Antalya Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alacak

Antalya Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 22.12.2022
107
A+
A-

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora v.s.), 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (USB) taşınabilir belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise özel dil puanı belirlenmiş kadrolar hariç Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) YÖK Formatı için tıklayınız.
 3. Lisans, Yüksek Lisans ve var ise Doktora Transkripti fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diploma Fotokopileri ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 5. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı ((Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) (Yabancı Dil Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Fotoğraf (2 adet)
 9. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 11. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge (E-Devletten alınabilir)
 12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
   

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

Fakülte/ YüksekokulBölüm/ ProgramUnvanKadro 
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör1-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

-Doktora çalışmasını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tamamlamış olmak.

-Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku bilim alanında almış olmak.

– Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

– İyi derecede yabancı dil/ler biliyor olmak

Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü, Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı (Türkçe)Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör1-Vergi Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüDoçent1– Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanına sahip olmak.

– Göç ve entegrasyon, karşılaştırmalı siyaset, siyaset bilimi metodolojisi ve göçmenlerin siyasal katılımı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak.

-Doçent kadrosu için gerekli şartları sağlamak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüDoçent1-Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak.

– Uluslararası örgütler, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları, Eleştirel Teori ve Toplumsal Cinsiyet üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak.

– Doçent kadrosu için gerekli şartları sağlamak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği BölümüDoçent1-Matematik Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak.- Matematik alanında yüksek lisans mezunu olmak.

– Matematik (Biyomatematik) alanında doktora yapmış olmak.

-Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olmak ve en az 5 yıl yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıDr. Öğr. Üyesi1– Tıp Fakültesi mezunu olmak.

-Nükleer Tıp alanında uzmanlık derecesine sahip olmak.

 Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

Fakülte/ YüksekokulBölüm/

Program

UnvanKadroÖzel KoşullarSınav Takvimi
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku Ana Bilim DalıAraştırma Görevlisi2– Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

– Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 06.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 11.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 13.01.2023

İlan Tarihi: 21.12.2022

Son Başvuru Tarihi: 04.01.2023

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr 

Başvuru Şekli: Şahsen, Posta Yolu İle

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.