Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yayınlama: 21.02.2023
Düzenleme: 21.02.2023 19:44
20
A+
A-

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunakla…” görevlendirilmiştir.

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmişi) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Kurumumuzca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katına kadar olan ilan için başvuru yapabilirler)
f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katına kadar olanlar için en az 3 yıllık, üç katına kadar için en az 5 yıllık ve dört katına kadar için en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
g) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)
h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, analitik düşünebilen, disiplinli çalışmaya yatkın olmak,
k) Kurum bünyesinde geliştirilmiş olan projelere uyum sağlayabilen, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı, gelişime açık ve çözüm odaklı olmak,
l) Dahil olacağı yada geliştireceği uygulamalar kapsamında personel ve vatandaş ile iletişim kurabilmek gerektiğinde destek olmak,
m) Ekip arkadaşlarına gerektiğinde destek ve eğitim verebilmek,
n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
o) Teknik literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) (1 Kişi)
1. .NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 7 (yedi) yıl deneyimli olmak,
2. .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde görev yapmış olmak,
5. JAVA programlama dili kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az bir kurumsal projede görev yapmış olmak,
6. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.(Flutter, ReactNative, Xamarin vb. frameworklerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak) Uygulama marketlerinde proje yayınlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
11. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,
13. Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin uygulandığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
14. Apache, Nginx, IIS üzerinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak
15. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, SQL/T-SQL konusunda deneyimli olmak ve büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,
16. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,
17. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
18. Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak, Tercihen,
19. E-imza Bilgisi ve E-imza Modülü Geliştirme Konusunda tecrübe sahibi olmak,
20. Elektronik belge sistemleri üzerine tecrübe sahibi olmak,
21. OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
22. PHP nesne yönelimli programlama (OOP ve MVC) tecrübesine sahip olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) (2 Kişi)
1. .NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak,
2. .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde görev yapmış olmak,
5. Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Mobil ve Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,
7. Apache, nginx, IIS üzerinde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak ve büyük ölçekli verilerde veri işleme tecrübesine sahip olmak,
9. Veri tabanı (Stored procedure, trigger, view vs.) konusunda deneyimli olmak,
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,
11. Çevik yazılım geliştirme süreçlerini bilmek ve bu süreçlerin uygulandığı projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak,
12. Elasticsearch, Redis gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
13. RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
14. Performans Tuning işlemlerine iyi derecede hâkim olmak, Tercihen,
15. Yapay zekâ yöntemlerinden herhangi birini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
16. OCR Modülü geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
18. PHP nesne yönelimli programlama(OOP ve MVC) ve Laravel framework ile program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
19. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) (1 Kişi)
1. .NET Core MVC, Asp.net MVC ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, mezuniyeti sonrasında yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,
2. .Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
3. OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
4. Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, Javascript, JQuery, CSS, Ajax, Bootstrap, JSON, XML gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak ve kurumsal bir yazılım projesinde görev almış olmak,
5. Mobil ve Responsive tasarım kodlarına hâkim olmak,
6. PostgreSQL, MSSQL, MySQL, T-SQL konusunda deneyimli olmak,
7. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak, Tercihen,
8. Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator ile tasarım ve görsel animasyon hazırlama konusunda tecrübeli olmak,
9. PHP nesne yönelimli programlama (OOP ve MVC) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Python programlama dili kullanarak program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
11. SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google webmaster, Google Analytics ve Sosyal Medya Yönetimi konusunda tecrübeli olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) (1 Kişi)
1. En az 100 aktif kullanıcıya sahip ve “firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin” kullanıldığı kamu ya da özel sektör kurumlarında, sistem uzmanı, ağ uzmanı ya da bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
2. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
3. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
4. 5651 Sayılı Kanun, GDPR, KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi süreçleri hakkında tecrübeli olmak,
5. Etik Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
6. UTM, NGFW tecrübesi olmak (Fortigate, Fortimail, TrendMicro, Antivirüs güvenlik ürünleri hakkında), İnternet güvenliği konusunda bilgi ve tecrübeli olmak (IPS, IDS, DDOS, SQL Injection vb.)
7. Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
8. SOME ve USOM işleri ile ilgili tecrübeli olmak,
9. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
10. UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
11. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeli olmak,
12. E-Posta güvenliği konusunda yeterli tecrübeli olmak,
13. Merkezi iz kaydı(log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
14. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
Tercihen,
16. TS ISO/IEC 20000 konusunda uzman, tecrübeli ve sertifikalı olmak,
17. TS ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
18. Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, System Center ailesi konularına tecrübeli olmak,
19. Exchange Server ve e-posta güvenliği uygulamaları konusunda tecrübeli olmak.

SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) (1 Kişi)
1. Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırma ve sorun çözümleme konularında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,
2. Microsoft Exchange ve Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, System Center ailesi konularında tecrübeli olmak,
3. Microsoft Windows sunucu ailesi (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak,
4. Sanallaştırma teknolojileri (VMware, Hyper-V) tecrübeli olmak,
5. High Availability(Cluster) mimarileri konusunda tecrübeli olmak,
6. Storage, backup ve veri koruma teknolojilerinde tecrübeli olmak,
7. Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, FC, Raid vb.) hakkında tecrübeli olmak,
8. Kurumsal Antivirus sistemleri kurulumu, işletimi konusunda tecrübeli olmak,
9. Veri tabanı yedeklerinin alınması, yedekten dönülmesi ve veritabanı versiyonlarının güncellenmesi konularında bilgi sahibi olmak,
10. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
11. TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında bilgi sahibi olmak,
12. Log Management, Big Data ve SIEM konularında bilgi sahibi olmak,
13. Backup / Restore / Mirroring / AlwaysOn / FailOver gibi High Availability ve Disaster Recovery altyapıları konularında bilgi sahibi olmak,
14. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
Tercihen,
15. Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
16. Kurumdaki veri büyümelerinin sürekli takip edilmesi, kapasite planlamasının yapılması konusunda tecrübeli olmak,
17. Usom ve Some konusunda bilgi sahibi olmak,
18. Fortigate veya firewall yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
19. LAN, WAN, Wireless LAN network mimarisi ile Switch, Router, Access Point gibi network cihazları yönetimi konularında bilgi sahibi, üretici firmaların bu düzeyde sertifikalarından biri veya birkaçını almış olmak,
20. Yazıcı yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
21. DLP sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

I- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER
1. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 01.02.2023-28.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.
2. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
3. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.
4. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
5. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (f) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü, kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır. Ayrıca mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.)
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (g) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
f) Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
g) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
h) Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.
ı) Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

II. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının (10) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
2. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kurumumuz internet sitesi https://www.ombudsman.gov.tr adresinde de ilan edilecektir.

III- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
3. Sözlü sınav konuları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konulardır.
4. Sözlü, sınavın yeri ve zamanı https://www.ombudsman.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
5. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
6. Sözlü sınav sonrası oluşacak nihai başarı listesi (asil ve yedek) yine Kurumumuz internet sitesi https://www.ombudsman.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının, özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bilgi İşlem Birimi
Telefon: 0 (312) 465 22 00 Dahili: 4005 – 4006 – 4007
E-Posta: [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.