TÜRKAK Sözlü Sınavla 22 Uzman Yardımcısı Alacak

TÜRKAK Sözlü Sınavla 22 Uzman Yardımcısı Alacak
Yayınlama: 18.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
524
A+
A-

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmı Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 22 (yirmi iki) adet Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puana sahip aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak sözlü sınava katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

Adaylar, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

b) 2014 ve 2015 yıllarında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş asgari puanı almış olmak,

c) Aşağıdaki, Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU
GruplarUnvanıÖğrenim ProgramıAtama Yapılacak Kadro SayısıGiriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı2014/2015 KPSS Puan TürüAsgari KPSS Puanı
Grup 1Akreditasyon Uzman YardımcısıBiyoloji28KPSS770
Grup 2Akreditasyon Uzman YardımcısıÇevre Mühendisliği312KPSS770
GruplarUnvanıÖğrenim ProgramıAtama Yapılacak Kadro SayısıGiriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı2014/2015 KPSS Puan TürüAsgari KPSS Puanı
Grup 3Akreditasyon Uzman YardımcısıElektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği520KPSS770
Grup 4Akreditasyon Uzman YardımcısıEndüstri Mühendisliği28KPSS770
Grup 5Akreditasyon Uzman Yardımcısıİnşaat Mühendisliği28KPSS770
Grup 6Akreditasyon Uzman YardımcısıKimya Mühendisliği416KPSS770
Grup 7Akreditasyon Uzman YardımcısıMakine Mühendisliği28KPSS770
Grup 8Akreditasyon Uzman YardımcısıMetalürji ve/veya Malzeme Mühendisliği14KPSS770
Grup 9Akreditasyon Uzman YardımcısıVeterinerlik14KPSS770

III – GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş sınavı başvuruları, 8 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2015 tarihinde, saat 24.00’de sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV – GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

İstekliler, aşağıdaki belgeleri Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış alana yükleyeceklerdir.

a) Kurum web sayfasında yayınlanan ve aday tarafından doldurulacak giriş sınavı başvuru formu,

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Özgeçmiş,

d) Vesikalık fotoğraf.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V – GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 12 Ekim 2015 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI – GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VII – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki sınav konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP7 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya geremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre atanmaya hak kazananların listesi, Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atamanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında yedek listeden atama yapılacaktır.

Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları giriş sınavı sonuçlarının ilanı tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim edeceklerdir.

VIII – İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX – BİLGİ ALMA

Giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0 312) 410 82 72 – (0 312) 410 82 39

X – DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.