Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KPSS’den 70 Puan Üzeri 150 Sözleşmeli Memur Alacak!

Devlet Personel Başkanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne KPSS’den 70 Puan Üzeri 150 Sözleşmeli Memur Alacağını Duyurdu! Detaylar KariyerMemur.com’da..

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KPSS’den 70 Puan Üzeri 150 Sözleşmeli Memur Alacak!
Yayınlama: 17.03.2018
Düzenleme: 05.03.2021 22:49
1.294
A+
A-

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş Sınavına katılma katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

 1. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93(önlisans mezunları için) ya da KPSSP94(ortaöğretim mezunları için) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV YERİ VE TARİHİ:

 1. Giriş sınavının yazılı bölümü, 28/04/2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.
 2. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 5 (BEŞ) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.
 3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, ASYM’nin www.aday.ankara.edu.tr adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 50 TL(ElliTürk Lirası) ASYM’ye sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.
 4. Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
 5. Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.
 6. Adaylar, ASYM’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.
 7. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

1) Başvurular, 19 Mart 2018 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
 • KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
 • Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1) Yazılı sınav konuları;

A) Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları (15 SORU)

 • TİGEM’in Ana Statüsü
 • 657 sayılı DMK
 • 399 sayılı KHK
 • TİGEM Organizasyon Şeması
 • İnkılap Tarihi

B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları (20 SORU)

 • Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri
 • Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri
 • Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri
 • Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri
 • Tarım ve Çevre İlişkileri

C) Mühendis (Tarla-Bahçe-Bitki Koruma) Alan Soruları (45 SORU)

 • Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti
 • Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti
 • Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti
 • Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele
 • Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri
 • Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti
 • Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti
 • Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri
 • Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.

D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları (45 SORU)

 • Sulama İle İlgili Temel Konular
 • Sulama Sistemleri
 • Drenaj
 • Arazi Islahı ve Tesviye
 • Derin Kuyular

E) Mühendis (Tarımsal Mekanizasyon) Alan Soruları (45 SORU)

 • Toprak İşleme Aletleri
 • Ekim Makinaları
 • Gübreleme Makinaları
 • Mücadele Makinaları
 • Çayır Mera Makinaları
 • Hayvancılık Makinaları
 • Hasat Harman Makinaları
 • Tesisler

F) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları (20 SORU)

 • Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları
 • Hayvan Yetiştirme
 • Hayvan Besleme
 • Türkiye Hayvancılığının Sorunları

G) Veteriner Hekim Alan Soruları (45 SORU(

 • Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
 • Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları
 • Neonatal Buzağı Hastalıkları
 • Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları
 • Doğum ve Jinekoloji
 • Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 • Genel Zootekni Konuları
 • Dölerme ve Suni Tohumlama
 • Ayak Hastalıkları
 • Meme Hastalıkları ve Sağlığı
 • Farmakoloji
 • Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)

H) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları (45 SORU)

 • Türkiye Hayvancılığı
 • Hayvan Yetiştirme İlkeleri
 • Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
 • Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması
 • Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
 • Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,
 • Hayvan Islahı
 • Ruminant Besleme
 • Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama
 • Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme
 • Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma

H) Veteriner Sağlık Teknisyeni Alan Soruları (65 SORU)

 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Aşılar ve Aşı programı
 • Suni Tohumlama
 • Doğum ve Doğum Bilgisi
 • Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler

I) Teknisyen (Elektrik) Alan Soruları (65 SORU)

 • Kurulu Güç
 • Enerji Dağıtım Sistemleri ve Kompanzasyon Hesapları
 • Trafo ve Güç Hesapları
 • Yol Verme Düzenleri
 • Frekans Konvertörleri

J) Tekniker (Radyoloji) Alan Soruları (65 SORU)

 • Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri
 • Radyoloji Fiziği
 • Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
 • Anatomiye Giriş
 • Fizyolojiye Giriş
 • Temel İngilizce
 • Bilgisayara Giriş
 • Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
 • Radyolojik Anatomi
 • Radyoterapi
 • Temel İlkyardım

K) Tekniker (İnşaat) Alan Soruları (65 SORU)

 • Yapı Teknolojisi
 • Mekanik ve Statik
 • Proje ve Etüt Uygulaması
 • Yapı Malzemeleri
 • Beton Teknolojisi
 • Şantiye Organizasyonu konularını kapsar.

2) Sözlü sınavda adaylar;

 • Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

VI – DEĞERLENDİRME:

 1. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.
 2. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Ancak mutlak değerlendirme sonucunda 70 barajını geçemeyen aday sayısı ilgili kadro için ilan edilen aday sayısından az ise o alan için bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirme sisteminde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplandıktan sonra ham puanlar “t standart puanı”na dönüştürülecektir. Standart t puanlarının yüzlük puan sistemine çevrilmesinde aday puanlarının 1,25 ile çarpılması esas alınacaktır.
 3. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
 4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 5. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.
 6. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.
 7. Sözlü sınavda adaylar;
  a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
  d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 8. Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 9. Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

VII- İTİRAZLAR

 1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının aday.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapabileceklerdir. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar TİGEM tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderilecektir. ASYM bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.
 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde TİGEM’e yapılacaktır. TİGEM bu itirazları (gerekmesi hâlinde) en geç 3 (üç) gün içerisinde ASYM’ye gönderecektir. ASYM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TİGEM’e bildirecektir.
 3. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TİGEM tarafından bildirilecektir.
 4. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile TİGEM’e yapacaklardır.
 5. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

 1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 2. Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri:
ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Telefonlar: (0 312) 417 84 70 (10 hat) / 242 – 244 – 249 – 250

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.