SON DAKİKA

Tarihte İlkler Ders Notu

Bu haber 19 Mayıs 2015 - 9:58 'de eklendi.

Tüm Tarih Notları İçin Tıklayın

Tüm Genel Kültür Notları İçin Tıklatın

650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

2016KPSSÇalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 ALES Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 DGS Çalışma Yöntemi için Tıkl

Tüm Tarih Notları İçin Tıklayın Tüm Genel Kültür Notları İçin Tıklatın 650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

TARİHE GİRİŞ (İLKLER)

1. İnsanlık tarihinin en eski devri  Eski Taş  (Paleolitik ) devridir

2. Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez Yontma Taş devrinde yapılmıştır

3.  Mağara resimlerine ilk kez Yontma Taş devrinde rastlanmıştır

4.  Ateş ilk kez Yontma Taş devrinin  sonunda kullanılmaya başlanmıştır

5.  Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

6.  Tekerleğin kullanılması ilk kez Cilalı Taş  devrinde başlamıştır

7.  İnsanlık, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine ilk kez Cilalı Taş devrinde geçmiştir

8.  Klan ve köyler ilk kez Cilalı Taş devrinde oluşmaya başlamış, insanlık toplumsal hayata geçmiştir

9.  Bitki liflerinden elbise yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

10. Dokumacılık faaliyetlerine ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

11. Topraktan ve seramikten çanak çömlek yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır

12. Özel mülkiyet anlayışı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya başlamıştır

13. Toplumsal anlamda sosyal sınıflar ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

14. Çok tanrılı dini inanış ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

15. Ataerkil aile yapısı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

16. Üretim fazlalığı ile birlikte ticari faaliyetler ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır

17. Sözlü hukuk kuralları ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır

18. Totem inancı gereği Dolmen ve Menhir denilen anıtlar ilk kez Cilalı Taş devrinde dikilmiştir

19. Madenden eşya yapımına ilk kez bakır devrinde başlanmıştır

20. İlk kullanılan maden Bakır madenidir

21. Anadolu’da yazı ilk kez tunç devrinde kullanılmıştır

22. İlk büyük devletler maden devrinde kurulmuştur (Mezopotamya)

23. Tarih öncesi dönemlerde insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla taş, toprak ve madeni kullanmışlardır 

24. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk defa Cilalı Taş devrinde gerçekleşmiştir

25. Taş, doğal şekliyle silah olarak ilk defa Kabataş devrinde kullanmıştır

26. Yontma Taş devrinde sığınak yeri olarak ilk defa Mağaralar kullanılmaya başlanmıştır

27. Şehir (site) devletleri ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

28. Kıtalar arası  deniz ticareti ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır

29. Yazılı hukuk kuralları ilk defa demir devrinde oluşturulmuştur

30. Çatalhöyük  insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir

31. Tarihin ilk büyük imparatorlukları İlk Çağ’da kurulmuştur

32. İlk Çağ tarihi devirlerin  en uzun süreli olanıdır

33. Hıristiyanlık ilk defa İlk Çağ’da yayılma olanağı bulmuştur

34. Düzenli ordular ilk defa İlk Çağ’da geliştirilmeye başlamıştır

35. Kitle savaşları,Haçlı Seferleri ile ilk kez Orta Çağ’da  görülmüştür

36. Son tek tanrılı din olan İslamiyet Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır 

37. Sosyal devlet anlayışının en yaygınlaştığı dönem Yakın Çağ’dır

38. Tarih öncesi dönemde toplumlar arası etkileşim en çok savaş, göç ve ticaret ile gerçekleşmiştir

39. İpek ve baharat yolları ilk defa İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır

40. Cilalı Taş döneminde çömlekçi çarkının icadı Endüstriyel devrimin başlangıcıdır

41. Tarih öncesi dönem ilk kez Mezopotamya’da sona ermiştir (MÖ.3500)

42. Anadolu’nun ilk üretim merkezi Çayönü’dür (Diyarbakır)

43. Anadolu’da Eski Taş (Kabataş) dönemi ile ilgili ilk yerleşim merkezleri Karain,Beldibi,Belbaşı’dır (Antalya)

44. Orta Taş Dönemi’nin Anadolu’daki ilk yerleşim merkezleri Ankara’da  Macunçay, Samsun’da Tekkeköy’dür

45. Tarih öncesi dönemde ısının 1600 santigrat dereceye çıkarılmasıyla ilk defa demirden araç gereç yapımına başlanmıştır

46. Hz.İsa’nın doğumu, Miladi takvimin başlangıcı yılı olarak kabul edilmektedir

47. Tarih öncesi dönemde ilk yerleşim yerleri olarak nehir ve ırmak kenarları tercih edilmiştir

48. Buğday ve darı topraktan elde edilen ilk tarım ürünleridir

49. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi Hicri takvimin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir (622)

50. İlk tek tanrılı din olan Musevilik İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır.

