Serhat Kalkınma Ajansı 11 Sözleşmeli Personel Alacak

Serhat Kalkınma Ajansı 11 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 10.07.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
482
A+
A-

SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA) PERSONEL ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin;

Ağr SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA) PERSONEL ALIM İLANI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin;

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 8 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi ve 1 Destek Personeli alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kars İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır.

Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

İlan Tarihi10 Temmuz 2015
Başvuru Tarih ve Saatleri01 – 21 Ağustos 2015, 08.00 – 18.00 arası.
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi31 Ağustos 2015
Sözlü Sınav Tarihleri8 – 10 Eylül 2015
Başvuru ve Sınav YeriSerhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mahallesi, Atatürk Cad. No:117 Merkez, KARS Tel: (0474) 212 52 00, Faks: (0474) 212 52 04 E-mail: [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adreswww.serka.gov.tr
 1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar
 2. Türk vatandaşı olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen     bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da  affa uğramış   olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, en az altı ay erteletmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 2. Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 3. Devamlı görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
 4. Uzman Personel İçin Başvuru Şartları
  • KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
 5. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 6. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
DEVELOPMENT AGENCY
 1. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
Uzman Personel Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları

KPSSKPDS/YDSAlınacak
BölümlerKPSS Puan TürüTabanTabanUzman
PuanıPuanıSayısı
MaliyeKPSSP 248070
İşletmeKPSSP 19, 23, 29 veya 998070
İktisatKPSSP 9, 18, 22, ,28 veya 988070
HukukKPSSP 11, 20, 21, 79, 97, 100 veya 1038070
Kamu YönetimiKPSSP 30 veya 378070
Uluslararası İlişkilerKPSSP 33, 110 veya 11280708
Şehir ve Bölge PlanlamaKPSSP 3, 4, 5, 8 veya 258070
İstatistikKPSSP 25, 34, 102 veya 1118070
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriKPSSP 46, 48 veya 1158070
SosyolojiKPSS 3, 4, 5 veya 88070
MatematikKPSS 3, 4, 5, 9, 25, 26, 50, 102 veya 1118070
Mimarlık ve Mühendislik DallarıKPSS 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 258070

 

 • KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Adaylar Bakımından;
 1. Yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

DEVELOPMENT AGENCY

 1. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 2. iş tecrübesiyle başvuracak adaylardan, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak
 3. Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olup bunu belgeleyenlerden KPSS şartı aranmaz

S Planlama, Programlama,

S Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

S Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

S İzleme ve Değerlendirme,

S Tanıtım, Danışmanlık,

S Şehircilik ve Çevre,

S Araştırma-Geliştirme,

S Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

S Finansman,

S İnsan Kaynakları Yönetimi,

S Uluslararası Ticaret

2.3 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek aday

için tercih sebebi olacaktır:

 1. Hibe ve Mali Destek Yönetimi, Proje Hazırlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Project Management Institute (PMI) metodolojisine hakim, PMP veya PRINCE2 sertifikasına sahip olmak,
 2. Kalkınma Kuramları; sürdürülebilir kalkınma, kırsal kalkınma, bölgesel/yerel kalkınma, sosyal kalkınma,
 3. Stratejik plan, kalkınma planları hazırlama, Fizibilite çalışmalarında bulunmak,
 4. Zootekni, tarım ve hayvancılık politikaları, organik tarım,
 5. Kentsel ve çevre altyapı, atık ve arıtma sistemleri ve uygulamaları, temiz üretim,
 6. Kümelenme ve inovasyon,
 7. SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,
 8. Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 9. NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek ve bunu belgelemek,
 10. j) KOBİ finansmanı, KOBİ yatırımları, yatırım teşvik, yatırım değerlendirme, yatırım süreçleri, Lojistik hizmeti,
 11. k) Enerji üretim ve yenilenebilir enerji,
 12. l) Lojistik hizmeti,
 13. m) En az (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 14. n) Kamu İhale Mevzuatı, Satınalma Usulleri, İhale Dosyalarının Hazırlanması
 15. o) Lisansüstü ve/veya doktora eğitim belgesine sahip olmak.
 16. İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları:
 17. Uzman personel için yukarıda belirtilen dallardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 18. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan

\DEVELOPMENT AGENCY

almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 1. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak.

