Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 193 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 193 Sözleşmeli Büro Personeli Alımı
Yayınlama: 10.04.2017
Düzenleme: 05.03.2021 22:48
407
A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre 193 sözleşmeli büro personeli alım ilanı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan türü esas alınarak toplam 193 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
2.2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
2.3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
2.4- Üniversitelerin aşağıda belirtilen önlisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

SIRA

NO

BÖLÜMLER

SIRA

NO

BÖLÜMLER

1

Bilgisayar

11

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

2

Bilgisayar Donanımı

12

Web Teknolojileri ve Programlama

3

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

13

Bilgisayar Operatörlüğü

4

Bilgisayar Programcılığı

14

Bilgi İşlem

5

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

15

Bilgisayar Programlama

6

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

16

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

7

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

17

Bilişim-Yönetim

8

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

18

Bilgisayar Teknolojisi

9

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

19

Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar

10

Bilgisayar Bilimleri

2.5- 2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerle sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalansa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
2.6- Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2.7- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
2.8- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
2.9- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylar için)

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Başvurular elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar 10/04/2017 – 24/04/2017 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ile https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinde bulunan başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu aşamada başvuru formundan bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3.3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

4- ATAMA İŞLEMİ

4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak 193 asıl ve 193 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.
4.2- Asıl adaylardan ve sırası gelen yedek adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine, asıl adayların atanmalarına ilişkin belgelerin ilan edildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacak olup, söz konusu atama işlemleri ile ilgili duyurular Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır. Ataması yapılan ancak göreve başlatma işlemleri devam eden yedek adaylar hariç olmak üzere, 1 (bir) yıllık süre dolduktan sonra, boş pozisyonlara bu ilan kapsamında hiçbir şekilde atama yapılmayacaktır.
4.3- Atama işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
4.4- Atama işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli büro personeline aylık brüt 2157,85 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 775,66 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2933,51 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

İLETİŞİM

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Merkez Atama Şube Müdürlüğü

Sözleşmeli Personel Atama Servisi

Tel : 0312 207 84 28 – 29
Faks : 0 312 207 84 41
e-posta: [email protected][email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.