Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Personel Alım İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Personel Alım İlanı
Yayınlama: 19.10.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:33
403
A+
A-

T.C. BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Duyurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun v T.C. BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Duyurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 11 (Onbir) adet Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Uzman Personel alınacaktır.

I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

a) Sınava başvurabilmek için;

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Mavi kart sahibi veya Yabancı uyruklu olmak,

şartlarından en az birini taşımak gerekmektedir.

b) Bu maddenin (a) bendinin bir numaralı alt bendinde olanlar için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

İki numaralı alt bendinde olanlar için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) Ek:1 tabloda belirtilen yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.

YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ç) Bu Giriş Sınavı İlanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.(16/10/1975 tarihinden sonra doğanlar )

d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak,

şartları ayrıca aranacaktır.

Alan AdıFakülte ve BölümlerAranılan NiteliklerKontenjanYabancı Dil
YURTDIŞI

VATANDAŞLAR

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri mezunu olmak.Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerle ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak; Üniversitelerde, Enstitülerde, Düşünce Kuruluşları, Kamu Kuramlarında, STK’larda ve Basın-Yayın organlarında veya bu alanlara yönelik projelerde yer alıp çalışmalar yapmış olmak.3İngilizce

Almanca

Flamanca

İsveççe

Danca

Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunu olmak.Hollanda veya İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada ülkelerinden birinde lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almak ve Uluslararası Hukuk (Özel ve Kamu), AB Hukuku, İnsan Hakları, Yabancı Düşmanlığı, Ayrımcılık, Dini ve Kültürel Haklar, Uluslararası Göç ve Yabancılar Hukuku, Aile Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku konularından en az birinde uzmanlık düzeyinde tecrübe sahibi olmak.2İngilizce

Hollandaca

AFRİKA

VE

UZAKDOĞU

BÖLGESİ

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim, İlahiyat Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri ile Filoloji (Fransızca, Arapça ve İngilizce bölümlerinden) mezunu olmak.-Afrika Bölgesi/Ülkeleri;

-Uzakdoğu Bölgesi/Ülkeleri

ile ilgili siyasi, sosyal, eğitim, dil, din, tarih, kültür, insan hakları, göç, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kültürel alanlarda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, düşünce kuruluşları, STK’larda ve araştırma merkezlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Afrika (1) Uzakdoğu (1)İngilizce

(Tercihen ikinci dil olarak Bahasa Endonezce, Tayca, Tagalogca ) Fransızca, Arapça (Afrika için)

PROJE

VE

ORGANİZASYON

Mühendislik Fakülteleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri ile Filoloji (Fransızca, Arapça, Rusça ve İngilizce bölümlerinden) mezunu olmak.Proje ve Sivil Toplum: Yurtiçi veya yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla aktif görev almış, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin konularda seminer, yayın, eğitim vb. faaliyetlerde bulunmuş olmak ve/veya

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda proje tecrübesine sahip olmak (proje hazırlama, yürütme, değerlendirme vb.) ve/veya

Kurumsal ilişkiler ve iletişim alanlarında tecrübeli, kurumsal temsil kabiliyeti yüksek, iletişim ve yönetim becerileri gelişmiş, iş disiplini ve koordinasyon konusunda yüksek becerili, geleneksel ve yeni medya alanlarında tecrübeli olmak.

1İngilizce
Proje ve Uluslararası Öğrenci Çalışmaları: Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarda En az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla proje tecrübesine sahip olmak (proje hazırlama, yürütme, değerlendirme vb.) ve/veya

Uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve/veya Uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon ve rehberlik alanlarında çalışmış olmak.

2Arapça

İngilizce

Rusça

Fransızca

Proje ve Organizasyon: Kamu Kurumlan, Sivil Toplum Kuruluşları ve/veya Organizasyon firmalarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla; seminer, çalıştay, kongre, otel ve sosyal etkinlik aktivitelerini koordine edip bütçe planlaması, oluşturulması ve yönetimini yapmış olmak.1İngilizce

Not: Başkanlık nitelik kriterlerinde, kontenjanlarda ve yabana dillerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

1) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek, iş talep formu, (www.ytb.gov.tr)

2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylanmış örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar; Yüksek Öğretim Kurulu onaylı Denklik Belgelerini sunmaları şarttır)

3) YDS veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin, YDS veya bu sınavlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),

4) Yerli uzmanlar için T.C. Kimlik numarası beyanı,

5) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,

6) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

7) Yerli uzmanlar için askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

8) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge: Başkanlığın görev alanı ile ilgili yüksek lisans ve/veya doktora diploması, “Sınava katılım şartları” başlıklı 1. maddenin (d) bendindeki konularla ilgili adayın gerçekleştirdiği somut çalışmaların yer aldığı ve/veya alanla ilgili EK’ 1 tabloda duyurulan en az 2 yıllık tecrübe şartını da muhteva eden resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım sertifikası vb. (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),

9) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı,

10) Adayların, Ek:1 tabloda belirtilen dillerin yanı sıra bildiği diğer yabancı dillerle ilgili bilgi ve belge sunmaları değerlendirme aşamasında dikkate alınabilecektir.

11) Yabancı uzman adaylar için uyruğu bulundukları ülkenin pasaport numarası ve varsa mavi kart kimlik numarası yazılı beyanı.

m. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sınav başvurularının; 26/10/2015 günü başlayıp, 11/11/2015 günü mesai bitimine kadar Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat- Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Yazılı sınav, 28/11/2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının (11 adet) en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın Kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

V. YAZILI SINAV KONULARI

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorulan; Adayın Ek:1 tablodan tercih ettiği Alana ilişkin olarak Başkanlığın görev alanına giren konular (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) temel olmak üzere; (1) %70’i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini ve muhakeme gücünü ölçmeyi hedefleyen soruların yanı sıra (2) %30’si adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel kültür ve genel yetenek soruları bütün alanlar için ortak olacaktır.

1) “Yurtdışı Vatandaşlar” Alanı Adayları için konular:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Yurtdışı Vatandaşlar ile ilgili sosyo-ekonomik, siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.

2) “Afrika ve Uzakdoğu Bölgesi” Alanı Adayları için konular:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Uzakdoğu ve Afrika bölgelerine ilişkin sosyo-ekonomik, siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.

3) “Proje ve Organizasyon” Alanı Adayları için konular:

a) Proje hazırlama, yürütme, değerlendirme

b) Organizasyon yapma ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.

konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak ve yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

VI. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

a) Bu İlanın “Yazılı Sınav Konulan” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi ( 50 Puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

VII. ÇALIŞMA ŞEKLİ

a) İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

b) Başkanlıkta başarılı bulunarak istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışacağı görev yerlerinde değişiklik yapmaya Başkanlık her zaman yetkilidir.

Adayların sınava girerken tercih ettikleri alanlar sadece bu sınava özgü olup, herhangi bir hak iddiasına konu edilemez.

1) Adaylar, yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanı, Pasaport, Mavi kart veya onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

2) Başvuru ve sınav sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilerek haklarında ilgili mevzuatına göre işlem yapılacaktır.

3) Yazılı sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4) Sınav İlanında belirtilen şartları taşımayan ve eksik evrak beyan eden adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Başvuru için Başkanlığa sunulan evrak veya belgeler, başvuru sürecinin sonunda adayların Kuruma dilekçe ile başvurmaları halinde kendilerine iade edilir. Başkanlık posta yoluyla evrak veya belgeleri iade etmeyecektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.