Ulaştırma Bakanlığı 12 Uzman Yardımcısı Alacak

Ulaştırma Bakanlığı 12  Uzman Yardımcısı Alacak
Yayınlama: 21.09.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:27
396
A+
A-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan oniki (12) adet Avrupa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan oniki (12) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) sonucuna göre “Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği” esaslarınca, sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen öğrenim dallarından karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel alımı yapılacaktır.

SIRA NOÖĞRENİM DALLARI

(LİSANS)

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISISÖZLÜ SINAVA KATILABİLECEK AZAMİ ADAY SAYISIKADRO

UNVANI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS TABAN PUANI
1Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak28Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-380 ve üzeri
2Mühendislik Fakültelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak14Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-380 ve üzeri
3Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak28Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-380 ve üzeri
4Hukuk Fakültesinden mezun olmak28Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-10380 ve üzeri
5Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak28Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-11780 ve üzeri
6Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak312Avrupa Birliği Uzman YardımcısıKPSS P-11780 ve üzeri

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b- ÖSYM tarafından, 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan KPSS puan türleri itibariyle en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanı almış olmak,

c- 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihinde veya bu tarihten daha sonra doğmuş olanlar),

ç- Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d- İngilizce dilinde YDS’de en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a- Sınav başvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.),

b- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yüksek öğrenim kurumu veya noter onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği),

c- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

ç- Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

e- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı özgeçmiş (bir sayfayı geçmeyecek şekilde),

f- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

g- Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

Yukarıda istenilen diploma ve yabancı dil belgesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri şahsen başvuru esnasında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 21/09/2015-21/10/2015 tarihleri arasında, 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 21/10/2015 günü saat 17:00’ye kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (21/10/2015 tarihi ve saat 17:00 itibariyle Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir.) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV VE SINAV SONUÇLARI:

1 – Sözlü olarak yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 – Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3 – Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

4 – Adaylar, Giriş Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç yedi gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VI. DEĞERLENDİRME VE ATAMA:

Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Sınav sonuçları, sınavın nihai sonucunun Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde asil ve yedek aday listeleri www.udhb.gov.tr internet adresinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde atama işlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak, 4 adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi), mal bildirimi ve etik sözleşmeyi Bakanlığımıza teslim edeceklerdir. Söz konusu belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Tüm Haber ve  İlanlar İçin Facebook Sayfamızı Beğenin

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.