Vatandaşlık İşleri Genel Müd. Personel Alım İlanı

Vatandaşlık İşleri Genel Müd. Personel Alım İlanı
Yayınlama: 31.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:26
488
A+
A-

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 1 adet Mütercim-Tercüm T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 1 adetMütercim-Tercüman ve 21 adet Arşiv Uzmanıpozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A.GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

B. ÖZEL ŞARTLAR:

1.Harita Mühendisi Pozisyonu:

a) Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Geomatik Mühendisliği bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Arazi şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

2.Şehir Plancısı Pozisyonu:

a) Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Arazi şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

3. Mütercim-Tercüman Pozisyonu:

a) Üniversitelerinİngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümünden mezun olmak,

b) YDS İngilizce sınavından en az(B) düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından buna denk puan almış olmak, (YDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi iki yıldır)

c) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4. Arşiv Uzmanı Pozisyonu:

a) Üniversitelerin kütüphanecilik, arşiv, bilgi ve belge yönetimi ya da transkript ile belgelendirmek kaydıyla lisans programında Osmanlı Paleografyası/Osmanlı Türkçesi/Osmanlıca, Arapça ve Farsça derslerinden en az birine yer veren bölümlerinden mezun olmak,

b) 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ-TARİHİ- YERİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar başvurularını, 31.08.2015-11.09.2015tarihleri arasında, son gün mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle sadece elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar elektronik ortamda doldurdukları Başvuru Formunun fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış bilgisayar çıktısını atanmaya hak kazanmaları halinde istenilen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.

Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati bitimine kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.

Başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da eksik ve yanlış bilgileri ihtiva eden başvurular geçersiz sayılacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan;

A.SINAVA TABİ OLMAYAN POZİSYON UNVANLARINDA:

Harita Mühendisi ve Şehir Plancısı pozisyonlarında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) bendi uyarınca sınav yapılmaksızın 2014 yılı KPSSP3 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak ve en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle her bir unvan için ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Ayrıca her bir unvan için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan asıl aday listesi ve yedek aday listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

B.SINAVA TABİ POZİSYON UNVANLARINDA:

1.Başvuruların Değerlendirilmesi

Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman pozisyonlarında; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2014 yılı KPSSP3 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak ve en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle her bir unvan için ilan edilen pozisyonun 4 (dört) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yapılan bu sıralamada son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Sınavın Şekli ve Konusu:

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sınavlar aşağıda yer alan şekil ve içeriğe göre yapılacaktır:

a)Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı sınavda adaylardan Türkçe bir metnin İngilizceye ve İngilizce bir metnin Türkçeye çevirisi istenilecektir.

Arşiv Uzmanı pozisyonu için yapılacak yazılı sınavda adaylardan matbu ve el yazması Osmanlıca metinlerin çevirisi istenilecektir.

b) Yapılacak sözlü sınavlarda adayların atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.

3. Sınav Yeri ve Tarihi:

Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı pozisyonları için yazılı sınavı 01.10.2015 ve sözlü sınavı 08.10.2015tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 Cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınava hak kazanan adaylar 01.10.2015 tarihinde saat10.00‘ da ve sözlü sınavına hak kazanan adaylar 08.10.2015 tarihinde saat 10.00‘ da yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.

4. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve İlanı:

Yazılı sınav sonucundan 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilerek sözlü sınava çağrılacak ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması, adayların nihai başarı puanını oluşturur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak olup her bir unvan için ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Ayrıca Mütercim-Tercüman pozisyonu için 3 (üç) yedek aday ve Arşiv Uzmanı pozisyonu için 10 (on) yedek aday belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan asıl aday listesi ve yedek aday listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar aşağıda istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

1. Fotoğraflı ve imzalı Başvuru Formu,

2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı örneği (gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği)

3. 2014KPSS sonuç belgesi,

4. Mütercim-Tercüman kadrosuna başvuranlar YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. Arşiv Uzmanı kadrosuna başvuranlardan kütüphanecilik, arşiv, bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden mezun olmayanların lisans programında Osmanlı Paleografyası/Osmanlı Türkçesi/ Osmanlıca, Arapça ve Farsça derslerinden en az birinin yer aldığını gösterir transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

6. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu,

7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.

V- DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru ve sınav sürecinde adayların beyanı esas alınacak olup yerleştirme sürecinde adaylardan belge istenecektir. Kurumumuz başvuru, sınav ve yerleşme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecek ve beyanların doğruluğunu resmi mercilerden alınacak bilgilerle teyit edebilecektir.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumumuzda sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmeyecektir.

4. Asıl adayların sözleşme yapmaya gelmemesi veya sözleşme yapıp göreve başlamamaları halinde yedek adaylar,yedek aday sırasına göre sözleşme yapmaya çağrılacaktır. Yedek listesindeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

VI- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: İçişleri Bakanlığı

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136

06200 Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0 (312) 591 21 88 – 591 22 81

Mesai Saatleri: 09.00-18.00

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.