Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 61 Ar-Ge Uzmanı Personel Alım İlanı!

61 Ar-Ge Uzmanı Alımıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nda Yeni Dönem
Detaylar Haberimizde…

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 61 Ar-Ge Uzmanı Personel Alım İlanı!
Yayınlama: 03.05.2023
10
A+
A-

Başkanlığımıza bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden 61 (altmışbir) Ar-Ge Uzmanı alımı gerçekleştirilecektir.

ALINACAK OLAN AR-GE UZMANI NİTELİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

I. GENEL ŞARTLAR

1.Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanları için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHLERİ

Başvurular 04.05.2023-19.05.2023 tarihleri arasında şahsen aşağıda belirtilen adrese elden, posta yolu veya kargo ile aşağıdaki adrese yapılacaktır. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL

III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İş Başvuru Formu‘nun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) fotoğraflı ve imzalı aslı,

2. Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktora diplomasının aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (YDS ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği veya E- Devlet Kapısından alınan yabancı dil sonuç belgesi ya da Başkanlıkça tasdikli örneği. ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.)

4. En az üç yıl kamu ve/veya özel sektör çalışma tecrübesini E- Devlet Kapısından alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi ibraz edilecektir. (Doktora mezunları için bu şart aranmayacaktır.)

5. Yabancı uyruklu Ar-Ge Uzmanı olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

6. Adli Sicil Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

8. Görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir.)

10. Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

11. Özgeçmiş (CV).

12. İlanda varsa belirtilen deneyim, sertifika, eğitim, tez çalışması, akademik çalışma vb. diğer belgeler.

IV. BAŞVURU SIRALAMASI VE DEĞERLENDİRME

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri, ilan edilen tarihe kadar teslim eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapılan kadro/pozisyon bazında değerlendirme; ALES Sonucunun %50’si (minimum 65 puan) + Lisans Genel Not Ortalamasının %20’si + Yabancı Dil Sınav Sonucunun %30’una göre hesaplanan puanlandırmaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.  Puan sıralamasına göre her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaylar belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1- Değerlendirme sonucunda nihai listede yer alan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
2- Sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihi ve yeri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak ve ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri ilan edilen tarihe kadar teslim eden adayların evrakları, Başkanlığımızca değerlendirilerek şartları tutan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
4- Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte sözlü sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Sınav tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.)

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adaylara. sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından sorulan sorular esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınmış olması şarttır.)
2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Duyurular ve Kurumsal/İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
2. İlan edilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
3. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
4. Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
5. Adayların, belirtilen son başvuru tarihi itibariyle meslek pozisyonların uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
6. Adaylar ile 3 (üç) yıla kadar iş sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme süreleri sona eren personelin sözleşmeleri, performans değerlendirmesi dikkate alınarak ve esaslı nedene dayalı olarak her seferinde 3 (üç) yıla kadar yenilenebilecektir.  İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
7. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
10.Başkanlığımızın farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir.
11. Göreve başlayan Ar-Ge Uzmanı (Doktora/Yüksek Lisans Derecesine Sahip) personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi uyarınca 22/12/20221 tarihli ve 4955 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge Uzmanının memur emsali olarak belirlenen Adalet Uzmanı pozisyonu için ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir.)
12. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı 9’uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesih edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret ve benzeri) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 547 26 00 (Dahili:26 08)

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.