Sahil Güvenlik Komutanlığı 72 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alınacak! « Kariyer Memur
SON DAKİKA

Sahil Güvenlik Komutanlığı 72 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alınacak!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 500 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alınacak! Başvuru Şartları ve Fiziki Sınav Nasıl Olacak? Kimler Başvuru Yapabilecek? Detaylar KariyerMemur.com’da..

Bu haber 19 Mart 2018 - 15:41 'de eklendi.

1. ALIM YAPILACAK SUBAY UNVANLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

NOT-1: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen branşlar için; erkek veya kadın aday kontenjanlarının doldurulamaması durumunda cinsiyet farkı gözetilmeksizin kontenjanlar tamamlanabilecektir.

NOT-2: Mühendis ve İkmal branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden yapılabilecektir.

NOT-3: Mühendis, İkmal ve Sahil Güvenlik (Pilot ihtisası) branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Sahil Güvenlik (Güverte veya Makine ihtisası) branşına aktarılabilecektir.

NOT-4: Sahil Güvenlik (Güverte ihtisası) ve Sahil Güvenlik (Makine ihtisası) için belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kontenjan diğerine aktarılabilecektir.

NOT-5: CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir.

NOT-6: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.

NOT-7: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri kesin kayıt tarihi 10 Eylül 2018’dir.

2. YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Alım yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),
 3. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 4. Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 5. KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016-2017 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak ve son iki yıl içinde yapılan (2016-2017) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 50 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
 6. 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
  (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
 7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 8. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’, Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık Raporunu almak,
 9. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 11. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 14. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 16. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 17. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

 • Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
 • Fotoğraf yüklenmesi,
 • Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),
 • Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belge Yükleme” şeklinde girilecektir. “Belgeye dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YOK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır]
 • KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,
 • ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi,
 • Askerlik durumunun beyan edilmesi,
 • Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
 • Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan “Yaş Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
 • Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin Kurum veya Valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge), |
  işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca, adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılar.

 1. ” Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den al” veya “belgeye dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]
 2. Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
  (a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
  (b) Sürücü belgesi,
  (c) Çalışma süresi belgesi,
  (ç) Sertifika belgesi,
  (d) Hizmet belgesi,
  (e) Gemiadamı belgesi,
  (f) Sporcu lisans belgesi,
  (g) Mesleki yeterlilik belgesi,
  (ğ) Mahalli lisan belgesi,
  (h) Yaş düzeltme belgesi,
  (ı) Şehit gazi yakınlık belgesi,
  (i) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası
  (j) Diğer Belgeler

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” kısmından “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek “Sahil Güvenlik Komutanlığı
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı 2018” sınavına “Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. “Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun sadece bir tercih seçilerek “Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. “Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; “Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişiklikleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

a. KPSS ve ALES puanı istenen branşlarda, belirlenen barajın üzerinde puan alan adaylar Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notunun %70’ni, ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puan) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday, KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.

b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c. Adayların yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir.

6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI :

a. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

 1. Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),
 2. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
 3. Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;
  (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
  (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
  (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
  (ç) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
  (d) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ve SMS ile yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit, Gazi Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, ön başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

7. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

 1. Fiziki Kontrol/Vücut Kitle İndeksine(VKİ),
 2. Fiziki yeterlilik sınavına,
 3. Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

8. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

a. Fiziki Kontrol :

 1. Adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden
  geçirilir.
 2. Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-A’da örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.
 3. Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
 4. Hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, ilgili komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

 1. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
 2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.
 3. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-2’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.
 4. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
 5. Hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, ilgili komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

c. Mülâkat Sınavı :

 1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
 2. Değerlendirmede adayın;
  (a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  (b) Kendisinden istenileni kavrama,
  (c) Özgüveni,
  (ç) İfade etme yeteneği,
  (d) Beden dilini kullanma becerisi,
  (e) Mesleki bilgi düzeyi,
  olmak üzere altı ayrı kritere (mesleki bilgi kriteri 40 puan, diğer beş kriterin her biri 12 puan olmak üzere toplam yüz tam puan) üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en 60 puan alması gerekir.
 3. Adayların mülâkat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.jandarma.gov.tr,www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ilan edilir.

9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı;

 1. KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülâkat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 2. KPSS ve ALES puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %30’u, ALES puanının %10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.iandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ilan edilir.

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde rapor verilen (yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ Sağlık Raporu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için bu rapora ilave olarak “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” sağlık raporu dâhil) adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

12. GEÇİCİ KAYIT:

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve “Subay Öğrenci Adayı Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

13. İNTİBAK EĞİTİMİ:

a. Geçici kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır.

b. Geçici kayıt süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA:

a. Sağlık kurulu raporunu belirlenen takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

b. Geçici kayıt sırasında, Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

15. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, çıkarılan adaylar bir daha sınavlara başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. 3’ünçü madde a) bendinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Subay Eğitim Merkezi Komutanlığından çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

16. KESİN KAYIT KABUL:

a. Geçici kaydı yapılan adayların Md.3/a’da belirtilen esaslara göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

b. Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Subay Eğitim Merkezi Komutanlığınca belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir.

17. SINAV TAKVİMİ:

19 Mart 2018, 01 Nisan 2018 saat: 23:59 13-20 Nisan 2018 30 Nisan-18 Mayıs 2018
Bilahare ilan edilecek.
Başvuru Tarihleri ve Saati Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sınav Sonuçları İlan Edilmesi

18. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/AN KARA TEL: (0312) 464 4836

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk. K.lığı Beytepe/Çankaya/AN KARA TEL: (0312) 464 4403 – (0312) 464 4404

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or¬An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

Kariyer Memur // TSK Alım İlanları

Bir önceki yazımız olan 2018 E-KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı! Tercihler Ne Zaman Başlıyor? başlıklı makalemizde 2018 e-kpss, lisans ve ön lisans hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

https://www.thermalid.com/bedava bonusbedava bonusbahis sitelericasino sitelerideneme bonusugüvenilir bahis siteleri

deneme bonusu

deneme bonusu veren siteler

bedava bahis

bedava bahis

bedava bahis

bedava bahis

bedava bahis

bedava bahis

istanbul escort, escort istanbul

istanbul escort

istanbul escort

escort istanbul

istanbul escort bayan escort sitesi adresinden ziyaret edebilirsiniz.