SON DAKİKA

Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Bu haber 18 Nisan 2016 - 12:36 'de eklendi.

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 t T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu esas alınmak suretiyle;

Mühendis pozisyonu için KPSSP3 puan türü (50 ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre,

Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSSP3 puan türünde (50 ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katına kadar aday yazılı sınava tabi tutulacak olup, bu sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav sonucuna göre,

aşağıda sayısı, aranılan nitelikleri ve başvuru şartları belirtilen toplam 23 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

4. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya başvuru tarihinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

5. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, başvurulan pozisyon için istenilen okuldan mezun olunmasından sonra çalışılmış olması kavdıvla; 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

10. İsteklilerin gazete ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Bakanlığımızın internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Lodumlu/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 258 89 11) adresine teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Mühendis pozisyonu için 2014 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü (50 ve üzeri alanlardan) esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre sözleşme imzalamaya hak kazananların ve pozisyon sayısı kadar yedek adayların listesi 13.05.2016 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayınlanacaktır.

12. Çözümleyici ve Programcı pozisyonu için belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2014 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday arasına girenler yazılı sınava tabi tutulacaktır. Son sırada yer alan adayla puan eşitliği halinde eşit puana sahip adayların tümü yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yazılı sınava katılacakların listesi 16.05.2016 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için yapılacak yazılı sınavı 31.05.2016 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA adresinde (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı hizmet binası yanı) bulunan Bakanlığımızın 1 no’lu Yemekhanesinde saat 14:30 da yapılacaktır.

14. Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak, sınav sonuç puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. (Puan eşitliği halinde eşit puana sahip adayların tümü sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır).

15. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, sözlü sınav tarihi ve yeri 06.06.2016 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayınlanacaktır. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)

16. Çözümleyici ve Programcı unvanlı kadrolar için yapılan sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında iş tecrübesi yüksek olanlar, yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları asil ve yedek adaylar şeklinde Kurumumuz internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

17. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere (Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarında sözlü sınav notu 70 puan ve üzeri olanlardan) yapılacak sıralamaya göre yedek adaylar içerisinden yerleştirme yapılacaktır.

18. Başvurulan pozisyona ilişkin nitelikleri taşımayan ve belgelemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

19. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kuramlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

GÖREV YERİ UNVANI ADEDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mühendis 2

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çözümleyici 10

Programcı 11

 

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.