: Ankara
MESLEK POZİSYONU: Koruma ve Güvenlik Personeli
STATÜSÜ: Normal
KADRO SAYISI: 
1

İLİ: Ankara
MESLEK POZİSYONU: Temizlik Personeli
STATÜSÜ: Normal
KADRO SAYISI: 
5

TOPLAM: 6

I.GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
5. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı alıyor olmamak.
8. Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekmektedir.
9. Ankara il sınırları içerisinde ikamet etmek.
10. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

II.ÖZEL ŞARTLAR 

A)    Temizlik Görevlisi Kadroları için;
1. İlkokul, Ortaokul veya Lise mezunu olmak.
2. Temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

B) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosu için;
1-   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
2-   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-   5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
4-   Mesleğini icra edebilecek herhangi bir rahatsızlığı olmamak,
5-   Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek olmak,
6-   Boy ve kilo ölçümünde, erkeklerde 175 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 20’den az olmamak.

III. AÇIKLAMALAR 

1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
2. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yer alan, yalnızca bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
3. Adayların, İŞKUR’da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
5. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 28.11.2022 – 02.12.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan linkine T.C Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

V. KURA İŞLEMLERİ

1. İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 12.12.2022, saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hâsıl olması halinde bu durum, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgilerinin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
3. Kura sonucu belirlenen adaylar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr duyurular bölümünde kurayı takip eden ilk iş gününde yayımlanacaktır.

VI. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1-  Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü/uygulamalı sınava alınacaktır.
2-  Sözlü/uygulamalı sınav 15 Aralık 2022 tarihinde, Üst Kurulumuzda gerçekleştirilecektir. Sınava ilişkin diğer bilgiler ile adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında (rtuk.gov.tr)  duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
3-  Sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4-  Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
5-   Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için sözlü sınava katılmaya hak kazanan asil adayların, sınav günü boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

VII. SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.
2- Sözlü/uygulamalı sınav 100 puan üzerinden, %70’i işgal edecekleri meslek pozisyonu, %30’u genel kültür olmak üzere değerlendirilecektir.
3- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

VIII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, muhteviyatı sınav sonuçlarıyla birlikte Kurumun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr belirtilip istenecek belgeler ile belirtilecek tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenecek belgeler, sınav sonuçlarıyla birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
2- Göreve başlamak üzere belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan, göreve başladıktan sonra başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan, deneme süresi içinde görevden ayrılan veya hakkından feragat eden asıl adayların yerine ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince yedek listeden sırasıyla atama yapılacaktır.

X. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.İlanen duyurulur.

MESLEK POZİSYONLARINA GÖRE ARANILAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR TABLOSU 

MESLEK POZİSYONU: Temizlik Görevlisi
ÖĞRENİM DURUMU: İlkokul, Orta Okul veya Lise Mezunu 
SINAV DURUMU: Kura-Mülakat
ÖZEL ŞARTLAR:
– Temizlik görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması
– İlkokul, Ortaokul veya Lise mezunu olmak

TOPLAM: 5

MESLEK POZİSYONU: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ÖĞRENİM DURUMU: En Az Lise Mezunu
SINAV DURUMU: Kura-Mülakat
ÖZEL ŞARTLAR:
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak
– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
– Mesleğini icra edebilecek herhangi bir rahatsızlığı olmamak
– Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek
– Boy ve kilo ölçümünde, erkeklerde 175 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 20’den az olmamak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.