650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI (İLKLER)

1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür

2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280)

3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir

4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında  girmiştir

5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında  ilk çalışmaları yapan Hititlerdir

6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700)

7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir

8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür

9.  Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir  

10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir

11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir

12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma  uygarlığında geçilmiştir

13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur

14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir

15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler)

16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı  (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur

17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir

18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır

19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır

20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir

21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır

22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir

23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar  kurmuşlardır

24. Savaşlarda  atlı birlikleri ilk kez kullanan  Asurlular’dır

25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir

26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır

27. Dünyanın  ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova  kurulmuştur

28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır

29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır

30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur

31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur

32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif)

33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır

34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır

35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır

36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir

37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır

38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir

39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır 

40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır

41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır

42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerlerdir

43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır

44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm)

45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür

46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir

47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk  parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır  

48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır

49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır

50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur

650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

TÜRK TARİHİ (İLKLER)

1. Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır

2.  Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur

3.  Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır(Tuman)

4.  Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir

5.  Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han’dır

6.  Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir

7.  Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir

8.  Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir

9.  Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir

10. Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır

11. Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır

12. Destan ve töreleri yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır

13. Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)

14. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır

15. Türk tarihinde ilk kez madeni parayı kullanan Türgişlerdir

16. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir

17. Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır

18. İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar’dır (619)

19. İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir

20. Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen’dir

21. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır

22. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır,

23. Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır

24. Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar’dır 

25. İlk yazılı Türk İslam eseri “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır  

26. Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır

27. Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler’dir.

28. “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut’tur

29. Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur

30. Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır

31. Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk savaş Pasinler’dir (1048)

32. Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak kurulmuştur

33. Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur

34. Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır

35. Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur

36. Büyük Selçuklularda Divan örgütü ilk defa Melikşah ve Nizamülmülk tarafından kurulmuştur

37. Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)

38. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)

39. Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden sonra kabul etmiştir  

40. Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler v.s.)

41. Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler’dir

42. İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey’dir

43. Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir

44. Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik’tir (1075)

45. Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir

46. Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır

47. Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin keykubat zamanında kurulmuştur

48. Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)

49. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır

50. Memlükleri ilk defa Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)

650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

İSLÂM TARİHİ (İLKLER)

1. Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.) başlatmıştır. 2. Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir. 3. İslâm tarihinde ilk hicret Habeşistan’a yapılmıştır. (621) 4. Tarihte ilk İslâm site devleti Medine’de kurulmuştur. 5. Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.(624) 6. Müslümanların ilk kez yenildiği savaş Uhud Savaşı’dır. (625) 7. İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi’dir. 8. Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını Hudeybiye Barışı ile kazanmıştır.(Hukuken tanınma 268) 9. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber’in fethiyle gerçekleşmiştir. (629) 10. Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş Mute Savaşı’dır. (Araplar X Bizans 629) 11. İslâm tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur. 12. İlk halife Hz. Ebu Bekir’dir. (Seçimle başa geçmiştir.) 13. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi. 14. Müslümanların Arap Yarımadası’nın dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz. 15. Ebu Bekir zamanında yapıldı. 16. İslâm Devleti’ndeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesi Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur. 17. Arap Yarımadası’nın siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem Hz. Ebu Bekir dönemidir. 18. İlk denizcilik çalışmaları ve ilk hazine Hz. Ömer zamanında başladı. 19. Malî işlere bakan ilk divan teşkilâtı Hz. Ömer zamanında kuruldu. 20. Fethedilen yerler ilk defa Hz. Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı. 21. Ordugâh şehirleri ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu. 22. Düzenli ve sürekli ordular ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu. 23. İslâm tarihinde İkta Sistemi’nin ilk örneğini Hz. Ömer uygulamıştır. 24. Hicret olayı (622) ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi. 25. İlk defa adlî teşkilât Hz. Ömer tarafından kuruldu. 26. İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında görevlendirildi. 27. Kuzey Afrika fetihlerine ilk defa Hz. Ömer döneminde başlandı. 28. İran ve Horasan’ın alınmasıyla Hz Ömer döneminde ilk defa Türklerle sınır olundu. 29. İlk donanma Hz. Osman zamanında kuruldu. 30. Arapların Kıbrıs Adası’nı fethi ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleşti. 31. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı. 32. Araplarla Türkler ilk defa Hz. Osman zamanında sınır boylarında karşılaştılar. 33. İslâm tarihinde karışıklıklar ilk defa Hz. Osman zamanında ortaya çıktı. 34. Siyasî sebeplerle öldürülün ilk halife Hz. Osman’dır. 35. Cemel Vakası ( Deve Olayı 656 ) Müslümanlar arasındaki ilk çatışmadır. 36. İslâm dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başladı. 37. İslâm dünyasında kesin ayrılık Kerbela Olayı ile başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya çıkmıştır. 38. İlk Emevi halifesi Muaviye’dir. 39. Halifelik ilk defa Muaviye’den oğluna geçmesi ile saltanata dönüşmüştür. 40. Müslümanlar İstanbul’u ilk defa Emeviler döneminde ve Muaviye zamanında kuşatmışlardır. 41. İlk İslâm parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında basılmıştır. 42. İlk defa Helenistik (Eski Yunan) medeniyeti Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır. 43. Müslümanlar ilk defa Velit zamanında (Emeviler) Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’yı fethi (711) ile 44. Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır. 45. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi ilk defa Puvatya Savaşı ( 732 ) ile durdurulmuştur. 46. İslâm mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiş ve kendine has eserler vermiştir. 47. İlk posta teşkilâtı Muaviye zamanında kurulmuştur. 48. İlk muhafız birliği Muaviye zamanında kurulmuştur. 49. Tarihte ilk defa Orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri (Arap X Çin) Talas Savaşı’nda (751) karşı karşıya gelmişlerdir. 50. İslâm tarihinde yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrildi. (İlk tercüme). 51. İslâm tarihinde devlet işlerinin görüldüğü Divan Teşkilâtı’nı ilk defa Abbasiler kurdu. (Vezirlik Makamı). 52. İslâm tarihinde Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmaya başladılar. 53. Türkler İslâmiyeti ilk kez büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladılar. 650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu AVRUPA TARİHİ İLKLER

1. Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir (Manga Charta) 

2. Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Manga Charta ile başlamıştır

3. Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır

4. Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını  ilk kuran devletler İspanya ve Portekiz’dir

5. 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del Kano’dur

6. Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.

7. Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)

8. Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir

9. Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık Savaşıdır (1783)

10. Günümüzde varlığını sürdüren en eski anayasa A.B.D. anayasasıdır

11. Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır

12. Kilise’de reform yapılması gerektiğini  ilk dile getiren “Erasmus” dur

13. Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır

14. Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)

15. Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir

16. Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır

17. Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır

18. Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile gerçekleşmiştir

19. Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır

20. Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy Muharebesi”nde kullanılmıştır

21. Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır

22. Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir

23. Avrupa’da  kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır

24. Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz’dır (1487)

25. Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama’dır (1498)

26. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano’dur (1519-1519)

27. Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb’dur (1492)

28. Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır

29. Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır

30. Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir

31. Ateşli  silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır

32. Ulusal  devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya  başlamıştır

33. İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir

34. Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır

35. Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır

36. İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır

37. Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır

38. Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile dünyaya yayılmaya başlamıştır

39. İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır

40. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya çıkmıştır 

41. Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir

42. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur

43. Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır

44. Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır

45. İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)

46. Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi”  ilk defa Viyana kongresinde ortaya atılmıştır (1815)

47. Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun savaşıyla gerçekleşmiştir

48. Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği yapmışlardır (1815)

49. ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır

50. İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi  ile Meşrutiyet yönetimine kesin olarak geçilmiştir

