T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı detaylar haberimizde…

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personel İlanı
Yayınlama: 02.05.2023
Düzenleme: 02.05.2023 11:49
13
A+
A-
T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları İçin Belirlenen Kontenjanların Kurumlara Dağılımına İlişkin Cumhurbaşkanlığının 15/09/2022 tarihli ve 6067 sayılı Kararı ile Kurumumuza, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından “İstatistik” konusunda AB ülkeleri ve OECD ülkelerinde yetiştirilmek amacıyla ihtisas yapmak üzere (0-6 ay süreyle) 1 (bir) adet, Genel İdare Hizmetleri (GİH) ve Teknik Hizmetler (TH) sınıflarından “İstatistik ve Ekonomi” konularında AB ülkeleri ve OECD ülkelerinde lisansüstü öğrenim görmek üzere  (0-24 ay süreyle) 1 (bir) adet, “İstatistik” konusunda staj yapmak üzere (0-12 ay süreyle) 2 (iki) adet olmak üzere toplam 4 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Tahsis edilen söz konusu kontenjanlar ile ilgili iş ve işlemler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 78. 79. ve 80. maddesine istinaden hazırlanan 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılacaktır.

A) YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- Adaylar ile ilgili kurallar;
–  Lisansüstü Öğrenim için;
Başkanlığımıza ait;
a) TÜİK Uzmanı
b) İstatistikçi
c) Mühendis
ç) Matematikçi
unvanlarında görev yapıyor olmak,
– Yurt dışı staj başvurusunda bulunacak adaylar için;
Başkanlığımıza ait;
a) TÜİK Uzmanı
b) TÜİK Uzman Yardımcısı
c) İstatistikçi
ç) Mühendis
d) Matematikçi
unvanlarında görev yapıyor olmak,
– Yetiştirilmek amacıyla yurt dışı ihtisas başvurusunda bulunacak adaylar için;
Başkanlığımıza ait;
a) TÜİK Uzmanı
b) TÜİK Uzman Yardımcısı
unvanlarında görev yapıyor olmak,
2- Lisansüstü öğrenim için; kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve adaylık dâhil en az üç yıl, yurt dışı ihtisas ve staj için; kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve adaylık dâhil fiilen en az dört yıl çalışmış olmak,
3- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
4- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,
6- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak,
7- Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
8- Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara yurt dışı ihtisas veya staj için gönderilecek adayların; İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az 90 (doksan) puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
9- Lisansüstü öğrenim için gönderilecek adayların; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (70) yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.)
10- Lisansüstü öğrenim için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 600 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.
11-Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
12- Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak.

B) MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER

1- Birim amirinin uygun görüşünün yer aldığı, güncel fotoğraflı Başvuru Bilgi Formu (Ek-1’de belirtilmiştir.),
2- En son mezun olunan eğitim kurumundan alınmış diploma örneği (e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmeyen sınav sonuçları için belge yüklenmelidir.),
3- Yurt dışından mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi,
4- Eğitim almak veya staj yapmak istediği konu, amaç ve deneyimlerini belirten özgeçmiş,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinde otomatik gelmektedir. e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmeyen sınav sonuçları için belge yüklenmelidir.),
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik gelmektedir.),
7- Tercih yapılacak konuda alınacak kabul belgesi (acceptance) ve kabul belgesi Türkçe çevirisi (Bu belgenin başvuru esnasında yüklenmesi zorunlu olmamakla birlikte kabul alınması halinde başvuru esnasında yüklenebilmektedir. Başvuru esnasında yüklenmemesi halinde seçme aşamasında Kuruma iletilecektir.)
8- Onaylı Hizmet Belgesi.

C) MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER

1- Birim amirince başvurusu uygun bulunan adaylar, (B) bölümünde istenilen belgeler ile beraber e-Devlet üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.
2- Yurt dışı ihtisas, staj ve lisansüstü öğrenim için başvuruda bulunacak adayların kontenjanlarda belirtilen kadro unvanları esas olup, belirtilen unvanlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yabancı ülkelere gönderilecek personel; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.
4- Adaylar yurt dışı ihtisas, staj veya lisansüstü tercihlerinden yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
5- (A) Bölümündeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.
6- Staj için tercih edilecek uluslararası kuruluşun çalışılan birim ile ilgisinin olması gerekmektedir.
7- Kontenjanlar, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ünün yarısından fazla miktarda dış burs sağlayanlara öncelik verilmek suretiyle kullanılacaktır.
8- TÜİK Başkanlığınca yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara, gönderilme şekillerine bakılmaksızın, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmetini tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile müstafi sayılanlar, bir ceza ile görevine son verilenler, eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurt dışından geri çağrılanlar ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönenler için yapılan her türlü masraf ilgiliden tahsil edilir.
9- Gerekli kredileri alarak eğitimlerini tamamlayanlar, gönderiliş süresine bakılmaksızın 15 gün içinde yurda dönerek görevlerine başlamak zorundadırlar.
10- Adaylar başvurularını 17.04.2023 Pazartesi günü saat 10:00 ila 31.05.2023 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda tamamlayacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11- Başvuru şartlarını taşıyan adayların seçimi, Yurt Dışı Eğitim Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

EK-1: BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
EK-2: STAJ YAPTIRMAK ÜZERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BİLDİRDİĞİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

YURT DIŞI STAJ BAŞVURUSU (0-12 AY) 
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞI İHTİSAS BAŞVURUSU (0-6 AY) 
YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BAŞVURUSU (0-24 AY) 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.