3.1 İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri:

 1. Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 2. Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,
 3. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Konularında deneyime sahip olmak,
 4. Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 5. En az (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
 6. Hukuk Müşaviri İçin Sınava Giriş Şartları:
  • KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
 7. Hukuk Müşaviri olarak istihdam edilecek personel, üniversitelerin Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 8. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; KPSSP 11, 20, 21, 79, 97, 100 veya 103 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
 9. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 10. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.
  • KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
 11. Yukarıda Hukuk Müşaviri için belirtilen 4.1. (b) maddesi hariç, diğer şartlara haiz olmak,
 12. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,
 13. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 yıl aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu belgelemek.
  • Hukuk Müşaviri İçin Tercih Nedenleri:
 14. Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil edebilecek.
 15. Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek,
 16. Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek,
 17. Destek programları ve destek yönetimi konularında eğitim almış veya tecrübeye sahibi olmak,
 18. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları doğrultusunda satınalma ve ihale süreçleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak.
 19. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

DEVELOPMENT AGENCY

Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet sitesinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

 • Ajans mevzuatı gereği ÜDS kabul edilmemektedir.
 • Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • Ajans, alınacak toplam personel sayısı değişmemek kaydıyla aynı branştan birden fazla personel istihdam edebilir. Ayrıca, herhangi bir branştan yeterince müracaat olmadığı takdirde Ajansın ihtiyaç duyduğu ve ilanda belirttiği diğer branşlardan personeli mülakata davet edilebilecektir.
 1. Destek Personeli İçin (Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Görevlisi) Sınava Giriş Şartları:
  • KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
 2. Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak
 3. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar için; 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak.
  • KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
 4. Destek Personeli için 6.1. (a) maddesinde belirtilen bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 5. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, psikolojik danışmanlık alanlarında en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
  • Tanıtım ve Halkla İlişkiler Görevlisi Personel İçin Tercih Nedenleri
 6. Hedef kitleler ile iletişim ve işbirliği ağları oluşturma,
 7. Medya ilişkileri yönetimi,
 8. Sosyal medya pazarlaması ve multimedya ürünleri oluşturma,
 9. Tasarım ve grafik tasarımı programlarını kullanabilme,
 10. Kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik oluşturma,
 11. Basılı tanıtım hizmetleri (tanıtıcı broşür, dergi, gazete vb.) hazırlama,
 12. Bölgesel/kurumsal tanıtım stratejileri hazırlama,
 13. Tanıtım kampanyaları oluşturma,
 14. Etkinlik ve organizasyon yönetimi,

konularında deneyim sahibi olmak ve bunları belgelemek.

 1. Başvuruda İstenen Belgeler
 2. http://serka.gov.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu,
 3. Detaylı Özgeçmiş,
 4. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için, ayrıca YÖK tarafından verilen Denklilk Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
 5. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,
 6. KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak tüm adayların SGK’dan alacakları hizmet dökümü veya ilgili kurum veya kuruluşlardan alacakları iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı

 

/V1

\DEVELOPMENT AGENCY

veya noter tasdikli suretleri. İç Denetçi adayı için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge/belgelerin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

f)

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili kurumca onaylı sureti (Destek Personeli için bu şart aranmamaktadır),

g)h)i)j)

k)

4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sabıka kaydının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınmış bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerliğini yaptığını veya en az altı ay ertelettiğini veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

Tercih sebebi olan belgeler ile adayın iş talep formunda belirttiği diğer destekleyici bilgi ve belgeler (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti ya da aslı sınava girişten önce Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

l)

Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri başvuru sırasında kabul edilecektir. Ancak sınava çağrılan adayların bu evrakların asıllarını veya onaylı suretlerini sınava girmeden önce mutlaka Ajansa ibraz etmeleri ve “aslı görülmüştür” damgası vurdurmaları şarttır. Ancak, barkod numarası ile ÖSYM sayfasından doğrulaması yapılabildiğinden KPSS, KPDS veya YDS sınav sonuçlarının bilgisayar çıktılarının sunulması yeterlidir.

 1. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Adayların, mülakat sınavına katılabilmeleri için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Serhat Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 KARS adresine, en geç sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (21 Ağustos 2015, saat 18.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik ve gereksiz bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin doğru ve teslim edilen belgelerin gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 1. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.serka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en az 4 (dört) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 4 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. Ayrıca, herhangi bir branşla ilgili müracaatın az olması ya da olmaması durumunda, ilanda belirtilen diğer branşlardan sınava daha fazla sayıda aday çağrılabilecektir.

Yarışma Sınavı, 8-10 Eylül 2015 tarihlerinde Ajansın Merkez Hizmet bulunduğu, Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 117 KARS adresinde yapılacaktır.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.serka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Başvuran adayların ilanda belirtilen sınav başvuru şartları, KPSS ve KPDS/YDS veya eşdeğer puanı, iş tecrübesi süresi ve tercih nedenleri bakımından Genel Sekreterlikçe değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yarışma sınavına katılabilecek olanların listesi, Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Kalkınma Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir.

Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

 1. Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel

 KALKINMA AJANSI

DEVELOPMENT AGENCY

Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

 1. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle 5449 Sayılı Kanun ve 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

EK:

Serhat Kalkınma Ajansı İş Talep Formu

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.