650 Madde İle Tarihte İlkler Kariyer Memur Ders Notu

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur

2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)

3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)

4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364)

6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)

7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır

8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır

9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır

10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444)

11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır

12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)

13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd)

14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır

15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416)

16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur

17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353)

18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir  (1345)

19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)

21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran  I. Bayezıd’dır (Yıldırım)

22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)

23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)

24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir

25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır

26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur  

27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402)

28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır

29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır

30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir

31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır

32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353)

33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur

34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)

35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)

36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışladır (1448)

37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir

38. Tarihte siyasi varlık gösteren  Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir

39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir

40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır

41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır

42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345)

43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır

44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım)

45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne)

46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır

47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır

48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır

49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)

50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları  1361’de Edirne’de başlamıştır

OSMANLI TARİHİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ (İLKLER)

1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir

2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479)

4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır

5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir

6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı  I.Selim’dir (Yavuz)

7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir

8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533)

9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır

10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır

11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli  Savaşından sonra azalmaya başlamıştır 

12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)

13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd  döneminde gerçekleşmiştir

14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal)

15. Avrupa’da  siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir

16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde  Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır

17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579)

18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı  ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir

19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir

20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz)

21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)

22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir

23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır

24. Viyana’nın  ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)

25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)

26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir

27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir

28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır

29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir

30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)

31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman)

32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir

33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır

34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479)

35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir 

36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)

37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır

38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır

39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir

40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)

41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti  altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517)

42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)

43. Kaptanı-Derya  ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur

44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman)

45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578)

46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir

47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517)

48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır

49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir

50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ (İLKLER)

1. Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır

2. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)

3. Günümüzdeki Türkiye – İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir

4. Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır

5. Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir

6. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşmasıdır (1700)

7. Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır

8. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur

9. Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman’dır

10. Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır

11. Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa’dır

12. Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da  elçi bulundurma hakkını elde etmiştir

13. Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır (1590)

14. Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)

15. 1724 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur

16. Belgrat Antlaşması ile  Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk sayılmıştır

17. Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)

18. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır

19. Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur   

20. Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir

21. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini Rusya üstlenmeye başlamıştır (1774)

22. Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-1730)

23. Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır

24. Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)

25. Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’dir (Fransa)

26. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur

27. Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur

28. Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır

29. İlk mühendis okulu “Mühendishane-i Berri Hümayun”  I.Mahmut zamanında kurulmuştur (1731)

30. Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır

31. Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit’tir (III. Selim)

32. Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur

33. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile savaşmıştır

34. XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır

35. Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır

36. III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale getirilmiştir (Fransızca)

37. İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)

38. Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir  

39. Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)

40. Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther Operası)

41. Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile gerçekleşmiştir(1774)

42. Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Berri Hümayun’dur

43. Osmanlı Devletinde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul Mühendishane-i Bahri Hümayun’dur

44. Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)

45. Osmanlı mimarisinde  batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii’dir (Lale Devri)

46. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir (1774)

47. Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır (1718)

48. İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir

49. İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır

50. Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk beylik Erdel beyliğidir

OSMANLI TARİHİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR (İLKLER)

1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804)

2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808)

3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması)

4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)

5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya)

6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)

7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839)

8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)

9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)

10. Telgraf  ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)

11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır

12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)

13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir

14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)

15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır 

16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır

18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine  ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır

19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı

20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)

21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu

22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)

23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında  atılmıştır

24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla  I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)

26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)

27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854)

28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856)

29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması  ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876)

30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak  II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)

31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)

32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş) 

33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır

34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır

35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında  gerçekleşmiştir

36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır

37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir 

38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)

39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır

40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)

41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur

42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir

43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını  kullanarak  imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır

44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir

45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)

46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830)

47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878)

48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir

49. Osmanlı Devleti  XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878)

50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan  son antlaşmadır (1878)

20. YÜZYIL OSMANLI, MONDROS, CEMİYETLER, KUVAYI MİLLİYE (İLKLER)

1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır

2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)

3. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesidir

4. Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının  sonunda gerçekleşmiştir

5. Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir

6. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır

7. Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır

8. Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)

9. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa  Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır

10. Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır

11. Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur

12. Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)

13. İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır

14. Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur  

15. Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır

16. İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir

17. İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır

18. Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır

19. Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır

20. Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur

21. İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir

22. I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir

23. I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)

24. Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir

25. Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır

26. İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış Konferans’ında ortaya çıkmıştır

27. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir

28. İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)

29. Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır

30. Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır

31. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası haline gelmeye başlamıştır

32. Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına yenilgilerden sonra anlaşılmıştır

33. Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır (1911)

34. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)

35. Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır

36. Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır

37. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen  tek Osmanlı komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır

38. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir

39.  Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir

40. İzmir’de yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci Hasan Tahsin’dir

41. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan Versailles’dir

42. I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir

43. I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır

44. İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

45. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur

46. Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya savaşından sonra gerçekleşmiştir

47. Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay çıkmıştır

48. Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur

49. Tank, denizaltı ve kimyasal silahlar ilk defa I. Dünya savaşında kullanılmıştır

50. I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan’dır.

 KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR ANTLAŞMASI (İLKLER)

1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir

2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir

3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır

4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır

5. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır

6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır 

7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır

8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir

9. Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir

10. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile  duyurulmuştur

11. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir

12. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir

13. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır

14. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır

15. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)

16. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır

17. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir

18. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

19. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır

20. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir

21. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır

22. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır

23. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir

24. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir

25. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir

26. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır

27. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır

28. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)

29. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi

30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir

31. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur

32. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

33. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi  başarıdır

34. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur

35. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir

36. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir

37. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir

38. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır

39. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir

40. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

41. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir

42. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk  meclistir

43. TBMM’nin çıkardığı  ilk kanun Ağnam vergisidir

44. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir

45. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden  önce gerçekleşmiştir

46. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır

47. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir

48. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır

49. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır

50. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)

KURTULUŞ SAVAŞI, CEPHELER, ANTLAŞMALAR (İLKLER)

1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir

2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır

3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır

4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması ) 

5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)

6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)

7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla  günümüzdeki haline getirilmiştir

8. Milli mücadeleye saygı duyarak  Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)

9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır

10. Kütahya – Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)

11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir

12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir

13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir

14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir

15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur

16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir

17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir

18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir

19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır

20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)

21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır

22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür

23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır

24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır

25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır 

26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)

27. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos –  18 Eylül 1922)

28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir

29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)

30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir

33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır

34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir

35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)

36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır

37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur

38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır

39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu  Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır

40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir

41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır

42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular  Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır 

43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır

44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik  ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir

45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .

İNKILAPLAR, İLKELER, DIŞ POLİTİKA  (İLKLER)

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’dür

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır (9 Ağustos 1923)

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım 1924)   

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk özel bankası 1924 yılında kurulan  Türkiye İş Bankası’dır

8. Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile gerçekleşmiştir

9. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

10. Eğitimde ikiliğe son verilerek eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir

11. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir

12. Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart 1923)

13. Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür

14. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur

15. Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)

16. Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir

17. Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır

18. Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır

19. Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır

20. Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir

21. Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir 

22. 1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir

23. Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata girmişlerdir

24. Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır

25. Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan 1931)

26. Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır

27. Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli  adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır

28.  Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul meselesidir” 

29. Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)

30. Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin  ilk ciddi girişimi milletler cemiyetine üye olmaktır

31. Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır

32. Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait isyanıdır

33. Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile gerçekleşmiştir

34. Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf İnkılabıdır

35. Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet Mekteplerinin açılmasıdır

36. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk Dil Kurumun açılmasıdır 

37. Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)

38. Türkiye – Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir

39. II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad Paktını imzalamıştır

40. Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır

41. Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasıdır

42. Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır

43. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez başarısız olmuştur

44. 1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır

45. Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir

46. En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır

47. Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır

48. Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı  anayasalarından ayrılan en önemli farkı egemenliğin halka ait olmasıdır

49. II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)

50. II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir .


3 4
kpss 2


Bir önceki yazımız olan Uluslararası İktisat Çözümlü 100 soru başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.