Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Yayınlama: 12.12.2022
129
A+
A-
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
İş TanımıAdetAylık Brüt Sözleşme Ücret Katsayısı TavanıÇalışma Süresi
Yazılım Geliştirme Uzmanı22,0 katına kadarTam Zamanlı
Sistem Uzmanı12,0 katına kadarTam Zamanlı
ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalıdır.
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır.
5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir.
7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
9. PHP veya C# veya Java programlama dillerinden birini iyi derecede bilmek.
10. ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core ve/veya PHP ve/veya Java(SP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot) ile en az 500 (beş yüz) kullanıcılı proje geliştirdiğini belgelendirmelidir.
11. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
12. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır.
13. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
14. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir.
15. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanlarından biri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.
16. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
17. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme yapabilmelidir.
18. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
19. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
20. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
21. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmelidir.
22. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
23. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
24. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

SİSTEM UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3000 (üç bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı veya Network Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
3. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
4. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
7. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
9. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
10. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,
11. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,
12. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak,
13. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
14. Ağ haritalaması yapabilmek,
15. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
16. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
17. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak tercih sebebidir,
18. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
19. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
20. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

SINAV KONULARI

 

Yazılım Geliştirme UzmanıPHP/C#/Java Programlama Dili, SQL,  GIT, Javascript, Html, Css, Web API,  jQuery, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı yazılım mimarisi,  Yazılım Geliştirme metodolojileri.
Sistem UzmanıKali Linux, Linux Server, SAN  Anahtarlama, Python Script ve
Bash Script,  Sanallaştırma Sistemleri, Sızma Testleri
III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar başvurularını 12.12.2022 – 26.12.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://ilan.comu.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.
-Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge, 4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
5. Varsa KPSS sonuç belgesi
6. Varsa Yabancı Dil Belgesi
7. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
8. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar 06.01.2023 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

V.SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı/uygulama sınavı 06.01.2023 saat 09:00’da, sözlü sınav 06.01.2023 tarihinde saat 14:30’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır.

VI. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 11.01.2023 tarihinde personel.comu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (belirlenen ücret tavanı 16.277,45₺’dir. Alınacak Adaylar belirlenen tavan ücretinin 2 (iki) katı alacaktır.) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversitemiz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.