SON DAKİKA

Uluslararası İşletmecilik Final Notları

Bu haber 11 Ocak 2016 - 23:42 'de eklendi.

ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK SÜPER ÖZET FİNAL ÜNİTE 5

Uluslararası Pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak, birde ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK SÜPER ÖZET FİNAL ÜNİTE 5

Uluslararası Pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak, birden çok ülkede yapılan, planlama ve uygulama sürecidir

Yerel İşletmeler): Tamamen iç pazara dönük olarak faaliyet gösterirler

İhracatçı İşletmeler : İçe dönüktür. Tesadüflere bağlı geçici ihracat yaparlar.

4P 1) Ürün  2) Fiyat 3) Dağıtım, 4) Tutundurma

ULUSLARARASI PAZARLAMA ÇEVRESİ

1) Ekonomik Çevre Faktörleri  2) Yasal ve Politik Çevre Faktörleri 3) Demografik Çevre Faktörleri 4) Kültürel Faktörler 5) Doğal Çevre Faktörleri 6) Teknolojik Çevre Faktörleri

 • Asıl (öz) ürün, tüketicinin bir ürünü satın alırken neyi satın aldığını ifade eder
 • Somut ürün: Öz, asıl ürünü tamamlayan; kalite, şekil, marka ve ambalaj gibi niteliklerden oluşur.
 • Zenginleştirilmiş ürün: Ürünle birlikte sunulan ya da işletmenin pazarlama sisteminin sağladığı ek yarar ve hizmetler bütünüdür.

Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler

 • Dünya genelinde tek ürün tek mesaj stratejisi
 • Yararlanma şekli değişen tek ürün farklı mesaj stratejisi
 • Farklı ürün aynı mesaj stratejisi • Farklı ürün farklı mesaj stratejisi • Yeni ürün üretmek:

Uluslararası Ödeme Şekilleri

 • Konsinye Satış:Malın mülkiyetinin ihracatçıda olduğu, mal bedelininse mal satıldıkça ödendiği bir ödeme biçimidir.
 • Poliçe Karşılığı Ödeme:Mal bedelinin poliçe karşılığı ödenmesi esasına dayanır.
 • Akreditifle Ödeme:İhracatta en yaygın kullanılan ödeme biçimidir. Aracı bankaların işleme katılımı, riskin azaltılması açısından önemlidir.

F.O.B:  Malın teslim yerinde yüklemenin de üreticiye ait olmasını

F.A.S: Malın gemiye teslim maliyetinin fiyata dahil olmasını, yükleme maliyetinin hariç tutulmasını

C.I.F. Üreticinin fiyatında malın yabancı limana ulaşması için kullanılacak tüm giderleri

** Genellikle ihracatta F.O.B. fiyat; ithalatta C.I.F. fiyat kullanılır.

Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler

 • Dünya genelinde tek ürün tek mesaj stratejisi
 • Yararlanma şekli değişen tek ürün farklı mesaj stratejisi
 • Farklı ürün aynı mesaj stratejisi
 • Farklı ürün farklı mesaj stratejisi
 • Yeni ürün üretmek

*** Maliyeti Temel Alan Fiyatlandırma:En basit fiyatlandırma yöntemi maliyet artı yöntemidir.

Ülkelerin kendi pazarlarını diğerlerinden ayıran belli başlı uygulamaları aşağıdaki gibidir.

 • Gümrük engelleri, • İthalat kota ve lisansları • Ulusal para ve kambiyo sistemleri,
 • Vergi sistemleri, • Taşıma politikaları, • Mallara ilişkin özel yasalar

ÜNİTE 6

Piyasa, alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldiği ortamlardır.

Finansal Piyasa, fon arz eden birimlerle fon talep eden birimlerin karşılaşmasını sağlayan ortamlardır.

Finansal varlık, finansal piyasalara fon sunanların, sundukları fon karşılığında, fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklara finansal varlık denir.

İşlem Hacmi, borsada belirli bir sürede işlem görmüş hisse senetlerinin toplam değerini ifade eder

Doğrudan Döviz Kuru(Avrupa Döviz Kuru ), kurun bir birim yabancı para ile değiştirilebilen ulusal para miktarı olarak ifade edilmesidir.

Dolaylı Döviz Kuru,(ABD Döviz Kuru )  kurun, bir birim ulusal paranın karşılığı olan yabancı para miktarı şeklinde tanımlanmasıdır.

