İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Yayınlama: 13.12.2022
117
A+
A-

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU EVRAKI
1.  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari )
2.  T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
3.  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş
4.  ALES Sonuç Belgesi
5.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
6.  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi)
7.  Askerlik Durum Belgesi (*)
8.  Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi (*)
9.  Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)
10. Lisans Transkript Belgesi (*)
11. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)
13. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)
14. Tecrübe, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı)
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.12.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.12.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 30.12.2022
GİRİŞ SINAVI TARİHİ :04.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.01.2023

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1)  Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2)  Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
3)  İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
4)  İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5)  İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
6)  Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.
7)  Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda, adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.
8)  İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır. Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekir.
9)  06/02/2013 tarih, 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süreleri yeniden başlayan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin; Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişi hiçbir hak talep edemeyecektir.
12) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
13) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

UNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO SAYISIBAŞVURU ŞEKLİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİBAŞVURU YERİİLAN ŞARTIKADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 ŞAHSEN/POSTA https://cerrahpasa.iuc.edu.tr Cerrahpaşa Tıp Fakültesi DekanlığıAnesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 ŞAHSEN/POSTAhttps://cerrahpasa.iuc.edu.tr Cerrahpaşa Tıp Fakültesi DekanlığıAnesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak ve Algoloji yandal uzmanı olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2 ŞAHSEN/POSTAhttps://cerrahpasa.iuc.edu.tr Cerrahpaşa Tıp Fakültesi DekanlığıAnesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak ve Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1 ŞAHSEN/POSTA https://kardiyoloji.iuc.edu.tr Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. 3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ZORUNLU ORTAK DERS)

REKTÖRLÜK

ORTAK DERSLER

1

ŞAHSEN/POSTA

https://personel.iuc.edu.tr

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizde okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi zorunlu ortak derslerini vermek üzere, bu alanda lisans veya tezli lisansüstü eğitim almış olmak.

6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 ŞAHSEN/POSTA https://florencenightingale.iuc.edu.tr Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 ŞAHSEN/POSTA https://florencenightingale.iuc.edu.tr Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

ŞAHSEN/POSTA

https://hayef.iuc.edu.tr

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olup Okul Öncesi Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

ŞAHSEN/POSTA

https://hayef.iuc.edu.tr

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
Sınıf Eğitimi lisans mezunu olup Sınıf Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

ŞAHSEN/POSTA

https://muhendislik.iuc.edu.tr

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ ODYOLOJİ 1 ŞAHSEN/POSTAhttps://muhendislik.iuc.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca;
Odyoloji lisans mezunu olup Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında tezli lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
6

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.