KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU – Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU – Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı detaylar haberimizde…

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU –  Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı
Yayınlama: 02.05.2023
Düzenleme: 02.05.2023 18:41
6
A+
A-
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

1.      GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. Ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 16 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 24/06/2023 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
1.2. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.
1.3. Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

UNVAN VE NİTELİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

2 – SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak.
2.3. Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
2.3.1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),
2.3.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
2.3.3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),
2.4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz. https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri)
2.5. 2023 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğanlar.)
2.6. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.7. Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
2.8. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
2.9. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

3 – SINAV KONULARI:

3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
3.1.1. Ortak Konular;Genel Kültür (% 15), Genel Yetenek (%15), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)
3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi
Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası, Personel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası,
Siyasi Tarih (% 50).Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme,
Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme (% 50).
3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:
3.2.1. Adaylar:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
3.2.2. Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

4 – DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZLAR:

4.1. Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
4.2. Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
4.3. Yazılı sınava ilişkin sorulara itiraz ücreti her bir soru için 150,00 TL (Yüzelli) Türk Lirasıdır. Adaylar sınavda sorulan soruya ilişkin itirazlarını; 25/06/2023-07/07/2023 tarihleri arasında, her bir soru için itiraz ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili hesaplarına “Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı … adet sınav sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri, hangi sorulara itiraz ettikleri hususunu da içeren bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine (Hukuk Fakültesi) yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan, itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
4.4. Yazılı sınava ilişkin sınav sonuçlarına itiraz ücreti 150,00 TL (Yüzelli) Türk Lirasıdır. Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını; 15/07/2023-28/07/2023 tarihleri arasında, itiraz ücretlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili hesaplarına “Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine (Hukuk Fakültesi) yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan, itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
4.5. Yazılı sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine başvurularak yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren sınavı yapan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 7 gün içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
4.6. Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
4.7. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4.8. Yarışma sınavları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir alan için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS puanı, yabancı dil sınavı puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
4.9. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kurumun internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5 – SINAV BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

5.1. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan, şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5.2. Adaylar başvurularını, 04/05/2023-22/05/2023 tarihleri arasında (22/05/2023 günü saat 23:59:59’a kadar) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
5.3. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5.4. Adaylar başvuru sırasında sadece bir alanı tercih edebilecektir.
5.5. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5.6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5.7. Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.
5.8. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
5.9. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
5.10. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesini “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ ye giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)
5.11. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
5.12. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
5.13. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
5.14. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.
5.15. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.
5.16. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5.17. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
5.18. Kurum; başvuru, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5.19. Başvurular neticesinde yapılacak değerlendirme sonucunda yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 06/06/2023 tarihine kadar Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.20. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

6 – SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI:

Sınava giriş ücreti olan 185,00 TL (Yüzseksenbeş Türk Lirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, 07/06/2023-13/06/2023 tarihleri arasında üniversite tarafından https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

7- SINAV GİRİŞ BELGELERİ:

7.1. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup, giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere; T.C. Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
7.2. Sınav yeri (bina, sınav salon no ve sıra no) bilgileri en geç 22/06/2023 tarihine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.

8 – SINAV TARİHİ VE YERİ: 

8.1. Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Kurum internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. Yazılı sınavın 24/06/2023 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri ve/veya Milli İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, sınav salonu ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.
8.3. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.
8.4. Sınavın başlamasından önceki son 10 dakikadan itibaren binaya aday girişi kabul edilmeyecektir.
8.5. Kurum gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

9 – SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti,amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından da işlenecektir.Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

10- DİĞER HUSUSLAR:

10.1. Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
10.2. Sınav başvurusunda bulunan engelli adayların, yüklenici tarafından gerekli hazırlıkların yapılarak uygun ortamın sağlanabilmesi için başvuruları sırasında, bu hususu belirterek engel durumlarını gösteren belgeleri de eklemeleri gerekmektedir.
10.3. Olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler dolayısıyla sınav takviminde yapılacak değişiklikler kurumun internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumuwww.kvkk.gov.tr
Nasuh Akar Mah. 1407 Sokak Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 216 50 00

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.