Çapraz Kur, iki ulusal para arasındaki kur, başka bir ulusal para baz alınarak hesaplandığında belirlenen kura verilen ad.

Kur Marjı (spread), döviz alış kuruyla satış kuru arasındaki farka verilen ad.

Spot (vadesiz) Döviz İşlemi: Belirli bir kur üzerinden değiştirilmesi düşünülen dövizlerin taahhüt edilmesiyle taahhüt edilen dövizlerin değişiminin aynı zamanda olmasıdır.

Vadeli Döviz ( forward) İşlemi: Anlaşmayla taahhüt edilen dövizlerin fiilen değiştirilmesi, taraflarca belirlenecek gelecekteki bir günde yapılması işlemidir.

Forward Sözleşmeler: Ödemenin ve teslimin ilerideki bir tarihte yapılmak üzere, finansal ya da finansal olmayan varlıkların fiyat ve miktarlarının bugünden belirlendiği sözleşmelerdir

Futures Sözleşmeler: Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi finansal ya da finansal olmayan varlıkları sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte satın alma ya da satma sözleşmeleridir

** Futures işlemler organize piyasalarda gerçekleştirilen standart nitelikli işlemlerdir.İşlemler borsada yapılır

Swap, tarafların karşılıklı olarak ödemelerini değiştirme, diğer bir ifade ile takas etme işlemidir

Spot Döviz İşlemleri (Peşin Döviz İşlemi ) 

* Herhangi bir vade koşulu ileri sürmemektedirler.

* Değişimi söz konusu olan döviz tutarlarının, karşılıklı olarak, anlaşmadan hemen sonra ya da anlaşmayı izleyen ikinci iş günü içinde ödenmesi gerekir.

DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ

1) Sabit Döviz Kuru Sistemleri   2) Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi

3) Esnek Kur Sistemi(floating)   4) Karma Kur Sistemi

Europara piyasasında faiz oranları genellikle LİBOR. ya da PIBOR baz alınarak belirlenir

Yabancı Tahvil : Yabancı bir piyasada satılmak üzere ihraç edilen, o ülkenin ulusal parasıyla çıkarılan, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır.

Uluslararası Sermaye Bütçelemesinde Risk

1) İşletme ve Finansman Riski 2) Enflasyon ve Döviz Kuru Riski   3) Politik Risk

 1. a) Merkezileştirilmiş Nakit Yönetimi : Her bir bağlı kuruluşun en az nakit miktarı üzerindeki miktarı merkeze göndermesi
 2. b) Uluslararası Tahsilat ve Ödemeleri Hızlandırma : SWIFT ile tek bir ağ kurulur ödemeler tek bir ağ üzerinden gerçekleşir
 3. c) Ödemelerin Netleştirilmesi : Maliyetleri azaltmak için ödemelerin netleştirilmesi

ÜNİTE 7

Kültür: Bilgiyi, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, bireyin bağlı bulunduğu bir toplumun üyesi olması sebebiyle kazandığı alışkanlıkları ve bütün özellikleri içine alan karmaşık bir bütündür.

Örgüt kültürü: Genel olarak bir işletmedeki “paylaşılan filozofiler, ideolojiler,değerler, inançlar, beklentiler, tutumlar ve normların bir bütün olarak oluşturulması” şeklinde tanımlamıştır

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR

1) İç çevre unsurları: üretim konusu, faaliyet alanı, yöneticiler,yönetim biçimi, işletme sahipleri, alt kültürler, üretim tipi ve teknolojisi

2) Dış çevre unsurları : Toplumun kültürü, devlet yapısı, tüketiciler,rakip işletmeler

Farklılıkların Yönetimi  : Örgüt içerisindeki tüm farklı unsurların eşit yönetilmesi

Aile Kültürü : Hiyerarşi ve bireyin uyumu üzerinde güçlü bir vurgu yapmaktadır

Eyfel Kulesi Kültürü : Hiyerarşi ve göreve uyum üzerinde güçlü bir vurgu yapan bir örgüt kültürüdür

Güdümlü Füze Kültürü: Proje grupları ve takımları tarafından yerine getirilen işlerin uyumuna odaklanmaktadır. sibernetik” olarak adlandırılabilir. güdüleme, parayla ve çıkarla değil, içsel olarak gerçekleşme eğilimindedir

Kuluçka kültüründe değişim hızlı ve kendiliğindendir. Bütün çalışanlar aynı hedefi gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır.

