Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuruları Bekliyor!

Üniversitemiz, belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli personel alımı yapacak. Detaylar Haberimizde…

Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuruları Bekliyor!
Yayınlama: 15.05.2023
4
A+
A-

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3) İlan edilen tüm pozisyonlar için başvuru gününün son günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
6) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
8) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10) Destek Personeli pozisyonları için aranılan genel şartlara ilave olarak;
a) Açık ve kapalı alanda temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
b) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
11) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
d) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin tüm birimlerinin (ilçeler dâhil) kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,
e) Erkekler için 165 cm’den, kadınlar için ise 160 cm’den kısa boylu olmamak.

B) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER
1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Ege Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe alım” hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 08.05.2023 (08.30) – 16.05.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.
4) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6) Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7) Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 11. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır.
9) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
10) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
12) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C) DİĞER BİLGİLER
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemez. Bu durumda olan adayların başvuruları işleme alınmaz.
2) Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.
3) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste (asil listenin 5 katı) olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde  http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuıruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.
5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
6) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Destek personeli pozisyonuna başvuruda bulunup asil listede yer almaya hak kazanan adaylardan açık ve kapalı alanda temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli bulunmadığına dair kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir.
8) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
9) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.
12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
13) Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.
14) İşbu ilana başvuruda bulunup atanmaya hak kazanan adaların görev yerleri, Üniversitemiz merkez ve taşra tüm birimlerinin ihtiyaçları dâhilinde değerlendirilerek belirlenecektir.
D) İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres                 : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 311 3527 – 1074 – 4325 – 2155
E-Posta             : [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.