Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Yayınlama: 09.02.2023
36
A+
A-
Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili 2022 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

ECZACI UNVANINA MÜRACAAT EDEN ADAYLAR; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan “Eczacılar” için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanları eşit olduğu takdir de adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana
öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esaslarının” Ek-7. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir“ hükmüne göre verilen süre içerisinde şahsen başvuru yapılacak olup, mazereti nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar için noter onaylı vekâletname ibraz edilerek vekil kişi tarafınca başvuru yapılabilecektir.(Posta / Kargo/Mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)
4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasında ki sözleşmeli personel ilanına giriş yapıldığı kısmından temin edilecektir.
Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
– İsim listesi,
– İşe başlama için istenilen evrak listesi,
– Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi,
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KPSS puanı aynı olan adaylar arasından diploma not ortalaması en yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bununda aynı olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl
aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl
ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1) İş Talep Formu (https://aku.edu.tr/ adresinden sözleşmeli personel ilanına giriş yapılarak temin edilecektir)
2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)
3) a- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu eDevlet Çıktısı )
b- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu eDevlet Çıktısı)
c- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul ) mezunları için 2022 KPSS (P94) puan grubu sınav
sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)
4) Adli Sicil Belgesi (Barkotlu e-Devlet Çıktısı)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6) Şoför adaylar için ehliyet fotokopisi
7) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik
görevlisi kimlik kartı fotokopisi veya sertifika
8) Aşağıda aranacak şartlar kısmında belirtilen diğer ruhsat, sertifika, belgeler vb

 

UNVANSAYIARANAN NİTELİKLER
Eczacı1a- Eczacılık Fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş, yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b- 6197 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2, 3 ve 4. Maddelerinde belirtilen şartlarının sağlanması.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.
Avukat1a- Hukuk Fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş, yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b- Avukatlık ruhsatına sahip olmak
c- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 en az 70 puan almış olmak.
d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
e- En az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili belgelendirmek kaydıyla fiilen çalışmış olmak.
Psikolog1a- Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Veteriner Hekim1a- Veteriner Fakültesinden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Kütüphaneci2a- Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.,
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Mühendis (Yazılım)1a- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
c- WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
d- Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.
e- Tercihen PHP, Java veya NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.
f- Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.
g- Tercihen veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
h- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Mühendis (Sistem)1a- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b- Belgelendirmek kaydıyla Sunucu sistemleri ve bunlara ait bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak.
c- Belgelendirmek kaydıyla Aktif Dizin, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme bilgisine sahip olmak.
d- Belgelendirmek kaydıyla Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
e- Belgelendirmek kaydıyla Microsoft Exchange Server konusunda bilgi sahibi olmak.
f- Belgelendirmek kaydıyla Certified Ethical Hacking (CEH) konusunda bilgi sahibi olmak.
g- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
h- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Tekniker (İklimlendirme)1a- Üniversitelerin ön lisans İklimlendirme ve Soğutma Programı’ndan mezun olmak
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Tekniker (Elektrik)1a- Üniversitelerin ön lisans Elektrik Programı’ndan mezun olmak
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Tekniker (Bilgisayar) Erkek1a- Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Web Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
b- Belgelendirmek kaydıyla Ağ, bilgisayar ve bileşenlerininkurulumu, tamiri, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
c- Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşamgeç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak.
d- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
e- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle31yaşından gün almamışolmak
Tekniker (Mermer)1a- Üniversitelerin Ön lisans Mermer Teknolojisi Programından mezun olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Teknisyen (Marangoz)1a- Mesleki ve Teknik Liselerin; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB onaylı ağaç işleri-mobilyacılık alanında ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Teknisyen (Kaynakçı)1a- Mesleki ve Teknik Liselerin Metal Teknolojisi-Kaynakçılık Bölümü mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup MEB onaylı kaynakçılık belgesine sahip olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Teknisyen (Bilgisayar) Erkek1a- Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı Ağ işletmenliği, Ağ işletmenliğive Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi Ortaöğretim alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
b- Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak.
c- Ağ, Bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
d- Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak.
e- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak
f- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31yaşından gün almamış olmak
Sağlık Teknikeri (Anestezi)1a- Üniversitelerin Ön lisans Anestezi Programından mezun olmak. (Üniversitemiz Hayvan Hastanesinde görev yapacaktır.)
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Sağlık Teknikeri (Radyoloji)1a- Üniversitelerin Ön lisans Radyoterapi-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Programlarının birisinden mezun olmak. Üniversitemiz Hayvan Hastanesinde görev yapacaktır.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Sağlık Teknikeri (Laborant)1a- Üniversitelerin Ön lisans Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’ndan mezun olmak. (Üniversitemiz Hayvan Hastanesinde görev yapacaktır.)
b- Biyomedikal Kalibrasyon Eğitim sertifikasına sahip olmak.
c- Temel Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
d- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
e- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Büro Personeli1a- Üniversitelerin Lisans (4 yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerinin birisinden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Büro Personeli2a- Üniversitelerin Lisans İşletme, İktisat, Maliye, Büro Yönetimi veya Uluslar arası Finans Bölümlerinin birisinden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Büro Personeli14a- Üniversitelerin ön lisans, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Maliye Programlarının birisinden mezun olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
Destek Personeli (Şoför- ERKEK)2a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
b- D sınıfı ehliyete sahip olmak (Otobüs kullanabilme)
c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
e- Psikoteknik belgesine sahip olmak
Destek Personeli (Şoför- ERKEK)1a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
b- C sınıfı ehliyete sahip olmak (Kamyon kullanabilme)
c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
e- Psikoteknik belgesine sahip olmak
Destek Personeli (Aşçı)1a- Üniversitelerin ön lisans Aşçılık veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programları’nın birisinden mezun olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
d- En az 3 (üç) yıl mesleği ile ilgili belgelendirmek kaydıyla
fiilen çalışmış olmak.
Destek Personeli (Park-Bahçe Bakım)4a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış
olmak
Destek Personeli (Temizlik)7a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış
olmak
Destek Personeli (Kalorifer)4a- Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından veya -Isıtma ve Tesisat Teknolojisi mezun olmak.
b- Diğer Ortaöğretim mezunları için MEB onaylı katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.
c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış olmak.
d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış
olmak
3a- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10. ve 11. maddesinde yer alan şartları taşımak,
b- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak..
c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 60
puan almış olmak.
d- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel
Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız kimlik kartına sahip olmak,
e- Bayan adaylar için 160 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğu
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
15’ten fazla veya az olmamak (örneğin 160 cm boyunda olan bir
adayın kilosunun 60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az
olmaması gerekmektedir.)
f- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. “Atamaya hak
kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu
istenecektir.”
h- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durum olmamak,
ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış
olmak
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Bayan)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)17a- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10. ve 11. maddesinde yer alan şartları taşımak,
b- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul )mezunu olmak.
c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 60
puan almış olmak.
d- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel
Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız kimlik kartına sahip olmak,
e- Erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak, Boy
uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya az olmamak (örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-15= 65’ten az olmaması gerekmektedir.)
f- Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
g- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. “Atamaya hak
kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu
istenecektir.”
h- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durum olmamak,
ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış
olmak

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.