Aile kültürünün tam tersine,bu kültürde liderlik, bir pozisyon verilerek kazanılan bir şey değil, başarılan bir şeydir.

Örgüt Yapılarında Olması Gereken Özellikler

 • Esneklik • Planlama • Koordinasyon    • Kontrol

Hofstede ülkeleri karşılaştırmada dört tane kültürel değer boyutu belirlemiştir:

(1) Güç mesafesi, (2)Belirsizlikten kaçınma, (3) Bireycilik, (4) Erillik ve Dişilik yaklaşımı

** Bütün işletmeler, iyi kötü, güçlü zayıf bir örgüt kültürüne sahiptir. Ancak, görünen o ki varlıklarını sürdürebilen, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilen işletmeler,paylaşılmış özgün bir kültüre sahip olan işletmelerdir.

ÜNİTE 8

Muhasebe: Bir ekonomik birimin finansal nitelikteki olaylarına ilişkin belgelerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflanması ve özetlenmesi, analizi ve yorumladıktan sonra bilgi kullanıcılarına raporlar şeklinde sunulması eylemlerdir

Muhasebenin bilgi sağlayacağı  alanlarını üç temel grupta toplayabiliriz.

1)Finansal durumu hakkında 2) Faaliyet sonuçları hakkında 3) Nakit akışları hakkında bilgi sunmayı hedefler

** Birçok ülkede muhasebe “Tarihi Maliyet İlkesi”ne dayanır. Bu ilke finansal işlemlerin kayda alınması ve raporlanmasında kullanılan para biriminin satın alma gücünün değişmediği varsayımına dayanır

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu uluslararası muhasebe standartlarının geliştirilmesi, kabulü ve kullanılmasında en önemli kurumdur

YABANCI PARALI MAL ALIŞI

Not: Yabancı paralı ödemede kur farkından olumlu bir sonuç doğarsa ise Kambiyo karları olumsuz bir sonuç çıkar ise Kambiyo zararları hesabına yazılır

** Türk Lirasının ABD doları karşısında değer kazanması, ithalatçının kârını artırırken ihracatçının zararını artırmaktadır.

 

Konsolide finansal tablolar, Ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tekbir işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait finansal tablolardır.

*Yabancı Bağlı şirketin ana şirkete 300 TL  borcu vardır.

** Bağlı şirket, ana şirketin lisansıyla üretim yapabilmek için, ana şirkete 1.000 TL lisans ücreti ödemektedir.

Önemli : Ana şirket ve Yan şirketin toplamları alınırken * işareti ile açıklananlar düşülerek hesaplanır

Finansal tabloların çevrim işlemi: Finansal tablolarını ana şirketin ülke para birimi itibariyle yeniden kayda alma işlemi

Cari ve Cari Olmayan Kalemler Yöntemi

Varlıklar, elde edildikleri cari kurdan kaynaklarsa oluştukları tarihte geçerli olan kurdan çevrilir

Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler Yöntemi

Parasal varlıklar cari döviz kuruyla çevrilir. Parasal olmayan kalemler  ise tarihi kurlardan çevrilir.

Zaman Faktörüne Dayalı Yöntem

Varlık ve borçlar, maliyet değerleriyle değerlemeye tabi tutulan unsurlar, edinildikleri tarihi kur üzerinden çevrilir

* Piyasa değerleriyle değerlemeye tabi tutulmuşlarsa o zaman,bilanço tarihindeki cari kur üzerinden çevrilir

Cari Kur (Kapanış Kuru) Yöntemi

Cari kur yöntemine göre tüm varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurdan yani kapanış kurundan öz kaynaklarsa tarihi kurdan çevrilir

ULUSLARARASI VERGİLEME İLE İLGİLİ KONULAR

Transfer fiyatlaması, Aynı ana şirketler grubundaki bir şirketin, gruptaki diğer bir şirkete mal ya da hizmet sattığında uyguladığı fiyata, transfer fiyatı denir.

Vergi Cennetleri : Vergi cenneti ülkeler kurum kazancı üzerinden ya hiç vergi almaz ya da çok düşük bir vergi oranı uygularlar. Uluslararası işletmeler nispeten düşük bir ücretle vergi cenneti olan ülkedeki bir bağlı şirkete tamamen sahip olabilirler.

 Yunus Emre GÜNGÖREN
      Eğitim Danışmanı             
yunusemre@kariyermemur.com

Bir önceki yazımız olan Türk Vergi Sistemi Final Notları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.