TRT Stajyer Sanatçı ve Tonmayster Alacak

TRT Stajyer Sanatçı ve Tonmayster Alacak
Yayınlama: 30.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
424
A+
A-

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı şekilde genel duyurulu giriş sınavı yapılmak TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı şekilde genel duyurulu giriş sınavı yapılmak suretiyle Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler dallarında, ekli listelerde yer alan 144 adet Stajyer Ses ve Saz Sanatçıları ile 6 adet Tonmayster kadro unvanlarında personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-18 yaşını tamamlamış olmak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adayların, ekte hizmet tanımı yer alan ve sınav ilanı yapılan kadro unvanlarından başvuruda bulunacakları kadro unvanı için ilgili hizmet tanımında aranan şartları taşıması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru süresi, 04 Mayıs 2015 tarihinde saat 09.00 da başlayıp, 20 Mayıs 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, www.trt.net.tr internet adresinden ulaşılabilecek görev talep formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, başvuru için tam ve eksiksiz olarak doldurmuş oldukları görev talep formunun çıktısını alıp, sınava katılacakları gün ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna teslim edecektir. Adaylar, anılan kadro unvanlarından yalnızca birisine başvuruda bulunabilecek olup, daha sonra tercih değişikliği yapamayacak, her aday, sadece bir dalda başvuruda bulunabilecektir. Adaylar, başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurup verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Sınavı kazanan adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra 15 gün içerisinde evraklarını tamamlamayanların sınavları iptal edilecektir.

SINAV YERİ:

Sınavlar, Or-An Sitesi-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan TRT Genel Müdürlüğü, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı stüdyosunda yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE ZAMANI:

Sınavlar, sözlü-mülakat ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

Sınavlar, 25 Mayıs 2015 pazartesi günü saat 13.30’da Türk Halk Müziği dalında başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre diğer dallardaki sınav tarihleri ve adayların hangi gün sınava girecekleri www.trt.net.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar, sınava gelirken başvuru için tam ve eksiksiz olarak doldurmuş oldukları görev talep formunu ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna teslim edecektir.

Sınavlara katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ilgili sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü-mülakat ve uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak olup, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI:

Sınav sonucunda başarılı olanlar, TRT’nin www.trt.net.trinternet adresinde duyurulacaktır. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınava katılanlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç bir ay içinde ilgiliye/ilgililere cevap verir.

ATAMA İŞLEMLERİ:

Giriş sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Sınavı kazanan adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra 15 gün içerisinde evraklarını tamamlamayanların atamaları yapılmayacaktır.

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1-Görev Talep Formu (Sınav esnasında ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna teslim edilecektir.),

2-Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

3-Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

4-En geç altı ay önce çekilmiş 4,5×6 cm boyutunda 8 adet fotoğraf,

5-Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

6-Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan,

7-Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi,

8-Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname,

9-Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri.

İlanen duyurulur. 30/04/2015

Ek:

1-Sınav İlan Edilen Kadro Listesi (1 adet)

2-Hizmet Tanımı (3 adet)

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

TÜRK HALK MÜZİĞİ, TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE ÇOK SESLİ MÜZİKLER

ALANLARI VE TONMAYSTER KADROSU İÇİN GENEL DUYURULU GİRİŞ

SINAVI AÇILAN STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER KADRO

UNVANLARININ SAYILARINI GÖSTERİR LİSTE

SINAV AÇILAN KADRO UNVANI :SAYISI :

1-Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM)121

2-Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (ÇSM)23

3-Tonmayster6

TOPLAM150

STAJYER SANATÇI

SIRA NO: 55

1.KADRO UNVANI : Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM)

2.HİZMET TANIMI : Kurum Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üretimlerinde, kendi dallarındaki müzik eserlerini, o türün asli, geleneksel ve akademik ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun solist veya topluluk üyesi olarak sesi ve sazı ile icra etmek, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3.ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a.Tahsil : Genel olarak ortaokulu bitirenler Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (THM-TSM) olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması mümkündür.

b.Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Diğer : Bu dallarda eğitim veren konservatuarların ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.

4.İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.

5.SINAV : Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

STAJYER SANATÇI

SIRA NO: 58

1.KADRO UNVANI : Stajyer Sanatçı (Ses-Saz) (ÇSM)

2.HİZMET TANIMI :Kurumun çoksesli müzik dallarındaki

topluluklarında/orkestralarında o müzik türünün eserlerini, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alınarak Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine uygun topluluk üyesi olarak sesi/sazı ile icra etmek, gerektiğinde topluluk içinde sesi/sazı ile solo yapmak, geniş repertuarlı bir müzik üretimini gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3.ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a.Tahsil : ı) Stajyer ses sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1-Konservatuarların,

2-Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3-Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4-Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

şan/opera/koro, ses eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ı bendi hariç).

ıı) Stajyer Saz Sanatçılığı için üniversitelere bağlı ve müzik eğitimi veren;

1-Konservatuarların,

2-Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

3-Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

4-Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinin,

çalgı eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak (ç.ıı bendi hariç).

b.Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil : Tercih sebebidir.

ç. Diğer : ı) Kurumun bu daldaki amatör korolarında en az 5 yıl süre ile çalışmış olduğu Kurumca belgelenenlerde yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, herhangi bir üniversite mezunu olmak yeterlidir.

ıı) Caz orkestralarında; caz müziğinde pratik ve teorik olarak bilgi birikimine sahip olan ve bu tür orkestralarda (Büyük Orkestra) en az 3 yıl icracı sanatçı olarak çalışmış olanlarda yukarıdaki tahsil şartı aranmaz, üniversite mezunu olmak yeterlidir.

4.İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.

5.SINAV : Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

TONMAYSTER

SIRA NO: 61

1.KADRO UNVANI : Tonmayster

2.HİZMET TANIMI : Kurumun çeşitli müzik dallarında ürettiği kayıtlarda ve canlı yayınlarda ilgili müzik türlerinin gerektirdiği eğitimden geçerek, gerek ses fiziği ve akustik, gerekse mikrofon ve kayıt cihazları üzerinde gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak, eserleri, türünün asli, akademik ve uluslararası ölçüleri dikkate alarak, Kurumun tespit ettiği sanat ve uygulama prensiplerine, müzikal yorum ve hedeflere en uygun şekilde kayıtları gerçekleştirmek, müzik hizmetlerine ilişkin olarak Kurumca verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

3.ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR:

a.Tahsil : Üniversitelere bağlı müzik eğitimi veren,

1-Konservatuarların,

2-Güzel sanatlar fakültelerinin,

3-Müzik ve sahne sanatları fakültelerinin,

4-Ses mühendisliği bölümlerinin,

5-Eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinin,

birinden mezun olmak.

b.Askerlik durumu: Askerlikle ilişiği olmamak.

c.Yabancı dil : Tercih sebebidir.

4.İSTİHDAM KAYNAĞI : Kurum içi, Kurum dışı.

5.SINAV : Yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.