Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2023 yılında özel yarışma sınavı ile 12 Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek; başvurular çevrim içi olarak 24 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecektir.

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı!
Yayınlama: 08.05.2023
Düzenleme: 08.05.2023 14:44
10
A+
A-

I. GENEL BİLGİLER

A) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ile 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 12 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.
B) Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 24.04.2023 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 08.05.2023 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
C) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 20.05.2023 Cumartesi saat 10.00-12.00 arası, yazılı sınav ise aynı gün saat 14.00-16.00 arası Ankara’da yapılacak olup sınav yeri daha sonra Başkanlığın resmi internet sitesi (www.ytb.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır.
Ç) Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
D) Bu ilanda belirtilmeyen hususlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
E) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

Adres              : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara
E-posta            : [email][email protected][/email]
İnternet Sitesi  : www.ytb.gov.tr
Telefon            : +90 312 218 42 40

II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

A) Adayların giriş sınava başvurabilmek için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:
1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2-  Giriş sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak),
3-  En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olup denklik belgesini sisteme yüklemeyen adaylar eleme sınavına alınmayacaktır.),

Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler
Fakülteler: Aşağıda belirtilen fakültelerin herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak:
Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Diğer Fakülteler: Diğer fakültelerin aşağıda yer alan lisans bölümlerinin birinden mezun olmak:
Ekonometri, Ekonomi, Finans, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Reklamcılık, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji, Uluslararası İlişkiler

4- Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca dillerinin herhangi birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede en az üç yıllık ortaöğretim veya lisans, doktora diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.
B) Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, diğer sınavlar için 2 yıl olarak kabul edilecek olup, sürelerin hesaplanmasında uzman yardımcılığı giriş sınavının son başvuru tarihi esas alınacaktır.
C) Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her bir dil veya dil grupları için ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak yazılı sınava çağrılır.

III. BAŞVURULARIN YAPILMASI

A)  Başvuru için gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belgeler şunlardır:
1- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir.); eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI başlıklı bölümünün (A) bendinde belirtilen belge. YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterlidir.)
3- Kompozisyon şeklinde el yazısıyla yazılmış detaylı özgeçmiş,
4- SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi,
5- Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.
B) Başvuruların incelenmesi neticesinde bu ilanın II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI başlıklı bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

Eleme Sınavı:
A) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
1- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular),
2- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi),
3- Başkanlık görev alanı,
4- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar),
5- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası hukuk ve insan hakları),
B) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
C) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı sınav cevapları değerlendirmeye alınacaktır.
Ç) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeniyle, eleme sınavına giren tüm adaylar yazılı sınava da katılacaktır. Ancak eleme sınavında başarısız olduğu tespit edilen adayların yazılı sınav cevapları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.
Yazılı Sınav:
D) Yazılı sınav, ilanın IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI başlıklı bölümünde belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
E) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav:
F) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
1- Bu ilanın IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
2- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
4- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda geçer not 100 puan üzerinden 70’tir.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

A) Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
B) Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişilebilecektir.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.